80/2015

Utfärdad i Helsingfors den 5 februari 2015

Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådant företagsstöd för landsbygden som beviljas mikroföretag samt små och medelstora företag och som avses i artikel 17.1 b och artikel 19.1 a ii) och 19.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen, och i 3 kap. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), nedan lagen om landsbygdsutveckling, samt i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

2) den allmänna gruppundantagsförordningen kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

3) stödområde I det första stödområdet enligt statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (445/2014),             

4) stödområde II det andra stödområdet enligt den statsrådsförordning som nämns i 3 punkten,

5) stödområde III andra regioner i Finland än de som hör till de områden som avses i 3 och 4 punkten, med undantag av landskapet Åland,

6) försök sådan på en affärsplan baserad kund- och marknadsorienterad planering, testning och utveckling av nya produkter och tjänster samt verksamhetsmodeller som stärker företagets verksamhetsbetingelser som är begränsad till omfattning, tid och kostnader.

2 kap.

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

3 §
Inriktande av stödet

Stöd kan beviljas för genomförande av en sådan åtgärd på vilken stödet bedöms ha en avsevärd inverkan.   Den som ansöker om stöd ska i ansökan eller i bilagorna till den visa att

1) åtgärden kan genomföras snabbare med hjälp av det stöd som beviljas,

2) åtgärden kan genomföras med högre kvalitet med hjälp av det stöd som beviljas,

3) åtgärden kan genomföras som mer omfattande med hjälp av det stöd som beviljas, eller

4) åtgärden inte skulle genomföras utan att stöd beviljas. 

4 §
Begränsningar i fråga om beviljande av stöd

Stöd får inte beviljas ett företag i svårigheter. Med företag i svårigheter avses ett sådant företag i svårigheter som avses i den förordning av kommissionen om statligt stöd som ska tillämpas på stödet i fråga och i kommissionens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01). 

Stöd får inte beviljas eller beviljat stöd betalas, om den som ansökt om stöd inte har följt ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001) eller ett sådant beslut om återkrav som gjorts med stöd av lagen om landsbygdsutveckling eller med stöd av den lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) som gällde vid dess ikraftträdande eller ett beslut om återkrav av stöd som beviljats ur Europeiska unionens struktur- och investeringsfonder.

5 §
Företagets yrkesskicklighet

Yrkesskickligheten hos ett företag bedöms på basis av den utbildning och arbetserfarenhet som företagaren eller företagets nyckelpersoner har eller det kunnande som de har förvärvat på något annat sätt. Med nyckelperson avses en person som innehar en ledande ställning i eller står i anställningsförhållande till företaget och vars ställning i företaget baserar sig på specialkompetens eller vars yrkesskicklighet på annat sätt är av väsentlig betydelse för företagsverksamhetens kontinuitet.

6 §
Företagets ekonomiska ställning

Vid bedömning av ett företags ekonomiska ställning beaktas företagets lönsamhet, likviditet och solvens samt att det finns en tillräckligt stor marknad för de produkter och tjänster som är föremål för den verksamhet som ska stödjas. 

7 §
Bestämmande inflytande i företag

När stöd beviljas ett jordbruksföretag eller mikroföretag som utgör en sammanslutning anses en person utöva bestämmande inflytande i ett aktiebolag, om han eller hon på grundval av röstetalet för aktier som han eller hon äger antingen ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar mer än hälften av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför. Bestämmande inflytande kan också uppkomma till följd av röstetalet för aktier som fler än en person och deras familjemedlemmar äger. Bestämmande inflytande kan dessutom basera sig på röstetalet för aktier som innehas via ett annat bolag i personens ägo. 

I ett öppet bolag anses bestämmande inflytande utövas av bolagsmännen gemensamt. I ett kommanditbolag anses bestämmande inflytande utövas av de ansvariga bolagsmännen gemensamt.

I ett andelslag anses bestämmande inflytande utövas av en majoritet bland medlemmarna.

