14/2015

Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015

Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) en ny 8 a § som följer:

8 a §
Avtal om vårdnad om barn före barnets födelse

Om en man före barnets födelse har erkänt sitt faderskap på det sätt som avses i 16 § i faderskapslagen (11/2015), kan mannen och modern till det ofödda barnet i det sammanhanget ingå ett avtal om att vårdnaden om barnet anförtros båda föräldrarna gemensamt.

Den hälsovårdare eller barnmorska som har tagit emot erkännandet ska genom sin underskrift styrka föräldrarnas underskrifter och efter det sända handlingen till den barnatillsyningsman som avses i 16 § 5 mom. i faderskapslagen för fastställelse av avtalet. Socialnämnden får inte fastställa avtalet förrän mannens faderskap har fastställts.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 91/2014
LaUB 16/2014
RSv 235/2014

  Helsingfors den 13 januari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.