216/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 mars 2015

Miljöministeriets förordning om planer och utredningar som gäller byggande

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av markanvändnings- och bygglagen (132/1999):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på tillståndspliktigt byggnadsarbete. Förordningen tillämpas på uppförandet av en ny byggnad samt på reparations- och ändringsarbeten i en byggnad.

2 §
Innehåll i och utformning av huvudritningar

De huvudritningar som fogas till ansökan om bygglov ska innehålla tillräckliga uppgifter som krävs för att bedöma om de uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om byggande och kraven på god byggnadssed. Dessutom ska huvudritningarna innehålla uppgifter om omständigheter som kan ha verkningar för byggnadens eller byggplatsens säkerhet, hälsomässiga förhållanden eller grannarnas ställning samt uppgifter om hur byggandet passar på byggplatsen och in i miljön.

Varje ritning ska vara försedd med en faktaruta, som innehåller beskrivningens identifieringsuppgifter och uppgifter om projekteraren. Ritningarna ska innehålla materialangivelser och de beteckningar som använts ska vid behov förklaras.

Huvudritningarna ska utgöra ett enhetligt dokument. Ritningarnas skala ska vara ändamålsenlig med tanke på handläggningen av ärendet och ritningarna ska vara utförda i den skala som anges.

3 §
Situationsplanens innehåll

Situationsplanen ska innehålla uppgifter om att det planerade byggnadsprojektet följer detaljplanen eller annan markanvändningsplan och byggnadsordningen samt att det svarar mot de krav som ställs på byggplatsen och användningen av den. Situationsplanen ska innehålla uppgifter om byggplatsen, byggnaden och gården före och efter det planerade byggnadsprojektet. Dessutom ska situationsplanen innehålla uppgifter som anknyter till eventuellt skydd eller eventuell fredning av byggplatsen och byggnaden.

I fråga om ändringsarbete i en byggnad, en konstruktion eller gårdsarrangemang ska situationsplanen innehålla uppgifter om åtgärdernas verkningar på förhållandena på byggplatsen och dess användning.

4 §
Uppgifter om byggplatsen på situationsplanen

Situationsplanen ska vid behov innehålla följande uppgifter om byggplatsen:

1) byggplatsens gränser och deras mått;

2) de närmaste fastigheternas gränser samt i område med detaljplan kvartersgränser, gatu- och övriga områdesgränser;

3) fastighetens och angränsande områdens registernummer samt i område med detaljplan gatornas och vägarnas namn;

4) i område med detaljplan kvarterets, tomtens och befintliga byggnaders eller konstruktioners planbeteckningar och bestämmelser;

5) höjdtal och höjdkurvor för de planerade och befintliga höjdlägena och höjdförhållandena för byggplatsens hörn och gränser samt höjdförhållanden för fastigheterna i närmiljön tillräckligt långt utanför byggplatsen;

6) befintliga byggnader och konstruktioner på byggplatsen, sådana som ska uppföras och rivas, samt i tillräcklig omfattning byggnaderna i närmiljön;

7) kalkyl över våningsyta och antal bilplatser för byggplatsen, såvida inte särskild utredning görs.

5 §
Uppgifter om byggnaden i situationsplanen

Situationsplanen ska vid behov innehålla följande uppgifter om befintliga byggnader och planerade byggnader på byggplatsen:

1) den planerade byggnadens avstånd från tomtgränsen, byggnadens huvudmått räknat från ytterväggens utsida samt antalet våningar;

2) på en ritning som gäller reparations- eller ändringsarbeten den del av en befintlig byggnad som ska ändras;

3) byggnadens avstånd till strandlinjen om byggplatsen gränsar till strand;

4) för en planerad byggnads knutar, planerade höjdlägen och officiella, uppmätta höjdlägen för en befintlig byggnad;

5) den lägsta nivån för anslutning till avloppsnät samt uppdämningshöjden för allmänt avlopp och plats för vattenmätare;

6) vatten- och avloppsledningar med brunnar, avloppsledningens placering mellan tomtgräns och den allmänna avloppsledningen;

7) andra anslutningar som tjänar byggnaden;

8) på område utanför vattentjänstverks ledningsnät visas platsen för dricksvattenbrunn och för anläggning av behandling av avloppsvattnet, för brunnar och områden för infiltration samt utloppet för renat avloppsvatten i områden utan avloppsnät;

9) regn- och grundvattenbrunnar samt behandling av dagvatten och dräneringsvatten;

10) de kabeldiken och elledningar som inverkar på byggnadens placering.