8 §
Tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd

När nyetableringsstöd för företag beviljas för inledande av sådan företagsverksamhet på landsbygden som inte hör till jordbrukssektorn eller skogsbruket, ska artikel 45 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden iakttas.

När stöd beviljas för investeringar och genomförbarhetsstudier som avser förädling, saluföring och utvecklande av jordbruksprodukter ska artikel 81.2 i landsbygdsförordningen iakttas.  

När investeringsstöd beviljas för bearbetning av jordbruksprodukter till icke-jordbruksprodukter ska artikel 44 i gruppundantagsförordningen för jordbruks- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden iakttas.

När stöd beviljas för investeringar i produktion och distribution av förnybar energi, ska artikel 17 eller 41 i den allmänna gruppundantagsförordningen iakttas.

När investeringsstöd beviljas för annan investering än sådan som avses i 2—4 mom. ska artikel 14 eller 17 i den allmänna gruppundantagsförordningen iakttas, eller stödet beviljas som stöd av mindre betydelse.  När stödet beviljas som stöd av mindre betydelse ska dock bestämmelserna om stödnivåer i 27 § iakttas.

Stöd för genomförbarhetsstudier som gäller sådana investeringar som avses i 3—5 mom. beviljas som stöd av mindre betydelse.

När den som ansöker om stöd ansöker om stöd som beviljas som stöd av mindre betydelse ska han eller hon till ansökan foga en anmälan om de stöd av mindre betydelse som han eller hon har tagit emot under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren.

3 kap.

Nyetableringsstöd

9 §
Verksamhet som stöds med nyetableringsstöd för företag

Ett nytt företag och ett verksamt företag som moderniserar sin affärsverksamhet och vilka är verksamma på landsbygden kan beviljas stöd för inledande av sådan företagsverksamhet som inte hör till jordbrukssektorn eller skogsbruket samt för genomförande av sådana försök som främjar inledande av företagsverksamhet.   

En förutsättning är att en företagare som inleder verksamhet inte har grundat ett nytt företag före den 1 januari 2014, med undantag av jordbruksföretag. När det gäller ett verksamt företag krävs det att företagsverksamhet vid tidpunkten för inlämnande av ansökan har bedrivits utan avbrott i minst tre år.

Ett verksamt företag ska i sin affärsplan visa att den åtgärd som stöds riktar sig mot en ny verksamhetsenhet, en ny bransch, en ny affärsverksamhet, ett nytt marknadsområde, en ny produkt eller service eller till nya kunder. Antalet arbetstimmar som använts för arbete för en ny affärsverksamhet ska bokföras i företaget och verksamheten ska på ett tydligt sätt särskiljas från företagets nuvarande affärsverksamhet.

Stöd beviljas inte en sökande som vid tidpunkten för inlämnande av stödansökan har ansökt om och har beviljats startstöd till unga jordbrukare enligt 6 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) eller en sökande i fråga om vilken arbets- och näringsbyrån fattat ett positivt beslut om startpeng med stöd av 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).  Nyetableringsstöd för företag kan dock beviljas efter att minimitiden för den verksamhet som bedrivs i enlighet med startstödet till unga jordbrukare har löpt ut.

10 §
Nyetableringsstöd för lokalt verksamma företag

Nyetableringsstöd kan beviljas ett företag som är verksamt på en lokal marknad endast om det kan göras en sådan bedömning att det på företagets produkter eller tjänster finns en tillräcklig efterfrågan utanför området eller att företaget med sina produkter eller tjänster ersätter de produkter eller tjänster som skaffas utanför området eller kompletterar det lokala eller regionala utbudet när de verksamma företagen inte förmår tillgodose efterfrågan i rimlig utsträckning.

