86/2015

Utfärdad i Helsingfors den 5 februari 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om avfall (179/2012) 1 § 1 punkten och bilaga 3,

ändras 3 och 9 §, 10 § 1 mom. 7 punkten, 13 § 2 mom., 22 § 2 mom. 3 punkten, 23 § 3 punkten, 24 §, 30 § 1 mom. 7 punkten, 32 § 3 punkten, 36 § och bilaga 4, av dem 13 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 332/2013, samt

fogas till 10 § 1 mom. nya 8 och 9 punkter som följer:

3 §
Farliga egenskaper hos avfall

Bestämmelser om de egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt avfall finns i kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv, nedan kommissionens förordning nr 1357/2014.

9 §
Märkning av farligt avfall

Emballage som innehåller farligt avfall ska märkas med avfallsinnehavarens namn, avfallets namn samt de upplysningar och varningar som behövs för säkerheten och för ordnandet av avfallshanteringen.

Om det farliga avfallet har någon av de farliga egenskaperna HP 1—8, 10, 11 eller 14 enligt kommissionens förordning nr 1357/2014, ska emballaget även märkas med uppgift om de ämnen som orsakar avfallets viktigaste farliga egenskaper samt förses med varningsmärkningar enligt CLP-förordningen. Om avfallet till sin sammansättning och sina egenskaper inte väsentligt avviker från det ämne som avfallet huvudsakligen består av, och avfallet uppbevaras i ämnets ursprungliga emballage, kan även de motsvarande påskrifter som sedan tidigare finns på emballaget användas, om de kompletteras med de uppgifter som anges i 1 mom.

Om det farliga avfallets sammansättning inte rimligen kan utredas, ska emballaget förses med påskriften "Vaarallista jätettä, koostumus tuntematon. Farligt avfall, sammansättningen obekant." samt faropiktogrammen GHS02 och GHS06, signalordet "Fara", faroangivelserna H225 eller H228 samt H301, H311 och H331 och skyddsangivelserna P233, P235, P280, P403 och P405 enligt CLP-förordningen.

De påskrifter som avses i 2 och 3 mom. behöver inte göras på sådant emballage till farligt avfall som endast används för transport av avfallet, om emballaget har försetts med påskrifter enligt de bestämmelser som utfärdats om transport av farliga ämnen, och inte heller på emballaget till farligt avfall som förvaras på en ur säkerhetssynpunkt tillräckligt väl utmärkt mottagningsplats.

10 §
Insamling av avfall

Fastighetsinnehavare, kommuner, avfallsinnehavare, producenter, distributörer och andra aktörer ska vid ordnande av insamling av kommunalt avfall och avfall som kan jämställas med kommunalt avfall se till att


7) en mottagningsplats och dess omgivning som blivit nedskräpade på grund av avfallsinsamlingen städas upp i enlighet med 8 kap. i avfallslagen,

8) mottagningsplatsen har en med beaktande av det insamlade avfallets egenskaper tillräckligt tät botten och behövlig väderbeständig täckning samt behövliga system för vattenledning och vattenhantering och övriga konstruktioner i syfte att förebygga den fara och skada för hälsan eller miljön som insamlingen medför,

9) olovligt lämnande av avfall på mottagningsplatsen vid behov förhindras med byggnadstekniska och andra tekniska metoder.


13 §
Stängning av behandlingsanläggningar eller behandlingsplatser

Bestämmelser om skyldigheter efter avslutad miljötillståndspliktig verksamhet finns dessutom i 94 § i miljöskyddslagen (527/2014). Bestämmelser om stängande av avstjälpningsplatser finns dessutom i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser (331/2013) och bestämmelser om stängning av deponier för utvinningsavfall i statsrådets förordning om utvinningsavfall (190/2013).

22 §
Avfallsbehandlares bokföring

Bokföringen ska innehålla följande uppgifter:


3) i fråga om farligt avfall, de viktigaste farliga egenskaperna enligt kommissionens förordning nr 1357/2014,


23 §
Avfallstransportörers, avfallsmäklares och avfallsinsamlares bokföring

Bokföringen över avfall som transporteras, förmedlas eller samlas in i verksamhet som avses i 118 § 1 mom. 5 punkten i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter:


3) i fråga om farligt avfall, de viktigaste farliga egenskaperna enligt kommissionens förordning nr 1357/2014,


24 §
Uppgifter som ska antecknas i transportdokumentet och bekräftelse av dem

Ett transportdokument som avses i 121 § i avfallslagen ska innehålla följande uppgifter:

1) namn på och kontaktuppgifter för avfallsproducenten eller annan avfallsinnehavare, avfallstransportören och avfallsmottagaren,

2) tidpunkten för transporten av avfallet och var transporten har inletts och avslutats,

3) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ,

4) avfallsmängd,

5) avfallsinnehavarens bekräftelse av att de uppgifter som lämnats är riktiga,

6) efter slutförd transport avfallsmottagarens bekräftelse av att avfallet tagits emot, inbegripet uppgifter om mottagen avfallsmängd.

Transportdokument som avser farligt avfall ska dessutom innehålla följande uppgifter:

1) avfallets sammansättning, konsistens och de viktigaste farliga egenskaperna enligt kommissionens förordning nr 1357/2014,

2) metod för förpackning och transport av avfallet,

3) behandlingssätt.

Avfallsinnehavarens och avfallsmottagarens bekräftelser enligt 1 mom. ska göras genom en namnteckning eller elektronisk underskrift i transportdokumentet i samband med överlämnandet eller mottagandet av avfallet. Om det inte är möjligt att underteckna transportdokumentet då, kan bekräftelsen också göras på annat sätt, förutsatt att det inte gör bekräftelsen mindre tillförlitlig.

30 §
Anmälan om insamlingsverksamhet till avfallshanteringsregistret

En i 100 § i avfallslagen avsedd anmälan om yrkesmässig insamlingsverksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret ska innehålla


7) en redogörelse för hur insamlingen kommer att ordnas i enlighet med 10 § och uppgifter om andra åtgärder för att förhindra att insamlingen och mottagningsplatsen medför fara eller skada för hälsan eller miljön.


32 §
Finlands miljöcentrals uppgifter

Finlands miljöcentral ska, utöver vad som bestäms i avfallslagen,


3) delta i utvecklandet av kvalitetssäkringen av de uppgifter om avfall som registrerats i det i 222 § i miljöskyddslagen avsedda datasystemet för miljövårdsinformation.

36 §
Innehållet i den regionala avfallsplanen

En i 88 § i avfallslagen avsedd regional avfallsplan ska innehålla följande uppgifter om planeringsområdet:

1) en bedömning av mängden kommunalt avfall som uppkommit och behandlats i området, av mängden annat avfall som har betydelse med tanke på avfallshanteringen i området och av den framtida utvecklingen,

2) en beskrivning av förfarandena för insamling och behandling av det avfall som avses i 1 punkten,

3) de viktigaste i området verksamma anläggningarna för återvinning och bortskaffande av avfall och anläggningarna och sammanslutningarna som ordnar återanvändning av produkter,

4) avfall som ger upphov till särskilda problem inom avfallshanteringen i området samt sådana avstjälpningsplatser och andra motsvarande behandlingsplatser för avfall som stängts och som bedöms ge upphov till betydande fara eller skada för hälsan eller miljön,

5) slutsatser av utvärderingen av genomförandet och effekterna av den gällande regionala avfallsplanen,

6) en bedömning av behovet av översyn av de förfaranden och anläggningar som avses i 2 och 3 punkten, behovet av nya anläggningar för behandling av avfall och mängden avfall som ska behandlas i dessa samt principerna för anläggningarnas placering,

7) de åtgärder som planeras för att minska avfallsmängderna och avfallets skadlighet i området samt främja materialåtervinning och annan behandling av avfall med beaktande av de mål och åtgärder som ingår i den nationella avfallsplanen,

8) övriga åtgärder för utvecklande av avfallshanteringen i området, inbegripet åtgärder för att utreda de problem inom avfallshanteringen som avses i 4 punkten och iståndsätta behandlingsplatserna.


Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2015. Förordningens 3 och 9 §, 22 § 2 mom. 3 punkt, 23 § 3 punkt, 24 § 2 mom. 1 punkt och bilaga 4 samt upphävandet av bilaga 3 träder dock i kraft först den 1 juni 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3
Kommissionens beslut 2014/955/EU (32014D0955); EUT L 370, 30.12.2014, s. 44

Helsingfors den 5 februari 2015

Miljöminister
Sanni Grahn-Laasonen

Miljöråd
Klaus Pfister

Bilaga 4

AVFALLSFÖRTECKNING: DET VANLIGASTE AVFALLET SAMT FARLIGT AVFALL

1. Definitioner

I denna bilaga avses med:

1) farligt ämne ett ämne som uppfyller kriterierna i del 2–5 i bilaga I till CLP-förordningen,

2) tungmetaller föreningar av antimon, arsenik, kadmium, krom (VI), koppar, bly, kvicksilver, nickel, selen, tellur, tallium och tenn, samt dessa ämnen i metallisk form, om de klassificeras som farliga ämnen,

3) PCB polyklorerade bifenyler, polyklorerade terfenyler, monometyl-tetraklordifenylmetan, monometyl-diklordifenylmetan och monometyl-dibrom-difenylmetan samt en blandning som innehåller sammanlagt mer än 0,005 viktprocent av dessa ämnen,

4) övergångsmetaller föreningar av skandium, vanadin, mangan, kobolt, koppar, yttrium, niob, hafnium, volfram, titan, krom, järn, nickel, zink, zirkonium, molybden och tantal, samt dessa ämnen i metallisk form, om de klassificeras som farliga ämnen,

5) stabilisering processer som ändrar avfallsbeståndsdelarnas farlighet, varvid farligt avfall omvandlas till icke-farligt avfall,

6) solidifiering processer där endast avfallets aggregationstillstånd ändras genom tillsatser utan att avfallets kemiska egenskaper påverkas,

7) delvis stabiliserat avfall avfall som efter stabiliseringsprocessen fortfarande innehåller farliga beståndsdelar som inte fullständigt omvandlats till icke-farliga beståndsdelar och som kan avges till miljön på kort, medellång eller lång sikt.

2. Bedömning och klassificering

2.1 Bedömning av avfallets farliga egenskaper

Vid bedömningen av de farliga egenskaperna hos avfall ska de kriterier som fastställs i kommissionens förordning nr 1357/2014 tillämpas. Vid bedömning av de farliga egenskaperna HP 4, HP 6 och HP 8 ska de gränsvärden för enskilda ämnen som anges i den förordningen tillämpas. Om koncentrationen av ett ämne som finns i avfall är lägre än gränsvärdet för ämnet ska det inte beaktas vid beräkningen av ett tröskelvärde. Om en farlig egenskap hos avfall har bedömts i ett test och genom att använda koncentrationerna av farliga ämnen enligt den nämnda förordningen ska testresultaten gälla.

2.2 Klassificering av avfall som farligt

Avfall som hör till de med asterisk (*) utmärkta kategorierna i förteckningen över avfall är farligt avfall, om inte något annat i enskilda fall bestäms med stöd av 7 eller 112 § i avfallslagen.

För sådant avfall som både kan höra till kategori farligt och icke-farligt avfall ska följande gälla:

a) En post i förteckningen över avfall, klassificerat som farligt, med en specifik eller allmän hänvisning till farliga ämnen, är endast tillämplig för avfall när avfallet innehåller sådana koncentrationer av farliga ämnen som gör att avfallet uppvisar en eller flera av de farliga egenskaperna HP 1 till HP 8 eller HP 10 till HP 15 så som de anges i kommissionens förordning nr 1357/2014. Bedömningen av den farliga egenskapen HP 9 ska ske enligt tillämplig nationell lagstiftning.

b) En farlig egenskap kan bedömas med hjälp av koncentrationen av ämnen i avfallet i enlighet med kommissionens förordning nr 1357/2014 eller, om inte något annat anges i CLP-förordningen, genom ett prov i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 440/2008 som antagits med stöd av förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) eller andra internationellt erkända testmetoder och riktlinjer, med beaktande av artikel 7 i CLP-förordningen när det gäller försök på djur och människor.

c) Avfall som innehåller polyklorerade dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-triklor- 2,2-bis (4-klorfenyl) etan), klordan, hexaklorocyclohexan (inbegripet lindan), dieldrin, endrin, heptaklor, hexaclorobenzene, klordekon, aldrin, pentaklorbensen, mirex, toxafen, hexabrombifenyl eller PCB som överskrider de koncentrationsgränser som anges i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG ska klassificeras som farligt. 

d) De koncentrationsgränser för farliga egenskaper som anges i kommissionens förordning nr 1357/2014 är inte tillämpliga på rena metallegeringar i deras massiva form som inte är förorenade av farliga ämnen. Legeringar som är upptagna i avfallsförteckningen och är markerade med en asterisk (*) klassificeras dock som farligt avfall.

e) I förekommande fall får följande anmärkningar som ingår i bilaga VI till CLP-förordningen beaktas vid fastställandet av de farliga egenskaperna hos avfall:

• 1.1.3.1 Anmärkningar angående identifiering, klassificering och märkning av ämnen: Anmärkningarna B, D, F, J, L, M, P, Q, R och U.

• 1.1.3.2 Anmärkningar angående klassificering och märkning av blandningar: Anmärkningarna 1, 2, 3 och 5.

f) Efter en bedömning av farliga egenskaper hos avfall enligt denna metod ska en lämplig kategori farligt eller icke-farligt avfall i avfallsförteckningen tilldelas.

3. Avfallsförteckning

Förteckningen består av avfallskategorier betecknade med sexsiffriga koder samt kapitelrubriker med tvåsiffriga respektive fyrsiffriga koder. Avfall klassificeras till avfallskategorierna i förteckningen enligt följande:

a) Avfallskategorin enligt avfallets ursprung betecknad med en sexsiffrig kod, dock inte koder som slutar med 99, identifieras i kapitlen 01 till 12 eller 17 till 20. En anläggning kan behöva klassificera sin verksamhet i flera kapitel.  Till exempel avfall från tillverkning av bilar kan hänföras till kapitel 12, kapitel 11 och kapitel 08 beroende på från vilket steg i processen avfallet kommer.

b) Om ingen lämplig avfallskategori återfinns i kapitlen 01 till 12 eller 17 till 20 ska man undersöka om avfallet kan hänföras till kapitlen 13, 14 eller 15.

c) Om ingen kategori under dessa kapitelrubriker är tillämplig för avfallet ska avfallet klassificeras enligt kapitel 16.

d) Om avfallet inte heller omfattas av kapitel 16 ska kod 99 (avfall som inte anges någon annanstans) i den del av förteckningen som avses i underpunkt a användas.

