70/2015

Utfärdad i Helsingfors den 6 februari 2015

Lag om ändring av körkortslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i körkortslagen (386/2011) 3 § 2 punkten, 23 §, 39 § 1 mom. 5 punkten, 40 § 1 mom. 6 punkten och 97 § 2 mom.,

av dem 3 § 2 punkten sådan den lyder i lag 1081/2012, 23 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1081/2012 samt 39 § 1 mom. 5 punkten och 40 § 1 mom. 6 punkten sådana de lyder i lag 941/2013,

ändras 5 § 2 mom., 6 § 2 mom. 2 punkten samt 4 och 5 mom., 8—16 §, 17 § 1 mom. 2 och 3 punkten samt 2 mom., 18 § 1 mom. 2 punkten samt 2 mom., 21 § 1 och 5 mom., 22 och 24—27 §, det inledande stycket i 28 § 2 mom. och 28 § 3 mom., 29 och 30 §, 31 a § 2 mom., 38 § 3 mom., 42 § 1 mom., 42 a § 1 mom., 43 §, det inledande stycket i 44 § 1 mom., det inledande stycket i 45 § 1 mom. och 45 § 1 mom. 5 punkten, 54 §, det inledande stycket i 59 § 2 mom. och 59 § 2 mom. 1 punkten samt 4 mom., 61 § 2 mom., 62 §, det inledande stycket i 63 § 1 mom. samt 63 § 3 och 4 mom., 64 § 2 mom. 2 punkten, 65 § 2 mom., 70 § 1 mom. 4 punkten, det inledande stycket i 72 § 4 mom., 76 §, 78 § 2 mom. 2 punkten, 84 §, 85 § 1 mom., 88, 89, 91, 91 a och 95 §, 98 § 2 mom., 100 § och 101 § 1 mom.,

av dem 5 § 2 mom., 17 § 2 mom., 18 § 2 mom., 31 a § 2 mom., 64 § 2 mom. 2 punkten, 65 § 2 mom., 76, 91, 91 a och 100 § samt 101 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1081/2012, 8, 9, 11, 12, 16, 22, 26, 27, 54, 62 och 84 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1081/2012 samt 42 § 1 mom., 42 a § 1 mom. och 43 § sådana de lyder i lag 941/2013, samt

fogas till lagen nya 8 a—8 d och 15 a §, till 47 § ett nytt 2 mom., till 78 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1081/2012, ett nytt 5 mom. samt till l06 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1081/2012, ett nytt 5 mom. som följer:

2 kap.

Körkortskategorier och körrätt

5 §
Ålderskrav

Av den som genomgår en sådan yrkesutbildning för förare som avses i 6 § i lagen om yrkeskompetens och som ger grundläggande yrkeskompetens samt har ett godkännandedokument enligt 2 mom. i den paragrafen krävs inte den yrkeskompetens för kategorierna C, CE och D som avses ovan i 1 mom. 7 och 9 punkten. För kategorierna C1E, CE, D1 och D krävs det utöver minimiåldern också undervisning inom övningsdelen och fördjupningsdelen enligt 37 § 2 mom. i denna lag.


6 §
Körrätt

Körrätt saknas om


2) körrättsinnehavaren försummar att uppfylla kravet på alkolås enligt 15 a § 2 mom.,


Efter körförbud eller temporärt körförbud börjar körrätten på nytt när polisen återlämnar körkortet till innehavaren eller utfärdar ett temporärt körkort för innehavaren.

Ett intyg över förarexamen ger personen rätt att annanstans i Finland än på Åland i sex månader från avlagd förarexamen köra ett fordon som motsvarar den kategori som examen gäller eller ett fordon i en kategori som ingår i examen. Bestämmelserna i denna lag om skyldigheten att ha körkortet med sig och överlämna det, om myndighetens rätt att omhänderta ett körkort och om skyldigheten att lämna körkortet till myndigheten vid körförbud och när körkort lämnas ut tillämpas också på intyg över förarexamen.

8 §
Behörighet i anslutning till körkort, körkortstillstånd och vissa andra tillstånd

Trafiksäkerhetsverket beviljar körkort, körkortstillstånd, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel och trafiklärartillstånd, förnyar körkort och trafiklärartillstånd samt fastställer internationellt körkort. Trafiksäkerhetsverket lämnar ut dupletter av körkort och av andra tillstånd samt återkallar körkortstillstånd.

Polisen meddelar körförbud, temporärt körförbud och andra påföljder samt återkallar tillstånd enligt denna paragraf med undantag av körkortstillstånd. Polisen svarar för övervakningen av körrättsinnehavares körförmåga och hälsotillstånd och kan i anslutning därtill besluta om åtgärder som föranleds av övervakningen på det sätt som föreskrivs särskilt i denna lag.

Trafiksäkerhetsverket kan besluta att ett körkort som visas upp i samband med ansökan om körkortstillstånd eller körkort ska tas om hand för undersökning av dess äkthet, om körkortet misstänks vara förfalskat.

8 a §
Serviceuppgifter i anslutning till beviljande av körkortstillstånd, körkort och vissa andra tillstånd

Trafiksäkerhetsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta de uppgifter som avses i 8 § 1 mom. av privata eller offentliga serviceproducenter som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna kan ingå att ta emot ansökningshandlingar och att i register införa de uppgifter som krävs för behandlingen av ansökningarna, tillhandahålla rådgivning i fråga om körkorts- och tillståndsförfarandet, förmedla uppgifter till sökanden, lämna ut det ansökta körkortet eller tillståndet, om det inte sänds till sökanden per post, ta emot körkort och tillstånd som ska återlämnas samt att sköta andra motsvarande uppgifter i ansökningsförfarandet. Underleverantörer får inte anlitas för att sköta uppgifter som avses i denna paragraf. De uppgifter som avses i denna paragraf ska skötas i Finland.

På upphandlingen av tjänster tillämpas lagen om offentlig upphandling (348/2007) med undantag av bestämmelserna om underentreprenader. De uppgifter som anges i 1 mom. kan förenas med andra tjänster som Trafiksäkerhetsverket skaffar.

Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan personal samt sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet och det dataskydd som uppgifterna förutsätter.

Trafiksäkerhetsverket ska avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och andra krav i anslutning till skötseln av dem så att den registeransvariges ansvar för att personuppgifter behandlas lagenligt fullgörs även i serviceproducentens verksamhet och så att kraven på god förvaltning uppfylls även i övrigt. Trafiksäkerhetsverket ska övervaka serviceproducentens verksamhet och verket har rätt att utföra inspektioner på ställen där serviceverksamhet enligt denna paragraf bedrivs. Inspektioner får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Serviceproducenten ska ge information som behövs vid övervakningen samt ordna förhållandena så att tillsyn kan utövas och inspektioner utföras på behörigt sätt.

