46/2015

Utfärdad i Helsingfors den 22 januari 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning

I enlighet med statsrådets beslut,

upphävs i statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning (759/2008) 4—9 §, 12 och 17 § samt bilaga 1 och 3, av dem 4 § den lyder delvis ändrad i förordningarna 319/2009 och 824/2009, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 319/2009 och 601/2009, 7 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 319/2009 samt bilaga 1 och 3 sådana de lyder i förordning 319/2009, samt

ändras förordningens rubrik, 1—3 och 10 §, 11 § 1 och 3 mom., 13 § 3 mom., 14 § 2 mom. och 15 § 3 mom., av dem 1, 3 och 10 § sådana de lyder i  förordning 319/2009 samt 13 §:n 3 mom., 14 §:n 2 mom. och 15 §:n 3 mom. i förordning 1032/2009, som följer:

Statsrådets förordning

om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om det från produktionen frikopplade stöd för svin- och fjäderfähushållning, nedan från produktionen frikopplat stöd, som beviljas som nationellt stöd till södra Finland enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), nedan stödlagen, och som nordligt stöd enligt 6 § 1 mom. 2 punkten i den lagen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) nationellt stöd för svin- och fjäderfähushållning nationellt stöd som är bundet till produktionen och som på basis av antalet djurenheter betalas för svin, hönor, moderhönor, broilrar, moderdjur av köttfjäderfän och andra köttfjäderfän,

2) stödberättigande hektar den åkerareal som enligt 10 e § i stödlagen är stödberättigande,

3) generationsväxling överföring av besittningen av en gårdsbruksenhet till en arvinge som avses i 2 kap. 1—3 § i ärvdabalken (40/1965) och som fortsätter med produktionen.

3 §
Införande av nationellt stöd

Bestämmelser om stödområdena finns i statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015). Med stödområdet AB avses i denna förordning stödområdena A och B enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

10 §
Husdjurslägenhet

En gårdsbruksenhet motsvarar de krav som i 10 e § 1 mom. i stödlagen ställs på en husdjurslägenhet om antalet djurenheter och stödberättigande hektar under stödåret uppfyller förutsättningarna i 10 e § i stödlagen när djurtätheten beräknas.

På omräkning av djurantalet till djurenheter tillämpas statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015).

11 §
Företag i sammanslutningsform

När antalet djurenheter på en gårdsbruksenhet beräknas kan antalet djur inom ett företag i sammanslutningsform beaktas på yrkande, om företaget inte har ansökt om från produktionen frikopplat stöd och om det bestämmande inflytandet i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag enligt bolagsavtalet innehavs av en eller flera sådana bolagsmän som ansökt om från produktionen frikopplat stöd och som uppfyller de övriga förutsättningarna för beviljande av stöd, eller det bestämmande inflytandet i ett aktiebolag innehavs av en eller flera sådana aktieägare som har ansökt om från produktionen frikopplat stöd och som uppfyller de övriga förutsättningarna för beviljande av stöd.


Den förutsättning som gäller det bestämmande inflytandet ska uppfyllas från och med den sista dagen för ansökan under det år som föregår stödåret.

13 §
Överföring av referenskvantitet

Referenskvantiteten för en gård som är belägen inom stödområde AB kan överföras endast till innehavaren av en gårdsbruksenhet som är belägen inom stödområde AB. Referenskvantiteten för en gård som är belägen inom stödområde C1—C4 kan överföras endast till innehavaren av en gårdsbruksenhet som är belägen inom stödområde C1—C4.

14 §
Sammanslagning av referenskvantiteter

Referenskvantiteten för en gård som är belägen inom stödområde AB kan sammanslås endast med en referenskvantitet som beviljats för stödområde AB. Referenskvantiteten för en gård som är belägen inom stödområde C1—C4 kan sammanslås endast med en referenskvantitet som beviljats för stödområde C1—C4.

15 §
Delning av referenskvantitet

Referenskvantiteten för en gård som är belägen inom stödområde AB kan fördelas endast till innehavare av delar av gårdar som är belägna inom stödområde AB. Referenskvantiteten för en gård som är belägen inom stödområde C1—C4 kan fördelas endast till innehavare av delar av gårdar som är belägna inom stödområde C1—C4.Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2015.

På införande av det från produktionen frikopplade stöd som avses i 10 c–10 e § i stödlagen tillämpas de bestämmelser om införande av stöden i stödområdena A och B samt stödområde C1—C4 under stödåret 2009 som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 22 januari 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.