148/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2015

Lag om ändring av lagen om energicertifikat för byggnader

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om energicertifikat för byggnader (50/2013) 21 och 22 §,

ändras 24 § 2 mom. och 25 § 1 mom. samt

fogas till 15 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

15 §
Konstataterande av behörigheten

I den ansökan om behörighet eller förnyad behörighet som riktas till den som konstaterar behörigheten ska sökanden uppge namn, personbeteckning, postadress, e-postadress och telefonnummer och, om han eller hon så önskar, begära att uppgifterna förs in i registret.


24 §
Förelägganden och förbud

Om Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet konstaterar att energicertifikatet för en byggnad är väsentligt felaktigt, ska användningen av certifikatet förbjudas. Då kan Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ålägga den som upprättat energicertifikatet att ersätta det felaktiga certifikatet med ett nytt    energicertifikat eller i andra hand låta upprätta ett energicertifikat hos någon annan upprättare av energicertifikat. Den som upprättat det felaktiga energicertifikatet svarar för kostnaderna för det nya certifikatet.

25 §
Förbud att upprätta certifikat och återkallande av utnämning

Om en upprättare av energicertifikat inte uppfyller behörighetskraven eller annars på ett väsentligt eller allvarligt sätt handlar i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den då denne upprättar energicertifikat eller meddelar, överlåter, arkiverar eller bevarar certifikatuppgifter och om denne i enlighet med 24 § har uppmanats att rätta till situationen samt tilldelats en varning och situationen inte rättas till inom tidsfristen, ska Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet förbjuda denne att upprätta certifikat. Förbudet att upprätta certifikat kan förenas med vite på det sätt som bestäms i 24 § 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

RP 335/2014
MiUB 18/2014
RSv 263/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031; EGT nr 153, 18.6.2010, s.13

Helsingfors den 20 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.