121/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015

Statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om genomförande av de stöd för djurens välbefinnande, nedan ersättning för välbefinnande, som avses i artikel 33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen. Ersättning för välbefinnande utgör en del av det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 som Europeiska kommissionen har godkänt. Ersättning för välbefinnande kan beviljas och betalas under den tid som programmet för utveckling är i kraft inom ramen för de medel som anvisats i statsbudgeten.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) nötkreatur ett nötkreatur som hålls för produktion av mjölk, kött eller andra livsmedel eller hudar eller för andra motsvarande ändamål,

2) diko ett nötkreatur av Simmentalras som har fått avkomma och som i nötkreatursregistret har antecknats för annat än mjölkproduktion och en bison som har fått avkomma samt ett nötkreatur av rasen Aberdeen angus, Belgian Blue, Blonde d’Aquitane, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin, Piemontese, Dexter, Galloway och Texas Longhorn och ett annat nötkreatur som framavlats genom korsning med en sådan ras och som till minst 50 procent är av köttras och har fått avkomma,

3) mjölkko ett nötkreatur som har fått avkomma och som används för mjölkproduktion, som är av Simmentalras och som i nötkreatursregistret har antecknats för mjölkproduktion eller är av raserna Ayrshire, Jersey, Brown Swiss, Guernsey, Holstein eller Montbéliarde eller av östfinsk, västfinsk eller nordfinsk ras,

4) kalv ett nötkreatur som är yngre än sex månader,

5) nötkreatur av hankön tjurar och stutar,

6) svin ett svin som hålls för produktion av kött eller andra livsmedel eller för avel eller andra ändamål, dock inte vildsvin eller minigrisar som hålls som sällskapsdjur,

7) smågrisar av hankön ett högst tre månader gammalt svin av hankön,

8) slaktsvin ett minst tre månader men högst åtta månader gammalt svin,

9) sugga ett svin som avses i 2 § 17 punkten i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015),

10) sinsugga en sugga från och med grisarnas avvänjning till utgången av nästa dräktighet,

11) gylta ett svin från den första betäckningen eller insemineringen fram till grisningen,

12) fjäderfä värphöns samt broilrar och kalkoner som föds upp för köttproduktion,

13) värphöna en minst 16 veckor gammal höna vars äggproduktion används för konsumtion eller för produktion av kycklingar,

14) broiler en kyckling som har förädlats för köttproduktion och som slaktas vid omkring 40 dagars ålder samt en kyckling som slaktas vid minst 81 dagars ålder vid produktion som bedrivs enligt rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

2 kap.

Allmänna förutsättningar för ersättning för välbefinnande

3 §
Förbindelseperiod

En förbindelse som gäller ersättning för välbefinnande börjar den 1 januari och slutar den 31 december förbindelseåret i fråga.

4 §
Djurartsspecifika åtgärder som gäller ersättning för välbefinnande

Jordbrukaren kan på en gård med nötkreatur välja följande åtgärder:

1) utfodring och skötsel av nötkreatur,

2) förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegripet utrymmeskrav,

3) förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls,

4) förbättrande av de förhållanden under vilka dikokalvar hålls,

5) förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls,

6) förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön hålls,

7) betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur,

8) långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur,

9) sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor,

10) sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur.

Jordbrukaren kan på en gård med svin välja följande åtgärder:

1) utfodring och skötsel av svin,

2) utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor,

3) förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls,

4) förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor,

5) ströade boxar för slaktsvin och avvanda grisar,

6) smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering,

7) immunokastrering av slaktsvin,

8) stimulans för svin,

9) sjuk- och behandlingsboxar för svin.

Jordbrukaren kan på en gård med får och getter välja följande åtgärder:

1) utfodring av får och getter,

2) förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls,

3) skötsel av får och getter,

4) betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och getter,

5) långvarigare betesgång under betesperioden för får och getter.

Jordbrukaren kan på en fjäderfäanläggning välja följande åtgärder:

1) utfodring och skötsel av fjäderfä,

2) förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls,

3) förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier,

4) stimulerande föremål för fjäderfä,

5) nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä,

6) utomhusvistelse för höns och kalkoner.

