125/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på väg (194/2002) 3, 4 och 23 § samt 26 § 7 mom., av dem 4 § sådan den lyder i förordning 250/2005 och 26 § 7 mom. sådant det lyder i förordning 399/2011,

ändras 1 § 2 och 4 mom., 2 § 6 punkten, den finska språkdräkten i 2 § 8 punkten, 2 § 9 punkten, 5 §, 8 § 1 mom. 2, 4 och 5 punkten, 13 § 9 punkten, 15 § 2 mom., 16 §, 17 § 1 och 3 mom., 18 §, 19 § 1 mom., 25 § 1 mom., 26 § 1, 2 och 4 mom., 27 § 2 mom., 27 a §, 28 § 1 och 4 mom., 29 §, 29 a § 1 mom. och det inledande stycket i 2 mom., 30 § 3 och 4 mom., 34 § 2 och 4 mom. samt 36 §,

  av dem 1 § 4 mom., 27 § 2 mom., 29 § samt 29 a § 1 mom. och det inledande stycket i 2 mom. och 34 § 4 mom. sådana de lyder i förordning 250/2005, 2 § 6 punkten, 8 § 1 mom. 2 punkten, 15 § 2 mom., 17 § 1 och 3 mom., 25 § 1 mom. och 26 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i förordning 399/2011, den finska språkdräkten i 2 § 8 punkten, 2 § 9 punkten, 18 §, 19 § 1 mom., 28 § 1 och 4 mom., 30 § 3 och 4 mom. samt 36 § sådana de lyder i förordning 263/2009, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 263/2009 och 399/2011, 8 § 1 mom. 4 punkten, 26 § 4 mom., 27 a § och 34 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 474/2013 samt 13 § 9 punkten sådan den lyder i förordning 536/2007, samt

fogas till förordningen en ny 33 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Om en transport av farliga ämnen börjar, utförs eller slutar någon annanstans än i Finland, tillämpas på transporten av dessa ämnen på väg i Finland antingen denna förordning och Trafiksäkerhetsverkets föreskrift eller den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979).


På sådan transport av farliga ämnen som sker i terräng och på snöskoterleder enligt terrängtrafiklagen (1710/1995) tillämpas bestämmelserna om vägtransport, om inte något annat anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.


2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


6) Trafiksäkerhetsverkets föreskrift Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg,


9) bulkcontainer de bulkcontainrar som avses i kapitel 6.11 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift,


5 §
Klassificering av farliga ämnen

Bestämmelser om kriterierna för klassificering av farliga ämnen och till dem hörande tester finns i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

I de fall som anges i kapitel 2.2 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift klassificerar Säkerhets- och kemikalieverket ämnen eller godkänner en utförd klassificering av dem. Strålsäkerhetscentralen klassificerar dock i sådana fall radioaktiva ämnen eller godkänner klassificeringen av dem. Myndigheten kan kräva att avsändaren av ett ämne lägger fram resultaten av de tester som behövs för att utreda klassificeringen.

Finland erkänner en klassificering av ett ämne och ett godkännande av klassificeringen som utförts av den behöriga myndighet som avses i ADR- och RID-bestämmelserna och TFÄ-direktivet eller av ett annat organ som denna myndighet bemyndigat.

8 §
Transportör och förare

I fråga om transportörens och förarens skyldigheter bestäms i 9 och 10 § i TFÄ-lagen. När transportören och föraren tar sig an transport av farliga ämnen ska de på avsändningsplatsen särskilt


2) försäkra sig om att avsändaren har lämnat all den information som krävs i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om de farliga ämnen som transporteras, och om att de handlingar som krävs medförs i transportenheten,


4) försäkra sig om att tidsfristen för nästa besiktning av tankar inte har löpt ut; efter det att tidsfristen har löpt ut får en tank transporteras till besiktning, för att förstöras eller för förstöring av det ämne som den innehåller enligt villkoren i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift,

5) kontrollera att begränsningarna avseende mängden farliga ämnen per transportenhet som anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift inte överskrids,


13 §
 Fyllare av tankar samt av fordon och containrar för bulkgods

Den som fyller tankar samt fordon och containrar för bulkgods har särskilt följande skyldigheter. Fyllaren


9) ska vid fyllning av farligt bulkgods i ett fordon eller en container säkerställa att föreskrifterna i kapitel 7.3 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift tillämpas vid fyllningen.