Innehåll
01 Avfall från prospektering, återvinning och brytning samt fysikalisk och kemisk behandling av mineral
02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt, fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel
03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp
04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri
05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och pyrolytisk behandling av kol
06 Avfall från oorganisk-kemiska processer
07 Avfall från organisk-kemiska processer
08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningsmedel (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg
09 Avfall från fotografisk industri
10 Avfall från termiska processer
11 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material samt från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår
12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster
13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor samt oljeavfall och avfall från flytande bränslen i 05, 12 och 19)
14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivgas (utom 07 och 08)
15 Förpackningsavfall, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges någon annanstans
16 Avfall som inte anges någon annanstans i förteckningen
17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)
18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)
19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av vatten som används av människor eller av industrin
20 Kommunalt avfall (avfall som uppkommit från bosättning och liknande avfall från handeln, industrin och andra institutioner), även separat insamlade fraktioner
01 AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, ÅTERVINNING OCH BRYTNING SAMT FYSIKALISK OCH KEMISK BEHANDLING AV MINERAL
01 01 avfall från mineralbrytning
01 01 01 avfall från brytning av metallhaltiga mineral
01 01 02 avfall från brytning av andra mineral
01 03 avfall från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral
01 03 04* syrabildande anrikningsavfall från behandling av sulfidmalm
01 03 05* annat anrikningsavfall som innehåller farliga ämnen
01 03 06 annat anrikningsavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05
01 03 07* annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral
01 03 08 annat stoft- och pulverformigt avfall än det som anges i 01 03 07
01 03 09 annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 10
01 03 10* annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 07 som innehåller farliga ämnen
01 03 99 avfall som inte anges någon annanstans
01 04 avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral
01 04 07* avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral
01 04 08 annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som anges i 01 04 07
01 04 09 kasserad sand och lera
01 04 10 annat stoft- och pulverformigt avfall än det som anges i 01 04 07
01 04 11 annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt än det som anges i 01 04 07
01 04 12 annat anrikningsavfall och avfall från tvättning och rensning av mineral än det som anges i 01 04 07 och 01 04 11
01 04 13 annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som anges i 01 04 07
01 04 99 avfall som inte anges någon annanstans
01 05 borrslam och annat borravfall
01 05 04 slam och avfall från borrning efter sötvatten
01 05 05* oljehaltigt borrslam och borravfall
01 05 06* borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen
01 05 07 annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06
01 05 08 annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 01 05 06
01 05 99 avfall som inte anges någon annanstans
02 AVFALL FRÅN JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, VATTENBRUK, SKOGSBRUK, JAKT, FISKE SAMT FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL
02 01 avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske
02 01 01 slam från tvättning och rengöring
02 01 02 animaliskt vävnadsavfall
02 01 03 vegetabiliskt avfall
02 01 04 plastavfall (utom 15 01)
02 01 06 spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande avfall som uppsamlats separat och behandlas någon annanstans
02 01 07 skogsbruksavfall
02 01 08* avfall av jordbrukskemikalier som innehåller farliga ämnen
02 01 09 annat avfall av jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08
02 01 10 metallavfall
02 01 99 avfall som inte anges någon annanstans
02 02 avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung
02 02 01 slam från tvättning och rengöring
02 02 02 animaliskt vävnadsavfall
02 02 03 material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 02 04 slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 02 99 avfall som inte anges någon annanstans
02 03 avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe, te och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt; bearbetning och jäsning av melass
02 03 01 slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering
02 03 02 konserveringsmedelsavfall
02 03 03 avfall från vätskeextraktion
02 03 04 material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 03 05 slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 03 99 avfall som inte anges någon annanstans
02 04 avfall från sockertillverkning
02 04 01 jord från rengöring och tvättning av betor
02 04 02 kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda kvalitetskrav
02 04 03 slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 04 99 avfall som inte anges någon annanstans
02 05 avfall från tillverkning av mejeriprodukter
02 05 01 material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 05 02 slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 05 99 avfall som inte anges någon annanstans
02 06 avfall från bagerier och sötsaksindustri
02 06 01 material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 06 02 konserveringsmedelsavfall
02 06 03 slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 06 99 avfall som inte anges någon annanstans
02 07 avfall från produktion av alkoholdrycker och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)
02 07 01 avfall från tvättning, rengöring och mekanisk sönderdelning av råvaror
02 07 02 avfall från spritdestillation
02 07 03 avfall från kemisk behandling
02 07 04 material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 07 05 slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 07 99 avfall som inte anges någon annanstans
03 AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PLATTOR OCH MÖBLER, PAPPERSMASSA, PAPPER OCH PAPP
03 01 avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler
03 01 01 bark- och korkavfall
03 01 04* sågspån, spån, spill, trä och träbaserade plattor (såsom spånskivor och faner) som innehåller farliga ämnen
03 01 05 annat sågspån, spån, spill, trä och andra träbaserade plattor (såsom spånskivor och faner) än de som anges i 03 01 04
03 01 99 avfall som inte anges någon annanstans
03 02 avfall från träskyddsbehandling
03 02 01* icke-halogenerade organiska träskyddskemikalier
03 02 02* klorerade organiska träskyddskemikalier
03 02 03* träskyddskemikalier som innehåller organiska metallföreningar
03 02 04* oorganiska träskyddskemikalier
03 02 05* andra träskyddskemikalier som innehåller farliga ämnen
03 02 99 träskyddskemikalier som inte anges någon annanstans
03 03 avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp
03 03 01 bark- och träavfall
03 03 02 sodaslam (från återvinning av kokvätska)
03 03 05 slam från avsvärtning av returpapper
03 03 07 mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från returpapper och -papp
03 03 08 avfall från sortering av papper och papp för återvinning
03 03 09 mesa
03 03 10 fiberrejekt samt fiber-, fyllnadsmedels- och ytbeläggningsslam från mekanisk avskiljning
03 03 11 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 03 03 10
03 03 99 avfall som inte anges någon annanstans
04 AVFALL FRÅN LÄDER-, PÄLS- OCH TEXTILINDUSTRI
04 01 avfall från läder- och pälsindustri
04 01 01 avfall från skrapning och spaltning
04 01 02 avfall från kalkbehandling
04 01 03* avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas
04 01 04 kromhaltiga garvmedel
04 01 05 kromfria garvmedel
04 01 06 slam, särskilt från avloppsbehandling vid produktionsstället, som innehåller krom
04 01 07 slam, särskilt från avloppsbehandling vid produktionsstället, som inte innehåller krom
04 01 08 garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom
04 01 09 avfall från beredning och efterbehandling
04 01 99 avfall som inte anges någon annanstans
04 02 avfall från textilindustri
04 02 09 kompositmaterial (impregnerade textilier, elastomer, plastomer)
04 02 10 organiska material från naturmaterial (t.ex. fett, vax)
04 02 14* avfall från efterbehandling som innehåller organiska lösningsmedel
04 02 15 annat avfall från efterbehandling än det som anges i 04 02 14
04 02 16* färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen
04 02 17 andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16
04 02 19* slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
04 02 20 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 04 02 19
04 02 21 obearbetade textilfibrer
04 02 22 bearbetade textilfibrer
04 02 99 avfall som inte anges någon annanstans
05 AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH PYROLYTISK BEHANDLING AV KOL
05 01 avfall från oljeraffinering
05 01 02* slam från avsaltning
05 01 03* bottenslam från tankar
05 01 04* surt alkylslam
05 01 05* oljespill
05 01 06* oljeslam från underhåll av raffinaderi eller utrustning
05 01 07* sur tjära
05 01 08* andra former av tjära
05 01 09* slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
05 01 10 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 05 01 09
05 01 11* avfall från rengöring av bränslen med baser
05 01 12* syrahaltiga oljor
05 01 13 slam från behandling av pannornas matarvatten
05 01 14 avfall från kyltorn
05 01 15* använd filterlera
05 01 16 svavelhaltigt avfall från oljeavsvavling
05 01 17 bitumen
05 01 99 avfall som inte anges någon annanstans
05 06 avfall från pyrolytisk behandling av kol
05 06 01* sur tjära
05 06 03* andra former av tjära
05 06 04 avfall från kyltorn
