156/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2015

Lag om ändring av äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i äktenskapslagen (234/1929) 1 § 1 mom., 108 § 1 och 2 mom. och 115 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 411/1987 samt 108 § 1 och 2 mom. och 115 § 1 mom. i lag 1226/2001, som följer:

1 §

Två personer som har kommit överens om att ingå äktenskap med varandra är förlovade.


108 §

Två personers rätt att ingå äktenskap inför en finsk myndighet bestäms enligt finsk lag. Om ingen av personerna är finsk medborgare och ingendera är bosatt i Finland, har de rätt att ingå äktenskap inför en finsk myndighet endast om äktenskapet är tillåtet enligt finsk lag och om vardera har rätt att ingå äktenskap enligt lagen i den stat där personen är medborgare eller är bosatt eller lagen i den stat som i någondera av nämnda stater ska tillämpas vid prövning av hinder mot äktenskap. De förlovade är skyldiga att lägga fram en godtagbar utredning om sin rätt att ingå äktenskap enligt en främmande stats lag.


115 §

Ett äktenskap som makarna har ingått i en främmande stat inför en myndighet i staten i fråga är giltigt i Finland, om det är giltigt i den stat där äktenskapet ingicks eller i den stat där någondera maken var bosatt eller var medborgare då äktenskapet ingicks.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

Ö 10/2013
MI 3/2013
LaUB 14/2014
StoUB 2/2014
RSk 41/2014

  Helsingfors den 20 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.