141/2015

Utfärdad i Helsingfors den 20 februari 2015

Lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) 5 §, 6 § 3 mom., 11 §, 16 § 6 mom. samt 23 och 26 §, samt

fogas till 1 § nya 4 och 5 mom., till lagen en ny 7 a §, till 13 § ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., till 14 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till lagen en ny 14 a §, till 19 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom. samt till 42 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2—6 mom. blir 3—7 mom., som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på genomförandet av samarbetsprogrammen inom målet europeiskt territoriellt samarbete, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning eller av statsunderstödslagen (688/2001).

Bestämmelserna i 14 och 42 § tillämpas på genomförandet av det operativa programmet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

5 §
Stödmottagare

Stöd kan beviljas offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer.

Stödet kan beviljas flera stödmottagare gemensamt.

I fråga om samarbetsprogrammen inom målet europeiskt territoriellt samarbete beviljas stödet alltid, med undantag för projekt för tekniskt stöd, gemensamt för fler än en stödmottagare.

Närmare bestämmelser om stödmottagare får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Stöd som beviljas av ministerier

Social- och hälsovårdsministeriet kan av de medel ur Europeiska socialfonden som ställts till ministeriets förfogande och av motsvarande statliga medel bevilja stöd för sådana utvecklingsprojekt inom strukturfondsprogrammet som är viktiga för hela riket och som berör fler än en region samt för strukturfondernas projekt för tekniskt stöd. Projekten för tekniskt stöd kan också vara sådana som ministeriet själv genomför.


7 a §
Beviljande av stöd enligt målet europeiskt territoriellt samarbete

Ett landskapsförbund som fungerar som förvaltningsmyndighet och attesterande myndighet för ett samarbetsprogram inom målet europeiskt territoriellt samarbete beviljar det stöd som betalas ur Europeiska regionutvecklingsfondens medel för projekt enligt samarbetsprogrammet för hela programområdet. Förbundet kan dessutom för projekt som genomförs inom programområdet bevilja den statliga medfinansiering som motsvarar strukturfondsmedlen också för ett annat landskaps område. I fråga om sådana samarbetsprogram inom målet europeiskt territoriellt samarbete där förvaltningsmyndigheten och den attesterande myndigheten verkar i en annan medlemsstat, kan landskapsförbundet för programområdet bevilja den medfinansiering som motsvarar strukturfondsmedlen också för projekt inom ett annat landskap eller till en utländsk stödmottagare inom programområdet, om landskapsförbunden inom programområdet kommer överens om detta.

11 §
Stöd av mindre betydelse

För beviljande som stöd av mindre betydelse förutsätts att sökanden lämnar stödmyndigheten en utredning om det stöd av mindre betydelse som redan har beviljats sökanden och att stödbeloppet inte överstiger det maximibelopp för stöd av mindre betydelse som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning.

Om stöd beviljas för något annat ändamål än sökandens företagsverksamhet eller om stöd överförs på det sätt som avses i 12 §, är ett villkor för stödet att motsvarande utredning lämnas separat för varje part som är föremål för stödet eller som deltar i den åtgärd som stöds, samt att stödbeloppet inte för någon parts del överstiger maximibeloppet av stöd av mindre betydelse.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd på sådant stöd som avses i denna lag och om förutsättningarna för beviljande av stöd av mindre betydelse får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Samprojekt

I fråga om samarbetsprogrammen inom målet europeiskt territoriellt samarbete tillämpas på förvaltningen av samprojekt och på den ledande stödmottagarens uppgifter utöver Europeiska unionens lagstiftning dessutom vad som i samarbetsprogramdokumentet har överenskommits om saken.


14 §
Godtagbara kostnader

På de godtagbara kostnaderna för det operativa program som medfinansieras genom fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt tillämpas utöver Europeiska unionens lagstiftning dessutom bestämmelserna i programdokumentet.


14 a §
Godtagbara kostnader för samarbetsprogrammen inom målet europeiskt territoriellt samarbete

Inom ett samarbetsprogram inom målet europeiskt territoriellt samarbete beviljas stödet enligt en i samarbetsprogrammet avtalad kostnadsmodell eller en kostnadskalkyl utifrån faktiska, behövliga och till beloppet skäliga kostnader. Stöd beviljas för de kostnader som föranleds av projektet och från vilka sådana intäkter som direkt hänför sig till eller har samband med projektet har dragits av.

På godtagbarheten av kostnader i Finland tillämpas bestämmelserna i Europeiska unionens lagstiftning om stödberättigande kostnader. Inom samarbetsprogrammen kan dessutom tillämpas sådana regler för stödberättigande som fastställts av programmets övervakningskommitté samt reglerna i programdokumentet, om dessa inte strider mot de relevanta bestämmelserna i den nationella lagstiftningen eller Europeiska unionens lagstiftning.

Närmare bestämmelser om stödberättigande kostnader får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Ansökan om stöd

Vid ansökan om stöd för projekt inom strukturfondsprogrammet ska dessutom bestämmelserna i 23 § iakttas. Vid ansökan om stöd inom ramen för samarbetsprogrammen för målet europeiskt territoriellt samarbete ska dessutom iakttas vad som i programdokumentet har överenskommits om saken.


19 §
Ansökan om utbetalning av stöd

I fråga om samarbetsprogrammen för målet europeiskt territoriellt samarbete tillämpas på ansökan om utbetalning av stöd dessutom vad som i samarbetsprogrammet har överenskommits om saken.


23 §
Ansökan om och beviljande av stöd inom ramen för strukturfondsprogrammet

Inom strukturfondsprogrammet ska ansökan om stöd göras och beslutet om stöd fattas elektroniskt i ett datasystem som uppfyller kraven enligt 29 §. För att stöd ska kunna sökas via datasystemet EURA 2014 förutsätts stark elektronisk autentisering. I andra system än datasystemet EURA 2014 som förvaltas av arbets- och näringsministeriet kan ansökan inlämnas till den behöriga myndigheten också elektroniskt i en webbtjänst eller på en blankett. Ansökan ska vara undertecknad. Ansökan ska innehålla de uppgifter som Europeiska unionens lagstiftning, den på projektet tillämpliga nationella lagstiftningen och detta kapitel förutsätter. På undertecknandet av ansökan tillämpas vad som i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009) föreskrivs om identifiering av en person och autentisering.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om det elektroniska förfarandet för ansökan om och beviljande av stöd.

26 §
Ansökan om och beviljande av utbetalning

Ansökan om utbetalning ska göras elektroniskt hos den behöriga myndigheten. Beslutet om utbetalning fattas elektroniskt. I andra system än datasystemet EURA 2014 kan ansökan om utbetalning även göras elektroniskt i en webbtjänst eller på en blankett hos den behöriga myndigheten. Ansökan ska vara undertecknad.

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om det elektroniska förfarandet för ansökan om och beviljande av utbetalning.

42 §
Inspektionsrätt

Revisionsmyndigheten för det operativa programmet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt har rätt att utföra inspektioner av medelanvändningen hos förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och partnerorganisationerna. Dessutom har Landsbygdsverket rätt att utföra inspektioner av det operativa programmets partnerorganisationers användning av medel och verksamhet enligt det operativa programmet.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

RP 317/2014
FvUB 43/2014
RSv 273/2014

Helsingfors den 20 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.