05 06 99 avfall som inte anges någon annanstans
05 07 avfall från rening och transport av naturgas
05 07 01* kvicksilverhaltigt avfall
05 07 02 svavelhaltigt avfall
05 07 99 avfall som inte anges någon annanstans
06 AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER
06 01 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av syror
06 01 01* svavelsyra och svavelsyrlighet
06 01 02* saltsyra
06 01 03* fluorvätesyra
06 01 04* fosforsyra och fosforsyrlighet
06 01 05* salpetersyra och salpetersyrlighet
06 01 06* andra syror
06 01 99 avfall som inte anges någon annanstans
06 02 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av baser
06 02 01* kalciumhydroxid
06 02 03* ammoniumhydroxid
06 02 04* natriumhydroxid och kaliumhydroxid
06 02 05* andra baser
06 02 99 avfall som inte anges någon annanstans
06 03 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av salter, saltlösningar och metalloxider
06 03 11* salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider
06 03 13* salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller
06 03 14 andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 och 06 03 13
06 03 15* metalloxider som innehåller tungmetaller
06 03 16 andra metalloxider än de som anges i 06 03 15
06 03 99 avfall som inte anges någon annanstans
06 04 annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03
06 04 03* arsenikhaltigt avfall
06 04 04* kvicksilverhaltigt avfall
06 04 05* avfall som innehåller andra tungmetaller
06 04 99 avfall som inte anges någon annanstans
06 05 slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
06 05 02* slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
06 05 03 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 06 05 02
06 06 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer med svavel och avsvavlingsprocesser
06 06 02* avfall som innehåller farliga sulfider
06 06 03 annat avfall som innehåller sulfider än det som anges i 06 06 02
06 06 99 avfall som inte anges någon annanstans
06 07 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av halogener samt från kemiska processer med halogener
06 07 01* asbesthaltigt avfall från elektrolys
06 07 02* aktivt kol från klorproduktion
06 07 03* kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam
06 07 04* lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen
06 07 99 avfall som inte anges någon annanstans
06 08 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kisel och kiselderivat
06 08 02* avfall som innehåller farliga klorsilaner
06 08 99 avfall som inte anges någon annanstans
06 09 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer med fosfor
06 09 02 fosforhaltig slagg
06 09 03* kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är förorenat med farliga ämnen
06 09 04 annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i 06 09 03
06 09 99 avfall som inte anges någon annanstans
06 10 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer med kväve och från tillverkning av gödningsmedel
06 10 02* avfall som innehåller farliga ämnen
06 10 99 avfall som inte anges någon annanstans
06 11 avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel
06 11 01 kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av titandioxid
06 11 99 avfall som inte anges någon annanstans
06 13 avfall från sådana oorganiska kemiska processer som inte anges någon annanstans
06 13 01* oorganiska växtskyddsmedel, träskyddskemikalier och andra biocider
06 13 02* förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)
06 13 03 kimrök
06 13 04* avfall från asbestbearbetning
06 13 05* sot
06 13 99 avfall som inte anges någon annanstans
07 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER
07 01 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier
07 01 01* vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 01 03* halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 01 04* andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 01 07* halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 01 08* andra destillations- och reaktionsrester
07 01 09* halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 01 10* andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 01 11* slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 01 12 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 01 11
07 01 99 avfall som inte anges någon annanstans
07 02 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, gummi och konstfibrer
07 02 01* vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 02 03* halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 02 04* andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 02 07* halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 02 08* andra destillations- och reaktionsrester
07 02 09* halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 02 10* andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 02 11* slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 02 12 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 02 11
07 02 13 plastavfall
07 02 14* avfall från tillsatsämnen som innehåller farliga ämnen
07 02 15 annat avfall från tillsatsämnen än det som anges i 07 02 14
07 02 16* avfall som innehåller farliga silikoner
07 02 17 avfall som innehåller andra silikoner än dem som anges i 07 02 16
07 02 99 avfall som inte anges någon annanstans
07 03 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11)
07 03 01* vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 03 03* halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 03 04* andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 03 07* halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 03 08* andra destillations- och reaktionsrester
07 03 09* halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 03 10* andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 03 11* slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 03 12 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 03 11
07 03 99 avfall som inte anges någon annanstans
07 04 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska växtskyddsmedel (utom 02 01 08 och 02 01 09), träskyddskemikalier (utom 03 02) och andra biocider
07 04 01* vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 04 03* halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 04 04* andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 04 07* halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 04 08* andra destillations- och reaktionsrester
07 04 09* halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 04 10* andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 04 11* slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 04 12 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 04 11
07 04 13* fast avfall som innehåller farliga ämnen
07 04 99 avfall som inte anges någon annanstans
07 05 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av läkemedel
07 05 01* vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 05 03* halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 05 04* andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 05 07* halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 05 08* andra destillations- och reaktionsrester
07 05 09* halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 05 10* andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 05 11* slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 05 12 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 05 11
07 05 13* fast avfall som innehåller farliga ämnen
07 05 14 annat fast avfall än det som anges i 07 05 13
07 05 99 avfall som inte anges någon annanstans
07 06 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, tvätt- och rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika
07 06 01* vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 06 03* halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 06 04* andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 06 07* halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 06 08* andra destillations- och reaktionsrester
07 06 09* halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 06 10* andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 06 11* slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 06 12 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 06 11
07 06 99 avfall som inte anges någon annanstans
07 07 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter, som inte anges någon annanstans
07 07 01* vattenhaltiga tvättvätskor och moderlutar
07 07 03* halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 07 04* andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 07 07* halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 07 08* andra destillations- och reaktionsrester
07 07 09* halogenerade filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 07 10* andra filterkakor och förbrukade absorbermedel
07 07 11* slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
07 07 12 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 07 07 11
07 07 99 avfall som inte anges någon annanstans
08 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGSMEDEL (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 01 avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och lack
08 01 11* färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 12 annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11
08 01 13* slam från färg eller lack som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 14 annat slam från färg eller lack än det som anges i 08 01 13
08 01 15* vattenhaltigt slam som innehåller färg eller lack och som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 16 annat vattenhaltigt slam som innehåller färg eller lack än det som anges i 08 01 15
08 01 17* avfall från färg- eller lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 18 annat avfall från färg- eller lackborttagning än det som anges i 08 01 17
08 01 19* vattensuspensioner som innehåller färg eller lack och som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 01 20 andra vattensuspensioner som innehåller färg eller lack än de som anges i 08 01 19