6 §
Uppgifter om gården på situationsplanen

Situationsplanen ska vid behov innehålla följande uppgifter om gården på byggplatsen:

1) planerade och befintliga höjdlägen och höjdförhållanden för gårdens olika delar;

2) tillträde till gården, gång- och körvägar, räddningsvägar, ramper, trappor, stödmurar och staket;

3) lekplatser, vistelseplatser och bilplatser som ska bevaras och ändras samt andra gårdsarrangemang och gårdskonstruktioner;

4) utgångar från skyddsrum, oljebehållare under mark, jordvärmeslingor och jordvärmebrunnar;

5) rum, konstruktioner och platser på gården för användning och skötsel av fastigheten;

6) planteringar och trädbestånd som ska bevaras, träd som ska fällas samt områden som ska planteras;

7) på strandområde behandling av strandlinjen och bryggor.

7 §
Innehåll i och utförande av planritningar och genomskärningsritningar

Planritningarna ska innehålla ritningar över varje våning eller nivå i byggnaden samt vid behov över yttertaket. Planritningarna ska även innehålla information om brandceller och utrymningsområden. De vertikala konstruktionerna och byggnadsdelarna ska anges med tvärsektioner och det som finns i bakgrunden i projektioner. På planritningarna ska anges motsvarande punkt och riktning för vyerna på respektive genomskärningsritning.

Genomskärningsritningarna ska innehålla ritningar i längd- och tvärriktning över olika typer av delar i byggnaden. De vertikala och horisontala konstruktionerna och byggnadsdelarna ska visas som genomskärningsritningar. Sektionerna ska väljas så att av ritningen framgår de uppgifter som är ändamålsenliga med tanke på tillståndsprövningen. Genomskärningsritningarna ska innehålla information om brandceller och utrymningsområden. Genomskärningsritningen ska i fråga om markytan på byggplatsen sträcka sig tillräckligt långt utanför byggplatsen.

I fråga om reparations- eller ändringsarbeten i en byggnad ska planritningarna och genomskärningsritningarna sträcka sig över ett tillräckligt vidsträckt område och de ska dessutom innehålla beteckningar som skiljer sig från varann med uppgifter om konstruktioner som ska rivas eller bevaras och nya konstruktioner.

8 §
Innehåll i fasadritningar

Fasadritningarna ska innehålla en ritning över byggnadens alla sidor med yttertakets synliga delar som vinkelräta projektioner. I fråga om byggda miljöer ska fasadritningen innehålla uppgifter om byggnadens förhållande och anslutning till närliggande byggnader i tillräcklig omfattning.

Fasadritningen ska innehålla:

1) höjdlägen eller höjd över marken för fasadlivets skärningspunkt med marken, fasadlivets skärningspunkt med yttertaket, för takfoten samt takåsen eller annan högsta del;

2) yttertakens ytor jämte takutrustning och anläggningar på taket samt lutningar;

3) ytterväggarnas synliga byggnadsdelar och ytor inklusive fasta anläggningar;

4) ytornas, byggnadsdelarnas och anläggningarnas material, ytbehandling och färg;

5) övriga synliga aspekter utanför byggnaden som påverkar byggnadens funktion, utseende eller stil;

6) det väderstreck som fasaden vänder sig till.

I fråga om reparations- eller ändringsarbeten i en byggnad ska ritningen dessutom innehålla hela fasaden inklusive ändringar, om reparations- eller ändringsarbetet inverkar på byggnadens fasad.

9 §
Innehåll i utredningen om grundläggnings- och grundbottenförhållanden

Utredningen om grundläggnings- och grundbottenförhållanden ska vid behov innehålla följande uppgifter:

1) markens beskaffenhet;

2) byggnadens och byggplatsens höjdlägen som konstaterats på byggplatsen;

3) grundvattennivå och olägenheter som föranleds av att den ändras;

4) översvämningsrisk som föranleds av byggplatsen eller närheten till ett vattendrag;

5) metod för undanröjning av olägenhet av radon;

6) förorenade jordmassor på byggplatsen och behandling eller deponering av dem;

7) grundläggningssätt för byggnad.

