164/2015

Utfärdad i Helsingfors den 25 februari 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (695/2012) 36 §,

ändras 8 §, 13 § 1 mom., 32, 34, 38, 40, 41, 48 och 52 §, 57 § 1 mom. 61 och 62 §, av dem 48 § sådan den lyder i förordning 1290/2014, samt

fogas till förordningen nya 15 a och 60 a § som följer:

8 §
Samordning av ärenden

För samordningen av ärenden som gäller Europeiska unionen finns det vid ministeriet en enhet för EU-samordning som administrativt sett lyder under livsmedelsavdelningen.

För samordningen av ärenden som gäller bioekonomi finns det vid ministeriet en enhet för samordning av bioekonomi som administrativt sett lyder under naturresursavdelningen.

För samordningen av ärenden som gäller forskning finns det vid ministeriet en enhet för samordning av forskning som administrativt sett lyder under förvaltnings- och planeringsavdelningen.

Kanslichefen kan tillsätta bestående samarbetsgrupper för att samordna ärenden som behandlas i ministeriet.

13 §
Förvaltnings- och planeringsavdelningens verksamhetsområde

Till förvaltnings- och planeringsavdelningens verksamhetsområde hör ärenden som gäller

1) personalpolitik och personaladministration,

2) samarbete med statsrådets förvaltningsenhet,

3) styrningen av upphandlingsärenden,

4) förvaltningsärenden som inte hör till statsrådets förvaltningsenhet eller någon annan avdelning vid ministeriet,

5) samordning av internationell verksamhet,

6) koncernstyrning och utvecklande av strategier inom förvaltningsområdet,

7) allmän beredning och samordning av förvaltningsområdets forskningsärenden,

8) dataadministration och datasäkerhet samt statistikföringsuppdrag inom förvaltningsområdet,

9) lantmäteri, allmänna kartverksarbeten, geodetisk forskning, registreringsärenden som gäller fastigheter samt samanvändning av geografisk information,

10) den resultatorienterade ledningen vid ministeriet samt samordning av resultatstyrningen,

11) utveckling av personalen,

12) utveckling av lagberedningen,

13) utveckling av beredskapen och säkerheten inom förvaltningsområdet,

14) ägarstyrningen av statsbolagen och statens intressebolag inom ministeriets verksamhetsområde,

15) samordning av samefrågor,

16) planering av verksamheten och ekonomin vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde,

17) uppgifter som hör till bokföringsenheten, rapporter som gäller förvaltningsområdet samt annan verkställighet och uppföljning av budgeten,

18) uppföljning av de iakttagelser som statens revisionsverk gör i sin årsrevision,

19) information.


15 a §
Samordning av forskning

I samordningen av forskning ingår

1) samordning av resultatstyrningen i fråga om forskning inom ministeriets förvaltningsområde i samarbete med avdelningarna och enheterna,

2) samordning av ärenden i anknytning till forskning vid ministeriet samt samordning med andra ministerier av det samarbete som gäller forskning.

32 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör i fråga om ministeriet och dess anställda ärenden som gäller

1) anslag som ministeriet förfogar över för sin interna verksamhet, planer som gäller användningen av dessa anslag samt fördelningen mellan avdelningarna,

2) planer som gäller användningen av anslag för forskning och utveckling som ministeriet förfogar över,

3) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt viktigt eller vittsyftande,

4) givande av utlåtande i ett ärende som är principiellt viktigt eller vittsyftande,

5) fastställande av planer, program och andra principer som gäller ministeriets personal,

6) ingående av tjänstekollektivavtal,

7) inrättande eller indragning av annan tjänst än tjänsten som kanslichef samt ändring av tjänstebenämningen,

8) överföring av en tjänst från ett ämbetsverk till ett annat inom ministeriets förvaltningsområde,

9) ledigförklaring av en tjänst, när det är fråga om att besätta en tjänst som avdelningschef eller en tjänst inom avdelningen på minst kravnivå 9 eller motsvarande eller en tjänst utanför avdelningsindelningen,

10) placering av tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet,

11) ingående av ett skriftligt avtal enligt 44 § i statstjänstemannalagen (750/1994) med andra tjänstemän än sådana som avses i 26 § i statstjänstemannalagen,

12) sådana avlöningar för tjänstemän vid ministeriet som bestäms med stöd av 5 § i lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/1970),

13) fastställande av prestationsnivåerna för tjänstemän utanför avdelningsindelningen och för personal i arbetsavtalsförhållande utifrån de årliga resultat- och utvecklingssamtalen,

14) utförande av övertidsarbete som ska ersättas i pengar,

15) förordnande av chefen för den interna revisionen.

Kanslichefen avgör de ärenden som avses i 1 mom. 9, 13 och 15 punkten utan föredragning.

Det förordnande som avses i 1 mom. 15 punkten kan ges för högst fem år åt gången.

34 §
Beslutanderätten för chefen för en enhet

Chefen för en enhet avgör, om inte något annat bestäms nedan, ärenden som gäller

1) beviljande och användning av de anslag som ställts till enhetens förfogande,

2) fastställande av formulär för blanketter och andra handlingar som hör till enhetens verksamhetsområde.

Vad som i denna paragraf bestäms om chefen för en enhet gäller i tillämpliga delar även chefen för ekonomigruppen, chefen för EU-samordningen och chefen för den interna revisionen.