08 01 21* avfall från färg- eller lackborttagningsmedel
08 01 99 avfall som inte anges någon annanstans
08 02 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material)
08 02 01 pulverbeläggningsmaterial
08 02 02 vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material
08 02 03 vattensuspensioner som innehåller keramiska material
08 02 99 avfall som inte anges någon annanstans
08 03 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg
08 03 07 vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg
08 03 08 vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg
08 03 12* tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen
08 03 13 annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12
08 03 14* tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen
08 03 15 annat tryckfärgsslam än det som anges i 08 03 14
08 03 16* etsbad
08 03 17* toneravfall som innehåller farliga ämnen
08 03 18 annat toneravfall än det som anges i 08 03 17
08 03 19* dispergerad olja
08 03 99 avfall som inte anges någon annanstans
08 04 avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)
08 04 09* lim- och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 10 annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
08 04 11* lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 12 annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11
08 04 13* vattenhaltigt slam som innehåller lim eller fogmassa och som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 14 annat vattenhaltigt slam som innehåller lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 13
08 04 15* vattenhaltigt flytande avfall som innehåller lim eller fogmassa och som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 16 annat vattenhaltigt flytande avfall som innehåller lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 15
08 04 17* hartsolja
08 04 99 avfall som inte anges någon annanstans
08 05 avfall som inte anges någon annanstans i kapitel 08
08 05 01* isocyanatavfall
09 AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI
09 01 avfall från fotografisk industri
09 01 01* vattenbaserade framkallnings- och aktivatorbad
09 01 02* vattenbaserade framkallningsbad för offsetplåtar
09 01 03* lösningsmedelsbaserade framkallningsbad
09 01 04* fixerbad
09 01 05* blekbad och blek/fixerbad
09 01 06* silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall vid produktionsstället
09 01 07 fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar
09 01 08 fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar
09 01 10 engångskameror utan batterier
09 01 11* engångskameror med batterier som avses i 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03
09 01 12 andra engångskameror med batterier än de som anges i 09 01 11
09 01 13* annat vattenhaltigt flytande avfall från återvinning av silver vid produktionsstället än det som anges i 09 01 06
09 01 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER
10 01 avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19)
10 01 01 bottenaska, slagg och pannaska (utom pannaska som anges i 10 01 04)
10 01 02 flygaska från kolförbränning
10 01 03 flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä
10 01 04* flygaska och pannaska från oljeförbränning
10 01 05 kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling
10 01 07 kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling
10 01 09* svavelsyra
10 01 13* flygaska från emulgerade kolväten som används som bränsle
10 01 14* bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen
10 01 15 annan bottenaska, slagg och pannaska från samförbränning än den som anges i 10 01 14
10 01 16* flygaska från samförbränning som innehåller farliga ämnen
10 01 17 annan flygaska från samförbränning än den som anges i 10 01 16
10 01 18* avfall från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 01 19 annat avfall från gasrening än det som anges i 10 01 05, 10 01 07 och 10 01 18
10 01 20* slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
10 01 21 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 10 01 20
10 01 22* vattenhaltigt slam från rengöring av pannor som innehåller farliga ämnen
10 01 23 annat vattenhaltigt slam från rengöring av pannor än det som anges i 10 01 22
10 01 24 sand från fluidiserade bäddar
10 01 25 avfall från lagring och tillverkning av bränsle för kolkraftverk
10 01 26 avfall från kylvattenbehandling
10 01 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 02 avfall från järn- och stålindustri
10 02 01 avfall från slaggbehandling
10 02 02 obehandlad slagg
10 02 07* fast avfall från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 02 08 annat fast avfall från gasrening än det som anges i 10 02 07
10 02 10 glödskal
10 02 11* avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 02 12 annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 02 11
10 02 13* slam och filterkakor från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 02 14 annat slam och andra filterkakor från gasrening än de som anges i 10 02 13
10 02 15 annat slam och andra filterkakor
10 02 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 03 avfall från aluminiumsmältverk
10 03 02 anodrester
10 03 04* slagg från primär produktion
10 03 05 aluminiumoxidavfall
10 03 08* saltslagg från sekundär produktion
10 03 09* svart slagg från sekundär produktion
10 03 15* skimningsavfall som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder
10 03 16 annat skimningsavfall än det som anges i 10 03 15
10 03 17* tjärhaltigt avfall från anodtillverkning
10 03 18 annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 03 17
10 03 19* stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 03 20 annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 03 19
10 03 21* annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) som innehåller farliga ämnen
10 03 22 annat partikelformigt material och stoft (även stoft från kulkvarnar) än det som anges i 10 03 21
10 03 23* fast avfall från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 03 24 annat fast avfall från gasrening än det som anges i 10 03 23
10 03 25* slam och filterkakor från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 03 26 annat slam och andra filterkakor från gasrening än de som anges i 10 03 25
10 03 27* avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 03 28 annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 03 27
10 03 29* avfall från behandling av saltslagg och svart slagg som innehåller farliga ämnen
10 03 30 annat avfall från behandling av saltslagg och svart slagg än det som anges i 10 03 29
10 03 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 04 avfall från blysmältverk
10 04 01* slagg från primär och sekundär produktion
10 04 02* slagg och skimningsavfall från primär och sekundär produktion 
10 04 03* kalciumarsenat
10 04 04* stoft från rökgasrening
10 04 05* annat partikelformigt material och stoft
10 04 06* fast avfall från gasrening
10 04 07* slam och filterkakor från gasrening
10 04 09* avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 04 10 annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 04 09
10 04 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 05 avfall från zinksmältverk
10 05 01 slagg från primär och sekundär produktion
10 05 03* stoft från rökgasrening
10 05 04 annat partikelformigt material och stoft
10 05 05* fast avfall från gasrening
10 05 06* slam och filterkakor från gasrening
10 05 08* avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 05 09 annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 05 08
10 05 10* slagg och skimningsavfall som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder
10 05 11 annan slagg och annat skimningsavfall än det som anges i 10 05 10
10 05 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 06 avfall från kopparsmältverk
10 06 01 slagg från primär och sekundär produktion
10 06 02 slagg och skimningsavfall från primär och sekundär produktion
10 06 03* stoft från rökgasrening
10 06 04 annat partikelformigt material och stoft
10 06 06* fast avfall från gasrening
10 06 07* slam och filterkakor från gasrening
10 06 09* avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 06 10 annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 06 09
10 06 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 07 avfall från silver-, guld- och platinasmältverk
10 07 01 slagg från primär och sekundär produktion
10 07 02 slagg och skimningsavfall från primär och sekundär produktion
10 07 03 fast avfall från gasrening
10 07 04 annat partikelformigt material och stoft
10 07 05 slam och filterkakor från gasrening
10 07 07* avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 07 08 annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 07 07
10 07 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 08 avfall från andra icke-järnsmältverk
10 08 04 partikelformigt material och stoft
10 08 08* saltslagg från primär och sekundär produktion
10 08 09 annan slagg
10 08 10* slagg och skimningsavfall som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder
10 08 11 annan slagg och annat skimningsavfall än det som anges i 10 08 10
10 08 12* tjärhaltigt avfall från anodtillverkning
10 08 13 annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning än det som anges i 10 08 12
10 08 14 anodrester
10 08 15* stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 08 16 annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 08 15
10 08 17* slam och filterkakor från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 08 18 annat slam och andra filterkakor från rökgasrening än de som anges i 10 08 17
10 08 19* avfall från kylvattenbehandling som innehåller olja
10 08 20 annat avfall från kylvattenbehandling än det som anges i 10 08 19
10 08 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 09 avfall från järngjuterier
10 09 03 ugnsslagg
10 09 05* oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen
10 09 06 andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 05
10 09 07* använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen
10 09 08 andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 09 07