11 §
Affärsplan

En förutsättning för att nyetableringsstöd för företag ska beviljas är att en affärsplan uppvisas. Affärsplanen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) företagets namn, storleksklass, kontaktuppgifter, kontaktperson, bransch, företags- och organisationsnummer, jordbruksföretagets lägenhetssignum, kommun där åtgärden genomförs,

2) sökandens ekonomiska och finansiella utgångsläge,

3) företagets verksamhets- och affärsidé samt en beskrivning av utvecklandet av ny verksamhet,

4) de planerade åtgärder som ska genomföras med nyetableringsstödet och målen för genomförandet av dem samt granskningstidpunkterna då uppnående av målen ska utvärderas,  

5) måltidtabell för genomförande av de planerade åtgärderna,

6) kostnadsförslag och finansieringsplan för de planerade åtgärderna samt bedömning av sysselsättningseffekterna,

7) andra nödvändiga tilläggsuppgifter och sakkunnigutlåtanden.

12 §
Åtgärder för etablering och utvecklande av ett företag

Stöd beviljas för följande etableringsåtgärder i ett nytt företag:

1) anlitande av tjänster, sakkunniga och konsulter,

2) hyra av produktionsenheter, maskiner och anordningar, 

3) övriga behövliga åtgärder vid grundande av ett nytt företag.

Stöd kan beviljas för följande etableringsåtgärder för ny affärsverksamhet i ett verksamt företag:   

1) anlitande av externa tjänster, sakkunniga och konsulter,

2) deltagande i mässor, utställningar och andra motsvarande evenemang,

3) övriga behövliga åtgärder som gäller inledande av ny affärsverksamhet i ett företag. 

Dessutom kan stöd beviljas ett nytt eller verksamt företag för genomförande av försöksåtgärder enligt affärsplanen.

I de åtgärder som stöds får det ingå sådana anskaffningar av anläggningstillgångar som avses i 33 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968).

13 §
Beviljande av nyetableringsstöd

För beviljande av stöd för planerade åtgärder krävs det att den som ansöker om stöd har utarbetat ett kostnadsförslag för åtgärderna.  Sökanden ska dessutom meddela uppgifter om annan offentlig finansiering som beviljats eller sökts för genomförande av de planerade åtgärderna samt övriga uppgifter som den som beviljar stöd kräver för bedömning och godkännande av behovet av stöd.

14 §
Beslut om nyetableringsstöd

Stödbeslutet ska med utgångspunkt i ansökan innehålla specificerade uppgifter om åtgärderna och målen för genomförandet av dem, om de viktigaste skedena samt om de handlingar som behövs för att före betalningen av stödet kunna verifiera att åtgärderna genomförs i enlighet med stödbeslutet.

De godkända åtgärderna kan vid behov genomföras enligt en tidsordning som avviker från stödbeslutet. Stödbeslutet kan inte ändras till andra delar än vad som gäller tiden för genomförandet.

15 §
Bedömningen av affärsplanens genomförande

För bedömningen av genomförandet av affärsplanen ska stödmottagaren till den som beviljar och betalar stödet lämna in en skriftlig redogörelse över genomförande av de åtgärder som har godkänts i stödbeslutet.

Den som beviljar stödet ska övervaka att åtgärdernas skeden och mål fullföljs och vid behov ge den som betalar stödet ett utlåtande om genomförandet av åtgärderna och om uppnåendet av resultaten innan den sista stödposten betalas ut.

16 §
Nyetableringsstödets belopp

Nyetableringsstöd för företag kan beviljas på basis av affärsplanen till ett maximibelopp på

1) 35 000 euro för grundande av ett nytt företag,

2) 35 000 euro för ny affärsverksamhet i ett verksamt företag,   

3) 10 000 euro för försök. 

Stödet beviljas i form av bidrag.  

Under programperioden 2014—2020 kan de stöd som avses i 1—3 punkten beviljas en och samma sökande endast en gång så att stödbeloppet enligt bilaga II till landsbygdsförordningen inte överskrids. I fråga om det sammanlagda maximibeloppet av nyetableringsstöd för företag samt av andra stöd som ska betraktas som statliga stöd iakttas vad som föreskrivs om kumulering av stöd i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

Stöd beviljas dock inte om stödbeloppet enligt 1 mom. 1 och 2 punkten underskrider 5 000 euro eller om stödbeloppet enligt 3 punkten underskrider 2 000 euro.