Bestämmelser om de principer för god förvaltning som ska iakttas vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna paragraf finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), personuppgiftslagen (523/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och i samiska språklagen (1086/2003). När serviceproducenten och dennes anställda sköter dessa uppgifter ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på dem. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

8 b §
Avtal om serviceuppgifter

I ett avtal om skötsel av serviceuppgifter som gäller körkortstillstånd, körkort och andra tillstånd ska förutom serviceuppgifternas omfattning enligt 8 a § 4 mom. överenskommas om åtminstone

1) serviceproducentens verksamhetsområde,

2) minimiantalet verksamhetsställen i verksamhetsområdet, deras läge och betjäningstider,

3) de krav som skötseln av serviceuppgifterna ställer på lokaler, datakommunikationsförbindelser, nivån på datasystemet och datasäkerheten samt på anordningar och utrustning och på verksamheten i allmänhet,

4) det förfarande som ska iakttas för att säkerställa att de personer som sköter uppgifterna har tillräcklig yrkesskicklighet,

5) det förfarande som ska iakttas när fordonstrafikregistret används och uppgifter registreras i detta för att skyddet för personuppgifter och omsorgsplikten ska uppfyllas när uppgifter behandlas samt hur det dataskydd och den datasäkerhet som krävs av serviceproducenten ska påvisas,

6) förvaring och arkivering av de dokument som hänför sig till verksamheten,

7) det förfarande som ska iakttas när tillståndsavgifter tas ut och redovisas till Trafiksäkerhetsverket,

8) den ersättning som Trafiksäkerhetsverket betalar till serviceproducenten och hur den ska betalas,

9) avtalsperioden, inledandet av verksamheten och avslutande av avtalet under avtalsperioden,

10) de krav som övervakningen ställer på serviceproducenten och om påföljder av iakttagna brister och försummelser,

11) serviceproducentens skyldighet att anmäla sådana förändringar i skötseln av uppgifterna som kan ha väsentlig inverkan på möjligheten att sköta uppgifterna på behörigt sätt,

12) omständigheter som är behövliga för att uppgifterna ska kunna skötas på behörigt sätt med beaktande av de bestämmelser om datasäkerhet som är förpliktande för myndigheterna.

8 c §
Hur ansökningsärenden som gäller körkortstillstånd, körkort och vissa andra tillstånd inleds samt vissa anmälningar

Ansökningar om körkortstillstånd, körkort och andra tillstånd som nämns i 8 § 1 mom. kan ges in elektroniskt eller till en serviceproducent som Trafiksäkerhetsverket anvisar.

Ansökan om tillstånd att driva bilskola eller i denna lag föreskriven anmälan i anslutning till bilskoleverksamhet ges in till Trafiksäkerhetsverket.

Om ett läkarutlåtande som ska fogas till en ansökan enligt 1 mom. förutom anteckning om att de medicinska kraven är uppfyllda innehåller annan information som beskriver sökandens hälsotillstånd, kan bilagan i stället för att överlämnas till serviceproducenten ges in till Trafiksäkerhetsverket efter det att ansökan har inletts.

8 d §
Bedömning av serviceproducentens tillförlitlighet

En serviceproducent kan inte betraktas som tillförlitlig på det sätt som avses i 8 a § 3 mom., om serviceproducenten, eller en medlem eller ersättare i styrelsen eller förvaltningsrådet, verkställande direktören eller en ansvarig bolagsman hos en serviceproducent i bolagsform eller en bolagsman i ett öppet bolag, eller en person som utövar bestämmande inflytande, genom sin verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses i 8 § 1 mom. Serviceproducenten kan åtminstone inte anses vara tillförlitlig, om en ovannämnd person genom en lagakraftvunnen dom under de senaste fem åren har dömts till fängelse eller under de tre senaste åren till böter för ett allvarligt brott mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller anställningsförhållande, idkande av näring, bokföring, skuldförhållande, bedrivande av trafik, förarexamensverksamhet, registrering eller besiktning av fordon eller andra bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiksäkerhet och gärningen ska anses visa att personen är uppenbart olämplig att sköta uppgifter som avses ovan.

Serviceproducenten svarar för att de som är anställda hos producenten känner till de krav och det ansvar som hänför sig till skötseln av tillståndsuppgifter enligt 8 § 1 mom. och har förmåga att handla därefter samt för att de är tillförlitliga enligt vad som krävs för skötseln av de tillståndsuppgifter som avses här.

Bestämmelser om rätt för myndigheterna att få straffregisteruppgifter för bedömning av tillförlitligheten finns i straffregisterlagen (770/1993).

9 §
Att ansöka om körkortstillstånd

Det är möjligt att inneha endast ett sådant körkort som är beviljat i en stat som hör till Europeiska unionen (EU-stat) eller till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) eller i någon annan stat och som godkänns i Finland. Om sökanden har ett sådant körkort, kan körkortstillstånd beviljas endast för att ersätta det med ett körkort som avses i denna lag.

Körkortstillstånd får beviljas tidigast ett år innan sökanden uppfyller ålderskravet för körkortskategorin i fråga. Körkortstillstånd för kategori B kan dock beviljas tidigast två år innan ålderskravet är uppfyllt. För körrätt för fordonskombination enligt 7 § 4 mom. ska den som ansöker om körkortstillstånd ha körrätt för kategori B.

Ansökan får göras elektroniskt eller personligen eller genom ombud. Sökanden ska dock styrka sin identitet när han eller hon ansöker om körkortstillstånd eller när körkortet lämnas ut eller för förarexamensmottagaren vid förarexamen.

En ansökan om körkortstillstånd eller körkort förfaller om den av en orsak som beror på sökanden inte har kunnat behandlas inom ett år efter det att ansökan anlände. Om ansökan förfaller avförs uppgiften om ansökan ur fordonstrafikregistret.

Det som i denna lag föreskrivs om ansökan om körkortstillstånd gäller också ansökan om körkort, om körkortstillstånd inte krävs för körkortet. Närmare bestämmelser om ansökan om körkortstillstånd och körkort får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Bilagor till ansökan

Ansökan ska åtföljas av

1) ett högst sex månader gammalt läkarutlåtande och dessutom ett utlåtande av en specialistläkare, om ett sådant behövs för att behandla ansökan utifrån läkarutlåtandet eller annars av en orsak som kommit till Trafiksäkerhetsverkets kännedom,

2) ett fotografi som uppfyller kraven på passfoto, med undantag av kravet att fotografiet får vara högst sex månader gammalt, om inte ett sådant fotografi används i körkortet som tidigare har registrerats i fordonstrafikregistret eller om fotografiet enligt 31 § inte behöver bifogas ansökan,

3) sökandens namnteckningsprov, som ska kunna digitaliseras, om inte ett namnteckningsprov som registrerats tidigare i fordonstrafikregistret används i körkortet,

4) information om huruvida sökanden har körkort beviljat i någon annan EU- eller EES-stat och en försäkran om att han eller hon inte har körförbud eller hans eller hennes körkort inte har begränsats, omhändertagits eller för viss tid återkallats i någon annan EU- eller EES-stat,

5) sådana upplysningar från en myndighet, arbetsgivaren eller någon annan motsvarande aktör som gäller grunderna för att bevilja körkort och hur behövligt ett körkort är i arbetet, om ansökan gäller körkort för körning enligt 5 § 4 mom.,

6) samtycke från vårdnadshavarna, om minimiåldern för körkortskategorin är 15 eller 16 år och sökanden inte har fyllt 18 år.

Information enligt 1 mom. 1 punkten krävs dock inte om information inte behövs till följd av ett läkarutlåtande eller annars av en orsak som kommit till Trafiksäkerhetsverkets kännedom, om

1) sökanden har giltigt körkort i den grupp som ansökan avser och inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av körkort,

2) sökanden högst två år tidigare vid beväringstjänstgöring inom försvarsmakten har avlagt förarexamen i den kategori som ansökan avser,

3) sökanden har giltigt körkort från någon annan EU- eller EES-stat i den kategori som ansökan avser och inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av körkort.

För körkort i grupp 1 godkänns i stället för läkarutlåtande enligt 1 mom. 1 punkten även en kopia av ett giltigt hälsointyg för unga.

I läkarutlåtandet ska det vid bedömningen av huruvida de medicinska kraven är uppfyllda beaktas särskilt hur stigande ålder inverkar på förarens hälsotillstånd och uppfyllande av de medicinska kraven, om den som ansöker om körkortstillstånd i grupp 1 har fyllt 70 år och den som ansöker om körkortstillstånd i grupp 2 har fyllt 68 år.