10 09 09* stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 09 10 annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 09 09
10 09 11* annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen
10 09 12 annat partikelformigt material än det som anges i 10 09 11
10 09 13* bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen
10 09 14 annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 09 13
10 09 15* avfall av sprickindikeringsvätska som innehåller farliga ämnen
10 09 16 annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 09 15
10 09 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 10 avfall från icke-järnmetallgjuterier
10 10 03 ugnsslagg
10 10 05* oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen
10 10 06 andra oanvända gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 05
10 10 07* använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller farliga ämnen
10 10 08 andra använda gjutkärnor och gjutformar än de som anges i 10 10 07
10 10 09* stoft från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 10 10 annat stoft från rökgasrening än det som anges i 10 10 09
10 10 11* annat partikelformigt material som innehåller farliga ämnen
10 10 12 annat partikelformigt material än det som anges i 10 10 11
10 10 13* bindemedelsavfall som innehåller farliga ämnen
10 10 14 annat bindemedelsavfall än det som anges i 10 10 13
10 10 15* avfall av sprickindikeringsvätska som innehåller farliga ämnen
10 10 16 annat avfall av sprickindikeringsvätska än det som anges i 10 10 15
10 10 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 11 avfall från tillverkning av glas och glasprodukter
10 11 03 avfall från glasbaserat fibermaterial
10 11 05 partikelformiga material och stoft
10 11 09* avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt och som innehåller farliga ämnen
10 11 10 annat avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt än de som anges i 10 11 09
10 11 11* glasavfall i form av små partiklar och glasmjöl (t.ex. från katodstrålerör) som innehåller tungmetaller
10 11 12 annat glasavfall än det som anges i 10 11 11
10 11 13* slam från polering och slipning av glas som innehåller farliga ämnen
10 11 14 annat slam från polering och slipning av glas än det som anges i 10 11 13
10 11 15* fast avfall från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 11 16 annat fast avfall från rökgasrening än det som anges i 10 11 15
10 11 17* slam och filterkakor från rökgasrening som innehåller farliga ämnen
10 11 18 annat slam och andra filterkakor från rökgasrening än de som anges i 10 11 17
10 11 19* fast avfall från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
10 11 20 annat fast avfall från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 10 11 19
10 11 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 12 avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och byggmaterial
10 12 01 avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt
10 12 03 partikelformiga material och stoft
10 12 05 slam och filterkakor från gasrening
10 12 06 kasserade formar
10 12 08 keramik-, tegel-, klinker- och byggmaterialavfall (efter termisk behandling)
10 12 09* fast avfall från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 12 10 annat fast avfall från gasrening än det som anges i 10 12 09
10 12 11* avfall från förglasning som innehåller tungmetaller
10 12 12 annat avfall från förglasning än det som anges i 10 12 11
10 12 13 slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
10 12 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 13 avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa
10 13 01 avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt
10 13 04 avfall från bränning och släckning av kalk
10 13 06 partikelformiga material och stoft (utom 10 13 12 och 10 13 13)
10 13 07 slam och filterkakor från gasrening
10 13 09* avfall från tillverkning av asbestcement som innehåller asbest
10 13 10 annat avfall från tillverkning av asbestcement än det som anges i 10 13 09
10 13 11 annat avfall från tillverkning av cementbaserade kompositmaterial än de som anges i 10 13 09 och 10 13 10
10 13 12* fast avfall från gasrening som innehåller farliga ämnen
10 13 13 annat fast avfall från gasrening än det som anges i 10 13 12
10 13 14 betongavfall och betongslam
10 13 99 avfall som inte anges någon annanstans
10 14 avfall från krematorier
10 14 01* kvicksilverhaltigt avfall från gasrening
11 AVFALL FRÅN KEMISK YTBEHANDLING OCH YTBELÄGGNING AV METALLER OCH ANDRA MATERIAL SAMT FRÅN HYDROMETALLURGISKA PROCESSER DÄR JÄRN INTE INGÅR
11 01 avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och anodisering)
11 01 05* betningssyror
11 01 06* syror som inte anges någon annanstans
11 01 07* betningsbaser
11 01 08* slam från fosfatering
11 01 09* slam och filterkakor som innehåller farliga ämnen
11 01 10 annat slam och andra filterkakor än de som anges i 11 01 09
11 01 11* vattenbaserade sköljvätskor som innehåller farliga ämnen
11 01 12 andra vattenbaserade sköljvätskor än de som anges i 11 01 11
11 01 13* avfettningsavfall som innehåller farliga ämnen
11 01 14 annat avfettningsavfall än det som anges i 11 01 13
11 01 15* eluat eller slam från membransystem eller jonbytessystem som innehåller farliga ämnen
11 01 16* mättade eller förbrukade jonbyteshartser
11 01 98* annat avfall som innehåller farliga ämnen
11 01 99 avfall som inte anges någon annanstans
11 02 avfall från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår
11 02 02* slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit och götit)
11 02 03 avfall från tillverkning av anoder för elektrolytiska processer
11 02 05* avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer som innehåller farliga ämnen
11 02 06 annat avfall från kopparbaserade hydrometallurgiska processer än det som anges i 11 02 05
11 02 07* annat avfall som innehåller farliga ämnen
11 02 99 avfall som inte anges någon annanstans
11 03 slam och fast avfall från härdning
11 03 01* cyanidhaltigt avfall
11 03 02* annat avfall
11 05 avfall från varmförzinkning
11 05 01 hård zink
11 05 02 zinkaska
11 05 03* fast avfall från gasrening
11 05 04* förbrukat flussmedel
11 05 99 avfall som inte anges någon annanstans
12 AVFALL FRÅN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER OCH PLASTER
12 01 avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster
12 01 01 fil- och svarvspån av järnmetall
12 01 02 stoft och partiklar av järnmetall
12 01 03 fil- och svarvspån av icke-järnmetaller
12 01 04 stoft och partiklar av icke-järnmetaller
12 01 05 plastspån och formningsavfall av plast
12 01 06* mineralbaserade halogenhaltiga bearbetningsoljor (inte emulsioner och lösningar)
12 01 07* mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner och lösningar)
12 01 08* halogenhaltiga bearbetningsoljeemulsioner och -lösningar
12 01 09* halogenfria bearbetningsoljeemulsioner och -lösningar
12 01 10* syntetiska bearbetningsoljor
12 01 12* använda vaxer och fetter
12 01 13 svetsavfall
12 01 14* slam från bearbetningsprocesser som innehåller farliga ämnen
12 01 15 annat slam från bearbetningsprocesser än det som anges i 12 01 14
12 01 16* blästringsavfall som innehåller farliga ämnen
12 01 17 annat blästringsavfall än det som anges i 12 01 16
12 01 18* oljehaltigt metallslam (slam från slipning och polering)
12 01 19* biologiskt lättnedbrytbar bearbetningsolja
12 01 20* förbrukade slipkroppar och slipmaterial som innehåller farliga ämnen
12 01 21 andra förbrukade slipkroppar och slipmaterial än de som anges i 12 01 20
12 01 99 avfall som inte anges någon annanstans
12 03 avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11)
12 03 01* vattenbaserad tvättvätska
12 03 02* avfall från ångavfettning
13 OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (UTOM ÄTLIGA OLJOR SAMT OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN I 05, 12 OCH 19)
13 01 hydrauloljeavfall
13 01 01* hydrauloljor som innehåller PCB
13 01 04* klorerade emulsioner
13 01 05* icke-klorerade emulsioner
13 01 09* mineralbaserade klorerade hydrauloljor
13 01 10* mineralbaserade icke-klorerade hydrauloljor
13 01 11* syntetiska hydrauloljor
13 01 12* biologiskt lättnedbrytbara hydrauloljor
13 01 13* andra hydrauloljor
13 02 motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall
13 02 04* mineralbaserade klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 05* mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 06* syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 07* biologiskt lättnedbrytbara motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 08* andra motor-, transmissions- och smörjoljor
13 03 avfall av isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 01* isoler- och värmeöverföringsoljor som innehåller PCB
13 03 06* andra mineralbaserade klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor än de som anges i 13 03 01
13 03 07* mineralbaserade icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 08* syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 09* biologiskt lättnedbrytbara isoler- och värmeöverföringsoljor
13 03 10* andra isoler- och värmeöverföringsoljor
13 04 slagvatten
13 04 01* slagvatten från sjöfart på inre vattenvägar
13 04 02* slagvatten från mottagningsanläggningar i hamnar
13 04 03* slagvatten från annan sjöfart
13 05 avfall från oljeavskiljare
13 05 01* fast avfall från sandfång och oljeavskiljare
13 05 02* slam från oljeavskiljare
13 05 03* slam från slamavskiljare
13 05 06* olja från oljeavskiljare
13 05 07* oljehaltigt vatten från oljeavskiljare
13 05 08* blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare
13 07 avfall av flytande bränslen och drivmedel
13 07 01* brännolja och diesel
13 07 02* bensin
13 07 03* andra bränslen (även blandningar)
13 08 oljeavfall som inte anges någon annanstans
13 08 01* avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner
13 08 02* andra emulsioner
13 08 99* avfall som inte anges någon annanstans
14 AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL, KÖLDMEDIER OCH DRIVGAS (UTOM 07 OCH 08)
14 06 avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier samt drivgas för aerosoler och skumplast
