77/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

Lag om ändring av 15 kap. i sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjölagen (674/1994) 15 kap. 26 §, sådan den lyder i lag 264/2013, och

fogas till 15 kap. nya 27 och 28 § som följer:

15 kap.

Befordran av passagerare och resgods

26 §
Tillsyn över passagerarnas rättigheter

Trafiksäkerhetsverket är behörigt organ enligt artikel 25.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004. I fråga om behörigheten för konsumentombudsmannen, konsumenttvistenämnden och den nämnd som avses i 30 § 10 punkten i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) att utöva tillsyn över efterlevnaden av konsumentskyddslagstiftningen gäller vad som föreskrivs särskilt.

27 §
Sanktioner vid tillsynen över passagerarnas rättigheter

Utöver vad som annanstans i lag föreskrivs om konsumentmyndigheternas rätt att bestämma påföljder kan Trafiksäkerhetsverket förbjuda transportörer, terminaloperatörer, researrangörer, resebyråer och biljettutfärdare att handla i strid med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004, eller ålägga den som handlat i strid med förordningen att ändra eller rätta till bristerna i sin verksamhet så att den överensstämmer med kraven i förordningen. Förbudet och åläggandet gäller till dess bristerna har avhjälpts. Trafiksäkerhetsverket kan förena ett förbud eller ett åläggande med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

28 §
Sökande av ändring i Trafiksäkerhetsverkets beslut

I Trafiksäkerhetsverkets beslut enligt 27 § får ändring sökas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Beslutet får verkställas genast även om det inte har vunnit laga kraft, om inte något annat har bestämts i beslutet eller om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2015.

RP 270/2014
KoUB 29/2014
RSv 238/2014

  Helsingfors den 6 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.