4 kap.

Investeringsstöd

17 §
Verksamhet som stöds med investeringsstöd

Investeringsstöd kan beviljas företag för sådana investeringar som är av väsentlig betydelse för grundande av företag eller företagets tillväxt eller utveckling.

18 §
Investeringsstöd för lokalt verksamma företag

Investeringsstöd kan beviljas ett företag som är verksamt på en lokal marknad endast om det kan göras en sådan bedömning att företaget med sina produkter eller tjänster ersätter de produkter eller tjänster som skaffas utanför området eller kompletterar det lokala eller regionala utbudet när de verksamma företagen inte förmår tillgodose efterfrågan i rimlig utsträckning.

19 §
Plan för byggande

Till en plan för byggandet ska fogas följande handlingar som ska vara tillräckligt detaljerade för att åtgärderna ska kunna genomföras:

1) huvudritningar,

2) särskilda planer som är av betydelse när de godtagbara kostnaderna bedöms,

3) byggnadsbeskrivning, 

4) kostnadsförslag eller kostnadskalkyl som grundar sig på byggnadsbeskrivningen.

20 §
Stödberättigande kostnader för materiella investeringar

Stöd beviljas för följande skäliga kostnader som är nödvändiga med tanke på genomförande av åtgärden:

1) uppförande, utvidgande, reparation eller förvärv av en byggnad, konstruktion eller anläggning,

2) anskaffning av nya maskiner och anordningar högst till tillgångens marknadsvärde, inbegripet anskaffning genom avbetalningsköp,

3) allmänna kostnader i anknytning till planeringen och genomförandet av en investering som en del av den åtgärd som ska stödjas, inbegripet tillstånds- och registreringsavgifter.

I fråga om 1 mom. 2 punkten omfattar stödet endast sådan genom avbetalningsköp anskaffad egendom som finansieras via ett finansieringsbolag.

Anskaffningsutgiften för egendom som har förvärvats genom ett sådant avbetalningsköp som avses i 1 § i lagen om avbetalningsköp (91/1966) anses vara stödberättigande även vad gäller en finansiell skuld, om 

1) stödmottagaren har en sådan rättsligt bindande skyldighet att betala en återstående finansiell skuld till finansieringsbolaget som baserar sig på lagen om avbetalningsköp och det finansieringsavtal som har ingåtts,

2) finansieringsbolaget har för stödmottagarens räkning betalat den finansiella skulden till säljaren,  

3) egendomen har överlämnats till stödmottagaren,

4) de rättigheter som motsvarar äganderätten till egendomen överförs till stödmottagaren så att stödmottagaren har rätt att göra avskrivningar på egendomen samt dra av mervärdesskatten, om stödmottagaren är mervärdesskattskyldig.

21 §
Stödberättigande kostnader för immateriella investeringar

Stöd beviljas för följande skäliga kostnader som är nödvändiga med tanke på genomförande av åtgärden:

1) anskaffning eller utvecklande av datorprogram,

2) förvärv av patent, licenser, upphovsrätter och varumärken.

Den immateriella egendomen ska uppfylla de förutsättningar som anges i artiklarna 14.8 och 17.4 i den allmänna gruppundantagsförordning som ska tillämpas på stödet i fråga.   

22 §
Förvärv av byggnad och mark

Av anskaffningskostnaden för ett markområde är högst tio procent stödberättigande av de stödberättigande totala kostnaderna för den åtgärd som ska stödjas.  

Vid förvärv av en byggnad utan markområde eller en byggnad med markområde förutsätter beviljande av stöd att

1) byggnaden lämpar sig för den företagsverksamhet som ska bedrivas eller till skäliga kostnader kan ändras så att den lämpar sig för verksamheten samt att den i sitt avsedda syfte uppfyller vad som i lag eller med stöd av lag bestäms eller föreskrivs om de krav som ska ställas på en sådan byggnad,

2) byggnadens eller fastighetens köpesumma inte överstiger dess verkliga värde, 

3) fastighetens värde i huvudsak utgörs av värdet på en byggnad som kommer att användas i företagsverksamheten.

