84/2015

Utfärdad i Helsingfors den 5 februari 2015

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2015

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lag 607/2009:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2015 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2015 används följande utdelning:

Statsskatter 29,06 %
Kommunalskatt 61,48 %
Kyrkoskatt 3,03 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
— sjukvårdspremie 4,18 %
— dagpenningspremie 2,25 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2015 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2013 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2015. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2015 och den 1 januari 2014. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2015 och den 1 januari 2014 och kyrkoskatteprocenten för 2015.

4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2015 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar

  År Redovisningsmånad Euro
  2015 Februari 2 113 057 875
Mars 2 256 222 189
April 2 361 220 786
Maj 2 319 856 094
Juni 2 264 617 604
Juli 2 700 320 674
Augusti 2 533 441 283
September 2 218 109 972
Oktober 2 240 220 263
November 2 234 939 341
December 2 224 738 750
  2016 Januari 2 336 887 548

Minimibeloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift

  År Redovisningsmånad Euro
  2015 Februari 129 180 000
Mars 131 250 000
April 130 910 000
Maj 137 890 000
Juni 136 180 000
Juli 164 160 000
Augusti 151 880 000
September 137 560 000
Oktober 132 870 000
November 132 770 000
December 129 250 000
  2016 Januari 140 120 000
5 §

Denna förordning träder i kraft den 11 februari 2015.

Helsingfors den 5 februari 2015

Finansminister
Antti Rinne

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.