Den som ger upplysningar enligt 1 mom. 5 punkten ska enligt bestämmelserna om inlämnande av ansökan i 8 c § 1 mom. underrätta Trafiksäkerhetsverket om sådana förändringar i arbetsuppgifterna som har samband med upplysningarna. Närmare bestämmelser om kraven i anslutning till de upplysningar som ska lämnas enligt 1 mom. 5 punkten och, vid behov, om andra krav enligt 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

Med avvikelse från 2 mom. 3 punkten ska ett läkarutlåtande dock visas upp, om innehavaren av ett körkort i grupp 2 har fyllt 45 år och det har gått minst 5 år sedan körkortet beviljades eller om körkortsinnehavaren har fyllt 70 år och det har gått minst 5 år sedan ett körkort i grupp 1 beviljades eller minst 2 år sedan ett körkort i grupp 2 beviljades.

11 §
Undantag från kravet på körkortstillstånd

Nytt körkortstillstånd behövs inte om

1) någon ansöker om duplett av körkort eller om att ett villkor eller en begränsning enligt 16 § eller yrkeskompetens enligt 3 § 6 punkten ska antecknas på körkortet,

2) någon ansöker om förnyelse av körkort innan körkortets giltighetstid går ut.

Med avvikelse från 1 mom. krävs det körkortstillstånd, om det är fråga om duplett eller förnyelse av körkort utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat.

12 §
Förutsättningar för körkortstillstånd

Körkortstillstånd beviljas om

1) sökanden uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd,

2) sökanden har vanlig vistelseort i Finland eller om han eller hon studerar här och studierna har pågått i minst sex månader,

3) sökanden inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud i Finland eller i någon annan EU- eller EES-stat och hans eller hennes körkort inte heller har begränsats, omhändertagits eller för viss tid återkallats i någon annan EU- eller EES-stat,

4) sökanden uppvisar ett utbildningsintyg, om ett sådant enligt denna lag krävs när avläggande av förarexamen inte förutsätts.

Körkortkortstillstånd kan beviljas oberoende av 1 mom. 1 punkten, om personen uppfyller kraven då alkolås används. Varje kategori som antecknas i körkortstillståndet ska villkoras med att alkolås ska användas.

När ett körkort utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat byts ut krävs inte de upplysningar som avses i 10 § 1 mom. 1 punkten, förutsatt att det inte gäller sådan förnyelse av körkort som enligt denna lag kräver att upplysningar lämnas.

13 §
Avgörande av ansökan om körkortstillstånd

En ansökan om körkortstillstånd ska avgöras utan onödigt dröjsmål.

Vid behov ska det med hjälp av Europeiska unionens körkortsverk kontrolleras huruvida förutsättningarna för körkort är uppfyllda.

14 §
Beviljande av körkortstillstånd

Den som ansöker om körkortstillstånd för kategori CE beviljas också tillstånd för kategori D1E eller DE, om han eller hon har körkort i kategori D1 eller D. Den som ansöker om körkortstillstånd för kategori E i grupp 2 beviljas också tillstånd för kategori BE.

Om ett utländskt körkort ska bytas ut utan krav på ny förarexamen, ska det antecknas på körkortet vem som har beviljat det utbytta körkortet. Bestämmelser om de krav som ska uppfyllas för att körkort ska bytas ut och om sättet att införa uppgifterna på det utbytta körkortet i fordonstrafikregistret, anteckning av uppgifterna på körkortet och anteckning av andra uppgifter på körkortet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Körkortstillstånd gäller i två år.

15 §
Återkallelse av körkortstillstånd

Trafiksäkerhetsverket ska återkalla ett körkortstillstånd, om mottagaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av körkortstillstånd. Körkortstillståndet återkallas dock inte om polisen har meddelat innehavaren körförbud. Har körrätten för någon kategori i körkortstillståndet börjat gälla, ska tillståndet återkallas till den del körrätten ännu inte har börjat gälla.

15 a §
Ändring av körkortskategori

Polisen kan ändra körkortskategorin permanent eller för högst två år till den kategori som körrättsinnehavaren uppfyller förutsättningarna för, om innehavaren inte längre uppfyller de förutsättningar för körkortstillstånd som motsvarar körrättskategorin eller motsvarande krav på ålder.

Polisen kan ändra körrätten för en person med alkolåsövervakad körrätt så att den gäller körning av fordon som hör till en eller flera kategorier under tiden med alkolåsövervakad körrätt och ställa som villkor att alkolås ska användas vid körning. Körrätt för kategorierna i grupp 2 kan fortsätta att gälla även utan körrätt för kategori B, men på körkortet ska då som begränsning antecknas att det är giltigt bara i Finland.

För viss tid ändrad körrätt enligt 1 mom. ska återställas, om körrättsinnehavaren visar för polisen att han eller hon åter uppfyller förutsättningarna för körrätt och polisen återlämnar det körkort som motsvarar körrätten och som är i polisens besittning. Körrätt enligt 2 mom. återställs när den alkolåsövervakade körrätten upphör och polisen återlämnar det körkort som motsvarar den tidigare körrätten och som är i polisens besittning.

Innehavaren av ändrad körrätt enligt 1 och 2 mom. ska överlämna sitt körkort till polisen och ansöka om ett körkort som motsvarar den nya kategorin hos Trafiksäkerhetsverket. I samband med åtgärder som avses i denna paragraf kan polisen utfärda ett temporärt körkort, om inget annat körkort lämnas ut.

16 §
Villkor och begränsningar i körkort

Till ett körkortstillstånd och ett körkort kan utöver villkor och begränsningar enligt 5 § 3 och 4 mom. samt 15 a § 2 mom. också fogas ett villkor om att

1) körrättsinnehavaren vid körning ska använda glasögon eller andra korrigerande linser, hörapparat, alkolås eller protes eller andra ortopediska hjälpmedel, om han eller hon bara genom att använda dem uppfyller föreskrivna medicinska krav eller kan köra ett fordon,

2) det i ett fordon som körs av körrättsinnehavaren ska finnas automatväxel, om inte något annat följer av 7 § 6 mom., eller särskilda manöverorgan godkända av förarexamensmottagaren som innehavaren har använt vid körprovet eller manöverprovet för förarexamen eller vid ett prov på körförmåga som polisen förordnat och därigenom visat att han eller hon kan köra fordonet,

3) körrättsinnehavaren inom utsatt tid ska lämna in ett intyg av en läkare eller en specialistläkare till polisen,

4) körrättsinnehavaren när han eller hon avlägger det första körkortet för bil senast inom två år efter det att han eller hon har fått körrätt för kategori B till Trafiksäkerhetsverket ska ge in ett intyg över erhållen undervisning för övningsdelen och fördjupningsdelen, om han eller hon kör bil efter att tiden gått ut.

Trafiksäkerhetsverket beslutar om villkoren och begränsningarna. Polisen fattar beslut i fråga om ett villkor eller en begränsning eller en ändring som beror på en åtgärd som hör till polisens behörighet med stöd av denna lag. Förarexamensmottagaren uppställer ett villkor eller en begränsning enligt 1 mom. 2 punkten utifrån det fordon som använts i körprovet, manöverprovet eller provet på körförmåga.

Med undantag för 1 mom. 3 och 4 punkten ska villkoren och begränsningarna antecknas på körkortet i anslutning till den körkortskategori som villkoret eller begränsningen gäller.