23 §
Genomförbarhetsstudier i fråga om investeringar

Stöd kan beviljas för en genomförbarhetsstudie, om syftet med den är att utreda förutsättningarna för att genomföra ett företags materiella investering. Med genomförbarhetsstudien är det möjligt att utreda de funktionella, ekonomiska och tekniska förutsättningarna för en investering, inbegripet utredning av förutsättningarna för ansökan om finansiering och utarbetande av ansökan. Beviljandet av stöd för en genomförbarhetsstudie förutsätter inte att investeringen genomförs.

Som stödberättigande kostnader för en genomförbarhetsstudie kan godkännas de kostnader som föranleds av köp av tjänster, löner och andra nödvändiga och behövliga kostnader.  

De egentliga kostnaderna för planering av byggnader räknas inte till de stödberättigande kostnaderna för genomförbarhetsstudien.

För en genomförbarhetsstudie kan stöd beviljas till ett belopp som är 50 procent av de godtagbara kostnaderna. För en genomförbarhetsstudie som gäller förädling och saluföring av jordbruksprodukter kan stöd dock beviljas till 40 procent av de godtagbara kostnaderna.

Stöd beviljas dock inte om stödbeloppet underskrider 1 500 euro.

24 §
Bedömning av kostnadernas skälighet

Vid beviljande av stöd ska det till den del det är möjligt säkerställas att kostnadsförslaget för åtgärden är skäligt. Om lagen om offentlig upphandling (348/2007) inte tillämpas på en anskaffning, kan referenskostnader användas då kostnadernas skälighet bedöms. Om referenskostnader inte är tillgängliga, ska den som ansöker om stöd lämna in en utredning om den prisnivå som är normal när det är fråga om anskaffningar som överstiger 2 500 euro, ett tillräckligt antal anbud eller någon annan utredning utifrån vilken det är möjligt att bedöma kostnadernas skälighet. Med normal prisnivå avses de priser som tillämpas allmänt av varu- och tjänsteleverantörer.

Om det inte är möjligt att använda de förfaranden som avses i 1 mom. vid bedömningen av kostnadernas skälighet, ska myndigheten på något annat sätt försäkra sig om att kostnaderna är skäliga.

25 §
Begränsningar i fråga om investeringar

För följande investeringar beviljas inte stöd:

1) anskaffning av traktorer,

2) investeringar inom transportområdet,

3) anskaffning av mångfunktionella avverkningsmaskiner eller lastbärande skogstraktorer,

4) ersättande av en maskin eller anordning som är i bruk med en ny, förutom när modern teknik eller helt ny teknik tas i bruk eller verksamheten utvidgas avsevärt,

5) investeringar i anknytning till produktion av torv som är avsedd för energianvändning,

6) förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag, förvärv av ett annat företags affärsverksamhet eller åtgärder som syftar till att finansiera ägarbyte i ett företag; stöd kan dock beviljas för förvärv av sådana aktier i ett fastighetsaktiebolag som ger rätt till besittning av en lokal som används i företagsverksamhet som enligt lagen om landsbygdsutveckling är stödberättigande,

7) förvärv av en fastighet eller byggnader hos ett offentligt samfund, om inte föremålet för förvärvet har varit till salu offentligt i minst två månader för att gängse pris ska kunna klarläggas eller om inte anskaffningspriset för det baserar sig på en uppskattning av gängse pris som minst två av säljaren oberoende bedömare har gjort. 

