160/2015

Utfärdad i Helsingors den 12 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs 47 §, och

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 11 § 1 mom., 12 §, 17 § 1 mom. 11 punkten och 21 § 1 mom. 2 punkten, av dem 12 § sådan den lyder i förordning 1235/2005 och 17 § 1 mom. 11 punkten samt 21 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i förordning 1021/2007 som följer:

11 §
Ärenden som sköts av alla ministerier och gemensamma ärenden

Ministerierna ska behandla till det egna ansvarsområdet hörande ärenden som gäller verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, lagberedning, informationssamhället, förvaltning, kommunikation, dataadministration, forskning, utveckling och övervakning, internationella frågor och ägarfrågor som gäller sådan statlig egendom som är i det egna ansvarsområdets besittning samt andra sådana ärenden som ska anses höra till skötseln av de uppgifter som hör till det egna ansvarsområdet. Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör dock statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster, om vilka det föreskrivs i 12 §.


12 §
Statsrådets kanslis ansvarsområde

Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör

1) biträdande av statsministern vid den allmänna ledningen av statsrådet samt vid samordningen av regeringens och riksdagens arbete,

2) samordning av beredningen och behandlingen av ärenden som avgörs inom Europeiska unionen samt horisontella och institutionella frågor som är centrala för utvecklingen av unionen,

3) statsrådets kommunikation och samordningen av statsförvaltningens kommunikation,

4) statsrådets organisation, regeringens verksamhet och tillhandahållande av de allmänna verksamhetsförutsättningarna för statsrådet,

5) statsbolagens och de statliga intressebolagens allmänna ägarpolitik,

6) samordning av målen för statens sektorsforskning som stöd för beslutsfattandet,

7) statsrådets gemensamma lägesbild, beredskap och säkerhet samt den allmänna samordningen av hanteringen av störningssituationer,

8) statsrådets och ministeriernas gemensamma styrning, utvecklande och samordning av verksamhets- och ekonomiplanering, upphandling, ekonomi- och personalförvaltning, personalutveckling och reseförvaltning,

9) statsrådets och ministeriernas gemensamma dataadministration, inklusive grundläggande tjänster inom informations- och kommunikationsteknik vid utrikesförvaltningens beskickningar i utlandet, och dokumenthantering samt styrning, utvecklande och samordning av god informationshantering och interoperabilitet i anknytning till dessa och uppgifter som arkivbildare,

10) utveckling och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma nättjänst och interna nätkommunikation,

11) statsrådets och ministeriernas ärenden i fråga om lokaler,

12) statsrådets och ministeriernas gemensamma interna tjänster.

17 §
Finansministeriets ansvarsområde

Till finansministeriets ansvarsområde hör


11) styrningen av dataadministrationen inom statsförvaltningen, de allmänna grunderna för den elektroniska kommunikationen och datasäkerheten samt statens och kommunernas samarbete inom dataadministrationen,


21 §
Arbets- och näringsministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör


2) arbetsmiljöfrågor, likabehandling i arbetslivet, kollektivavtal och medling i arbetstvister,



Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015 .

  Helsingfors den 12 februari 2015

Statsministerns ställföreträdare, finansminister
Antti Rinne

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.