173/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 mars 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 § 2 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014):

1 §

Trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES-delområdena 25—27, 28.2 och utanför Finlands baslinje inom delområde 32 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°47’N förbjuds för finskregistrerade fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter på grund av att maximifångsten av vassbuk i 3 § 1 mom. i stadsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2015 (1441/2014) har fyllts.

2 §

Strömming och vassbuk fiskat med trål med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter inom de områden som avses i 1 § får bevaras ombord på fartyget, lastas om, flyttas, transporteras och landas till och med den 12 mars 2015.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2015 och gäller till och med den 31 december 2015.

  Helsingfors den 6 mars 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Fiskeriöverinspektör
Ali Lindahl

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.