17 §
Medicinska krav för körkort i grupp 1

För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 1 ska följande medicinska krav uppfyllas:


2) sökandens synfält ska uppfylla minimikraven på synfält i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, nedan körkortsdirektivet, så att synfältet inte i någon väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att riskfritt köra ett fordon som hör till denna grupp,

3) sökanden får inte ha något men, någon sjukdom eller någon kroppsskada som nämns i bilaga III till körkortsdirektivet, och som i väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att köra ett fordon i den kategori som avses i detta moment eller, om sökanden har ett men, en sjukdom eller en kroppsskada som påverkar körförmågan, får detta inte i någon väsentlig grad försämra förmågan att köra ett fordon utrustat med automatväxel, alkolås eller särskilda manöverorgan.

Avvikelse kan av särskilda skäl göras från minimikraven i körkortsdirektivet enligt 1 mom. 2 punkten, om kraven i punkten i övrigt uppfylls enligt intyg av en specialistläkare och ett körprov som avläggs vid behov. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten uppfylls och om undantag från kraven på synfält med stöd av detta moment samt om hur övriga medicinska krav enligt 3 punkten uppfylls. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om de kontroller som ska göras för att undersöka om de föreskrivna medicinska kraven är uppfyllda och för att bedöma förarens hälsa och om innehållet i kontrollerna så att kraven i körkortsdirektivet och kraven på trafiksäkerhet uppfylls.

18 §
Medicinska krav för körkort i grupp 2

För att få körkortstillstånd för kategorierna i grupp 2 ska följande medicinska krav uppfyllas:


2) synfältet i vartdera ögat hos sökanden ska uppfylla minimikraven på synfält i bilaga III till körkortsdirektivet, så att synfältet inte i någon väsentlig grad försämrar hans eller hennes förmåga att riskfritt köra ett fordon som hör till denna grupp,


Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om hur kraven på synfält enligt 1 mom. 2 punkten och övriga medicinska krav enligt 4 punkten uppfylls. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om de kontroller som ska göras för att undersöka om de föreskrivna medicinska kraven är uppfyllda och för att bedöma förarens hälsa och om innehållet i kontrollerna så att kraven i körkortsdirektivet och kraven på trafiksäkerhet uppfylls.


21 §
Anmälan om förares hälsotillstånd

Trots sekretessbestämmelserna är en läkare skyldig att göra en anmälan till polisen, om han eller hon konstaterar att den som ansöker om körkortstillstånd eller en körrättsinnehavare inte längre uppfyller de medicinska kraven i 17 eller 18 § på grund av att hälsotillståndet försämrats och försämringen inte är endast tillfällig eller på grund av att personen fortgående missbrukar berusningsmedel.


Trafiksäkerhetsverket får meddela närmare föreskrifter om anmälan.

22 §
Körkortens giltighetstid

Körkort i grupp 1 utfärdas för femton år i sänder, men högst för en tid som upphör när sökanden fyller 70 år. Därefter utfärdas körkort för fem år i sänder. Körkort utfärdas för fem år också om den som ansöker om körkortstillstånd har fyllt 65 år eller, vid förnyelse av körkort, om sökanden fyller 65 år under giltighetstiden för ett körkort som förnyas. Körkortet ska utfärdas för en kortare tid än vad som föreskrivs i detta moment, om detta förutsätts i ett läkarutlåtande.

Körkort för kategorier i grupp 2 utfärdas för fem år i sänder, men högst för en tid som upphör när sökanden fyller 70 år. Därefter utfärdas körkort för två år i sänder. Körkort utfärdas dock för två år, om den som ansöker om körkortstillstånd har fyllt 68 år eller, vid förnyelse av körkort, om sökanden fyller 68 år under giltighetstiden för ett körkort som förnyas. Körkortet ska utfärdas för en kortare tid än vad som föreskrivs i detta moment, om detta förutsätts i ett läkarutlåtande.

Ett nytt körkort ska utfärdas för en tidsperiod som inte överstiger tiderna enligt 1 eller 2 mom., om den behörighet körkortet ger utvidgas under giltighetstiden. Om ett nytt körkort utfärdas därför att en anteckning som avses i 11 § 1 mom. 3 punkten görs på körkortet, är det giltigt till samma datum som det ursprungliga körkortet.

Körkortet är giltigt under den bestämda tid som avses i 1 och 2 mom. från och med det att den handling som avses i 6 § 1 mom. lämnas ut eller, om förarexamen inte avläggs, från och med det att förutsättningarna för att lämna ut körkortet uppfylls. Närmare bestämmelser om kraven på giltighetstiden utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

24 §
Förutsättningar för att lämna ut körkort

Körkort lämnas ut till en sökande

1) som har körkortstillstånd, om det krävs enligt 11 §,

2) som uppfyller det föreskrivna ålderskravet,

3) som har avlagt förarexamen med godkänt resultat för den aktuella kategorin av körkortstillstånd.

Förarexamen enligt 1 mom. 3 punkten krävs dock inte om

1) en körrättsinnehavare för motorcykel som har haft körkort för berörda kategori i minst två år visar att han eller hon har fått den utbildning som krävs för att höja körkortskategorin för motorcykel till följande kategori,

2) sökanden har ett giltigt körkort i samma kategori utfärdat i en annan EU- eller EES-stat förutsatt att inget annat följer av bestämmelserna om förnyelse av körkort,

3) sökanden har något annat giltigt utländskt körkort som med stöd av denna lag kan bytas ut mot ett finländskt körkort utan krav på ny förarexamen.

Att sökanden uppfyller kravet i 1 mom. 3 punkten ska visas genom intyg över förarexamen som får vara avlagd högst två år tidigare när det gäller examen i en körkortskategori i grupp 1 eller högst ett år tidigare när det gäller examen i en körkortskategori i grupp 2. Också motsvarande intyg över avlagd förarexamen i försvarsmakten eller på Åland ska godkännas.

Med avvikelse från 3 mom. får examen för kategorierna C, CE och D som har avlagts i försvarsmakten under beväringstjänsten dock vara avlagd högst tre år tidigare.

Närmare bestämmelser om huruvida fristerna för visande av att förutsättningarna för utlämnande uppfylls och om andra förutsättningar för att körkort ska lämnas ut får utfärdas genom förordning av statsrådet. Närmare bestämmelser om den undervisning som avses i 2 mom. 1 punkten och dess minimimängd utfärdas genom förordning av statsrådet.

På ett körkort som utfärdas på grundval av ett körkort enligt 2 mom. 2 och 3 punkten ska det uppges vem som har utfärdat det utbytta körkortet. Bestämmelser om de krav som ska uppfyllas för att körkort ska bytas ut och om uppgifter på det gamla körkortet som ska föras in i fordonstrafikregistret och uppgifter som ska antecknas på körkortet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

25 §
Hinder för att lämna ut körkort

Ett körkort får inte lämnas ut om

1) körkortstillståndet har återkallats,

2) det efter beviljat körkortstillstånd kommer fram omständigheter som hindrar att tillstånd beviljas,

3) den som har körkortstillstånd har meddelats körförbud eller temporärt körförbud.

Om sökanden redan har körkort ska han eller hon återlämna det när det nya lämnas ut, om inte något annat föreskrivs. Om sökanden inte återlämnar sitt tidigare i Finland, på Åland eller i utlandet utfärdade körkort, är han eller hon skyldig att uppge hur körkortet har förkommit, förstörts eller försvunnit. Körkortet ska återlämnas till Trafiksäkerhetsverket, om det senare kommer till rätta.

26 §
Utlämnande av körkort

Körkortet sänds till sökanden per post. Trafiksäkerhetsverket lämnar ut körkortet, om det inte kan skickas per post på grund av att myndigheten måste få sökandens gamla körkort eller av någon annan orsak som hänför sig till dokumentsäkerhet eller till utförande av någon uppgift enligt denna lag. Närmare bestämmelser om vilka körkort som ska sändas per post, förfarandet vid postning och andra krav på postningen samt återlämnande av sökandens gamla körkort till myndigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Om ett körkort utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat återlämnas när ett körkort lämnas ut, ska det återlämnas till utfärdaren och skälen för detta anges.

