38/2015

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2015

Lag om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) utbildning sådan frivillig yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas för installatörer av system för biomassa, värmepumpar, solcells- och solvärmesystem samt system för tillvaratagande av ytnära geotermisk värme, samt en uppdatering av den utbildningen,

2) utbildare en sammanslutning eller fysisk person som ordnar sådan utbildning som avses i 1 punkten.

2 §
Utbildningens innehåll

Utbildningen indelas i teoretiska och praktiska delar och avslutas med ett prov. Utbildningen ska också innehålla information om marknaden och tekniska särdrag för samt lagstiftningen om installationsområdet i fråga.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om innehållet i utbildningen tillämpas dock inte på en uppdatering av tilläggsutbildningen.

Närmare bestämmelser om kraven på innehållet i utbildningen får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

3 §
Energimyndighetens uppgifter

Energimyndigheten utövar tillsyn över att denna lag följs och godkänner utbildarna.

4 §
Godkännande som utbildare

Ordnande av utbildning förutsätter att utbildaren har godkänts av Energimyndigheten. Energimyndigheten ska till utbildare godkänna en sökande som har tillräcklig undervisningspersonal och lokaler som är lämpliga för undervisningen samt de tekniska anordningar och redskap som behövs.

Energimyndigheten kan återkalla godkännandet om den godkända utbildaren inte längre uppfyller de krav som anges i 1 mom.

5 §
Innehållet i ansökan

Den som ansöker om att bli utbildare ska lämna centrala uppgifter om sin utbildningspersonal och de lokaler som är lämpliga för undervisningen samt om de behövliga tekniska anordningarna och redskapen, de olika delarna av och innehållet i utbildningen samt om andra betydande omständigheter som gäller ordnande av utbildning.

Närmare bestämmelser om innehållet i ansökan får utfärdas genom förordning av miljöministeriet.

6 §
Utbildarens utredningsskyldighet

En godkänd utbildare ska på Energimyndighetens begäran lämna en redogörelse över den utbildning som ordnats, antalet installatörer som utbildats samt över andra betydande omständigheter som hänför sig till tillsynen.

7 §
Avgifter för Energimyndighetens prestationer och avgifternas utsökbarhet

Bestämmelser om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Bestämmelser om direkt utsökbarhet utan utsökningsgrund finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

8 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som avses i 3 och 4 § får begäras hos Energimyndigheten på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller återkallande av ett godkännande av utbildare får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut som gäller godkännande av en utbildare får besvär dock anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2015.

RP 282/2014
MiUB 17/2014
RSv 232/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (32009L0028); EUT L 140, 5.6.2009, s. 16

  Helsingfors den 23 januari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.