116/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 februari 2015

Statsrådets förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till mjölkproducenter

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 25 a § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), sådan paragrafen lyder i lag 1364/2014:

1 §
Stöd som betalas till mjölkproducenter

Mjölkproducenter som under minst en dag hade produktion från och med den 1 september till och med den 31 december 2014 betalas stöd enligt det maximibelopp som anges i artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1370/2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för stöd till mjölkproducenter i Finland. Stöd betalas högst 1,45 cent per liter för mjölk som antecknats i kvotregistret och konstaterats vid tillsynen och som köpts och godkänts för att marknadsföras. Med kvotregistret avses ett informationssystem som förvaltas av Landsbygdsverket och som innehåller uppdaterade uppgifter om de mjölkkvantiteter som producenterna har producerat.

2 §
Beviljande av stöd

Kommunen beslutar om beviljande av stöd.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2015.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1370/2014 (32014R1370); EUT L 366, 20.12.2014, s. 18

  Helsingfors den 12 februari 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Avdelningschef
Risto Artjoki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.