Närmare bestämmelser om bevarande av ett återlämnat körkort och om återlämnande av ett körkort som avses i 2 mom. till utfärdaren vid utlämnande av körkort får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Förnyelse av körkort

Ansökan om förnyelse av körkort för den tid som anges i 22 § ska göras enligt vad som föreskrivs om ansökan om körkortstillstånd i 9 § 3 mom. Ansökan ska åtföljas av

1) ett fotografi som avses i 10 § 1 mom. 2 punkten, om det behövs enligt den punkten,

2) ett namnteckningsprov som avses i 10 § 1 mom. 3 punkten, om det behövs enligt den punkten,

3) ett läkarutlåtande, om den som ansöker om förnyelse av ett körkort i grupp 1 har fyllt 70 år eller fyller 70 år under körkortets giltighetstid eller om den som ansöker om förnyelse av ett körkort för kategorier i grupp 2 har fyllt 45 år eller fyller 45 år under körkortets giltighetstid eller om ett sådant behövs för att behandla ansökan utifrån ett läkarutlåtande som visats upp eller av någon orsak som annars kommit till tillståndsmyndighetens kännedom.

I läkarutlåtanden enligt 1 mom. 3 punkten för dem som ansöker om förnyelse av ett körkort i grupp 1 ska det vid bedömningen av huruvida de medicinska kraven uppfylls särskilt beaktas hur stigande ålder inverkar på hälsan när det gäller körförmågan och möjligheterna att uppfylla de medicinska kraven. Detta krävs dock inte när ett sådant körkort i grupp 1 förnyas som gäller tills innehavaren fyller 70 år, om ansökan om förnyelse görs före giltighetstidens utgång. I ett läkarutlåtande som ska fogas till förnyelse av ett körkort i grupp 2 ska ovan avsedda verkningar av stigande ålder beaktas om sökanden har fyllt 68 år eller fyller 68 år under körkortets giltighetstid.

Om förnyelse söks och beslut fattas inom sex månader innan giltighetstiden för körkortet går ut, är körkortet i kraft den tid som föreskrivs i 22 § från den sista dagen av körkortets giltighetstid. Det körkort som ska förnyas kan i Finland, med undantag för Åland, godkännas som bevis på körrätt under högst tre månader från utgången av den giltighetstid som är antecknad på körkortet. Om giltighetstiden för det körkort som ska förnyas har gått ut när ansökan enligt 1 mom. lämnas in, tillämpas på körrättens uppkomst 6 § 1 mom. om körrättens uppkomst eller 29 § om utlämnande av temporärt körkort. Om det då har gått mer än två år från det att giltighetstiden för ett körkort i grupp 1 löpte ut, eller mer än ett år från det att giltighetstiden för ett körkort i grupp 2 löpte ut, förutsätter erhållande av körrätt ny förarexamen.

Närmare bestämmelser om förnyelse av körkort för kategorier i grupp 2, med avvikelse från 3 mom., får utfärdas genom förordning av statsrådet i syfte att samordna giltighetstiden för körkortet och yrkeskompetensen för lastbils- och bussförare.

28 §
Duplett av körkort

Ansökan om duplett av körkort ska göras om


I ansökan ska uppges orsaken till att man ansöker om en duplett och till ansökan ska vid behov fogas fotografi och namnteckningsprov. Om ett förkommet eller stulet körkort senare hittas, ska det överlämnas till Trafiksäkerhetsverket. När det behövs ska innehavaren lägga fram en tillförlitlig redogörelse för en namnändring eller en ny personbeteckning. Ansökan ska göras senast tre månader efter ändringen.


29 §
Temporärt körkort

Av särskilda skäl kan Trafiksäkerhetsverket lämna ut ett temporärt körkort som motsvarar körkortstillståndet eller någon kategori i tillståndet, om förutsättningarna för att lämna ut körkort uppfylls och inget annat motsvarande körkort lämnas ut. Temporärt körkort får lämnas ut också om nytt körkortstillstånd inte krävs eller om ansökan gäller duplett av körkort.

Polisen kan under de förutsättningar som anges i 1 mom. utfärda ett temporärt körkort i samband med en åtgärd som hör till polisens behörighet enligt denna lag, om körrättens uppkomst eller dess fortsatta giltighet kräver det.

Temporärt körkort utfärdas för högst tre månader och det gäller endast i Finland, om inte något annat följer av internationella avtal. Ett temporärt körkort får inte lämnas ut till någon som har ansökt om tillfälligt körkort.

Formuläret för blanketten för temporärt körkort fastställs av Trafiksäkerhetsverket. Om det inte finns något fotografi av innehavaren på körkortet, ska innehavaren vid körning medföra en giltig och tillförlitlig identitetshandling. Det temporära körkortet ska återlämnas när det nya körkortet eller dupletten lämnas ut.

30 §
När körkortstillstånd och andra tillstånd förfaller samt förstörande av körkort

Ett körkortstillstånd förfaller två år efter den dag då det beviljades till den del ett körkort eller ett temporärt körkort som motsvarar den kategori som antecknats i tillståndet inte har lämnats ut.

Trafiksäkerhetsverket får förstöra ett körkort om det inte har lämnats ut inom tre år från det att körkortstillstånd beviljades. Ett tidigare körkort som återlämnas samtidigt som ett körkort lämnas ut kan förstöras om inte något annat föreskrivs i 26 § eller 6 kap.

Om ett körkortstillstånd har förfallit, ska sökanden ansöka om nytt tillstånd och visa att förutsättningarna uppfylls. Närmare bestämmelser om förstörande av körkort får utfärdas genom förordning av statsrådet.

31 a §
Serviceuppgifter som gäller körkort och andra tillstånd

Trafiksäkerhetsverket utövar tillsyn över serviceproducentens verksamhet. Verket ska med iakttagande av 8 b § avtala med serviceproducenten om serviceuppgifternas omfattning och andra krav på serviceuppgifterna så att kraven på god förvaltning uppfylls. Serviceproducenten ska vara tillförlitlig och ha sådan teknisk, ekonomisk och operativ beredskap som krävs för att sköta uppgifterna och beredskap att sörja för den datasäkerhet som uppgifterna förutsätter.


38 §
Förutsättningar för att få börja i bilskola

Den som börjar i förarutbildning för kategori E ska ha körkort för dragbil.


42 §
Beviljande av undervisningstillstånd

I ett undervisningstillstånd ska tillståndsinnehavaren, eleven och körrättskategorin anges. I ett undervisningstillstånd för kategori AM ska dessutom anges den fordonstyp som tillståndet ger innehavaren rätt att ge förarutbildning för.


42 a §
Undervisningstillståndets giltighetstid

Undervisningstillstånd för kategori B beviljas för två år och det beviljas tidigast ett år innan eleven uppnår minimiåldern för körkortet. Tillståndet löper ut när den elev som anges i tillståndet har avlagt förarexamen för kategori B med godkänt resultat.


43 §
Undervisning med undervisningstillstånd

Vid undervisning med undervisningstillstånd ska bestämmelserna om utbildning vid bilskola tillämpas på innehållet i undervisningen och på föraren. På inledande av undervisningen tillämpas 38 §.

Körundervisningen ska ges med ett fordon i den kategori eller, i kategori AM, med ett fordon av den typ körrätten ska gälla för. Ett fordon som används för körundervisning under den grundläggande utbildningen för kategori B ska ha föreskrivna manöverorgan för läraren och det ska ha godkänts som undervisningsfordon i en ändringsbesiktning. Godkännande som undervisningsfordon för körundervisning för andra kategorier krävs endast om det ska ha manöverorgan för läraren. Närmare bestämmelser om de krav som ställs på fordon som används vid undervisning med undervisningstillstånd och andra krav som gäller undervisningstillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.