15 §
Utbildning av personal

Personer som börjar sköta uppgifter som anknyter till transport av farliga ämnen ska ha lämplig utbildning, som ska säkerställas när ett nytt anställningsförhållande inleds.


16 §
Skyldighet för tillverkare och återförsäljare av förpackningar att tillhandahålla information

En sådan tillverkare av förpackningar och sådana senare återförsäljare av förpackningar som avses i 6.1.1.5, 6.3.2.3, 6.4.2.12, 6.5.1.1.4 och 6.6.1.4 punkten i bilagan A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift ska tillhandhålla information om de förfaranden som iakttas samt en beskrivning av typ och mått för förslutare och andra nödvändiga delar, för att man ska kunna försäkra sig om att en förpackning som bjuds ut för en transport uppfyller kraven i bestämmelser och föreskrifter.

17 §
Gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar

Finland erkänner de bedömningar av överensstämmelse med kraven, förnyade bedömningar av överensstämmelse med kraven, periodiska besiktningar och andra åtgärder för att påvisa överensstämmelse med kraven som i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar vidtagits också i något annat land än Finland och bedömningar av överensstämmelsen med kraven som ett utländskt företag utför i Finland, i fråga om de gaskärl som hör till transportabla tryckbärande anordningar och i fråga om gaskärlens tillbehör.


På gaskärlet ska märkningen ”-40°C” eller någon annan märkning som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt och som visar materialets hållbarhet enligt 2 mom. finnas efter den märkning om överensstämmelse och det identifikationsnummer för besiktningsorganet som avses i 7 § 1 mom. i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta (124/2015).

18 §
Påvisande av förpackningars överensstämmelse med kraven

Bestämmelser om påvisande av att förpackningar som används vid transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven finns i statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven samt om besiktningsorgan som utför uppgifter i anslutning till detta.

19 §
Användning av ADR- och RID-förpackningar

Vid transport av farliga ämnen får som förpackningar, med undantag för förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar, även användas typgodkända förpackningar enligt gällande ADR- eller RID-bestämmelser eller TFÄ-direktivet, IBC-behållare och storförpackningar. I de fall som avses i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift ska fallprovet för plastförpackningar med avvikelse från ADR- och RID-bestämmelserna och TFÄ-direktivet göras vid en temperatur på –40 °C. Förpackningen ska då vara försedd med en märkning om fallprovets temperatur i enlighet med bestämmelserna, eller godsdeklarationen eller motsvarande följesedel vara försedd med märkningen: "Förpackningen överensstämmer med ADR/RID-bestämmelserna, provad i -40 °C".


25 §
Tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar

Finland erkänner de bedömningar av överensstämmelse med kraven, förnyade bedömningar av överensstämmelse med kraven, periodiska besiktningar och andra åtgärder för att påvisa överensstämmelse med kraven som i enlighet med direktivet om transportabla tryckbärande anordningar vidtagits också i något annat land än Finland och bedömningar av överensstämmelsen med kraven som ett utländskt företag utför i Finland, i fråga om de tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar och i fråga om tankarnas tillbehör.


26 §
Handlingar

När farliga ämnen överlåts för transport ska avsändaren i de fall som anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift överlämna till transportören en godsdeklaration eller motsvarande följesedel i vilken de uppgifter som krävs i Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter har antecknats om det ämne som ska transporteras. Om havstransport följer på vägtransporten av ett farligt ämne i en storcontainer eller ett fordon, ska avsändaren till godsdeklarationen eller till motsvarande följesedel foga ett sådant stuvningsintyg för containrar eller fordon som överensstämmer med IMDG-koden.

Transportören ska, i de fall som anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift, i god tid före transporten lämna skriftliga instruktioner till fordonets besättning.


Varje person i fordonets besättning ska medföra en identitetshandling försedd med fotografi, om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som anges i kapitel 1.10 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.


27 §
Transport

Med undantag av transportenhetens besättningsmedlemmar är det förbjudet att transportera personer i en transportenhet som transporterar farliga ämnen, om inte något annat anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

27 a §
Tryggande av tillfälliga förvaringsplatsers säkerhet

Om mängden av eller aktiviteten hos det farliga ämne som transporteras överstiger de gränsvärden som anges i kapitel 1.10 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift, tillämpas 11 d § 4 mom. i TFÄ-lagen på tillfällig förvaring i terminaler, i fordonsdepåer och på andra motsvarande områden i samband med transport av farliga ämnen. Terminalerna, fordonsdepåerna och andra motsvarande områden ska i mån av möjlighet ha god belysning, allmänt tillträde till dem ska förhindras och områdena ska också i övrigt skyddas noggrant.

