155/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2015

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) en ny 17 a § som följer:

17 a §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter med anledning av genomförandet av FATCA-avtalet

Ett sådant rapporterande finskt finansinstitut som avses i avtalet med Amerikas förenta stater för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA, (FördrS    /    , FATCA-avtalet), ska lämna Skatteförvaltningen de uppgifter som behövs för tillämpningen av avtalet. Ett rapporterande finskt finansinstitut är skyldigt att iaktta de förpliktelser som i avtalet och dess tillägg åläggs finska rapporterande finansinstitut samt den aktsamhetsprocedur som anges i avtalets tillägg I för identifiering av amerikanska rapporteringspliktiga konton och konton som innehas av ickedeltagande finansinstitut.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om hur rapporterande finska finansinstitut i enlighet med artikel 4 stycke 7 i FATCA-avtalet samt paragraf 1 stycke C, paragraf II stycke A, paragraf III stycke A, paragraf IV stycke A och paragraf V stycke A i tillägg I till FATCA-avtalet kan använda de procedurer eller definitioner som beskrivs i Amerikas förenta staters relevanta bestämmelser, eller begränsa skyldigheten att lämna uppgifter. Dessutom får Skatteförvaltningen meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av FATCA-avtalets aktsamhetsprocedur, om de uppgifter som ska lämnas, om tidpunkten och sättet för lämnande av uppgifter, eller begränsa skyldigheten att lämna uppgifter.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 301/2014
FiUB 40/2014
RSv 284/2014

  Helsingfors den 20 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.