44 §
Återkallelse av undervisningstillstånd

Polisen ska återkalla ett undervisningstillstånd, om


45 §
Övningstillstånd för motorcykel

Trafiksäkerhetsverket beviljar övningstillstånd för övningskörning utan lärare med en bestämd motorcykel för motorcykelkörkort, om


5) sökanden inte har körförbud eller temporärt körförbud och inte har haft körförbud under en tid av fem år före tillståndsbeslutet.


47 §
Vem som betraktas som förare vid körundervisning

Överskridning av tidsfristen enligt 16 § 1 mom. 4 punkten eller körförbud som meddelats på grund av överträdelse av villkoret i den punkten utgör inte hinder för undervisning enligt 1 mom. 5 punkten i denna paragraf.

54 §
Förutsättningar för att delta i förarexamen

Förutsättningar för att delta i förarexamen är att

1) den som deltar i körprov eller, om endast manöverprov avläggs i stället för körprov, deltar i manöverprov, ska ha körkortstillstånd för examenskategorin och inte har körförbud eller temporärt körförbud,

2) den som deltar i examen uppfyller det föreskrivna ålderskravet,

3) den som deltar i examen för grupp 2 har körrätt för kategori B.

Dessutom förutsätts det att den som deltar i examen

1) har fått förarutbildning för examenskategorin eller, när det är fråga om examen för kategori B, den grundläggande utbildningen,

2) har gällande yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare med kompletterande förarutbildning,

3) uppfyller kravet på gällande körrätt eller övningskörning, eller

4) har eller tidigare har haft körkort i samma kategori.

Körkortstillstånd enligt 1 mom. 1 punkten krävs inte och körförbud som meddelats tills vidare utgör inte hinder för att avlägga examen, om polisen har ålagt deltagaren att avlägga nytt körprov. Om en person har meddelats körförbud tills vidare på den grunden att han eller hon inte längre uppfyller hälsokraven för körkortstillstånd, utgör körförbudet inte heller hinder för avläggande av examen för att återfå körrätten, om en läkare förutsätter eller rekommenderar det enligt det läkarutlåtande som företes. Med avvikelse från 1 mom. 2 punkten är det tillåtet att delta i teoriprov en månad innan ålderskravet uppfylls, om det för att avlägga förarexamen och få intyg över förarexamen också krävs ett körprov enligt 53 § 1 mom.

Om tidsfristen enligt 16 § 1 mom. 4 punkten har gått ut utan att ett intyg över erhållen undervisning för övningsdelen och fördjupningsdelen har getts, krävs ett intyg för att en examen som gäller körrätt för bil ska kunna avläggas. Körförbud som meddelats på grund av överträdelse av villkoret i den nämnda punkten utgör ett hinder för att avlägga en examen som gäller körrätt för bil.

Genom förordning av statsrådet utfärdas i fråga om respektive kategorier närmare bestämmelser om kraven för att få delta i förarexamen och om anmälan till examen samt om kraven på den förarexamen och det körprov som ska avläggas för att körrätten ska förbli i kraft, kunna förnyas och för att ett utländskt körkort ska kunna bytas ut.

59 §
Körkort och andra körtillstånd eller körrättigheter för moped utfärdade i någon annan EU- eller EES-stat

Körrätt saknas och körkort godtas inte om

1) innehavaren av ett körkort har körförbud i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat eller om körkortet i övrigt innehåller begränsningar eller har omhändertagits eller för viss tid återkallats i en annan EU- eller EES-stat,


Om ett körkort enligt 1 mom., dock inte ett temporärt körkort, har förkommit, stulits eller förstörts, ges en innehavare som är varaktigt bosatt i Finland eller som studerat här minst sex månader på ansökan ett nytt motsvarande körkort med iakttagande av bestämmelserna om ansökan om körkortstillstånd. I ansökan ska uppges orsaken till att körkort söks. Trafiksäkerhetsverket ska underrätta den utfärdande myndigheten om att körkortet har ersatts med ett finländskt körkort. Om körkortet senare hittas, ska det överlämnas till Trafiksäkerhetsverket, som ska återlämna det till den utfärdande myndigheten.


61 §
Annat utländskt körkort

Trafiksäkerhetsverket kan i enlighet med intyg från utrikesministeriet på ansökan bevilja körkortstillstånd för erhållande av ett körkort i Finland som motsvarar ett utländskt körkort och utan att kräva ny förarexamen lämna ut det nya körkortet enligt 24 § 2 mom. 3 punkten till en utlänning som hör till personalen vid en utländsk stats diplomatiska representation i Finland, vid ett konsulat under ledning av en utsänd konsul och vid en internationell organisations verksamhetsställe i Finland, om denne har kommit till Finland för det uppdraget samt till en sådan persons familjemedlem.


62 §
Skyldighet att lämna in körkortet i samband med att det byts ut

Om ett utländskt körkort enligt 59 eller 60 § byts ut till ett finländskt körkort, ska det utländska körkortet lämnas in till Trafiksäkerhetsverket. Detta gäller också körkort enligt 59 § som förnyas i enlighet med denna lag.

Trafiksäkerhetsverket ska återlämna ett körkort utfärdat i en annan EU- eller EES-stat till utfärdaren och samtidigt ange skälen för detta.

Andra utländska körkort än de som avses i 2 mom. ska på begäran återlämnas till innehavaren, när han eller hon flyttar från Finland och lämnar in sitt finländska körkort till Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om att återlämna andra utländska körkort till utfärdaren enligt 2 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

63 §
Tillfälligt körkort

Trafiksäkerhetsverket kan bevilja tillfälligt körkort med rätt att köra i Finland enligt följande:


Tillfälligt körkort utfärdas för viss tid, högst ett år, men dock högst för så lång tid som det ursprungliga körkortet är i kraft. Ett tillfälligt körkort enligt 1 mom. 1 punkten får dock utfärdas för längre tid eller dess giltighetstid förlängas, om det ursprungliga körkortet är i kraft. Trafiksäkerhetsverket ska omhänderta det ursprungliga körkortet när det tillfälliga körkortet lämnas ut bara om det behövs av de skäl som anges i 1 mom. 1 b-punkten.

Det tillfälliga körkortet ska medföras i fordonet tillsammans med det ursprungliga körkortet, om det inte har antecknats på kortet att Trafiksäkerhetsverket har omhändertagit det ursprungliga körkortet.

64 §
Körförbud

Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud om


2) han eller hon bryter mot ett villkor enligt 16 § 1 mom. 4 punkten, inte har lämnat in läkarutlåtande enligt 20 § 4 mom. eller 112 § 3 mom. inom den lagstadgade tidsfristen eller inte inom den tid som polisen satt ut lämnat in ett i 20 § 1 mom. avsett läkarutlåtande eller ett i 3 mom. avsett utlåtande av en optiker eller intyg över ny förarexamen, nytt körprov eller nytt prov på körförmåga som avlagts med godkänt resultat,


65 §
Körförbud på grundval av återkommande förseelser

En innehavare av körrätt för bil ska trots 1 mom. meddelas körförbud, om han eller hon tre gånger inom två år eller två gånger inom ett år från det att han eller hon fick den första körrätten för bil gör sig skyldig till en gärning enligt 1 mom. Detsamma gäller också sådana innehavare av körrätt för motorcykel som inte har körrätt för bil, i två år efter det att körrätten för motorcykel började.


