63/2015

Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2015

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen,

ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 29 §, sådan den lyder i riksdagens beslut 118/2003, och

fogas till 6 § 1 mom. i arbetsordningen, sådant det lyder delvis ändrat i riksdagens beslut 895/2012, en ny 11 a-punkt och till arbetsordningen nya 76 a och 76 b § som följer:

6 §
Talmanskonferensens uppgifter

Talmanskonferensen har till uppgift att


11 a) utfärda anvisningar om ledamöters anmälan om bindningar och om annan motsvarande praxis i anslutning till ställningen som ledamot,


29 §
Redogörelser för bindningar

En skrivelse från statsrådet med en i 63 § 2 mom. i grundlagen nämnd redogörelse för statsrådsmedlemmarnas bindningar föredras för riksdagen. Saken debatteras i plenum. Riksdagen fattar inte beslut med anledning av skrivelsen. Samma förfarande tillämpas när någon annan än en statsrådsmedlem enligt lag lämnar en redogörelse till riksdagen för sina bindningar. Bestämmelser om redogörelser för ledamöters bindningar finns i 76 a §.

76 a §
Ledamöters bindningar

Inom två månader från det att en ledamots fullmakt har granskats ska han eller hon ge riksdagen en redogörelse över sådana till ledamotsuppdraget icke hörande uppdrag, sådan näringsverksamhet, sådant ägande i företag och sådan annan betydande förmögenhet som kan ha betydelse vid bedömningen av personens verksamhet som riksdagsledamot. Sker det väsentliga förändringar i bindningarna under valperioden ska detta anmälas inom två månader från förändringen.

En ledamot ska också ge riksdagen en redogörelse för inkomsterna från sådana till ledamotsuppdraget icke hörande uppdrag och sådan näringsverksamhet som kan ha betydelse vid bedömningen av personens verksamhet som riksdagsledamot. Inkomsterna ska anmälas för kalenderåret före utgången av juni det år som följer på inkomståret.

Redogörelsen ska lämnas till centralkansliet. Om en ledamot trots uppmaning underlåter att lämna en redogörelse, ska talmannen meddela detta i plenum.

76 b §
Register över bindningar

Centralkansliet ska föra ett register över de uppgifter ledamöterna lämnar om sina bindningar. Uppgifterna är offentliga och ska publiceras i ett allmänt datanät. Uppgifterna i registret och i det allmänna datanätet ska utplånas när uppdraget som riksdagsledamotu pphör.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 22 april 2015.

Vad som föreskrivs i 76 a § 2 mom. tillämpas inte på inkomster som intjänats före ikraftträdandet.

TKF 1/2014
GrUB 7/2014
RSk 49/2014

Helsingfors den 21 januari 2015

På riksdagens vägnar


Pekka Ravitalman


Seppo Tiitinengeneralsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.