5 §
Val av åtgärd

Jordbrukaren kan årligen i samband med ansökan om ersättning för välbefinnande välja djurartsspecifika åtgärder. Jordbrukaren kan förbinda sig att genomföra åtgärder för en eller flera djurarter. Jordbrukaren kan välja en djurartsspecifik åtgärd, om det på gården finns ett sådant antal djur av den djurarten som nämns i 7 § 2 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014), och om åtgärden lämpar sig för gårdens produktionsstruktur och dess tekniska arrangemang. Jordbrukaren ska genomföra åtgärden i fråga om de produktionsdjur av en djurart eller en djurgrupp som åtgärden gäller och som jordbrukaren har i sin besittning.

6 §
Begränsningar som gäller valet av åtgärder

Jordbrukaren kan inte välja de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 7 eller 8 punkten, 2 mom. 2, 3, 4 eller 5 punkten, 3 mom. 4 eller 5 punkten och inte heller i 4 mom. 6 punkten för en sådan djurart i fråga om vilken jordbrukaren har ingått en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion.

Jordbrukaren kan samtidigt av de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 2—4 punkten välja endast en åtgärd. Om det på gården finns endast dikor, kan jordbrukaren inte välja de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 2 och 3 punkten. Jordbrukaren kan välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 5 och 6 punkten. Om det på gården finns endast nötkreatur som föds upp utomhus hela året, kan åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 5—8 punkten inte väljas. Jordbrukaren kan välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 7 och 8 punkten.

Jordbrukaren kan välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 2 mom. 5 och 8 punkten.  Endast en jordbrukare som har ett svinstall med smågrisproduktion kan välja den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 6 punkten. Endast en jordbrukare som har ett slaktsvinsstall eller ett svinstall med integrerad produktion kan välja den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 7 punkten. Jordbrukaren kan välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 2 mom. 6 och 7 punkten. 

Jordbrukaren kan välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 3 mom. 4 och 5 punkten. En jordbrukare som har ett hönshus med stimulansburar kan inte välja de åtgärder som avses i 4 § 4 mom. 4—6 punkten. Om det på gården finns endast fjäderfä som föds upp utomhus, kan jordbrukaren inte välja den åtgärd som avses i 4 § 4 mom. 6 punkten. Om det på gården finns endast värphöns, kan jordbrukaren inte välja sittpinnar för genomförande av den åtgärd som avses i 4 § 4 mom. 5 punkten.

7 §
Frångående av en åtgärd som valts

Jordbrukaren ska frångå en åtgärd som han eller hon valt och betala tillbaka den ersättning för välbefinnande som har betalats för den, om

1) gården under förbindelseperioden frångår den husdjursproduktion för vilken åtgärden valts,

2) det sker sådana förändringar i förhållandena för husdjursproduktionen på gården att de villkor som gäller den åtgärd som valts inte längre kan uppfyllas eller

3) djurantalet annat än tillfälligt minskar så att minimiantalet djur enligt 7 § 2 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare inte längre uppnås.

Om jordbrukaren valt en olämplig åtgärd för sin produktionsinriktning, ska åtgärden frångås under förbindelseperioden. Jordbrukaren ska i så fall betala tillbaka den ersättning för välbefinnande som betalats för den.

Jordbrukaren ska anmäla förändringar i förutsättningarna för betalning av ersättning för välbefinnande inom den tid som anges i 16 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättning för välbefinnande betalas i enlighet med anmälningarna om förändringar.

8 §
Beräkning av det djurantal som förutsätts för att ersättning för välbefinnande ska betalas

Vid beräkning av det antal djurenheter som är en förutsättning för att ersättning för välbefinnande ska betalas ska det genomsnittliga djurantalet på gården under kalenderåret beaktas på det sätt som anges i 4 och 5 § i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket.

I fråga om svin och fjäderfä ska jordbrukaren före utgången av januari det år som följer efter förbindelseåret uppge antalet djur den första dagen i varje månad under förbindelseperioden. Dessutom ska jordbrukaren i samband med ansökan om ersättning ge en uppskattning av det genomsnittliga antalet djurenheter under förbindelseperioden.

I fråga om den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 6 punkten beaktas i djurgruppen smågrisar hälften av antalet svin. I fråga om den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 7 punkten beaktas i djurgruppen slaktsvin som är 3—8 månader gamla hälften av antalet svin. I fråga om den åtgärd som avses i 4 § 4 mom. 2 punkten beräknas antalet djur som ett medelvärde av de slaktpartier som uppfyller villkoren för åtgärden, om ett parti som kommit till gården har slaktats i ett parti. Om ett parti slaktas i två delar, slås dessa ihop så att de motsvarar det ursprungliga partiet.

