214/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 12 mars 2015

Statsrådets förordning om bestämmande av svårighetsklassen för projekteringsuppgifter vid byggande

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 120 d § 5 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), sådant det lyder i lag 41/2014:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om indelningen i svårighetsklasser avprojekteringsuppgifter som utförs vid uppförande av nya byggnader och reparation eller ändring av byggnader i samband med

1) byggnadsprojektering,

2) projektering av bärande konstruktioner,

3) projektering av geokonstruktioner,

4) projektering av ventilation,

5) projektering av en fastighets vatten- och avloppsanordningar, och

6) byggnadsfysikalisk projektering och projektering av reparation av fuktskador.

Vad som i denna förordning föreskrivs om byggnader tillämpas även på delar av byggnader och på konstruktioner eller delar av dem.

2 kap.

Svårighetsklasserna för byggnadsprojekteringsuppgifter

2 §
Ringa byggnadsprojekteringsuppgift

En byggnadsprojekteringsuppgift är ringa, om den byggnad som projekteras har en våning och är en liten byggnad avsedd för annat än boende eller arbete, och byggnadens omgivning eller byggplatsen inte ställer några särskilda krav på projekteringen.

En byggnadsprojekteringsuppgift är ringa, om den reparation eller ändring som projekteras är en enkel underhållsrenovering.

3 §
Sedvanlig byggnadsprojekteringsuppgift

En byggnadsprojekteringsuppgift är sedvanlig, om den byggnad som projekteras har en eller två våningar och är en mindre byggnad som ska uppfylla sedvanliga arkitektoniska, tekniska och funktionella krav  och byggnadens användningsändamål, omgivningen eller byggplatsen inte ställer några särskilda krav på projekteringen.

En byggnadsprojekteringsuppgift som avser reparation eller ändring är sedvanlig, om de arkitektoniska, tekniska och funktionella kraven på reparationen eller ändringen är sedvanliga, och byggnadens omgivning, byggplatsen eller byggnadens användningsändamål eller egenskaper inte ställer några särskilda krav på projekteringen.

4 §
Krävande byggnadsprojekteringsuppgift

En byggnadsprojekteringsuppgift är krävande, om

1) den byggnad som projekteras har mer än två våningar eller i övrigt är stor,

2) byggnaden ska uppfylla höga arkitektoniska, tekniska eller funktionella krav på grund av sitt användningsändamål eller sina egenskaper,

3) byggnadens omgivning ställer särskilda krav på hur byggnadens arkitektur ska anpassas till stadsbilden eller landskapet, eller

4) byggplatsen ställer särskilda krav på projekteringen.

En byggnadsprojekteringsuppgift som avser reparation eller ändring är krävande, om de arkitektoniska, tekniska eller funktionella kraven på reparationen eller ändringen är höga eller byggnadens omgivning, byggplatsen eller byggnadens användningsändamål eller egenskaper ställer särskilda krav på projekteringen.

5 §
Exceptionellt krävande byggnadsprojekteringsuppgift

En byggnadsprojekteringsuppgift är exceptionellt krävande, om

1) den byggnad som projekteras ska uppfylla exceptionellt höga arkitektoniska, tekniska eller funktionella krav på grund av sitt användningsändamål eller sina egenskaper,

2) en byggnad projekteras i en skyddad miljö eller i en miljö som i övrigt är värdefull med tanke på stadsbilden, det kulturhistoriska värdet eller landskapet eller i en miljö som är mycket viktig med tanke på stadsbyggandet, eller

3) projekteringen förutsätter att nya eller i övrigt mycket krävande planerings-, kalkylerings- eller dimensioneringsmetoder används.

En byggnadsprojekteringsuppgift som avser reparation eller ändring är exceptionellt krävande, om de arkitektoniska, tekniska eller funktionella kraven på reparationen eller ändringen är exceptionellt höga eller den värdefulla omgivningen runt byggnaden eller byggnadens användningsändamål eller egenskaper ställer exceptionella krav på projekteringen.

3 kap.

Svårighetsklasserna för projekteringsuppgifter som avser bärande konstruktioner

6 §
Ringa projekteringsuppgift som avser bärande konstruktioner

En projekteringsuppgift som avser bärande konstruktioner är ringa, om den byggnad som projekteras har en våning och byggnaden är liten och avsedd för annat än boende eller arbete och de tekniska och funktionella kraven på byggnadens bärande konstruktioner är enkla.

En projekteringsuppgift som avser bärande konstruktioner är ringa, om den reparation eller ändring som projekteras är en enkel underhållsrenovering.

