191/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Lag om ändring av 2 och 7 kap. i lagen om bostadsköp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsköp (843/1994) 2 kap. 1 b §, sådan den lyder i lag 795/2005, och

fogas till 2 kap. 6 a §, sådan den lyder i lag 795/2005, ett nytt 3 mom. och till 7 kap. 5 §, sådan den lyder i lag 795/2005, ett nytt 3 mom. som följer:

2 kap.

Köparens skydd under byggnadsfasen

1 b §
Begränsningar i tillämpningsområdet

Detta kapitel tillämpas inte om bolagets byggnader omfattar eller kommer att omfatta sammanlagt högst tre bostadslägenheter och det inte är fråga om ett bostadsaktiebolag eller ett bostadsandelslag. Detta kapitel tillämpas inte heller om det är fråga om sådant gruppbyggande som har formen av en bostadssammanslutning och som hör till tillämpningsområdet för lagen om gruppbyggande (190/2015).

6 a §
Förvaring och överlåtelse av pantbrev

Ett elektroniskt pantbrev anses ha överlämnats till den som i lagfarts- och inteckningsregistret inskrivits som det elektroniska pantbrevets mottagare.

7 kap.

Särskilda stadganden

5 §
Brott mot bestämmelserna om skydd för köpare

Bestämmelserna i 2 mom. 3 punkten til lämpas inte på konsulter för gruppbyggande som till konsumenter marknadsför sådant gruppbyggande som avses i lagen om gruppbyggande.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.

RP 228/2014
EkUB 24/2014
RSv 233/2014

  Helsingfors den 6 mars 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.