3 kap.

Djurartsspecifika åtgärder för ersättning för välbefinnande

9 §
Utfodring och skötsel av nötkreatur

Den åtgärd som gäller utfodring och skötsel av nötkreatur ska genomföras i fråga om alla nötkreatur på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen (247/1996), 4 § 2 mom. och 9 § 1 mom. i djurskyddsförordningen (396/1996) samt 5 § 2 mom., 6 § 2—4 mom. och 13 § i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur (592/2010) iakttas.

10 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls

Åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls och åtgärder för förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegripet utrymmeskrav, ska genomföras i fråga om alla de kalvar på gården som är yngre än sex månader. Åtgärden för förbättrande av de förhållanden under vilka dikokalvar hålls ska genomföras i fråga om alla de kalvar av köttras på en gård med dikor som är yngre än sex månader.

Som miniminivå för de åtgärder som avses i 1 mom. ska 5 § 1 mom. och 26 a § 1 och 2 mom. i djurskyddslagen, 20 § i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), 1 § 4 mom., 4 § 1 mom., 8 §, 9 § 1 mom. och 23 § 1 mom. 7 punkten i djurskyddsförordningen samt 4 § 1 mom., 7 §, 12 § 3 mom., 13 § och 16 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur iakttas.

11 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka nötkreatur hålls

Åtgärden för förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls ska genomföras i fråga om alla minst sex månader gamla nötkreatur på gården. Åtgärden för förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön hålls ska genomföras i fråga om alla minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön på gården.

Som miniminivå för åtgärderna enligt 1 mom. ska 1 § 4 mom. och 4 § 1 mom. i djurskyddsförordningen samt 4 § 1 mom. och 8 § i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur iakttas.

12 §
Betesgång och rastning för nötkreatur

Den åtgärd som gäller betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur ska genomföras i fråga om alla minst sex månader gamla nötkreatur på gården. Den åtgärd som gäller långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur ska genomföras i fråga om alla minst sex månader gamla nötkreatur på gården, med undantag av nötkreatur av hankön.

Som miniminivå för åtgärderna enligt 1 mom. ska 10 och 17 § i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur iakttas.

13 §
Sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur

Den åtgärd som gäller sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor ska genomföras i fråga om gårdens alla mjölkkor och dikor som har fått avkomma. Den åtgärd som gäller sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur ska genomföras i fråga om alla nötkreatur på gården, med undantag av kalvar som är yngre än två månader samt mjölkkor och dikor som har fått avkomma.

Som miniminivå för åtgärderna enligt 1 mom. ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 1 § 4 mom., 4 § 1 mom. och 11 § i djurskyddsförordningen samt 4 § 1 mom., 7 § och 11 § 3 mom. i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur iakttas.

14 §
Utfodring och skötsel av svin

Den åtgärd som gäller utfodring och skötsel av svin ska genomföras i fråga om alla svin på gården, med undantag av icke avvanda grisar. Som miniminivå för åtgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 4 § 2 mom. och 9 § 1 mom. i djurskyddsförordningen samt 6 § 2 mom., 7 § 2 mom. och 15 § i statsrådets förordning om skydd av svin (629/2012) iakttas.

15 §
Utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor

Den åtgärd som gäller utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor ska genomföras i fråga om alla minst åtta månader gamla suggor och gyltor på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 12 § i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

16 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls

Den åtgärd som gäller förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls ska genomföras i fråga om alla minst åtta månader gamla suggor och gyltor på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 1 § 4 mom. och 4 § 1 mom. i djurskyddsförordningen samt 3 § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 § 3 och 4 mom. samt 10 § i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

17 §
Förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor

Den åtgärd som gäller förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor ska genomföras i fråga om alla minst åtta månader gamla suggor och gyltor på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 1 § 4 mom. i djurskyddsförordningen samt 3 § 1, 2, 4 och 5 mom., 4 § 3 och 4 mom., 5 § 1 mom., 9 § och 16 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

18 §
Ströade boxar för slaktsvin och avvanda grisar

Den åtgärd som gäller ströade boxar för slaktsvin och avvanda grisar ska genomföras i fråga om alla slaktsvin och avvanda grisar på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 1 § 4 mom. och 4 § 1 mom. i djurskyddsförordningen samt 3 § 1, 4 och 5 mom., 4 § 3 och 4 mom. samt 5 § 1 och 3 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

19 §
Kastrering av galtar

Den åtgärd som gäller smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering ska genomföras i fråga om alla högst tre månader gamla smågrisar av hankön på gården, med undantag av avelsgaltar. Den åtgärd som gäller immunokastrering av slaksvin ska genomföras i fråga om alla slaktsvin av hankön på gården.

