71/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

Lag om ändring av lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) 24 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1315/2009,

ändras 6 § 2 mom., 11 § 4 mom. 15, 20—22 §, 23 § 2 mom. och 26 §,

av dem 11 § 4 mom. och 22 § sådana de lyder i lag 1083/2012, 15 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1315/2009 och 389/2011, 20 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 532/2008, 1315/2009 och 1083/2012, 21 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 389/2011, 23 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1315/2009 samt 26 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1315/2009, samt

fogas till lagen nya 20 a—20 e § som följer:

6 §
Förvärvande av grundläggande yrkeskompetens i samband med yrkesutbildning för förare

En studerande får under en sådan utbildning som avses i 1 mom. framföra ett fordon eller en fordonskombination i Finland, om studeranden har körrätt för fordonet eller fordonskombinationen samt ett godkännandedokument som utbildningscentrumet har gett. Bestämmelser om förarens minimiålder finns i 8 och 9 §. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om godkännandedokumentet och framförande av fordon.

11 §
Undervisningspersonal och undervisningsmaterial

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. får den som studerar inom en utbildning som avses i 84 § 4 mom. i körkortslagen som ett led i den förberedande utbildningen för specialyrkesexamen för trafiklärare inom den examensdel som gäller yrkeskompetensutbildning inom transportbranschen vara lärare inom utbildning för grundläggande yrkeskompetens, om han eller hon har tillstånd för undervisningspraktik enligt 91 § i körkortslagen och uppfyller övriga krav på undervisningspraktik.

15 §
Prov

För anordnande och övervakning av prov i anslutning till utbildning som ges vid de utbildningscentrum som är godkända av undervisnings- och kulturministeriet samt för utfärdande av det intyg som avses i 5 § 3 mom. svarar under utbildningsstyrelsens tillsyn de organ med ansvar för planeringen och genomförandet av yrkesprov som avses i 25 a § i lagen om yrkesutbildning eller de examenskommissioner som avses i 7 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.

Trafiksäkerhetsverket svarar för anordnandet och övervakningen av prov i anslutning till utbildning som ges vid de utbildningscentrum som det godkänt. Också försvarsmakten kan ordna och övervaka prov som hänför sig till utbildning enligt 10 § 3 mom.

Den som bedömer prov ska ha den sakkunskap och det yrkeskunnande som uppgiften kräver. Bestämmelser om behörighetsvillkoren för den som bedömer prov får vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

Företrädare för den i 1 och 2 mom. nämnda myndigheten har rätt att få följa med prov för att säkerställa att de genomförs och förlöper på behörigt sätt.

20 §
Behörighet i anslutning till yrkeskompetensbevis

Trafiksäkerhetsverket beviljar yrkeskompetensbevis för förare samt duplettexemplar. Trafiksäkerhetsverket kan på ansökan återkalla yrkeskompetensbevis för förare.

Trafiksäkerhetsverket svarar för tillverkningen av yrkeskompetensbevis.

Yrkeskompetensbevis återkallas av polisen.

20 a §
Serviceuppgifter i anslutning till yrkeskompetensbevis

Trafiksäkerhetsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta de uppgifter som avses i 20 § 1 och 2 mom. av privata eller offentliga serviceproducenter som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna enligt 20 § 1 mom. kan ingå att ta emot ansökningshandlingar och att i register införa de uppgifter som krävs för behandlingen av ansökningarna, tillhandahålla rådgivning i fråga om tillståndsförfarandet, förmedla uppgifter till sökanden, lämna ut det ansökta yrkeskompetensbeviset, om det inte sänds till sökanden per post, ta emot bevis som ska återlämnas samt att sköta andra motsvarande uppgifter i ansökningsförfarandet. Underleverantörer får inte anlitas för att sköta uppgifter enligt detta moment i anslutning till beviljande av yrkeskompetensbevis. De uppgifter som avses i 20 § 1 mom. ska skötas i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) med undantag av bestämmelserna om underentreprenader. De uppgifter som anges i 1 mom. kan förenas med andra tjänster som Trafiksäkerhetsverket skaffar.

Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan personal samt sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet och det dataskydd som uppgifterna förutsätter.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och andra krav i anslutning till skötseln av dem så att den registeransvariges ansvar för att personuppgifter behandlas lagenligt fullgörs även i serviceproducentens verksamhet och så att kraven på god förvaltning uppfylls även i övrigt. På det avtal som ingås med serviceproducenten om skötseln av uppgifter som avses i 20 § 1 mom. tillämpas vad som i körkortslagen bestäms om avtal när vissa tillståndsuppgifter sköts som serviceuppgifter. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet och verket har rätt att utföra inspektioner på ställen där serviceverksamhet enligt denna paragraf bedrivs. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Serviceproducenten ska ge information som behövs vid övervakningen samt ordna förhållandena så att tillsyn kan utövas och inspektioner utföras på behörigt sätt.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och i samiska språklagen (1086/2003). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

20 b §
Hur ansökningsärenden som gäller yrkeskompetensbevis inleds

Ansökningar om yrkeskompetensintyg för förare kan ges in elektroniskt eller till en serviceproducent som Trafiksäkerhetsverket anvisar.

20 c §
Serviceuppgifter i anslutning till mottagning och övervakning av prov

Trafiksäkerhetsverket kan ordna uppgiften att ta emot och övervaka prov som avses i 15 § 2 mom. samt att utfärda det intyg som avses i 5 § 3 mom. så att uppgiften sköts i anslutning till förarexamensverksamheten eller separat från den, genom att skaffa de behövliga tjänsterna av privata eller offentliga serviceproducenter med iakttagande av vad som i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) föreskrivs om skötsel av förarexamensverksamheten som en serviceuppgift.