26 §
Kostnader som inte omfattas av investeringsstöd

Stödberättigande kostnader som inte omfattas av investeringsstöd är 

1) mervärdesskatt, om den inte kvarstår som en slutlig utgift för sökanden och sökanden lägger fram en utredning om att det inte är möjligt att få tillbaka mervärdesskatten i form av avdrag eller återbäring, 

2) räntor, provisioner eller andra kostnader som föranleds av finansieringen,

3) förvaltnings-, försäkrings-, ändrings- och underhållskostnader i anknytning till avbetalningsavtal eller andra motsvarande kostnader,

4) kostnader för en anskaffning som gjorts hos sökanden, dennes familjemedlem, ett företag som sökanden eller dennes familjemedlem har bestämmande inflytande i eller hos en person som innehar en ledande ställning i sökandens företag eller hos en närstående part till det företag som är föremål för stöd.

27 §
Beloppet av investeringsstöd

Stöd kan beviljas i form av bidrag så att beloppet av stödet inte överstiger följande procentandelar av de kostnader som ligger till grund för stödet:

1) 35 procent i fråga om små företag på stödområde I och 20 procent på stödområde II och III,

2) 35 procent i fråga om mikroföretag på öar utan fast vägförbindelse på stödområde I, II och III,

3) med avvikelse från 1 punkten 20 procent i fråga om små företag för produktion och distribution av förnybar energi på stödområde I, II och III, eller i fråga om en ny anläggning 30 procent.

För förädling och saluföring av jordbruksprodukter kan stöd dock beviljas i form av bidrag så att beloppet av stödet inte överstiger följande procentandelar av de kostnader som ligger till grund för stödet:

1) 35 procent i fråga om mikroföretag på stödområde I, II och III,

2) med avvikelse från 1 punkten 40 procent i fråga om mikroföretag för sådana investeringar på stödområde I, II och III som görs av nya gemensamma företag som två eller flera mikroföretag grundat för samarbete inom produktion eller handel,

3) 30 procent i fråga om små företag på stödområde I, II och III,

4) 25 procent i fråga om medelstora företag på stödområde I och 20 procent på stödområde II och III.

De procentandelar som anges i 2 mom. 1, 3 och 4 punkten kan ökas med 20 procentenheter i fråga om en sådan investering som gäller förädling och saluföring av jordbruksprodukter och som stöds i samband med ett utvecklingsprojekt som genomförs av en sådan innovationsgrupp för landsbygden som avses i 5 § 30 punkten i lagen om landsbygdsutveckling.

Den sammanlagda procentandelen för stöd som beviljas för en investering och annat stöd som betraktas som statligt stöd får inte överstiga de procentandelar som fastställs i denna paragraf. När det gäller en investering som förordats av en lokal aktionsgrupp betraktas som statligt stöd även eventuell finansiering som kommunen beviljat.

En förutsättning för beviljande av stöd är att stödmottagaren till minst 25 procent finansierar de godtagbara kostnaderna för investeringen med sådan finansiering som inte utgör offentligt stöd.  

Stöd beviljas dock inte om stödbeloppet underskrider 2 000 euro.

5 kap.

Betalning av stöd

28 §
Betalning av nyetableringsstöd

Den första posten av ett nyetableringsstöd kan betalas när åtgärdsplanen har godkänts genom ett stödbeslut och företaget har grundats och i enlighet med gällande bestämmelser antecknats i handelsregistret, i registret över mervärdesskattskyldiga och i förskottsuppbördsregistret.

Den andra posten av nyetableringsstödet kan betalas när minst hälften av de genom stödbeslutet godkända åtgärderna enligt åtgärdsplanen har genomförts, om det inte är fråga om den sista betalningsposten.

Den sista posten av nyetableringsstödet kan betalas när samtliga åtgärderna enligt den godkända åtgärdsplanen har genomförts. 

29 §
Faktiska, slutliga och skäliga investeringsutgifter

En förutsättning för betalning av investeringsstöd är att de åtgärder som ansökan om utbetalning gäller har genomförts och att de utgifter som de har orsakat är slutliga. Med slutlig utgift avses att stödmottagaren inte har fått och inte kan få rabatt, gottgörelse eller återbäring för eller på grundval av utgiften.

Investeringen ska ha genomförts i sin helhet innan ansökan om utbetalning av den sista stödposten lämnas. 

