92/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

Lag om ändring av 17 kap. i rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 kap. i rättegångsbalken en ny 23 a § som följer:

17 kap.

Om bevisning

23 a §

Vittnesmål får inte avläggas om uppgifter som förts in i det i 24 § 1 mom. 28 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) avsedda registret över vittnesskyddsprogram eller om andra uppgifter som gäller vittnesskyddsprogram. Vittnesmål får dock avläggas om sådana uppgifter när åtal utförs för brott som riktats mot den som skyddas genom ett vittnesskyddsprogram.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

RP 65/2014
FvUB 38/2014
RSv 248/2014

  Helsingfors den 6 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.