28 §
Farliga ämnen som resgods

En privatperson får transportera farliga ämnen, om de är förpackade för detaljhandelsförsäljning och avsedda för personligt bruk eller hushållsbruk eller för sport och fritid. Dessutom får flytande bränsle transporteras i återfyllningsbara kärl i sådana mängder som avses i punkt 1.1.3.1 (a) i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.


På transporter som avses i 1 och 2 mom. tillämpas inga andra bestämmelser i denna förordning och inte heller Trafiksäkerhetsverkets föreskrift. På övriga transporter av farliga ämnen som utförs av privatpersoner tillämpas denna förordning och Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

29 §
Godkännande av och anmälan om transporter av radioaktiva ämnen

Avsändaren ska i de fall som anges i kapitel 5.1 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift ansöka om godkännande för transport av radioaktiva ämnen hos Strålsäkerhetscentralen och anmäla transporter av radioaktiva ämnen till Strålsäkerhetscentralen.

29 a §
Strålskydds- och kvalitetssäkringsprogram

Den som transporterar eller tillfälligt förvarar radioaktiva ämnen ska ha ett strålskyddsprogram, om inte annat anges i kapitel 1.7 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift. Av strålskyddsprogrammet ska framgå vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förhindra och begränsa strålningsexponering förorsakad av transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen. Dessa åtgärder ska ställas i relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Strålskyddsprogrammet ska ges in till Strålsäkerhetscentralen för kännedom innan transport- eller förvaringsverksamheten inleds.

Om inte något annat anges i kapitel 1.7 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift ska verksamhetsutövaren utarbeta ett kvalitetssäkringsprogram för att säkerställa att funktionerna motsvarar kraven för tillämpning i verksamhetsutövarens verksamhet.


30 §
Myndigheter

Institutet för hälsa och välfärd kan meddela sådana tilläggskravs eller -begränsningar på biologiska produkter som avses i punkt 2.2.62.1.9 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

Livsmedelssäkerhetsverket kan ställa tilläggskrav på bulktransport av animaliskt material som innehåller smittförande ämnen i enlighet med punkt 7.3.2.6.1 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

33 a §
Regional transportbegränsning och tunnelbegränsning

Oberoende av en regional transportbegränsning eller tunnelbegränsning får farliga ämnen av särskilda skäl transporteras inom ett begränsat område med tillstånd som ges för viss tid av en polischef.

34 §
Olyckshändelser och anmälan om dem

Om det vid lastning, transport eller lossning av ett farligt ämne eller vid fyllande av en tank eller fyllande av ett fordon och en container för bulkgods med ett farligt ämne inträffar en sådan olyckshändelse som avses i punkt 1.8.5 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift, ska lastaren, fyllaren, transportören och mottagaren, i fråga om en olyckshändelse som inträffat i deras respektive verksamhet, inom en månad från olyckshändelsen lämna Säkerhets- och kemikalieverket en olycksrapport. Om det är fråga om transport av ett radioaktivt ämne, ska rapporten även lämnas till Strålsäkerhetscentralen. Rapporten ska vara uppgjord enligt den modell som ingår i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.


I samband med betydande olyckor avger Trafiksäkerhetsverket en i ADR-bestämmelserna avsedd olycksrapport till sekretariatet vid Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa.

36 §
Anmälningar och andra åtgärder vid överskridande av strålningsgränsvärden

Om man i samband med transport av radioaktiva ämnen observerar en överskridning av de gränsvärden enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrift som gäller strålningens doshastighet eller radioaktivt avfall, ska mottagaren, transportören och avsändaren anmäla överskridningen till alla dem som är delaktiga i transporten samt till Strålsäkerhetscentralen i enlighet med punkt 1.7.6 i bilaga A till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift, samt vidta övriga åtgärder enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrift i syfte att eliminera de faror som föranleds av överskridningen av gränsvärdena.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

  Helsingfors den 12 februari 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Tiina Ranne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.