7 §
Sedvanlig projekteringsuppgift som avser bärande konstruktioner

En projekteringsuppgift som avser bärande konstruktioner är sedvanlig, om den byggnad som projekteras har en eller två våningar och är en mindre byggnad, de tekniska och funktionella kraven på byggnadens bärande konstruktioner är enkla och  allmänna anvisningar för projektering och etablerade lösningar kan användas vid projekteringen.

En projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring av bärande konstruktioner är sedvanlig, om de tekniska och funktionella kraven på reparationen eller ändringen är enkla, allmänna anvisningar för projektering och etablerade lösningar kan användas vid projekteringen och byggnadens egenskaper inte ställer några särskilda krav på projekteringen.

8 §
Krävande projekteringsuppgift som avser bärande konstruktioner

En projekteringsuppgift som avser bärande konstruktioner är krävande, om

1) den byggnad som projekteras har mer än två våningar eller i övrigt är stor, eller

2) de bärande konstruktionerna ska uppfylla höga tekniska eller funktionella krav på grund av den projekterade byggnadens storlek, belastningar eller andra egenskaper.

En projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring av bärande konstruktioner är krävande, om de tekniska eller funktionella kraven på reparationen eller ändringen är höga eller byggnadens egenskaper ställer särskilda krav på projekteringen.

9 §
Exceptionellt krävande projekteringsuppgift som avser bärande konstruktioner

En projekteringsuppgift som avser bärande konstruktioner är exceptionellt krävande, om

1) de bärande konstruktionerna ska uppfylla exceptionellt höga tekniska eller funktionella krav på grund av den projekterade byggnadens storlek, belastningar eller andra egenskaper,

2) projekteringen förutsätter att nya eller i övrigt mycket krävande planerings-, kalkylerings- eller dimensioneringsmetoder används, eller

3) det eventuella felet eller den eventuella skadan i den byggnad som projekteras kan orsaka allvarlig skada för människor eller miljön.

En projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring av bärande konstruktioner är exceptionellt krävande, om  de tekniska eller funktionella kraven på reparationen eller ändringen är exceptionellt höga eller byggnadens egenskaper ställer exceptionella krav på projekteringen.

4 kap.

Svårighetsklasserna för projekteringsuppgifter som avser geokonstruktioner

10 §
Sedvanlig projekteringsuppgift som avser geokonstruktioner

En projekteringsuppgift som avser geokonstruktioner är sedvanlig, om den byggnad som projekteras är en mindre byggnad, de tekniska och funktionella kraven på byggnadens geokonstruktioner är enkla och byggnadens omgivning eller byggplatsen inte ställer några särskilda krav på projekteringen.

En projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring av geokonstruktioner är sedvanlig, om de tekniska och funktionella kraven på reparationen eller ändringen är enkla, och byggnadens omgivning, byggplatsen eller byggnadens egenskaper inte ställer några särskilda krav på projekteringen.

11 §
Krävande projekteringsuppgift som avser geokonstruktioner

En projekteringsuppgift som avser geokonstruktioner är krävande, om

1) geokonstruktionerna ska uppfylla höga tekniska eller funktionella krav på grund av den projekterade byggnadens storlek eller belastningar, konstruktionens komplexitet eller andra egenskaper, eller

2) omgivningen runt den byggnad som projekteras eller byggplatsen ställer särskilda krav på projekteringen.

En projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring av geokonstruktioner är krävande, om de tekniska eller funktionella kraven på reparationen eller ändringen är höga eller byggnadens omgivning, byggplatsen eller byggnadens egenskaper ställer särskilda krav på projekteringen.

12 §
Exceptionellt krävande projekteringsuppgift som avser geokonstruktioner

En projekteringsuppgift som avser geokonstruktioner är exceptionellt krävande, om

1) geokonstruktionerna ska uppfylla exceptionellt höga tekniska eller funktionella krav på grund av den projekterade byggnadens storlek eller belastningar, konstruktionens komplexitet eller andra egenskaper hos byggnaden,

2) omgivningen runt den byggnad som projekteras eller byggplatsen ställer exceptionella krav på projekteringen,

3) projekteringen förutsätter att nya eller i övrigt mycket krävande planerings-, kalkylerings- eller dimensioneringsmetoder används, eller

4) ett eventuellt fel eller en eventuell skada i den projekterade konstruktionen kan orsaka allvarlig skada för människor eller miljön.

En projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring av geokonstruktioner är exceptionellt krävande, om de tekniska eller funktionella kraven på reparationen eller ändringen är exceptionellt höga eller byggnadens omgivning, byggplatsen eller byggnadens egenskaper ställer exceptionella krav på projekteringen.

5 kap.