70 §
Temporärt körförbud

En polisman har rätt att meddela en körrättsinnehavare temporärt körförbud och omhänderta körkortet eller, om körkortet ännu inte har lämnats ut, intyget över förarexamen i följande fall:


4) om det är uppenbart att körrättsinnehavarens körförmåga på grund av sjukdom eller men eller av någon annan liknande orsak har försämrats så mycket att detta vid fortsatt körning skulle orsaka väsentlig fara för den övriga trafiken och det därför inte kan anses vara en tillräcklig åtgärd att utreda hans eller hennes hälsotillstånd i enlighet med 20 § 1 mom.,


72 §
Längden på temporärt körförbud

Polisen ska utan dröjsmål återlämna körkortet eller ge ett temporärt körkort och underrätta körrättsinnehavaren om att körrätten fortbestår, om


76 §
När körrätt förfaller

Vid körförbud som gäller tills vidare förfaller körrätten inom fem år efter det att beslutet meddelats, förutsatt att den som meddelats körförbudet inte tidigare på ansökan har fått tillbaka sitt körkort.

I samband med en åtgärd som hör till polisens behörighet med stöd av denna lag kan polisen bestämma att körrätten förfaller eller begränsa dess omfattning. Trafiksäkerhetsverket har samma behörighet på grundval av körrättsinnehavarens ansökan.

78 §
Utbildningsansvarig föreståndare

Trafiksäkerhetsverket godkänner en person som utbildningsansvarig föreståndare enligt följande kriterier:


2) han eller hon har avlagt den till specialyrkesexamen för trafiklärare hörande examensdel som gäller ledarskap och företagande inom undervisningsverksamheten,


Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2 punkten uppfylls också av en sökande som har ett beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007) om en motsvarande behörighet som grundar sig på bevis på formella kvalifikationer och som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. Beslutet fattas av Trafiksäkerhetsverket.

84 §
Undervisningspersonal

En bilskollärare ska ha trafiklärartillstånd och körrätt för det fordon som används i körundervisningen.

Undervisning för körkort för motorcykel får ges av innehavare av trafiklärartillstånd som i samband med specialyrkesexamen för trafiklärare har avlagt examensdelen för motorcykelundervisning och som under minst tre år har haft den körrätt för motorcykel som motsvarar undervisningskategorin eller en högre kategori. I kategori A gäller den föreskrivna tiden körrätt utan begränsning av den körda motorcykelns effekt. Undervisning för körkort för en kategori i grupp 2 får ges av innehavare av trafiklärartillstånd som i samband med specialyrkesexamen har avlagt examensdelen för utbildare av lastbils- eller bussförare och som i minst tre år har haft den körrätt för lastbil eller buss som motsvarar undervisningskategorin eller en högre kategori.

Trafiklärartillståndet kan i fråga om annan undervisning än körundervisning ersättas med pedagogisk utbildning och praktisk erfarenhet om det finns särskilda skäl för det. Den förarexamensmottagare som utövar tillsyn över bilskolan godkänner behörigheten innan undervisningen inleds. Dessutom får även den som uppfyller förutsättningarna för beviljande av undervisningstillstånd för undervisning för mopedkörkort i kategori AM ge teoriutbildning och körundervisning för mopedkörkort i kategori AM.

Den som genomgår en med undervisnings- och kulturministeriets tillstånd ordnad utbildning som förbereder för specialyrkesexamen för trafiklärare får med avvikelse från kravet på trafiklärartillstånd arbeta som lärare vid en bilskola om han eller hon har tillstånd för undervisningspraktik och, när det gäller undervisning enligt 2 mom., om studeranden har inlett studier för att avlägga den berörda examensdelen.

Bilskolan ska ha en uppdaterad förteckning där det framgår vem som är utbildningsansvarig föreståndare och vilka andra lärare det finns och deras behörighet för undervisning. Innan en lärare börjar undervisa ska han eller hon visa sin undervisningsbehörighet för den förarexamensmottagare som utövar tillsyn över bilskolan. Behörigheten behöver inte visas om förarexamensmottagaren redan har godkänt behörigheten i enlighet med 3 mom.

På bilskollärare tillämpas lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

85 §
Undervisningslokaler, undervisningsmaterial och undervisningsredskap

Teoriundervisning ska ges i bilskolans undervisningslokaler som ska godkännas av förarexamensmottagaren innan de börjar användas. Kravet gäller inte den undervisning inom övningsdelen och fördjupningsdelen som ges för kategori B. Vid undervisning för kategorier i grupp 2 gäller kravet på godkännande bara undervisningslokaler på det huvudsakliga driftstället. Undervisningen kan också ordnas gemensamt av bilskolor. Bilskolans undervisningslokal och andra undervisningslokaler ska vara lämpliga för undervisningen. Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om kraven på undervisningslokaler och undervisning som bilskolorna ordnar gemensamt samt om ordnandet av undervisningen i övrigt.


88 §
Trafiklärartillstånd

Ett trafiklärartillstånd ger rätt att ge förarutbildning för körkort för kategori B. Tillståndshavaren får också ge undervisning för körkort för lätt fyrhjuling i kategori AM. Vid undervisning enligt 84 § 2 mom. ska tillståndshavaren dessutom uppfylla kraven enligt det momentet.

Förutsättningarna för trafiklärartillstånd är att

1) sökanden har fyllt 23 år,

2) sökanden har slutfört de obligatoriska examensdelar som gäller arbetsuppgifterna i en bilskola och arbetet som trafiklärare inom specialyrkesexamen för trafiklärare,

3) sökanden har körrätt för kategori B och har haft den i minst tre år,

4) sökanden uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd i grupp 2,

5) sökanden inte ska anses olämplig som trafiklärare på grund av sina personliga egenskaper,

6) sökanden inte har körförbud.

En sökande ska inte anses vara lämplig som trafiklärare på grund av sina personliga egenskaper, om

1) han eller hon under de fem senaste åren har gjort sig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri, grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller en gärning enligt 23 kap. 1 § i strafflagen (39/1889) som tyder på allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten eller under denna tid har haft körförbud på grund av gärningarna,

2) han eller hon under det senaste året annars har meddelats körförbud eller har haft körförbud på grund av andra trafikbrott,

3) han eller hon under de senaste fem åren gjort sig skyldig till brott mot liv och hälsa eller brott som annars tyder på våldsamt uppträdande, sexualbrott eller något annat motsvarande brott och gärningen visar att sökanden är uppenbart olämplig att vara trafiklärare,

4) han eller hon utifrån uppgifter i ett av polisens register i övrigt genom sin livsstil eller sina personliga egenskaper har visat sig vara uppenbart olämplig som trafiklärare.

Det utbildningskrav som avses i 2 mom. 2 punkten uppfylls också av en sökande som har ett beslut enligt lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer om en sådan behörighet som grundar sig på bevis på formella kvalifikationer och som förvärvats i en annan EU- eller EES-stat. Beslutet fattas av Trafiksäkerhetsverket.

89 §
Beviljande och förnyelse av trafiklärartillstånd

Till en ansökan om beviljande av trafiklärartillstånd ska fogas ett intyg över att de examensdelar som avses i 88 § 1 mom. 2 punkten har avlagts eller ett beslut enligt 4 mom. i den paragrafen samt ett läkarintyg, om sökanden inte har körkort för en kategori i grupp 2. I det läkarutlåtande som fogas till ansökan ska konsekvenserna enligt 10 § 4 mom. av stigande ålder beaktas när sökanden har fyllt 68 år.

Till ansökan om förnyelse av trafiklärartillstånd ska fogas ett läkarutlåtande enligt 1 mom. om sökanden fyller 45 år så som anges i 27 § 1 mom. 3 punkten under den giltighetstid som antecknats i det tillstånd som förnyas och om sökanden inte har körkort i grupp 2. I det läkarutlåtande som fogas till ansökan ska beaktas konsekvenserna enligt 2 mom. i den paragrafen av stigande ålder, om sökanden har fyllt 68 år eller under den giltighetstid som antecknats i det tillstånd som förnyas fyller 68 år.

