22/2015

Utfärdad i Helsingfors den 15 januari 2015

Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur (1054/2014) 11 § 2 mom. som följer:

11 §
Begränsning  av  användningen  av  vissa mikrobläkemedel

Läkemedelspreparat som innehåller läkemedelssubstanser som avses i 1 mom. får dock användas för djur då det aktuella läkemedelspreparatet har ett för veterinärmedicinskt läkemedel i Finland giltigt försäljningstillstånd eller något annat tillstånd för överlåtelse för förbrukning. I sådana fall får läkemedelspreparatet endast användas för de djurarter och för de indikationer som fastställs i försäljningstillståndet eller tillståndet för överlåtelse för förbrukning. Med avvikelse från 1 mom. 4 punkten får därtill rifampicin användas tillsammans med erytromycin, azitromycin eller clarithromycin för behandling av Rhodococcus equi -infektioner hos små föl.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

Helsingfors den 15 januari 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.