150/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2015

Republikens presidents förordning om kanslistadgan för republikens presidents kansli

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs med stöd av 85 § i lagen om republikens presidents kansli (100/2012):

1 §
Personal

Tjänster som föredragande vid republikens presidents kansli är tjänsterna som rådgivare, tjänsten som specialmedarbetare samt tjänsten som kommunikationschef.

 De officerare vid försmakten som republikens president förordnat till adjutanter tjänstgör också vid kansliet. Vid kansliet finns en säkerhetsvaktstyrka för republikens president.

 Kansliet och de ämbetsverk som ställt tjänstemän till kansliets disposition avtalar särskilt om omständigheter som gäller det inbördes samarbetet.

2 §
Beslutsfattande

Kanslichefen fattar de beslut som avses i lagen om republikens presidents kansli (100/2012) och i denna förordning efter föredragning av den behöriga föredraganden. De tjänstemän som föredrar ärenden för kanslichefen anges i kansliets arbetsordning. Kanslichefen kan förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som ska avgöras av någon annan tjänsteman.

Kanslichefen beslutar om beviljande av tjänstledighet för en tjänsteman som utnämnts av republikens president, om det är fråga om en tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal. Slottsfogden beslutar om sådana tjänstledigheter för den övriga personalen. Kanslichefen kan i de fall som avses i 24 § 2 mom. i lagen om republikens presidents kansli besluta om nödvändiga redogörelser för styrkande av sjukdom.

Slottsfogden godkänner kansliets löner som ska utbetalas. Kansliets ekonomistadga utfärdas av kanslichefen och i den bestäms de övriga utgifter som slottsfogden eller en tjänsteman som i ekonomiska ärenden är ställföreträdare för denne kan godkänna. Intyg över att en tjänsteman vid kansliet sagt upp sig eller över att tjänsteförhållandet upphört utfärdas av slottsfogden.

Närmare föreskrifter och anvisningar om kansliets verksamhet och uppgifter meddelas av kanslichefen.

3 §
Samarbete

Om samarbete ska avtalas med personalen.

4 §
Företrädare för arbetsgivaren

Kansliet i egenskap av arbetsgivare företräds vid sådana förhandlingar som avses i 7 kap. i lagen om republikens presidents kansli, vid en stridsåtgärd eller i andra ärenden av kanslichefen, den juridiska rådgivaren och slottsfogden.

5 §
Inrättande, indragning och ändring av tjänster

Republikens president beslutar om inrättande, indragning och ändring av tjänsten som kanslichef och som slottsfogde samt tjänsterna som föredragande.  Kanslichefen beslutar om inrättande, indragning och ändring av andra tjänster vid kansliet.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänstemännen

Behörighetsvillkor för de tjänster vid kansliet som tillsätts genom utnämning av republikens president är högre högskoleexamen eller sådan förtrogenhet som krävs för att tjänsten ska kunna skötas med framgång.

Behörighetsvillkor för övriga tjänster vid kansliet är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten ska kunna skötas med framgång.

7 §
Personal i arbetsavtalsförhållande

Vad som i denna förordning föreskrivs om tjänstemän gäller också personal i arbetsavtalsförhållande.

8 §
Öppettid

Bestämmelser om kansliets öppettid finns i kansliets arbetsordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

  Helsingfors den 20 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Statsminister
Alexander Stubb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.