14 06 01* klorfluorkarboner, HCFC-föreningar, HFC-föreningar
14 06 02* andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 06 03* andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 06 04* slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 06 05* slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel
15 FÖRPACKNINGSAVFALL, ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMA-TERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES NÅGON ANNANSTANS
15 01 förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat)
15 01 01 papper och pappförpackningar
15 01 02 plastförpackningar
15 01 03 träförpackningar
15 01 04 metallförpackningar
15 01 05 förpackningar av kompositmaterial
15 01 06 blandade förpackningar
15 01 07 glasförpackningar
15 01 09 textilförpackningar
15 01 10* förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade med farliga ämnen
15 01 11* metallförpackningar som innehåller ett farligt, fast, poröst material (t.ex. asbest), även tomma tryckförpackningar och tryckbehållare
15 02 absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder
15 02 02* absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges någon annanstans), torkdukar och skyddskläder förorenade med farliga ämnen
15 02 03 andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02
16 AVFALL SOM INTE ANGES NÅGON ANNANSTANS I FÖRTECKNINGEN
16 01 skrotfordon från olika transportsätt (även mobila arbetsmaskiner) och avfall från demontering av skrotfordon och från underhåll av fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08)
16 01 03 uttjänta däck
16 01 04* skrotfordon
16 01 06 skrotfordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter
16 01 07* oljefilter
16 01 08* komponenter som innehåller kvicksilver
16 01 09* komponenter som innehåller PCB
16 01 10* explosionsfarliga komponenter (t.ex. krockkuddar)
16 01 11* bromsbelägg som innehåller asbest
16 01 12 andra bromsbelägg än de som anges i 16 01 11
16 01 13* bromsvätskor
16 01 14* frostskyddsvätskor som innehåller farliga ämnen
16 01 15 andra frostskyddsvätskor än de som anges i 16 01 14
16 01 16 gasoltankar
16 01 17 järnmetall
16 01 18 icke-järnmetall
16 01 19 plast
16 01 20 glas
16 01 21* andra farliga komponenter än de som anges i 16 01 07 till 16 01 11 samt 16 01 13 och 16 01 14
16 01 22 komponenter som inte anges någon annanstans
16 01 99 avfall som inte anges någon annanstans
16 02 avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och annan utrustning
16 02 09* transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB
16 02 10* annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 16 02 09 som innehåller eller som är förorenad av PCB
16 02 11* kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC-föreningar och HFC-föreningar
16 02 12* kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller fri asbest
16 02 13* annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller farliga komponenter1 än den som anges i 16 02 09 till 16 02 12
16 02 14 annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 16 02 09 till 16 02 13
16 02 15* farliga komponenter som avlägsnats från elektrisk och elektronisk utrustning eller från övrig utrustning
16 02 16 andra komponenter än de som anges i 16 02 15 som avlägsnats från elektrisk och elektronisk utrustning eller från övrig utrustning
16 02 97* övrig utrustning som innehåller farliga komponenter
16 02 98 annan övrig utrustning än den som anges i 16 02 97
16 03 produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter
16 03 03* oorganiskt avfall som innehåller farliga ämnen
16 03 04 annat oorganiskt avfall än det som anges i 16 03 03
16 03 05* organiskt avfall som innehåller farliga ämnen
16 03 06 annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05
16 03 07* metalliskt kvicksilver
16 04 kasserade sprängämnen
16 04 01* kasserad ammunition
16 04 02* kasserade fyrverkeripjäser
16 04 03* andra kasserade sprängämnen
16 05 gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare och kasserade kemikalier
16 05 04* gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen
16 05 05 andra gaser i tryckförpackningar och tryckbehållare än de som anges i 16 05 04
16 05 06* laboratoriekemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen, även blandningar av laboratoriekemikalier
16 05 07* kasserade oorganiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen
16 05 08* kasserade organiska kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen
16 05 09 andra kasserade kemikalier än de som anges i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08
16 06 batterier och ackumulatorer
16 06 01* blybatterier
16 06 02* nickel-kadmiumbatterier
16 06 03* kvicksilverhaltiga batterier
16 06 04 alkaliska batterier (utom 16 06 03)
16 06 05 andra batterier och ackumulatorer
16 06 06* separat insamlade elektrolyter från batterier och ackumulatorer
16 07 avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13)
16 07 08* oljehaltigt avfall
16 07 09* avfall som innehåller andra farliga ämnen
16 07 99 avfall som inte anges någon annanstans
16 08 förbrukade katalysatorer
16 08 01 förbrukade katalysatorer som innehåller guld, silver, renium, rodium, palladium, iridium eller platina (utom 16 08 07)
16 08 02* förbrukade katalysatorer som innehåller farliga övergångsmetaller eller farliga föreningar av övergångsmetaller
16 08 03 förbrukade katalysatorer som innehåller övergångsmetaller eller föreningar av övergångsmetaller som inte anges någon annanstans
16 08 04 förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning (utom 16 08 07)
16 08 05* förbrukade katalysatorer som innehåller fosforsyra
16 08 06* förbrukade vätskor använda som katalysatorer
16 08 07* förbrukade katalysatorer förorenade med farliga ämnen
16 09 oxidationsmedel
16 09 01* permanganater, t.ex. kaliumpermanganat
16 09 02* kromater, t.ex. kaliumkromat, kaliumdikromat eller natriumdikromat
16 09 03* peroxider, t.ex. väteperoxid
16 09 04* oxidationsmedel som inte anges någon annanstans
16 10 vattenhaltigt flytande avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället
16 10 01* vattenhaltigt flytande avfall som innehåller farliga ämnen
16 10 02 annat vattenhaltigt flytande avfall än det som anges i 16 10 01
16 10 03* vattenhaltiga koncentrat som innehåller farliga ämnen
16 10 04 andra vattenhaltiga koncentrat än de som anges i 16 10 03
16 11 avfall från infodring och eldfasta material
16 11 01* kolbaserad infodring och kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen
16 11 02 annan kolbaserad infodring och andra kolbaserade eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 01
16 11 03* annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen
16 11 04 annan infodring och andra eldfasta material från metallurgiska processer än de som anges i 16 11 03
16 11 05* infodring och eldfasta material från icke-metallurgiska processer som innehåller farliga ämnen
16 11 06 annan infodring och andra eldfasta material från icke-metallurgiska processer än de som anges i 16 11 05
17 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE OMRÅDEN)
17 01 betong, tegel, klinker och keramik
17 01 01 betong
17 01 02 tegel
17 01 03 klinker och keramik
17 01 06* blandningar eller sorterade fraktioner av betong, tegel, klinker och keramik som innehåller farliga ämnen
17 01 07 andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än de som anges i 17 01 06
17 02 trä, glas och plast
17 02 01 trä
17 02 02 glas
17 02 03 plast
17 02 04* glas, plast och trä som innehåller eller som är förorenade med farliga ämnen
17 03 bitumenblandningar, stenkolstjära och stenkolstjärprodukter
17 03 01* bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära
17 03 02 andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01
17 03 03* stenkolstjära och stenkolstjärprodukter
17 04 metaller, även legeringar av dessa
17 04 01 koppar, brons, mässing
17 04 02 aluminium
17 04 03 bly
17 04 04 zink
17 04 05 järn och stål
17 04 06 tenn
17 04 07 blandade metaller
17 04 09* metallavfall som är förorenat av farliga ämnen
17 04 10* kablar som innehåller olja eller stenkolstjära eller andra farliga ämnen
17 04 11 andra kablar än de som anges i 17 04 10
17 05 jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor
17 05 03* jord och sten som innehåller farliga ämnen
17 05 04 annan jord och sten än den som anges i 17 05 03
17 05 05* muddermassor som innehåller farliga ämnen
17 05 06 andra muddermassor än de som anges i 17 05 05
17 05 07* spårballast som innehåller farliga ämnen
17 05 08 annan spårballast än den som anges i 17 05 07
17 06 isoleringsmaterial samt byggmaterial som innehåller asbest
17 06 01* isoleringsmaterial som innehåller asbest
17 06 03* andra isoleringsmaterial som består av eller som innehåller farliga ämnen
17 06 04 andra isoleringsmaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03
17 06 05* byggmaterial som innehåller asbest
17 08 gipsbaserade byggmaterial
17 08 01* gipsbaserade byggmaterial som är förorenade med farliga ämnen
17 08 02 andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01
17 09 annat bygg- och rivningsavfall
17 09 01* bygg- och rivningsavfall som innehåller kvicksilver
17 09 02* bygg- och rivningsavfall som innehåller PCB (t.ex. fogmassor, hartsbaserade golv, isolerrutor och kondensatorer som innehåller PCB)
17 09 03* annat bygg- och rivningsavfall (även blandat avfall) som innehåller farliga ämnen
17 09 04 annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01, 17 09 02 och 17 09 03
18 AVFALL FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET ELLER DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (UTOM KÖKS- OCH RESTAURANGAVFALL UTAN DIREKT ANKNYTNING TILL PATIENTBEHANDLING)
18 01 avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor
18 01 01 skärande och stickande avfall (utom 18 01 03)
18 01 02 kroppsdelar och organ, även blodpreparat (utom 18 01 03)
18 01 03* avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 01 04 avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor)
18 01 06* kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen
18 01 07 andra kemikalier än de som anges i 18 01 06
18 01 08* cytotoxiska läkemedel och cytostatika