38 §
Beslutanderätten för livsmedelsavdelningens biträdande avdelningschef

Biträdande avdelningschefen vid livsmedelsavdelningen avgör ärenden som gäller myndighetssamarbete med andra stater i fråga om avtal om djur- och växthälsa och livsmedelssäkerhet samt COREPER-ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde.

Den biträdande avdelningschefen är veterinärchef.

40 §
Beslutanderätten för chefen för marknadsenheten

Chefen för marknadsenheten avgör ärenden som gäller

1) fastställande av dispositionsplanen för anslaget för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter,

2) innehållet i ansökningsmeddelandet i anslutning till EU-delfinansierade program för information och säljfrämjande åtgärder, programmens prioritetsordning samt fastställande av den nationella medfinansieringen,

3) fastställande av den nationella medfinansieringen för EU-delfinansierade program för utveckling av produktion och marknadsföring av honung,

4) finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt med medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

41 §
Beslutanderätten för chefen för ekonomigruppen

Chefen för ekonomigruppen avgör ärenden som gäller

1) utveckling av avdelningens personal i den mån beslutanderätten inte hör till chefen för en enhet vid avdelningen,

2) ansökningar om utbetalning av tekniskt bistånd och intäktsföring av tekniskt bistånd samt betalning av räkningar för tekniskt bistånd av enheten för utveckling av landsbygden.

48 §
Beslutanderätten för avdelningschefen vid förvaltnings- och planeringsavdelningen

Avdelningschefen vid förvaltnings- och planeringsavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 33 och 35 §, om inte något annat bestäms nedan, ärenden som gäller

1) avgörande av en myndighet enligt 14 § och tillstånd enligt 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999),

2) avtal om tjänster som lagts ut på entreprenad inom avdelningens verksamhetsområde,

3) avtal om samarbete inom avdelningens verksamhetsområde med myndigheter i andra stater.

Avdelningschefen vid förvaltnings- och planeringsavdelningen förordnar ställföreträdare för Naturresursinstitutets generaldirektör.

Beslut som avses i 1 mom. 1 punkten fattas på föredragning av den tjänsteman till vars uppgiftsområde det avgörande eller tillstånd som saken gäller hör.

52 §
Beslutanderätten för dataadministrationsdirektören

Dataadministrationsdirektören avgör ärenden som gäller datatekniktjänster som ska användas i ministeriet samt användning av de medel som har anvisats ministeriet för ministeriets och förvaltningsområdets dataadministration.

57 §
Tjänstledigheter

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal, och befrielse som motsvarar sådan tjänstledighet för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av tjänstemannens närmaste chef, som är kanslichefen, en avdelningschef, chefen för en enhet eller chefen för ekonomigruppen, chefen för EU-samordningen eller chefen för den interna revisionen (närmaste chef). Det beslut som avses ovan fattas utan föredragning.


60 a §
Beslutanderätten för den närmaste chefen i personalfrågor

Den närmaste chefen avgör utan föredragning ärenden som gäller

1) fördelning av arbetstid,

2) övertidsersättning och arbetstidsersättning,

3) saldoledighet,

4) beviljande, sparande och flyttande av semester samt omvandling av semesterpenning,

5) utfärdande av arbetsintyg.

Ett ärende som gäller kanslichefen och som avses i 1 mom. avgörs av avdelningschefen vid förvaltnings- och planeringsavdelningen utan föredragning.

Ett ärende som gäller personer direkt underställda kanslichefen, förutom avdelningschefer och chefen för den interna revisionen, och som avses i 1 mom. avgörs av chefen för enheten för personalfrågor och förvaltning utan föredragning.

61 §
Föredragning av personaladministrativa beslut och föreskrifter

De beslut och föreskrifter som avses i 56 §, 57 § 2 mom. och 58-60 § föredras från enheten för personalfrågor och förvaltning.

62 §
Vikariat

Om kanslichefen är förhindrad att sköta sin tjänst är en tjänsteman som har förordnats av ministern ställföreträdare.

Ställföreträdare för en avdelningschef är en tjänsteman vid samma avdelning som förordnas av kanslichefen.

Ställföreträdare för chefen för en enhet är en tjänsteman vid samma enhet som förordnas av avdelningschefen.

Om en tjänsteman har förhinder, bestämmer chefen för enheten om skötseln av uppgifterna.

Ställföreträdare för chefen för den interna revisionen är en tjänsteman vid den interna revisionen som förordnas av kanslichefen.

Ställföreträdare för den närmaste chefen, avdelningschefen vid förvaltnings- och planeringsavdelningen eller chefen för enheten för personalfrågor och förvaltning i fråga om de ärenden som avses i 60 a § är en tjänsteman som förordnas av kanslichefen.

Vad som i 3 och 4 mom. bestäms om chefen för en enhet gäller i tillämpliga delar även chefen för ekonomigruppen och chefen för EU-samordningen. Vad som i 4 mom. bestäms om chefen för en enhet gäller i tillämpliga delar även chefen för den interna revisionen.

De beslut som avses i 1, 2, 5 och 6 mom. föredras från enheten för personalfrågor och förvaltning.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

Bestämmelserna i 57 § 1 mom. och 60 a § tillämpas på ärenden som avgörs den 1 april 2015 eller därefter. På ärenden som ska avgöras före nämnda tidpunkt efter att denna förordning trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 25 februari 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Avdelningschef
Pentti Lähteenoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.