212/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 mars 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 15 § och mellanrubriken före den, av dem 15 § sådan den lyder i förordning 822/2013, samt

ändras 16 och 17 §, 20 § 1 mom., 23 §, 25 § 2 mom. och 29 §, av dem 17 § sådan den lyder i förordning 1079/2013, 25 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 50/2014 och 29 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 200/2010 och 1079/2013, som följer:

16 §
Avskrivningar och mervärdesskatt för anordnare av yrkesutbildning

Vid beräkningen av priserna per enhet enligt 25 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet avdras från de privata yrkesutbildningsanordnarnas bokföringsenliga avskrivningar som ingår i de riksomfattande totalkostnaderna, såsom den relativa andelen mervärdesskatter i dessa, den relativa andel som mervärdesskatten under det år som avses i den ovan nämnda bestämmelsen utgör av dessa yrkesutbildningsanordnarnas investeringar. Mervärdesskatteandelen beaktas vid beräkningen av de andelar enligt 32 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet som mervärdesskatten utgör av de privata utbildningsanordnarnas mervärdesskattefria kostnader.

17 §
Priserna per enhet för grundläggande utbildning som ordnas utomlands

Genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet kan priset per enhet för grundläggande utbildning som ordnas utomlands med stöd av ett tillstånd enligt 7 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) det grundpris för den grundläggande utbildningen som avses i 18 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, höjas eller sänkas med högst 20 procent.

20 §
Omvandling av enskilda läroämnen i gymnasiet till studerandeantal

Kurser för studerande som antagits för att slutföra ett eller flera läroämnen i gymnasiet omvandlas till studerandeantal genom att antalet kurser som fullgjorts under det läsår som föregår finansåret av i gymnasiets lärokurs ingående obligatoriska kurser och riksomfattande kurser som erbjuds som fördjupade studier divideras med 15. Det på så sätt erhållna studerandeantalet läggs till det viktade medeltal av antalet studerande för gymnasiet som avses i 19 §.


23 §
Begränsningar vid räknandet som studerande

Vid beräkning av antalet studerande kan en studerande räknas som studerande högst den tid studierna kan ta i anspråk om de bedrivs på heltid.

25 §
Lämnande av uppgifter

Uppgifter om kostnaderna och inkomsterna i fråga om gymnasieutbildning, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning som finansieras enligt antalet undervisningstimmar samt i fråga om museer, teatrar och orkestrar ska årligen lämnas på Utbildningsstyrelsens och Statistikcentralens blanketter för insamling av kostnadsuppgifter, senast före utgången av april därpå följande år, om inte undervisnings- och kulturministeriet beslutar något annat.


29 §
Statsbidragsmyndighet i vissa fall

Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet

1) i ärenden som gäller anläggningsprojekt enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 4—7 punkten i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt anläggningsprojekt enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet,

2) i fråga om förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet och grundläggande konstundervisning när det gäller statsbidrag enligt 44 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för uppnående av utbildningspolitiska syften, strategisk utveckling av undervisning och verksamhet, försök, inledande av verksamhet och behövliga specialuppgifter i anslutning till verksamheten, samt statsbidrag som avses i 2 mom. i den paragrafen,

3) i fråga om yrkesutbildning när det gäller statsbidrag för uppnående av utbildningspolitiska syften enligt 1 mom. i den paragraf som nämns i 2 punkten, samt statsbidrag som avses i 2 mom. i den paragrafen,

4) i fråga om kulturväsendet, museer, teatrar och orkestrar samt idrottsverksamhet och ungdomsarbete när det gäller statsbidrag som avses i 1 och 2 mom. i den paragraf som nämns i 2 punkten,

5) i fråga om allmänna bibliotek när det gäller statsbidrag som avses i 1 och 2 mom. i den paragraf som nämns i 2 punkten och som anknyter till nationell försöks- och utvecklingsverksamhet,

6) när det gäller statsbidrag enligt 3 mom. i den paragraf som nämns i 2 punkten för skötseln av sådana centralbiblioteks- och landskapsbiblioteksuppgifter som avses i bibliotekslagen.

Utbildningsstyrelsen är statsbidragsmyndighet

1) i fråga om förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet och grundläggande konstundervisning när det gäller statsbidrag enligt 44 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för utveckling av verksamheten,

2) när det gäller statsbidrag som avses i 44 § 1 mom. i den lag som nämns i 1 punkten för utveckling av yrkesutbildning, försök och inledande av verksamheten samt behövliga specialuppgifter i anslutning till verksamheten.

Regionförvaltningsverket är statsbidragsmyndighet när det gäller statsbidrag som avses i 1 mom. i den paragraf som nämns i 1 mom. 2 punkten till allmänna bibliotek i anslutning till regional och lokal utvecklingsverksamhet. Regionförvaltningsverket i Södra Finland är behörig statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller anläggningsprojekt för läroanstalter, när undervisningen ordnas utomlands. Regionförvaltningsverket i Lappland är statsbidragsmyndighet i de ärenden som avses i 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2015. Den tillämpas dock redan från den 1 januari 2015.

  Helsingfors den 12 mars 2015

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Kirsti Kotaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.