193/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) rubriken för 7 kap. och

fogas till lagen nya 129 a och 129 b § som följer:

7 kap.

Säkringsåtgärder och övervakning av utlänningar

129 a §
Övervakning av utlänningar

Övervakningen av utlänningar omfattar övervakning av efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den och bekämpning av olaglig vistelse i landet. Bestämmelser om gränskontroller finns i kodexen om Schengengränserna.

Åtgärderna för att övervaka utlänningar ska vara motiverade i förhållande till det mål som eftersträvas med övervakningen och till hur brådskande uppgiften är samt till övriga omständigheter som inverkar på den övergripande bedömningen av situationen. Övervakningen ska utföras så att övervakningsobjektets rättigheter respekteras på det sätt som föreskrivs i 5 §.

Övervakningen av utlänningar ska grunda sig på övervakningsmyndighetens allmänna uppgifter om och erfarenhet i fråga om olaglig inresa och vistelse. En övervakningsåtgärd ska grunda sig på uppgifter om observationer som gjorts eller tips- eller analysuppgifter som erhållits. En övervakningsåtgärd får inte enbart eller i avgörande grad grunda sig på en persons verkliga eller antagna etniska ursprung.

129 b §
Polisens och gränsbevakningsväsendets rätt att utföra kontroller

Om det för övervakningen av utlänningar är motiverat att utreda en utlännings identitet, medborgarskap, rätt att vistas i landet eller rätt att arbeta, har polisen och gränsbevakningsväsendet rätt att

1) av den som övervakas få uppgifter och kontrollera behövliga handlingar om personens identitet och medborgarskap samt om personens rätt att vistas i landet och rätt att arbeta,

2) få tillträde till en lokal som omfattas av offentlig frid enligt 24 kap. 3 § i strafflagen eller till en annan plats, en lokal eller ett fordon som allmänheten inte har tillträde till och som inte används för boende av permanent natur, för att utföra en i 1 punkten avsedd kontroll,

3) stoppa ett fordon för att utföra en i 1 punkten avsedd kontroll av personerna i bilen,

4) av arbetsgivare som har anställt utlänningar få uppgifter om de anställda utlänningarna och om grunderna för deras rätt att arbeta och av uppdragsgivare som avses i 86 b § få uppgifter enligt vilka de har fullgjort sina förpliktelser enligt 86 a § 1 och 2 mom.

Den som utför en kontroll enligt 1 mom. ska under kontrollens gång om möjligt upplysa den som direkt berörs av kontrollen om kontrollens ändamål, hur den görs och om fortsatta åtgärder. Kontrollen ska utföras så att den övervakade eller innehavaren av en lokal som kontrolleras inte orsakas oskälig olägenhet.

Om det ska utföras en kontroll enligt 1 mom. 2 punkten, ska innehavaren av lokalen eller dennes företrädare underrättas om när kontrollen inleds och vad den grundar sig på så snart det är möjligt utan att utförandet av kontrollen äventyras. Kontrollen kan utföras även om innehavaren av lokalen eller dennes företrädare inte är på plats eller inte kan nås. Vid kontrollen iakttas bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 169/2014
FvUB 45/2014
RSv 279/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.