Innan stödet betalas ska stödmottagaren lämna in en redogörelse för kostnadernas skälighet till den del kostnadernas skälighet inte har bedömts vid beviljande av stödet.

30 §
Verifierbara utgifter

En förutsättning för betalning av stöd är att stödmottagaren i enlighet med 44 § 4 mom. i lagen om landsbygdsutveckling till betalningsansökan fogar en specifikation om de verifierade utgifterna för åtgärden och om hur åtgärden framskrider. Stöd betalas inte förrän utgiften har registrerats i företagets bokföring eller i anteckningarna för en skattskyldig som är anteckningsskyldig. 

Vid ansökan om betalning av sådant stöd som gäller egendom som har förvärvats genom avbetalningsköp ska stödmottagaren till den som levererar anordningen överlämna en skriftlig anmälan från finansieringsbolaget om de betalningar som gäller den egendom som har förvärvats genom avbetalningsavtal. Anmälan ska innehålla beloppet av och betalningsdagen för varje betalningspost. 

31 §
Betalningsposter

Nyetableringsstöd för företag betalas i minst två och högst tre poster.

Investeringsstöd betalas i högst fyra poster. Den sista posten av ett investeringsstöd som har beviljats för uppförande, utvidgande eller reparation av en byggnad utgör minst 20 procent av det sammanlagda beloppet av stödet.

32 §
Tidsfrist för inlämnande av betalningsansökan

Ansökan om utbetalning av den sista stödposten för den åtgärd som stöds ska lämnas inom fyra månader från det att tiden för genomförandet av åtgärden har löpt ut.

Stöd kan betalas på basis av en ansökan som gjorts efter utsatt tid inom ramen för de anslag som anvisats, om stödmottagaren anger vägande skäl till att ansökan försenats, om ansökan inte har försenats väsentligt, om den omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på genomförandet av åtgärden, om förseningen inte försvårar landsbygdsprogrammets genomförande och om en betalning inte inverkar på kravet på likvärdig behandling av sökandena.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

33 §
Myndighetstillstånd

En förutsättning för beviljande av stöd är uppvisande av ett sådant lagakraftvunnet myndighetstillstånd som är nödvändigt för genomförande av åtgärden.

Med avvikelse från 1 mom. kan stödet av välgrundad anledning beviljas utan att tillståndet vunnit laga kraft förutsatt att det till stödbeslutet fogas ett villkor enligt vilket ett lagakraftvunnet tillstånd ska uppvisas i samband med den första betalningsansökan eller senast innan den sista stödposten betalas ut.

Undantag enligt 2 mom. tillämpas inte på miljötillstånd. Undantaget tillämpas inte heller på tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999), om inte den som ansöker om stöd har fått rätt att påbörja arbeten enligt 144 § i den lagen.

34 §
Inledande av åtgärd

Vid ansökan om nyetableringsstöd för företag betraktas som inledande av en åtgärd det att genomförandet av de stödberättigande åtgärder som anges i affärsplanen har påbörjats. Genomförandet av åtgärderna ska inledas inom nio månader efter dagen för stödbeslutet.

Vid ansökan om investeringsstöd avses med inledande av åtgärd den av följande åtgärder som genomförs först:

1) ingående av avtal eller utförande av beställning

2) påbörjande av byggnadsarbete,

3) leverans av en anskaffning,

4) betalning av en anskaffning,

5) ingående av någon annan förbindelse som gör investeringen oåterkallelig.

Om anskaffningspriset betalas i flera än en post, betraktas tidpunkten för betalning av den första posten som tidpunkten för betalningen av anskaffningen.

Följande åtgärder i anslutning till en investering kan föranleda kostnader innan stödansökan blivit anhängig utan att de innebär inledande av en åtgärd:

1) markförvärv,

2) utverkande av tillstånd,

3) åtgärder som föranleder allmänna kostnader,

4) genomförbarhetsstudier,

5) anskaffningar vars värde är ringa i förhållande till den godtagbara totala kostnaden för åtgärden.

