196/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om kommunala pensioner (549/2003) nya 139 a—139 d samt nya 165 a—165 d § som följer:

139 a §
Principer för ägarstyrningen

Den kommunala pensionsanstaltens styrelse ska fastställa principer för hur pensionsanstaltens rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas (principer för ägarstyrningen). I principerna ska också pensionsanstaltens verkställande direktörs och övriga anställdas ledamotskap i andra sammanslutningars eller stiftelsers förvaltningsorgan bedömas med beaktande av pensionsanstaltens intressen.

Den kommunala pensionsanstalten ska offentliggöra principerna för ägarstyrningen.

139 b §
Förteckning över förtroendeuppdrag

Den kommunala pensionsanstalten ska föra en uppdaterad offentlig förteckning av vilken det framgår uppgifter om pensionsanstaltens styrelsemedlemmars och verkställande direktörs ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande organ i andra ekonomiskt eller samhälleligt betydelsefulla sammanslutningar eller stiftelser, med undantag för bostadsaktiebolag.

I den förteckning som avses i 1 mom. ska det även i fråga om den kommunala pensionsanstaltens övriga anställda som hör till den högsta ledningen eller personer som för pensionsanstaltens del fattar eller bereder placeringsbeslut föras in uppgifter om ledamotskap i styrelser, förvaltningsråd eller motsvarande organ i andra sammanslutningar eller stiftelser som har samband med deras arbetsuppgifter, med undantag för förtroendeuppdrag i bostadsaktiebolag.

139 c §
Handlingsprinciper som gäller intressekonflikter

Den kommunala pensionsanstalten ska ha av styrelsen godkända skriftliga handlingsprinciper för de förfaranden som ska iakttas vid identifiering och förebyggande av intressekonflikter.

139 d §
Transaktioner med personer som hör till ledningen eller till ledningens närmaste krets

Beslut om betydande transaktioner som gäller den kommunala pensionsanstalten ska fattas av pensionsanstaltens styrelse, om den andra parten i transaktionen är

1) en medlem av pensionsanstaltens delegation eller styrelse, pensionsanstaltens verkställande direktör, revisor eller revisorssuppleant eller en sådan anställd hos en revisionssammanslutning som har huvudansvar för revisionen av pensionsanstalten,

2) någon annan som hör till pensionsanstaltens högsta ledning och som har rätt att fatta beslut om ordnande av pensionsanstaltens verksamheten,

3) make eller maka till en person som avses i 1 eller 2 punkten, eller personens partner i ett parförhållande enligt lagen om registrerat partnerskap (950/2001), en omyndig vars intressebevakare en person som avses i 1 eller 2 punkten är eller den som är sambo med personen i fråga och har bott i samma hushåll som denna i minst ett års tid.

Den kommunala pensionsanstalten ska föra en uppdaterad offentlig förteckning över transaktioner som avses i 1 mom. samt över transaktionsparterna och de centrala transaktionsvillkoren. Förteckningen ska föras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som antecknats i förteckningen ska bevaras i fem år efter anteckningen. Fysiska personers personbeteckning och adress och namnet på personer som avses i 1 mom. 3 punkten är dock inte offentliga.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska tillämpas även på transaktioner mellan den kommunala pensionsanstalten och någon annan än en person som avses i 1 mom., om det är uppenbart att syftet med arrangemanget varit att kringgå bestämmelserna i 1 och 2 mom.

165 a §
Skyldighet att göra insideranmälan

En insider i den kommunala pensionsanstalten ska till den kommunala pensionsanstaltens insiderregister enligt 165 c § anmäla uppgifter om aktier som är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland och om sådana finansiella instrument vilkas värde bestäms utifrån aktierna i fråga (insideranmälan).

Med insiders i den kommunala pensionsanstalten avses

1) ordföranden och vice ordföranden för den kommunala pensionsanstaltens delegation, medlemmarna och suppleanterna i pensionsanstaltens styrelse, pensionsanstaltens verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt pensionsanstaltens revisorer och de anställda hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av pensionsanstalten,

2) andra anställda hos den kommunala pensionsanstalten som har möjlighet att påverka beslut om placering av pensionsanstaltens tillgångar eller som på annat sätt regelbundet får tillgång till insiderinformation om sådana aktier och finansiella instrument.

165 b §
Insideranmälan

Insideranmälan ska göras inom fjorton dagar efter det att insidern har utnämnts till ett uppdrag som avses i 165 a § 2 mom.

I insideranmälan ska nämnas

1) omyndig vars intressebevakare insidern är,

2) sammanslutningar och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande,

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd sammanslutnings eller stiftelses innehav av aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland.

En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta den kommunala pensionsanstalten om

1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, då förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro,

2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella eller ekonomiska föreningar, eller sammanslutningar som drivs utan vinstsyfte. Om en sammanslutning bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna sammanslutning lämnas.

I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att specificera personen, sammanslutningen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och övriga finansiella instrument.

Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet kan den kommunala pensionsanstalten organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga separata insideranmälningar.

165 c §
Insiderregister

Den kommunala pensionsanstalten ska föra ett register över insideranmälningar (insiderregister), varav det för varje insider framgår de aktier och finansiella instrument som innehas av insidern, en omyndig som avses i 165 b § 2 mom. 1 punkten och en sammanslutning eller stiftelse som avses i 165 b § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i det momentet samt specificerade förvärv och avyttringar.

Om aktier och finansiella instrument som avses i 165 b § 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet kan den kommunala pensionsanstaltens insiderregister till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet.

Driften av insiderregistret ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som registrerats i registret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckning och adress samt andra fysiska personers än insiders namn är dock inte offentliga.

165 d §
Övervakning av insideranmälan och insiderregistret

Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i 165 a—165 c § om insideranmälan och insiderregistret. På övervakningen ska tillämpas vad som i 137 a § föreskrivs om tillsyn över den kommunala pensionsanstaltens planering av finansieringsverksamheten och över pensionsanstaltens placeringsverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

Personer som när lagen träder i kraft är sådana insiders i den kommunala pensionsanstalten som avses i 165 a §, ska göra insideranmälan inom fem månader efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 340/2014
ShUB 44/2014
RSv 294/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.