Svårighetsklasserna för projekteringsuppgifter som avser ventilation

13 §
Ringa projekteringsuppgift som avser ventilation

En projekteringsuppgift som avser ventilation är ringa, om den byggnad som projekteras är avsedd för annat än boende eller arbete och de tekniska och funktionella kraven på ventilationen är ringa.

En projekteringsuppgift som avser ventilation är ringa, om den reparation eller ändring som projekteras är en enkel underhållsrenovering.

14 §
Sedvanlig projekteringsuppgift som avser ventilation

En projekteringsuppgift som avser ventilation är sedvanlig, om den projekterade byggnadens användningsändamål eller storlek inte ställer några särskilda tekniska och funktionella krav på ventilationen eller kvaliteten på inomhusluften, och allmänna anvisningar för projektering och etablerade lösningar kan användas vid projekteringen.

En projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring av ventilation är sedvanlig, om de tekniska och funktionella kraven på reparationen eller ändringen är enkla, allmänna anvisningar för projektering och etablerade lösningar kan användas vid projekteringen och byggnadens användningsändamål eller egenskaper inte ställer några särskilda krav på projekteringen.

15 §
Krävande projekteringsuppgift som avser ventilation

En projekteringsuppgift som avser ventilation är krävande, om ventilationen ska uppfylla höga tekniska eller funktionella krav på grund av den projekterade byggnadens storlek, antalet användare, byggnadens användningsändamål eller byggnadens egenskaper.

En projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring av ventilation är krävande, om de tekniska eller funktionella kraven på reparationen är höga eller byggnadens användningsändamål eller egenskaper ställer särskilda krav på projekteringen.

6 §
Exceptionellt krävande projekteringsuppgift som avser ventilation

En projekteringsuppgift som avser ventilation är exceptionellt krävande, om

1) ventilationen ska uppfylla exceptionellt höga tekniska eller funktionella krav på grund av den projekterade byggnadens användningsändamål eller på grund av målnivån för inomhusklimatet eller någon annan egenskap hos byggnaden, eller

2) projekteringen förutsätter att nya eller i övrigt mycket krävande planerings-, kalkylerings- eller dimensioneringsmetoder används.

En projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring av ventilation är exceptionellt krävande, om de tekniska eller funktionella kraven på reparationen eller ändringen är exceptionellt höga eller byggnadens användningsändamål eller egenskaper ställer exceptionella krav på projekteringen.

6 kap.

Svårighetsklasserna för projekteringsuppgifter som avser en fastighets vatten- och avloppsanordningar

17 §
Ringa projekteringsuppgift som avser en fastighets vatten- och avloppsanordningar

En projekteringsuppgift som avser en fastighets vatten- och avloppsanordningar är ringa, om den byggnad som projekteras är avsedd för annat än boende eller arbete och de tekniska och funktionella kraven på vatten- och avloppsanordningarna är ringa.

En projekteringsuppgift som avser en fastighets vatten- och avloppsanordningar är ringa, om den reparation eller ändring som projekteras är en enkel underhållsrenovering.

18 §
Sedvanlig projekteringsuppgift som avser en fastighets vatten- och avloppsanordningar

En projekteringsuppgift som avser en fastighets vatten- och avloppsanordningar är sedvanlig, om den projekterade byggnadens användningsändamål och storlek inte ställer några särskilda tekniska och funktionella krav på vatten- och avloppsanordningarna och allmänna anvisningar för projektering och etablerade lösningar kan användas vid projekteringen.

En projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring av en fastighets vatten- och avloppsanordningar är sedvanlig, om de tekniska och funktionella kraven på reparationen eller ändringen är enkla, allmänna anvisningar för projektering och etablerade lösningar kan användas vid projekteringen och byggnadens användningsändamål eller egenskaper inte ställer några särskilda krav på projekteringen.

19 §
Krävande projekteringsuppgift som avser en fastighets vatten- och avloppsanordningar

En projekteringsuppgift som avser en fastighets vatten- och avloppsanordningar är krävande, om vatten- och avloppsanordningarna ska uppfylla höga tekniska eller funktionella krav på grund av den projekterade byggnadens storlek, antalet användare, byggnadens användningsändamål eller byggnadens egenskaper.

En projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring av en fastighets vatten- och avloppsanordningar är krävande, om de tekniska eller funktionella kraven på reparationen eller ändringen är höga eller byggnadens användningsändamål eller egenskaper ställer särskilda krav på projekteringen.

