101/2015

Utfärdad i Helsingfors den 5 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfallsförbränning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om avfallsförbränning (151/2013) 1 §, 2 § 1 mom. 4, 5 och 14 punkten samt 2 mom., 4 § 1 mom. och inledningen till 3 punkten i bilaga 3 samt

fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på avfallsförbränningsanläggningar och samförbränningsanläggningar som avses i 107 § 1 mom. i miljöskyddslagen (527/2014), med de undantag som anges i 2 mom. i den paragrafen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


4) avfallsförbränningsanläggning en sådan anläggning som avses i 108 § 1 mom. 1 punkten i miljöskyddslagen,

5) samförbränningsanläggning en sådan anläggning som avses i 108 § 1 mom. 2 punkten i miljöskyddslagen,


14) biomassa ämnen som helt eller delvis består av vegetabiliskt material från jord- eller skogsbruk och som kan användas för återvinning av dess energiinnehåll samt avfall som avses i 107 § 2 mom. 2 punkten underpunkterna a—e i miljöskyddslagen.

En avfallsförbränningsanläggning och en samförbränningsanläggning omfattar förbränningslinjer, utrymmen för mottagning och förvaring av avfall, utrustning för förbehandling vid anläggningen, system för tillförsel av avfall, bränsle och luft, värmepannor, utrustning för behandling av rökgaser, utrustning för behandling och förvaring av förbränningsrester och avloppsvatten vid anläggningen, skorstenar samt apparatur och system för reglering av förbränningen samt för registrering och övervakning av förbränningen och förbränningsförhållandena.

4 §
Allmänna krav på ordnande av verksamheten

Vid avfallsförbränning ska bestämmelserna i miljöskyddslagen, avfallslagen och denna förordning samt vad som anges i miljötillståndet iakttas.


4 a §
Väsentliga ändringar i avfallsförbränningsanläggningars eller samförbränningsanläggningars verksamhet

Om verksamheten vid en avfallsförbränningsanläggning eller en samförbränningsanläggning ändras så att farligt avfall förbränns vid anläggningen utöver eller i stället för annat avfall, anses ändringen alltid vara en väsentlig ändring av verksamheten för vilken det behövs miljötillstånd.


Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17

  Helsingfors den 5 februari 2015

Miljöminister  
Sanni Grahn-Laasonen

Miljöråd
Klaus Pfister

Bilaga 3

Bestämning av gränsvärden för utsläpp i luften från samförbränningsanläggningar


3. Särskilda bestämmelser för förbränningsanläggningar

För fastställandet av de gränsvärden som avses i denna punkt delas förbränningsanläggningarna in i två grupper enligt följande:

a) en förbränningsanläggning som redan är i drift och för vilken miljötillstånd meddelats före den 20 februari 2013, eller en anläggning vars ansökan om miljötillstånd har kungjorts före den 20 februari 2013 och som har tagits i drift senast den 20 februari 2013, nedan förbränningsanläggning som avses i punkt a,

b) annan förbränningsanläggning än sådan som avses ovan, nedan förbränningsanläggning som avses i punkt b.

Bestämmelser om fastställande av bränsleeffekten för en samförbränningsanläggning finns i 109 § i miljöskyddslagen. Halvtimmesmedelvärden behövs enbart för beräkning av dygnsmedelvärdena.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.