72/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för taxiförare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009) 3 §, det inledande stycket i 4 § 1 mom. och 4 § 1 mom. 1 punkten, 7 § 3 mom., 10 och 14 §, 15 § 1 mom., 17 § 1 mom., 22 §, 24 § 2 mom., 30 § 1 mom. samt 34 och 38 §,

av dem 3 och 10 § samt 17 § 1 mom. sådana de lyder delvis ändrade i lag 369/2014, 4 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 369/2014, 7 § 3 mom. samt 34 och 38 § sådana de lyder i lag 1320/2009, och

fogas till lagen nya 9 a—9 d § som följer:

3 §
Körtillstånd för taxiförare

För påvisande av den yrkeskompetens som avses i 2 § beviljas på ansökan ett körtillstånd för taxiförare.

Rätten att arbeta som taxiförare börjar när körtillståndet lämnas ut till sökanden.

4 §
Villkor för beviljande av körtillstånd

Villkor för beviljande av körtillstånd för taxiförare är att sökanden i minst ett år har haft körrätt för kategori B som berättigar till att köra bil och som beviljats i Finland eller i en annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU-stat) eller i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) och att

1) sökanden har fått undervisning inom övningsdelen och fördjupningsdelen, om delarna är obligatoriska i förarutbildningen,


7 §
Prov

Trafiksäkerhetsverket svarar för anordnande och övervakning av provet. Bestämmelser om Trafiksäkerhetsverkets uppgifter vid ordnande av de tjänster som avses i denna paragraf får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 a §
Skötsel av körtillståndsuppgifter

Trafiksäkerhetsverket beviljar körtillstånd för taxiförare och beslutar om förlängning av körtillståndets giltighetstid. Trafiksäkerhetsverket ger också duplettexemplar av körtillstånd och temporärt körtillstånd samt beslutar om återkallande av körtillstånd helt och hållet.

Trafiksäkerhetsverket svarar för tillverkningen av körtillstånd för taxiförare.

Polisen beslutar om återkallande av körtillstånd för viss tid, temporärt eller tills vidare. Polisen svarar också för övervakningen av körtillståndsinnehavarens hälsa och körförmåga och kan i anslutning därtill besluta om åtgärder som övervakningen ger anledning till på det sätt som bestäms i denna lag.

9 b §
Skötsel av körtillståndsuppgifter som serviceuppgifter

Trafiksäkerhetsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta de uppgifter som avses i 9 a § 1 och 2 mom. av privata eller offentliga serviceproducenter som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna enligt 9 a § 1 mom. kan ingå att ta emot ansökningshandlingar och att i register införa de uppgifter som krävs för behandlingen av ansökningarna, tillhandahålla rådgivning i fråga om tillståndsförfarandet, förmedla uppgifter till sökanden, lämna ut det ansökta körtillståndet, om det inte sänds till sökanden per post, ta emot körtillstånd som ska återlämnas till myndigheten samt att sköta andra motsvarande uppgifter i ansökningsförfarandet. På skötseln av de uppgifter som avses i 9 a § 1 mom. tillämpas inte bestämmelserna om underentreprenad och uppgifterna ska skötas i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) med undantag av bestämmelserna om underentreprenad. De uppgifter som anges i 1 mom. kan förenas med andra tjänster som Trafiksäkerhetsverket skaffar.

Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan personal samt sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet och det dataskydd som uppgifterna förutsätter.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och krav i anslutning till skötseln av dem så att den registeransvariges ansvar för att personuppgifter behandlas lagenligt fullgörs även i serviceproducentens verksamhet och så att kraven på god förvaltning uppfylls även i övrigt. I fråga om det avtal som ingås med serviceproducenten om skötseln av uppgifter som avses i 9 a § 1 mom. gäller bestämmelserna i körkortslagen om avtal som gäller skötseln av vissa tillståndsuppgifter som serviceuppgifter. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet och verket har rätt att utföra inspektioner på ställen där serviceverksamhet enligt denna paragraf bedrivs. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Serviceproducenten ska ge information som behövs vid övervakningen samt ordna förhållandena så att tillsyn kan utövas och inspektioner utföras på behörigt sätt.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och i samiska språklagen (1086/2003). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

9 c §
Hur ansökningsärenden som gäller körtillstånd inleds

Ansökningar om körtillstånd för taxiförare kan ges in elektroniskt eller till en serviceproducent som Trafiksäkerhetsverket anvisar.

