12/2015

Utfärdad i Helsingfors den 13 januari 2015

Lag om ändring av lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) 2 och 3 §, 11 § 3 mom. och 13 § som följer:

2 §
Initiativ till undersökning

I samband med ett mål om fastställande eller upphävande av faderskap som domstolen behandlar kan den förordna om undersökning, om en part kräver en undersökning eller om domstolen i övrigt anser att en sådan behövs för att saken skall kunna utredas. Barnatillsyningsmannen kan beställa en undersökning, om förutsättningarna enligt 9 § i faderskapslagen (11/2015) är uppfyllda.

3 §
Undersökningsmyndigheter

Undersökningarna utförs av Institutet för hälsa och välfärd eller Hjelt-institutet vid Helsingfors universitet (undersökningsmyndighet).

11 §
Förordnande om undersökning

Intyg utfärdas av en för provtagningen ansvarig yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller av en sådan tjänsteman vid en finsk beskickning som avses i 18 § 2 mom. i faderskapslagen.

13 §
Provtagning

För undersökningen tas det på levande personer ett cellprov från munnens slemhinna, om det inte finns särskilda skäl att ta ett blodprov.

Provet på avlidna tas från sådan vävnad som finns att tillgå.

Blodprov tas vid en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården av en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som har fått behövlig utbildning för att ta blodprov. Cellprov från munnens slemhinna kan även tas under uppsikt av barnatillsyningsmannen eller en sådan tjänsteman vid en finsk beskickning som avses i 18 § 2 mom. i faderskapslagen. Innan provet tas ska provgivaren styrka sin identitet för provtagaren eller för den som övervakar provtagningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 91/2014
LaUB 16/2014
RSv 235/2014

  Helsingfors den 13 januari 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.