54/2015

Utfärdad i Helsingfors den 29 januari 2015

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) 5 §, sådan den lyder i förordning 377/2011,

ändras 18 § 1 mom. samt

fogas till förordningen nya 19 a och 19 b § som följer:

18 §
Delegationens sammansättning

Till den delegation som nämns i 41 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kallar statsrådet högst 12 medlemmar samt en personlig suppleant för var och en. Statsrådet utser bland medlemmarna en ordförande och en vice ordförande. Medlemmarna ska företräda hälso- och sjukvårdsmyndigheterna och undervisningsmyndigheterna, de medicinska och odontologiska fakulteterna och enheterna samt andra högskolor och läroanstalter som svarar för utbildningen av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.


19 a §
Sammansättningen av samordningssektionen för specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt för den särskilda allmänläkarutbildningen

Samordningssektionen för specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt för den särskilda allmänläkarutbildningen har en ordförande, en vice ordförande och högst 18 andra medlemmar med egna personliga suppleanter.

Medlemmarna ska företräda det offentliga och privata servicesystemet, hälsovårds- och undervisningsmyndigheterna, alla universitet som anordnar högsta högskoleexamina inom medicin och odontologi, dem som deltar i specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning, branschens fackorganisationer, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt andra viktiga intressentgrupper.

Om en medlem eller en suppleant i sektionen avgår eller avlider under en mandatperiod, förordnar social- och hälsovårdsministeriet en ny representant i stället för honom eller henne för den återstående mandatperioden.

Sektionen har en generalsekreterare som utses av social- och hälsovårdsministeriet.

19 b §
Uppgifter för samordningssektionen för specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt den särskilda allmänläkarutbildningen

Samordningssektionen för specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt den särskilda allmänläkarutbildningen ska

1) bereda en sådan riksomfattande strategi för specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt den särskilda allmänläkarutbildningen som innehåller en bedömning av den utbildningsvolym per specialområde som behövs samt utbildningens innehåll i förhållande till behovet inom social- och hälsovårdssystemet samt bistå universiteten och social- och hälsovårdsministeriet i fråga om utvärderingar av specialiseringsutbildning,

2) sammanställa uppgifter från regionala delegationer om utvecklingen av antalet specialistläkare och specialisttandläkare och bedöma de regionala behoven av specialistläkare och specialisttandläkare,

3) ta initiativ och ge utlåtanden och rekommendationer i frågor som gäller specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt den särskilda allmänläkarutbildningen,

4) samla in och förmedla information om den internationella utvecklingen inom specialistläkarutbildningen och den särskilda allmänläkarutbildningen,

5) lägga fram förslag för social- och hälsovårdsministeriet till ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt den särskilda allmänläkarutbildningen som utfärdats med stöd av 4 § 3 mom. och 4 a § 4 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

Samordningssektionen kan vid behov tillsätta arbetsgrupper och kalla permanenta eller tillfälliga sakkunniga.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

Helsingfors den 29 januari 2015

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Regeringssekreterare
Eila Mustonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.