Om ett läkarutlåtande som ska fogas till ansökan om körtillstånd förutom anteckning om att de medicinska kraven och kraven på funktionsförmåga är uppfyllda innehåller annan information som beskriver sökandens hälsotillstånd, kan bilagan i stället för att överlämnas till serviceproducenten ges in till Trafiksäkerhetsverket efter det att ansökan har inletts.

9 d §
Bedömning av serviceproducentens tillförlitlighet

En serviceproducent kan inte betraktas som tillförlitlig på det sätt som avses i 9 b § 3 mom., om serviceproducenten, eller en medlem eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman hos en serviceproducent i bolagsform eller en bolagsman i ett öppet bolag, eller en person som utövar bestämmande inflytande, genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses i 9 a § 1 mom. Serviceproducenten kan åtminstone inte anses vara tillförlitlig, om en ovannämnd person genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelse eller under de tre senaste åren till böter för ett allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller anställningsförhållande, idkande av näring, bokföring, skuldförhållande, bedrivande av trafik, förarexamensverksamhet, registrering eller besiktning av fordon eller andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiksäkerhet och gärningen ska anses visa att personen är uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses ovan.

Serviceproducenten svarar för att de som är anställda hos producenten känner till de krav och det ansvar som hänför sig till skötseln av tillståndsuppgifter enligt 9 b § 3 mom. och har förmåga att handla därefter samt för att de är tillförlitliga enligt vad som krävs för skötseln av de tillståndsuppgifter som avses här.

Bestämmelser om rätt för myndigheterna att få straffregisteruppgifter för bedömning av tillförlitligheten finns i straffregisterlagen (770/1993).

10 §
Beviljande av körtillstånd

Körtillstånd beviljas för fem år eller, om sökanden har fyllt 68 år, för två år.

Körtillståndet kan förenas med villkor som gäller framförande av taxi eller tillståndshavarens skyldigheter. Sökanden kan åläggas att lämna in ett intyg över en ny förarexamen, om det behövs för att behandla ansökan utifrån ett läkar-utlåtande som visats upp eller av någon orsak som annars kommit till tillståndsmyndighetens kännedom.

I körtillståndet antecknas bilens stationsplats eller de stationsplatser i fråga om vilka föraren har den lokalkännedom som motsvarar stationsplatsen. Om föraren tidigare har fått ett körtillstånd för taxiförare som är giltigt, ska han eller hon ge detta till tillståndsmyndigheten när ett nytt tillstånd överlämnas. Närmare bestämmelser om sökande, beviljande och förfarandet vid beviljande av körtillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.

Sökanden får ges ett temporärt körtillstånd som gäller en månad, om sökanden uppfyller villkoren för beviljande av körtillstånd. Ett temporärt körtillstånd får också utfärdas för körningar som avses i 4 § 2 mom. för en av tillståndsmyndigheten med stöd av nämnda moment bestämd tid. Temporära körtillstånd utfärdas på Trafiksäkerhetsverkets blankett. Vad som i övrigt föreskrivs om körtillstånd gäller också temporära körtillstånd.

Körtillstånd kan sändas till sökanden per post med tillämpning av bestämmelserna i körkortslagen om sändande av körkort till sökanden per post.

14 §
Utvidgning av körtillståndets giltighetsområde

Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan utvidga giltighetsområdet för ett körtillstånd till en ny stationsplats, om innehavaren av körtillståndet visar att han eller hon i fråga om denna stationsplats har den lokalkännedom som avses i 4 § 1 mom. 5 punkten. Körtillstånd ges för en viss tid som löper ut samtidigt som sökandens tidigare körtillstånd, om han eller hon inte samtidigt ansöker om förnyelse av körtillståndet. Närmare bestämmelser om ansökan om utvidgat körtillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Grunder för återkallande av körtillstånd

Ett körtillstånd ska återkallas om tillståndshavaren

1) inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av körtillstånd,

2) inte iakttar uppställda tillståndsvillkor,

3) inte iakttar sin skyldighet enligt bestämmelserna eller enligt ett särskilt åläggande att lämna in det utlåtande om hälsotillståndet eller det intyg över körförmågan som avses i denna lag, eller

4) själv anhåller om att tillståndet ska återkallas.


17 §
Återkallande av körtillstånd tills vidare

Ett körtillstånd återkallas tills vidare, om tillståndshavaren

1) meddelas körförbud tills vidare,

2) inte längre uppfyller hälsokraven för körtillstånd, eller

3) inte inom utsatt tid har lämnat in ett intyg över att han eller hon med godkänt resultat har avlagt det prov för taxiförare som avses i 4 § 2 mom. eller det prov i lokalkännedom som avses i 8 § 1 mom. eller annan utredning som tillståndsmyndigheten eller polisen med stöd av denna lag bestämt att ska visas upp.


