29/2015

Utfärdad i Helsingfors den 23 januari 2015

Lag om ändring av 13 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003) 13 § 1 mom. 15 punkten, sådan den lyder i lag 1181/2013, samt

fogas till 13 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1181/2013 och 427/2014, en ny 16 punkt och till 13 §, sådan den lyder i lagarna 1181/2013 och 427/2014, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

13 §
Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem

Utöver vad som föreskrivs i någon annan lag har polisen trots sekretessbestämmelserna rätt att i enlighet med vad som avtalas om saken med den registeransvarige i fråga ur vissa register genom en teknisk anslutning eller som en datamängd få sådan information som polisen behöver för att utföra sina uppdrag och föra sina personregister, enligt följande:


15) ur det register över laddare som avses i 3 § i lagen om laddare (219/2000) uppgifter för övervaknings- och larmuppdrag samt för förhindrande, utredning och avslöjande av brott,

16) av samfund och sammanslutningar uppgifter ur register som gäller passagerare och fordons personal, för förhindrande, avslöjande och utredning av brott, för överlämnande till åtalsprövning samt för att nå efterlysta personer.

Polisen kan ålägga den av vilken polisen har rätt att få uppgifter som avses i 1 mom. 16 punkten att lämna uppgifterna inom en skälig tid. Polisen kan förena åläggandet med vite. Beslutet om föreläggande av vite ska iakttas även om ändring i beslutet söks. Vite får dock inte föreläggas om det finns skäl att misstänka någon för brott och det begärda materialet har samband med brottsmisstanken. Bestämmelser i övrigt om vite finns i viteslagen (1113/1990).Denna lag träder i kraft den 27 januari 2015.

RP 168/2014
FvUB 36/2014
RSv 242/2014

  Helsingfors den 23 januari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.