10 §
Innehåll i utredningar om byggnadens skick

Den utredning om byggnadens skick som används som basuppgift för reparations- eller ändringsarbeten ska med beaktande av byggprojektets art och omfattning i tillräcklig omfattning innehålla uppgifter om följande omständigheter och därtill eventuellt sammanhängande skador:

1) konstruktionernas bärighet och byggnadens stabilitet;

2) fuktbalans för byggnadsdelarna och övrig byggnadsfysikalisk funktion;

3) hälsosamhet inomhusluft i byggnaden;

4) andra omständigheter som anknyter till byggnadens säkerhet och sundhet;

5) tillämpade utredningsmetoder och uppgifter om den som gjort utredningen;

6) redogörelse för byggnadens särdrag och byggnadshistoriskt betydande omständigheter;

7) uppgifter om tidigare utförda reparationer och ändringar.

11 §
Innehåll i konstruktionsritningar och hållfasthetsberäkningar

Konstruktionsritningar och hållfasthetsberäkningar ska med beaktande av byggprojektets art och omfattning i tillräcklig omfattning innehålla uppgifter om bärande konstruktioners hållfasthet och stabilitet samt konstruktionernas mått.

Konstruktionsritningarna ska med beaktande av byggprojektets art och omfattning i tillräcklig omfattning innehålla uppgifter om lösningar i fråga om isolering av värme, fukt, vatten och vattentryck, ljud samt vibrationer i konstruktionerna.

Konstruktionsritningarna för reparations- eller ändringsarbeten ska dessutom innehålla uppgifter om de konstruktioner som förblir i bruk och deras funktion samt konstruktioner som eventuellt ska rivas.

12 §
Innehåll i grundbyggnadsplanen

Grundbyggnadsplanen ska med beaktande av byggprojektets art och omfattning i tillräcklig omfattning innehålla uppgifter om grundbyggnadens hållfasthet, stabilitet och mått.

Dessutom ska grundbyggnadsplanen innehålla uppgifter om hur grundläggningen och de färdiga konstruktionerna påverkar omgivningen samt hur risker och olägenheter förhindras.

Grundbyggnadsplanen ska vara så detaljerad som markförhållandena, konstruktionerna och byggmetoderna kräver.

13 §
Innehåll i planen för värmeanläggning, planen för fastighetens vatten- och avloppsanläggning samt ventilationsplanen

Planen för värmeanläggning, planen för fastighetens vatten- och avloppsanläggning samt ventilationsplanen ska innehålla uppgifter om målen för inomhusklimatet och de funktioner, installationer av ledningar, kanaler, rörsystem och apparatur samt dimensionering som används för att upprätthålla dessa.

14 §
Innehåll i en rivnings- och skyddsplan

I fråga om reparations- eller ändringsarbete i en byggnad ska rivnings- och skyddsplanen vid behov innehålla uppgifter:

1) om konstruktioner och byggnadsdelar som ska rivas;

2) om rivningsåtgärder och förhindrande av olägenheter av sådana;

3) om åtgärder genom vilka konstruktionerna, byggnadsdelarna och ytorna skyddas under rivningen och byggandet;

4) om åtgärder genom vilka det område där reparationen utförs avskiljs från den del av byggnaden som är i bruk samt om undertrycksreglering eller åtgärder genom vilka frånluften regleras i de utrymmen som är i bruk.

15 §
Innehåll i en plan för fuktbemästring

Planen för fuktbemästring för en byggplats ska innehålla uppgifter om åtgärder genom vilka byggnadsmaterial och byggprodukter samt byggnadsdelar skyddas från olägenheter förorsakade av väder eller förhållanden på byggplatsen samt åtgärder med hjälp av vilka byggnadsmaterial och byggprodukter samt byggnadsdelar skyddas mot fukt samt säkerställande av att konstruktionerna torkas.

16 §
Innehållet i en reparationsplan för fuktskada

I fråga om reparations- eller ändringsarbeten i en byggnad ska en reparationsplan för fuktskada innehålla uppgifter:

1) om åtgärder med hjälp av vilka de olägenheter som förorsakas av en fuktskada eller dess verkningar på inomhusluften och användarna undanröjs;

2) om reparerade konstruktioners eller systems funktion under deras planerade livslängd.

17
Innehållet i övervakningsplan som gäller byggherreövervakning

Övervakningsplanen som gäller byggherreövervakning ska innehålla uppgifter:

1) om ansvarig arbetsledare och arbetsledare för specialområden som påbörjar ett byggprojekt och deras tidigare erfarenhet av projekt som utförts på motsvarande sätt samt faktorer i ett byggprojekts centrala arbetsskeden till den del sökanden känner till dem;

2) om inspektionsprogram samt de som utför inspektionerna och andra sakkunniga som har anknytning till byggherreövervakningen.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

  Helsingfors den 12 mars 2015

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Överarkitekt
Pekka Lukkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.