Som miniminivå för åtgärderna enligt 1 mom. ska 26 a § 1 och 2 mom. i djurskyddslagen, 20 § i lagen om medicinsk behandling av djur samt 23 § 1 mom. 5 punkten i djurskyddsförordningen iakttas.

20 §
Stimulans för svin

Den åtgärd som gäller stimulans för svin ska genomföras i fråga om alla svin på gården, med undantag av icke avvande grisar. Som miniminivå för åtgärden ska 13 § 3 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

21 §
Sjuk- och behandlingsboxar för svin

Den åtgärd som gäller sjuk- och behandlingsboxar för svin ska genomföras i fråga om alla svin på gården, med undantag av icke avvande grisar. Som miniminivå för åtgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 1 § 4 mom., 4 § 1 mom. och 11 § i djurskyddsförordningen och 3 § 1, 4 och 5 mom., 4 § 3—5 mom., 5 § 1 och 3 mom., 7 § 2 mom. 10 och 11 § samt 15 § 3 och 4 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin iakttas.

22 §
Utfodring av får och getter

Den åtgärd som gäller utfodring av får och getter ska genomföras i fråga om alla får och getter på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 9 § 1 mom. i djurskyddsförordningen, 6 § 2 mom. och 12 § i statsrådets förordning om skydd av får (587/2010) samt 6 § 3 mom. och 11 § 1 och 3—5 mom. i statsrådets förordning om skydd av getter (589/2010) iakttas.

23 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls

Den åtgärd som gäller förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls ska genomföras i fråga om alla får och getter på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 1 § 4 mom. och 4 § 1 mom. i djurskyddsförordningen, 4 och 5 § i statsrådets förordning om skydd av får samt 4 och 5 § i statsrådets förordning om skydd av getter iakttas.

24 §
Skötsel av får och getter

Den åtgärd som gäller skötsel av får och getter ska genomföras i fråga om alla får och getter på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 5 § 1 mom. och 26 a § 1 och 2 mom. i djurskyddslagen, 11 § i djurskyddsförordningen, 20 § i lagen om medicinsk behandling av djur, 3 § 3 mom., 4 och 5 §, 6 § 2 mom., 12 § 3 mom. och 15 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av får samt 3 § 3 mom., 4 §, 5 § 1 och 3 mom. och 11 § 4 och 5 mom. i statsrådets förordning om skydd av getter iakttas.

25 §
Betesgång för får och getter

Den åtgärd som gäller betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och getter samt den åtgärd som gäller långvarigare betesgång under betesperioden för får och getter ska genomföras i fråga om alla minst tre månader gamla får och getter på gården.  Som miniminivå för åtgärderna ska 8 § i statsrådets förordning om skydd av får och 8 § i statsrådets förordning om skydd av getter iakttas.

26 §
Utfodring och skötsel av fjäderfä

Den åtgärd som gäller utfodring och skötsel av fjäderfä ska genomföras i fråga om alla fjäderfän på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 9 § 1 mom. i djurskyddsförordningen. 5 § 3 mom., 11 § 2 mom. samt 12 § 2 och 3 mom. i statsrådets förordning om skydd av höns (673/2010), 6 § 3 mom. och 10 § i statsrådets förordning om skydd av broilrar (375/2011) samt 6 § 2 och 3 mom. och 10 § i statsrådets förordning om skydd av kalkoner (677/2010) iakttas.

27 §
Förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls

Den åtgärd som gäller förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls ska genomföras i fråga om alla broilrar och kalkoner på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 41 a § 2 mom. i djurskyddslagen samt 15 § 2 mom., 16 § och 19 § 1 och 3 mom. i statsrådets förordning om skydd av broilrar iakttas.

28 §
Förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier

Den åtgärd som gäller förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier ska genomföras i fråga om alla värphöns på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 2 § 1 mom. och 4 § 1 mom. i djurskyddsförordningen samt 4 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av höns iakttas.

