106/2015

Utfärdad i Helsingfors den 5 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om justitieministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om justitieministeriet (543/2003) 1 och 2 §, sådana de lyder, 1 § i förordning 465/2009 och 2 § i förordning 1007/2009, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Justitieministeriets uppgifter är

1) lagberedning inom området för statsförfattningsrätt, allmän förvaltningsrätt, privaträtt och straff- och processrätt samt övriga lagstiftningsärenden som inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

2) utvecklande av lagberedningen i statsrådet samt EU-rättslig rådgivning,

3) domstolsväsendet, rättegångsförfarandet och den judiciella indelningen,

4) rättshjälp och den allmänna advokatföreningen,

5) allmän intressebevakning,

6) åklagarväsendet,

7) utsökningsväsendet samt övervakning av förvaltningen av konkursbon,

8) verkställighet av bötesstraff, samhällspåföljder och fängelsestraff,

9) allmän planering av brottsbekämpning och övrig kriminalpolitik,

10) utvecklande av brottsoffrens ställning, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

11) straffregistret och övriga rättsregister,

12) benådning,

13) utvecklande av innehållet i förmyndarverksamheten,

14) äktenskapsrättsliga ansökningar,

15) internationell rättsvård, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,

16) justitiekanslersämbetet, med undantag av dess ekonomiförvaltning,

17) statliga val, kommunala val och folkomröstningar samt främjande av medborgarinflytande,

18) partiregistret och kontroll av partiernas bokföring och medelsanvändning,

19) uppföljning av verkställigheten av språklagen,

20) Finlands författningssamling,

21) utredning av olyckor,

22) landskapet Ålands självstyrelse,

23) samernas kulturella autonomi och koordineringen av samefrågor,

24) Haagkonferensen för internationell privaträtt,

25) jämlikhet och främjande av goda etniska relationer.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar och organ som hör till ministeriets verksamhetsområde

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör

1) högsta domstolen,

2) högsta förvaltningsdomstolen,

3) hovrätterna,

4) förvaltningsdomstolarna,

5) Ålands förvaltningsdomstol,

6) tingsrätterna,

7) marknadsdomstolen,

8) arbetsdomstolen,

9) försäkringsdomstolen,

10) Brottspåföljdsmyndigheten,

11) Brottspåföljdsområdets utbildningscentral,

12) Riksåklagarämbetet,

13) åklagarämbetena,

14) landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland,

15) Riksfogdeämbetet,

16) utsökningsverken,

17) landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland,

18) de statliga rättshjälpsbyråerna,

19) Konkursombudsmannens byrå,

20) Rättsregistercentralen,

21) Olycksutredningscentralen,

22) Barnombudsmannens byrå,

23) Jämställdhetsombudsmannens byrå,

24) Dataombudsmannens byrå och datasekretessnämnden,

25) Diskriminineringsombudsmannens byrå,

26) diskriminerings- och jämställdhetsnämnden,

27) sametinget,

28) Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna,

29) konsumenttvistenämnden,

30) domarförslagsnämnden,

31) brottsskadenämnden,

32) nämnden för namnärenden.


Denna förordning träder i kraft den 11 februari 2015.

  Helsingfors den 5 februari 2015

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare
Ulla Westermarck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.