20 §
Exceptionellt krävande projekteringsuppgift som avser en fastighets vatten- och avloppsanordningar

En projekteringsuppgift som avser en fastighets vatten- och avloppsanordningar är exceptionellt krävande, om

1) vatten- och avloppsanordningarna ska uppfylla exceptionellt höga tekniska eller funktionella krav på grund av den projekterade byggnadens användningsändamål eller egenskaper,

2) den verksamhet som den projekterade byggnadens användningsändamål syftar till är förknippad med allvarliga risker för miljön, eller

3) projekteringen förutsätter att nya eller i övrigt mycket krävande planerings-, kalkylerings- eller dimensioneringsmetoder används.

En projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring av en fastighets vatten- och avloppsanordningar är exceptionellt krävande, om de tekniska eller funktionella kraven på reparationen eller ändringen är exceptionellt höga eller byggnadens användningsändamål eller egenskaper ställer exceptionella krav på projekteringen.

7 kap.

Svårighetsklasserna för byggnadsfysikaliska projekteringsuppgifter och projekteringsuppgifter som avser reparation av fuktskada

21 §
Sedvanlig byggnadsfysikalisk projekteringsuppgift och projekteringsuppgift som avser reparation av fuktskada

En byggnadsfysikalisk projekteringsuppgift är sedvanlig, om de tekniska och funktionella kraven på den byggnad som projekteras är sedvanliga, allmänna anvisningar för projektering och etablerade lösningar kan användas vid projekteringen, och byggnadens omgivning eller byggplatsen inte ställer några särskilda krav på projekteringen.

En byggnadsfysikalisk projekteringsuppgift som avser reparation och ändring är sedvanlig, om de tekniska och funktionella kraven på reparationen eller ändringen är enkla, och byggnadens omgivning, byggplatsen eller byggnadens användningsändamål eller egenskaper inte ställer några särskilda krav på projekteringen.

En projekteringsuppgift som avser reparation av fuktskador är sedvanlig, om det i projekteringsobjektet finns fukt- eller mögelskador som tydligt går att bestämma och avgränsa, och byggnadens användningsändamål eller egenskaper inte ställer några särskilda krav på projekteringen.

22 §
Krävande byggnadsfysikalisk projekteringsuppgift och projekteringsuppgift som avser reparation av fuktskada

En byggnadsfysikalisk projekteringsuppgift är krävande, om

1) den byggnadsfysikaliska belastning som den byggnad som projekteras är föremål för ställer särskilda krav på projekteringen, eller

2) den projekterade byggnadens användningsändamål eller egenskaper ställer särskilda krav på den byggnadsfysikaliska projekteringen.

En byggnadsfysikalisk projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring är krävande, om de tekniska eller funktionella kraven på reparationen eller ändringen är höga eller byggnadens omgivning, byggplatsen eller byggnadens användningsändamål eller egenskaper ställer särskilda krav på projekteringen.

En projekteringsuppgift som avser reparation av fuktskador är krävande, om det i projekteringsobjektet finns omfattande fukt- eller mögelskador eller reparationen av skadorna förutsätter en betydande ändring av den fuktfysikaliska funktionen i konstruktionerna.

23 §
Exceptionellt krävande byggnadsfysikalisk projekteringsuppgift och projekteringsuppgift som avser reparation av fuktskada

En byggnadsfysikalisk projekteringsuppgift är exceptionellt krävande, om

1) den kraftiga byggnadsfysikaliska belastning som den projekterade byggnaden är föremål för ställer exceptionella krav på projekteringen,

2) den projekterade byggnadens användningsändamål eller konstruktionernas komplexitet eller andra egenskaper ställer exceptionella krav på den byggnadsfysikaliska projekteringen, eller

3) projekteringen förutsätter att nya eller i övrigt mycket krävande planerings-, kalkylerings- eller dimensioneringsmetoder används.

En byggnadsfysikalisk projekteringsuppgift som avser reparation eller ändring är exceptionellt krävande, om de tekniska eller funktionella kraven på reparationen eller ändringen är exceptionellt höga eller byggnadens omgivning, byggplatsen, byggnadens användningsändamål eller byggnadens egenskaper ställer exceptionella krav på projekteringen.

En projekteringsuppgift som avser reparation av fuktskador är exceptionellt krävande, om

1) byggnadens konstruktioner har omfattande fukt- eller mögelskador trots att fuktskador har reparerats tidigare,

2) den fuktfysikaliska funktionen i konstruktionerna måste säkerställas med speciella tekniska system eller med exceptionella metoder, eller

3) byggnadens användningsändamål eller målnivån för inomhusklimatet eller andra egenskaper hos byggnaden ställer exceptionella krav på projekteringen.

8 kap.

Ikraftträdande

24 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.

  Helsingfors den 12 mars 2015

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Byggnadsråd
Aila Korpivaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.