18 01 09* andra läkemedel än de som anges i 18 01 08
18 01 10* amalgamavfall från tandvård
18 02 avfall från forskning, diagnos samt behandling och förebyggande av djursjukdomar
18 02 01 skärande och stickande avfall (utom 18 02 02)
18 02 02* avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 02 03 avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 02 05* kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen
18 02 06 andra kemikalier än de som anges i 18 02 05
18 02 07* cytotoxiska läkemedel och cytostatika
18 02 08* andra läkemedel än de som anges i 18 02 07
19 AVFALL FRÅN AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA AVLOPPSRENINGSVERK OCH FRAMSTÄLLNING AV VATTEN SOM ANVÄNDS AV MÄNNISKOR ELLER AV INDUSTRIN
19 01 avfall från förbränning eller pyrolys av avfall
19 01 02 järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan
19 01 05* filterkakor från gasrening
19 01 06* vattenhaltigt flytande avfall från gasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall
19 01 07* fast avfall från gasrening
19 01 10* förbrukat aktivt kol från rökgasrening
19 01 11* bottenaska och slagg som innehåller farliga ämnen
19 01 12 annan bottenaska och slag än den som anges i 19 01 11
19 01 13* flygaska som innehåller farliga ämnen
19 01 14 annan flygaska än den som anges i 19 01 13
19 01 15* pannaska som innehåller farliga ämnen
19 01 16 annan pannaska än den som anges i 19 01 15
19 01 17* avfall från pyrolys som innehåller farliga ämnen
19 01 18 annat avfall från pyrolys än det som anges i 19 01 17
19 01 19 sand från fluidiserade bäddar
19 01 99 avfall som inte anges någon annanstans
19 02 avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller cyanid, och neutralisering)
19 02 03 avfall som blandats, bestående endast av icke-farligt avfall
19 02 04* avfall som blandats, bestående av minst en sorts farligt avfall
19 02 05* slam från fysikalisk eller kemisk behandling som innehåller farliga ämnen
19 02 06 annat slam från fysikalisk eller kemisk behandling än det som anges i 19 02 05
19 02 07* olja och koncentrat från oljeavskiljning
19 02 08* flytande brännbart avfall som innehåller farliga ämnen
19 02 09* fast brännbart avfall som innehåller farliga ämnen
19 02 10 annat brännbart avfall än det som anges i 19 02 08 och 19 02 09
19 02 11* annat avfall som innehåller farliga ämnen
19 02 99 avfall som inte anges någon annanstans
19 03 stabiliserat och solidifierat avfall
19 03 04* avfall, definierat som farligt, som delvis stabiliserats, utom 19 03 08
19 03 05 annat stabiliserat avfall än det som anges i 19 03 04
19 03 06* avfall, definierat som farligt, som solidifierats
19 03 07 annat solidifierat avfall än det som anges i 19 03 06
19 03 08* delvis stabiliserat kvicksilver
19 04 förglasat avfall och avfall från förglasning
19 04 01 förglasat avfall
19 04 02* flygaska och annat avfall från rökgasrening
19 04 03* icke-förglasad fast fas
19 04 04 vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall
19 05 avfall från aerob behandling av fast avfall
19 05 01 icke-komposterad fraktion av kommunalt avfall och liknande avfall
19 05 02 icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall
19 05 03 kompost som inte uppfyller uppställda krav
19 05 99 avfall som inte anges någon annanstans
19 06 avfall från anaerob behandling av avfall
19 06 03 vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall
19 06 04 slam från anaerob behandling av kommunalt avfall
19 06 05 vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall
19 06 06 slam från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall
19 06 99 avfall som inte anges någon annanstans
19 07 lakvatten från avfallsupplag
19 07 02* lakvatten från avfallsupplag som innehåller farliga ämnen
19 07 03 annat lakvatten från avfallsupplag än det som anges i 19 07 02
19 08 avfall från avloppsreningsverk som inte anges någon annanstans
19 08 01 rens
19 08 02 avfall från sandfång
19 08 05 slam från behandling av kommunalt avloppsvatten
19 08 06* mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 08 07* lösningar och slam från regenerering av jonbytare
19 08 08* tungmetallhaltigt avfall från membransystem
19 08 09 fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare som endast innehåller ätliga oljor och fetter
19 08 10* andra fett- och oljeblandningar från oljeavskiljare än de som anges i 19 08 09
19 08 11* slam som innehåller farliga ämnen från biologisk behandling av industriavloppsvatten
19 08 12 annat slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 11
19 08 13* slam som innehåller farliga ämnen från annan behandling av industriavloppsvatten
19 08 14 annat slam från annan behandling av industriavloppsvatten än det som anges i 19 08 13
19 08 99 avfall som inte anges någon annanstans
19 09 avfall från framställning av vatten som används av människor eller av industrin
19 09 01 fast avfall från primär filtrering eller rensning
19 09 02 slam från sedimentering av dricksvatten
19 09 03 slam från avkalkning
19 09 04 förbrukat aktivt kol
19 09 05 mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 09 06 lösningar och slam från regenerering av jonbytare
19 09 99 avfall som inte anges någon annanstans
19 10 avfall från fragmentering av metallhaltigt avfall
19 10 01 järn- och stålavfall
19 10 02 avfall av icke-järnmetaller
19 10 03* "fluff" - lättfraktioner och stoft som innehåller farliga ämnen
19 10 04 annat "fluff" – lättfraktioner och stoft än det som anges i 19 10 03
19 10 05* andra fraktioner som innehåller farliga ämnen
19 10 06 andra fraktioner än de som anges i 19 10 05
19 11 avfall från oljeregenerering
19 11 01* förbrukad filterlera
19 11 02* sur tjära
19 11 03* vattenhaltigt flytande avfall
19 11 04* avfall från rengöring av bränslen med baser
19 11 05* slam från avloppsbehandling vid produktionsstället som innehåller farliga ämnen
19 11 06 annat slam från avloppsbehandling vid produktionsstället än det som anges i 19 11 05
19 11 07* avfall från rökgasrening
19 11 99 avfall som inte anges någon annanstans
19 12 avfall från mekanisk behandling av avfall (t.ex. sortering, krossning, balning, pelletering) som inte anges någon annanstans
19 12 01 papper och papp
19 12 02 järnmetall
19 12 03 icke-järnmetaller
19 12 04 plast och gummi
19 12 05 glas
19 12 06* trä som innehåller farliga ämnen
19 12 07 annat trä än det som anges i 19 12 06
19 12 08 textilier
19 12 09 mineraler (t.ex. sand och sten)
19 12 10 brännbart avfall (avfallsfraktion behandlad för förbränning )
19 12 11* annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall som innehåller farliga ämnen
19 12 12 annat avfall (även blandningar av material) från mekanisk behandling av avfall än det som anges i 19 12 11
19 13 avfall från iståndsättning av mark och grundvatten
19 13 01* fast avfall från iståndsättning av mark som innehåller farliga ämnen
19 13 02 annat fast avfall från iståndsättning av mark än det som anges i 19 13 01
19 13 03* slam från iståndsättning av mark som innehåller farliga ämnen
19 13 04 annat slam från iståndsättning av mark än det som anges i 19 13 03
19 13 05* slam från iståndsättning av grundvatten som innehåller farliga ämnen
19 13 06 annat slam från iståndsättning av grundvatten än det som anges i 19 13 05
19 13 07* vattenhaltigt flytande avfall och vattenhaltiga koncentrat från iståndsättning av grundvatten som innehåller farliga ämnen
19 13 08 annat vattenhaltigt flytande avfall och andra vattenhaltiga koncentrat från iståndsättning av grundvatten än de som anges i 19 13 07
20 KOMMUNALT AVFALL (AVFALL SOM UPPKOMMIT FRÅN BOSÄTTNING OCH LIKNANDE AVFALL FRÅN HANDELN, INDUSTRIN OCH ANDRA INSTITUTIONER), ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER
20 01 specificerade avfallstyper (utom 15 01)
20 01 01 papper och papp
20 01 02 glas
20 01 08 biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall
20 01 10 kläder
20 01 11 textilier
20 01 13* lösningsmedel
20 01 14* syror
20 01 15* baser
20 01 17* fotokemikalier
20 01 19* bekämpningsmedel
20 01 21* lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
20 01 23* kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller klorfluorkarboner, HCFC-föreningar och HFC-föreningar
20 01 25 ätliga oljor och fetter
20 01 26* annan olja och annat fett än de som anges i 20 01 25
20 01 27* färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen
20 01 28 annan färg, tryckfärg, lim och andra hartser än de som anges i 20 01 27
20 01 29* tvätt- och rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen
20 01 30 andra tvätt- och rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29
20 01 31* cytotoxiska läkemedel och cytostatika
20 01 32* andra läkemedel än de som anges i 20 01 31
20 01 33* batterier och ackumulatorer inbegripna under 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt osorterade batterier och ackumulatorer som omfattar dessa batterier
20 01 34 andra batterier och ackumulatorer än de som anges i 20 01 33
20 01 35* annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21 och 20 01 23 som innehåller farliga komponenter2
20 01 36 annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35
20 01 37* trä som innehåller farliga ämnen
20 01 38 annat trä än det som anges i 20 01 37
20 01 39 plast
20 01 40 metaller
20 01 41 avfall från sotning
20 01 99 avfallstyper som inte anges någon annanstans
20 02 trädgårds- och parkavfall, även avfall från skötseln av begravningsplatser
20 02 01 biologiskt nedbrytbart avfall
20 02 02 jord och sten
20 02 03 annat icke biologiskt nedbrytbart avfall
20 03 annat kommunalt avfall
20 03 01 blandat kommunalt avfall
20 03 02 avfall från torghandel
20 03 03 avfall från gaturenhållning
20 03 04 slam från septiska tankar
20 03 06 avfall från rengöring av avlopp
20 03 07 skrymmande föremål
20 03 99 kommunalt avfall som inte anges någon annanstans

1 Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta till exempel sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas.

2 Farliga komponenter från elektrisk och elektronisk utrustning kan omfatta till exempel sådana ackumulatorer och batterier som anges i 16 06 och som är märkta som farliga, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.