Med undantag av de kostnader som föranleds av åtgärder enligt 4 mom. beviljas stöd inte för sådana investeringskostnader som har uppkommit innan åtgärden påbörjas.

35 §
Inledande av åtgärd innan stödansökan blivit anhängig

Stöd kan inte beviljas för en åtgärd som har inletts innan stödansökan blivit anhängig. 

36 §
Investeringens varaktighet och överföring av stöd

På produktiva investeringars varaktighet tillämpas bestämmelserna om insatsernas varaktighet i artikel 71 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 samt de regler för statligt stöd som ska tillämpas på stödet i fråga. Små och medelstora företag samt jordbruksföretag ska använda den materiella egendomen som är föremål för stöd samt uppge den immateriella egendomen i företagets tillgångar inom tre år från dagen för betalningsbeslutet. Av särskilda skäl kan den myndighet som beviljar stödet bestämma att användningstiden är högst fem år.

Till en ansökan som gäller tillstånd som avses i 31 § 4 mom. i lagen om landsbygdsutveckling ska fogas de uppgifter om mottagaren och mottagarens affärsverksamhet som behövs med tanke på beviljande av tillstånd. Den som beviljar stöd ska försäkra sig om att förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls. Den som beviljar stöd ska uppvisa tillståndsbeslutet för stödmottagaren och ge mottagaren av överlåtelsen en kopia av tillståndsbeslutet samt informera mottagaren om inspektionsrätten. 

Om en del av stödet fortfarande är obetalt, ska den som ansöker om stöd lämna den som beviljar stöd det i 15 § 1 mom. i lagen om landsbygdsutveckling avsedda avtalet mellan den som ansöker om stöd och mottagaren av överlåtelsen. Den som beviljar stöd ska i tillståndsbeslutet ge mottagaren av överföringen rätt till de återstående betalningsposterna.

Vid överföring av nyetableringsstöd för företag ska den som beviljar stöd försäkra sig om att förutsättningarna för överföring av stöd uppfylls på det sätt som avses i 15 § i lagen om landsbygdsutveckling och besluta om överföringen av stödet genom ett beslut om ändring.

37 §
Tiden för genomförande av en åtgärd

I stödbeslutet ska det anges en tidsfrist enligt 30 § 1 mom. i lagen om landsbygdsutveckling för den åtgärd som stöds.

Om förutsättningarna för genomförande av åtgärden har påverkats av förändringar i företagets verksamhetsmiljö, andra orsaker som är oberoende av stödmottagaren eller ett oöverstigligt hinder eller om åtgärden inte annars av någon orsak kan genomföras inom tiden för genomförande, ska en välmotiverad ansökan om den förlängning som behövs göras innan den i stödbeslutet fastställda tiden för genomförandet av åtgärden har löpt ut. Denna tid genomförandet kan förlängas så att den åtgärd som stöds kan genomföras och stödet betalas ut inom den tid som har bestämts för landsbygdsprogrammets genomförande och utbetalningen av stödet.

38 §
Uppgifter om och övervakning av stöd  

Den som beviljar stöd och den som betalar stöd ska övervaka genomförandet av den åtgärd som stöds och vidta åtgärder, om genomförandet av en åtgärd som stöds inte framskrider i enlighet med villkoren i stödbeslutet. Stödmottagaren ska lämna uppgifter om hur åtgärden har genomförts.

För övervakning och bedömning av stödets verkningsfullhet ska stödmottagaren i enlighet med artikel 71 i landsbygdsförordningen lämna in de indikator- och övervakningsuppgifter som krävs samt övriga behövliga uppgifter om effekterna av den åtgärd som stöds. 

Utöver de uppgifter som nämns i 2 mom. ska stödmottagaren på begäran lämna in de uppgifter som behövs för att bedömningar och utredningar om verkningsfullhet och funktion i enlighet med planen för utvärderingen av landbygdsprogrammet samt andra separata bedömningar och utredningar ska kunna genomföras. 

39 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 februari 2015.

Helsingfors den 5 februari 2015

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Äldre regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.