Trafiklärartillstånd beviljas och förnyas för fem år i sänder. Om sökanden har fyllt 68 år eller under den giltighetstid som antecknats i det trafiklärartillstånd som förnyas fyller 68 år, beviljas och förnyas tillståndet för två år i sänder.

Dupletter av ett trafiklärartillstånd ges med iakttagande av bestämmelserna om dupletter av körkort. Bestämmelser om medförande av tillstånd finns i 32 §.

91 §
Tillstånd för undervisningspraktik

Tillstånd för undervisningspraktik beviljas för undervisningspraktik för kategori B, om studeranden har blivit godkänd i den examensdel inom specialyrkesexamen för trafiklärare som gäller arbetsuppgifterna i en bilskola och om studeranden uppfyller förutsättningarna för beviljande av trafiklärartillstånd enligt 88 § 2 mom., med undantag av 1 och 2 punkten.

En förutsättning för att undervisningspraktiken ska kunna utvidgas till att gälla undervisning enligt 84 § 2 mom. eller för att tillstånd ska kunna beviljas för annan praktik är att

1) studeranden avlagt de obligatoriska examensdelarna inom specialyrkesexamen eller redan innehar ett trafiklärartillstånd,

2) studeranden har inlett utbildning som förbereder för en valfri examensdel som motsvarar undervisningen eller har hänvisats till ett examenstillfälle för examensdelen utan den förberedande utbildningen,

3) studeranden har körrätt som motsvarar undervisningen enligt nämnda moment.

Praktikanten ska ha fyllt 21 år.

91 a §
Beviljande av tillstånd för undervisningspraktik

Tillstånd för undervisningspraktik beviljas av en sådan innehavare av tillstånd att ordna utbildning som avses i 84 § 4 mom., om tillståndet omfattar specialuppgiften att ordna trafiklärarutbildning.

En utbildningsanordnare enligt 1 mom. har rätt att av polisen i det distrikt där sökandens hemkommun finns få utlåtande om sökandens lämplighet som innehavare av trafiklärartillstånd. De uppgifter som gäller förutsättningen enligt 88 § 2 mom. 5 punkten och som behövs för lämplighetsprövning av studerande får behandlas bara av dem som bereder och fattar beslut om antagning av studerande och återkallelse av studierätt. Dessa uppgifter ska förvaras åtskilda från andra personuppgifter, och de ska avföras ur registret så snart det inte längre finns någon grund enligt personuppgiftslagen för att bevara dem.

95 §
Sökande av ändring

Omprövning av ett beslut som en förarexamensmottagare meddelat i samband med skötseln av uppgifter som föreskrivs i denna lag får begäras hos Trafiksäkerhetsverket. Bestämmelser om omprövningsförfarandet finns i förvaltningslagen.

Beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som verket fattat får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Om en sökande beviljas körkort eller något annat tillstånd enligt denna lag i enlighet med ansökan utan att villkor eller begränsningar ställs, ska sökanden utöver körkortet eller tillståndet inte meddelas något annat beslut eller ges besvärsanvisning.

Ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Trots besvär kan ett beslut som polisen fattat med stöd av denna lag verkställas.

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller återkallelse av tillstånd att driva bilskola och återkallelse av trafiklärartillstånd får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

98 §
Internationellt körkort

Internationella körkort fastställs av Trafiksäkerhetsverket.

100 §
Fastställande av blanketter för läkarutlåtande

Trafiksäkerhetsverket fastställer formuläret för läkarutlåtande enligt denna lag, optikerutlåtande enligt 20 § 3 mom. och anmälningar enligt 21 §, med undantag av hälsointyg för unga.

101 §
Anmälan till fordonstrafikregistret

Trots sekretessbestämmelserna ska polisen till fordonstrafikregistret anmäla uppgift om

1) ändrade villkor och begränsningar i körkort,

2) ändrad körkortskategori,

3) återkallat trafiklärartillstånd,

4) körförbud eller temporärt körförbud eller någon annan påföljd som gäller körrätten, återlämnat körkort efter utgången av körförbud eller temporärt körförbud och att körkortet tagits om hand av polisen eller inte erhållits,

5) återkallat undervisnings- och övningstillstånd.


106 §
Övergångsbestämmelser om körkort

Ett körkort som utfärdats i en annan EU- eller EES-stat än Finland i enlighet med de bestämmelser som gällde innan denna lag trädde i kraft enligt 102 § 1 mom. erkänns ömsesidigt så länge körkortet är i kraft, dock högst till och med den 18 januari 2033. Om en person uppfyller förutsättningarna enligt 12 § för beviljande av körkortstillstånd förnyas körkortet med iakttagande av 27 § på ansökan som ett körkort i enlighet med denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Bestämmelserna i 5 § 2 mom., 38 § 3 mom., 54 § 1 och 2 mom., det inledande stycket i 59 § 2 mom. och 59 § 2 mom. 1 punkten, 70 § 1 mom. 4 punkten, 78 § 2 mom. 2 punkten och 5 mom., 84 §, 85 § 1 mom., 88 §, 89 § 1—3 mom., 91 och 91 a § samt 106 § 5 mom. i denna lag träder dock i kraft den 15 mars 2015.

Om en ansökan om körkort eller tillstånd enligt 8 § 1 mom. eller någon annan ansökan enligt denna lag som lämnats in till polisen före denna lags ikraftträdande och beträffande vilken behörigheten att behandla den överförs från polisen till Trafiksäkerhetsverket vid lagens ikraftträdande, inte har avgjorts före ikraftträdandet, ska polisen efter ikraftträdandet sända ansökningshandlingarna till Trafiksäkerhetsverket för behandling.

Efter ikraftträdandet av denna lag ges en sådan innehavare av gällande kortvarig körrätt som inte har meddelats körförbud eller temporärt körförbud ett nytt körkort för samma kategori på grundval av uppgifterna i fordonstrafikregistret. Körkortet är i kraft i enlighet med 22 § från den dag som anges ovan i 1 mom. Till körkortet fogas ett villkor enligt 16 § 1 mom. 4 punkten om att innehavaren ska lämna in ett intyg över erhållen undervisning inom utsatt tid från det att han eller hon fått en kortvarig körrätt. Bestämmelser om straff för underlåtelse att iaktta villkoret finns i 93 §. Den som får körkort är under två år efter det att han eller hon fått kortvarig körrätt underkastad en strängare övervakning av förseelser hos nya förare i enlighet med 65 § 2 mom. Det kortvariga körkortet ska returneras till Trafiksäkerhetsverket i det returkuvert som sänts med körkortet.

Blanketter enligt det formulär som social- och hälsovårdsministeriet fastställt med stöd av 100 § i körkortslagen i enlighet med de bestämmelser som gällde före denna lags ikraftträdande får under ett år efter ikraftträdandet användas för läkarutlåtanden och läkarintyg och optikerutlåtanden enligt denna lag samt för läkares anmälningar enligt 21 § utöver de blanketter som fastställts med stöd av denna lag. I övrigt tillämpas de tidsfrister som föreskrivs i denna lag på utlåtandena. Ett hälsointyg för unga ska vara giltigt.

Om en specialyrkesexamen för trafiklärare har avlagts med stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) i enlighet med de grunder för specialyrkesexamen för trafiklärare som gavs 2010, ger ett trafiklärartillstånd som grundar sig på yrkesexamen rätt att alltjämt ge undervisning för körkort för moped i kategori AM.

RP 313/2014
KoUB 30/2014
RSv 259/2014

Helsingfors den 6 februari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.