20 d §
Beviljande av yrkeskompetensbevis

Yrkeskompetensbevis för förare beviljas sökande som har förvärvat grundläggande yrkeskompetens eller genomgått fortbildning enligt denna lag och som har den i Finland giltiga körrätt som är en förutsättning för yrkeskompetens. Yrkeskompetensbevis beviljas för en tid som upphör samtidigt som yrkeskompetensen.

Bestämmelser om utfärdande av duplettexemplar av yrkeskompetensbevis och om ersättande av bevis som har utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat än Finland eller i landskapet Åland med yrkeskompetensbevis för förare enligt denna lag eller med en motsvarande anteckning i körkortet i enlighet med denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

Innan det dokument som avses i 18 § 1 mom. lämnas ut, kan en förare av särskilda skäl och för en bestämd tid ges ett tillfälligt dokument för att påvisa yrkeskompetensen. Det tillfälliga dokumentet godkänns som bevis för yrkeskompetensen endast i Finland med undantag för Åland. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om tillfälliga dokument.

Yrkeskompetensbevis för förare kan sändas till sökanden per post. På sändande av yrkeskompetensbevis tillämpas då bestämmelserna i körkortslagen och med stöd av den om sändande av körkort till sökanden per post. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om beviljande av beviset och förfarandet vid beviljande.

20 e §
Bedömning av serviceproducentens tillförlitlighet

En serviceproducent kan inte betraktas som tillförlitlig på det sätt som avses i 20 a § 3 mom., om serviceproducenten, eller en medlem eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman hos en serviceproducent i bolagsform eller en bolagsman i ett öppet bolag, eller en person som utövar bestämmande inflytande, genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses i 20 § 1 mom. Serviceproducenten kan åtminstone inte anses vara tillförlitlig, om en ovannämnd person genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelse eller under de tre senaste åren till böter för ett allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller anställningsförhållande, idkande av näring, bokföring, skuldförhållande, bedrivande av trafik, förarexamensverksamhet, registrering eller besiktning av fordon eller andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiksäkerhet och gärningen ska anses visa att personen är uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses ovan.

Serviceproducenten svarar för att de som är anställda hos producenten känner till de krav och det ansvar som hänför sig till skötseln av tillståndsuppgifter enligt 20 a § 3 mom. och har förmåga att handla därefter samt för att de är tillförlitliga enligt vad som krävs för skötseln av de tillståndsuppgifter som avses här. Bestämmelser om rätt för myndigheterna att få straffregisteruppgifter för bedömning av tillförlitligheten finns i straffregisterlagen (770/1993).

21 §
Återkallande av yrkeskompetensbevis

Yrkeskompetensbevis kan på ansökan av innehavaren återkallas av Trafiksäkerhetsverket.

22 §
Antecknande av yrkeskompetens i körkortet

Yrkeskompetensen kan antecknas i körkortet. Ansökan lämnas till Trafiksäkerhetsverket med iakttagande av vad som i körkortslagen föreskrivs om ansökan om körkort och körkortstillstånd.

23 §
Anmälan av uppgifter om yrkeskompetens till registret

Trafiksäkerhetsverket kan förena uppgiften att ta emot anmälan enligt 1 mom. och att införa uppgifterna i registret med mottagandet och övervakningen av prov enligt 20 c § genom att skaffa de tjänster som behövs så som föreskrivs i den paragrafen. Verket kan ordna registreringen av uppgifter i anslutning till serviceuppgifter som gäller yrkeskompetensbevis med iakttagande av 20 a §.


26 §
Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut som ett utbildningscentrum som godkänts av Trafiksäkerhetsverket eller en provmottagare som avses i 20 c § meddelat får begäras hos Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i förvaltningslagen. På omprövning av beslut som med stöd av denna lag fattats i ett utbildningscentrum som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet tillämpas vad som bestäms om omprövning av beslut om studie-, yrkesprovs- eller examensprestationer i 25 c § i lagen om yrkesutbildning och i 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, samt på sökande av ändring vad som i 44 § i lagen om yrkesutbildning bestäms om sökande av ändring i beslut som fattats av en utbildningsanordnare och om förbud att genom besvär söka ändring i beslut om bedömning av en studerande enligt 25 § i den lagen eller i beslut med anledning av en begäran om omprövning som gäller bedömning. Beslut som undervisnings- och kulturministeriet fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som verket fattat får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Om en sökande beviljas yrkeskompetensbevis enligt ansökan ska sökanden inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning.

Beslut som polisen fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Trots besvär kan ett beslut som polisen fattat om återkallande av yrkeskompetensbevis verkställas.

Beslut som förvaltningsdomstolen fattat i ett ärende som gäller återkallande av godkännande av ett utbildningscentrum och återkallande av yrkeskompetensbevis får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Lagens 20 d § 1 och 4 mom. träder dock i kraft den 15 mars 2015.

Om en ansökan om antecknande av yrkeskompetens i körkortet som getts in till polisen före denna lags ikraftträdande inte har avgjorts före ikraftträdandet, ska polisen efter ikraftträdandet sända ansökningshandlingarna till Trafiksäkerhetsverket för behandling.

Om giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som har beviljats före ikraftträdandet enligt 2 mom. löper ut tidigare än vad som föreskrivs i 7 § 2 mom. på den grunden att körrätten upphör före det, kan föraren beviljas ett nytt bevis för den tid som återstår av den yrkeskompetensperiod som avses i nämnda moment utan att utredning om fortbildning krävs. Detsamma gäller antecknande av yrkeskompetens i körkortet.

Efter att denna lag trätt i kraft får polisen på begäran och trots körförbud lämna ut ett återkallat yrkeskompetensbevis till innehavaren.

RP 313/2014
KoUB 30/2014
RSv 259/2014

Helsingfors den 6 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.