29 §
Stimulerande föremål för fjäderfä

Den åtgärd som gäller stimulerande föremål för fjäderfä ska genomföras i fråga om alla fjäderfän på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 11 § 3 mom., 12 § 4—6 mom. och 13 § 1 och 2 mom. i statsrådets förordning om skydd av höns, 4 § 6 mom. i statsrådets förordning om skydd av broilrar samt 4 § 1 och 2 mom. i statsrådets förordning om skydd av kalkoner iakttas.

30 §
Nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä

Den åtgärd som gäller nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä ska genomföras i fråga om alla fjäderfän på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 11 § 3 mom., 12 § 4—6 mom. och 13 § 1 och 2 mom. i statsrådets förordning om skydd av höns, 4 § 6 mom. i statsrådets förordning om skydd av broilrar samt 4 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av kalkoner iakttas.

31 §
Utomhusvistelse för höns och kalkoner

Den åtgärd som gäller utomhusvistelse för höns och kalkoner ska genomföras i fråga om alla värphöns och kalkoner på gården. Som miniminivå för åtgärden ska 13 § 4 mom. i statsrådets förordning om skydd av höns, 7 § i statsrådets förordning om skydd av kalkoner samt de bestämmelser om åtgärder för förebyggande av aviär influensa som utfärdats med stöd av 12 § i lagen om djursjukdomar (55/1980) iakttas.

4 kap.

Betalning av ersättning för välbefinnande samt ersättningens belopp

32 §
Betalning av ersättning för välbefinnande

Ersättning för välbefinnande betalas i två poster. Den första posten av ersättningen för välbefinnande för nötkreatur, får och getter betalas på basis av de djurenheter som enligt uppgifterna i nötkreatursregistret och får- och getregistret har uppkommit under förbindelseperioden från och med den 1 januari till och med den 30 juni. I den första posten av ersättningen för välbefinnande för fjäderfä och svin betalas ersättning för 50 procent av det antal djur som sökanden uppgett.

Om jordbrukaren har valt en åtgärd som avses i 4 § 1 mom. 5—8 punkten, betalas ersättning för välbefinnande inte för bison eller nötkreatur av rasen Highland Cattle.

33 §
Beloppet av ersättningen för välbefinnande

Ersättning för välbefinnande kan betalas årligen per djurenhet för djur som berättigar till ersättning enligt följande:

euro
– utfodring och skötsel av nötkreatur 11
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegripet utrymmeskrav 439
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls 292
– förbättrande av de förhållanden under vilka dikokalvar hålls 234
– förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls 43
– förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön hålls 126
– betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur 46
– långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur 24
– sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor 15
– sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur 15
– utfodring och skötsel av svin 7
– utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor 33
– förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls 38
– förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor 349
– ströade boxar för slaktsvin och avvanda grisar 59
– smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering 27
– immunokastrering av slaktsvin 81
– stimulans för svin 13
– sjuk- och behandlingsboxar för svin 19
– utfodring av får och getter 10
– förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls 55
– skötsel av får 51
– skötsel av getter 33
– betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och getter 33
– långvarigare betesgång under betesperioden för får och getter 8
– utfodring och skötsel av fjäderfä 8
– förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls 10
– förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier 5
– utfodring och skötsel av svin 7
– nivåer, ramper och sittpinnar för värphöns 11
– nivåer, ramper och sittpinnar för kalkoner 14
– nivåer, ramper och sittpinnar för broilrar 34
– utomhusvistelse för höns och kalkoner   16

5 kap.

Särskilda bestämmelser

34 §
Övervakningsuppgifter i fråga om ersättning för välbefinnande

Bestämmelser om stödmottagarens skyldighet att tillhandahålla förvaltningsmyndigheten den information som krävs för övervakning och utvärdering finns i artikel 71 i landsbygdsförordningen.

6 kap.

Ikraftträdande

35 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2015.

36 §
Övergångsbestämmelser

Med avvikelse från 3 § börjar förbindelsen i fråga om ersättning för djurens välbefinnande år 2015 den 1 maj och slutar den 31 december 2016.

Med avvikelse från 32 § betalas ersättning för välbefinnande för 2015 i en post på basis av det antal djur från och med den 1 maj till och med den 31 december 2015.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

  Helsingfors den 12 februari 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.