22 §
Varning som körtillståndspåföljd

Polisen kan ge en taxiförare en varning i stället för att återkalla körtillståndet för viss tid, om återkallandet av körtillståndet ska betraktas som en oskälig påföljd och om gärningen inte ska anses tyda på likgiltighet för taxiförarens ansvar och skyldigheter eller i allmänhet för iakttagandet av bestämmelser och föreskrifter eller tidigare påföljder som påförts honom eller henne.

24 §
Duplettexemplar av körtillstånd

Om ett förkommet körtillstånd senare hittas, ska det överlämnas till Trafiksäkerhetsverket.

30 §
Återkallande av utbildningstillstånd

Tillståndsmyndigheten kan ge innehavare av utbildningstillstånd en skriftlig varning, om de bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor som gäller utbildningen inte följs eller om undervisningen inte sköts på behörigt sätt.


34 §
Skötsel av prov- och övervakningsuppgifter som serviceuppgifter

Trafiksäkerhetsverket kan ordna mottagandet och övervakningen av det prov för taxiförare som avses i 7 § samt den tillsyn över innehavare av utbildningstillstånd som avses i 31 § i anslutning till förarexamensverksamhet eller så att dessa uppgifter sköts separat genom att skaffa de behövliga tjänsterna av privata eller offentliga serviceproducenter med iakttagande av vad som i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) föreskrivs om skötsel av förarexamensverksamhet som en serviceuppgift.

Trafiksäkerhetsverket kan förena uppgiften att ta emot anmälan enligt 33 § och att föra in uppgifterna i ett register med mottagandet och övervakningen av prov genom att skaffa de tjänster som behövs så som föreskrivs i nämnda paragraf. På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) med undantag av bestämmelserna om underentreprenader. Underleverantörer får inte anlitas för att sköta de uppgifter som avses i denna paragraf.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med serviceproducenterna om att uppgifterna ska skötas så att kraven på god förvaltning uppfylls. Det ska avtalas om anordnande och övervakning av prov så att tillgång till enhetliga tjänster av god kvalitet tryggas i hela landet. I fråga om avtalet samt kraven på serviceproducenten och provmottagare gäller vad som i lagen om förarexamensverksamhet föreskrivs om förarexamensverksamhet och avtal om den. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet och verket har rätt att företa inspektioner på ställen där serviceverksamhet enligt denna paragraf bedrivs. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Serviceproducenten ska ge information som behövs vid övervakningen samt ordna förhållandena så att tillsyn kan utövas och inspektioner utföras på behörigt sätt.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, personuppgiftslagen, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, förvaltningslagen, språklagen och i samiska språklagen. När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

38 §
Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut som en innehavare av ett sådant utbildningstillstånd som Trafiksäkerhetsverket beviljat och en provmottagare som avses i 34 § meddelat får begäras hos Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i förvaltningslagen.

Beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som verket fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Om en sökande beviljas körtillstånd i enlighet med ansökan utan att villkor eller begränsningar ställs, ska sökanden utöver körtillståndet inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning.

Ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ett beslut om återkallande av ett körtillstånd för taxiförare kan verkställas trots besvär.

Ett beslut som förvaltningsdomstolen fattat i ett ärende som gäller återkallande av körtillstånd och återkallande av utbildningstillstånd får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagens 10 § 5 mom. träder dock i kraft den 15 mars 2015.

Om en ansökan om körtillstånd som getts in till polisen före denna lags ikraftträdande inte har avgjorts före ikraftträdandet, ska polisen efter ikraftträdandet överlämna ansökningshandlingarna till Trafiksäkerhetsverket för behandling.

Blanketter för läkarutlåtande enligt det formulär som social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 100 § i körkortslagen (386/2001), i den lydelse paragrafen hade innan denna lag trädde i kraft, har fastställt innan denna lag trädde i kraft, får under ett år efter ikraftträdandet användas för läkarutlåtanden som utvisar uppfyllande av hälsokraven för förare i grupp 2 utöver de blanketter som fastställts med stöd av denna lag, och utlåtandena är i kraft på det sätt som föreskrivs i denna lag.

RP 313/2014
KoUB 30/2014
RSv 259/2014

Helsingfors den 6 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.