7/2015

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 8 januari 2015

Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 3 mom. i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), sådant momentet lyder i lag 1356/2014, 4 § 5 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) samt 25 § 3 mom. i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013), sådant momentet lyder i lag 1358/2014:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (den horisontella förordningen) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor (kontrollförordningen) i fråga om de föreskrivna verksamhetskrav som gäller miljö, klimatförändring och god jordbrukshävd, folkhälsa, djurhälsa och växtskydd samt djurskydd och som avses i artikel 93 och bilaga II till den horisontella förordningen samt om övervakningen av att verksamhetskraven och de i artikel 94 i den horisontella förordningen avsedda krav som gäller god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs.

2 §
Föreskrivna verksamhetskrav

Bestämmelser som ska iakttas såsom föreskrivna verksamhetskrav är de i bilaga 1—3 till denna förordning angivna nationella bestämmelser som utfärdats för att genomföra de direktiv som nämns i bilaga II till den horisontella förordningen samt de i bilaga II till den horisontella förordningen nämnda bestämmelserna i Europeiska unionens förordningar och de i bilaga 1—3 till denna förordning angivna nationella bestämmelser och beslut som kompletterar dem.

3 §
Övervakning av de föreskrivna verksamhetskraven samt kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Bestämmelser om övervakningen av de föreskrivna verksamhetskraven samt kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden finns i kontrollförordningen.

Bestämmelser om kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden finns i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015).

4 §
Lägsta kontrollnivå för kontroller på plats

Bestämmelser om lägsta kontrollnivå när det gäller kontroller på plats finns i artikel 68.1 i kontrollförordningen.

I fråga om lägsta kontrollnivå vid övervakningen av efterlevnaden av de föreskrivna verksamhetskraven gällande identifiering och registrering av djur tillämpas vad som föreskrivs om miniminivån för kontroller i följande rättsakter och författningar:

1) kommissionens förordning (EG) nr 1082/2003 om närmare föreskrifter för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 när det gäller miniminivån för de kontroller som skall utföras inom ramen för systemet för identifiering och registrering av nötkreatur,

2) kommissionens förordning (EG) nr 1505/2006 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 21/2004 när det gäller miniminivån för de kontroller som skall utföras för identifiering och registrering av får och getter,

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin (720/2012).

För att uppnå lägsta kontrollnivå kan tillsynsmyndigheten också tillämpa de undantag som anges i artikel 68.2 i kontrollförordningen.

5 §
Administrativa kontroller

Övervakning av att de föreskrivna verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs kan förutom genom kontroller på plats utföras genom administrativa kontroller i enlighet med artikel 96.2 i den horisontella förordningen samt artikel 71.4 i kontrollförordningen. Om det vid en administrativ kontroll konstateras att bestämmelser inte har följts, ska en kontroll utföras på plats om det behövs för utarbetande av en kontrollrapport enligt artikel 72 i kontrollförordningen.

6 §
Sändande av kontrollrapporterna till närings-, trafik- och miljöcentralen

Regionförvaltningsverket ska sända kontrollrapporter över kontroller som verket utfört till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen inom en månad från det att kontrollrapporten utarbetades.

7 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 13 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs:

1) statsrådets förordning om övervakningen av kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt av föreskrivna verksamhetskrav som hänför sig till miljön och ingår i tvärvillkoren (636/2007);

2) statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som gäller folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och anmälan om sjukdomar, djurens välbefinnande samt identifiering och registrering av djur (118/2010).

Bestämmelserna i 9 § i den förordning som nämns i 2 mom. 1 punkten tillämpas dock till och med den 31 mars 2015.

De förordningar som upphävs tillämpas på sådan övervakning av föreskrivna verksamhetskrav och krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som gäller stöd- och betalningsansökningar som gjorts före den 1 januari 2015.

Övervakningen av de föreskrivna verksamhetskraven för djurskydd ska stämma överens med alla krav enligt de nationella bestämmelser som anges i bilaga 3 till denna förordning från och med den 1 januari 2016.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 (32013R1306); EUT nr L 347, 20.12.2013, s. 549
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 (32014R809), EUT nr L 227, 31.7.2014, s. 69

  Helsingfors den 8 januari 2015

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Lagstiftningsråd
Johanna Wallius

Bilaga 1

Föreskrivna verksamhetskrav som gäller miljö, klimatförändring och god jordbrukshävd

Verksamhetskrav Europeiska unionens bestämmelser Nationella genomförandebestämmelser eller kompletterande bestämmelser
1 Rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, artiklarna 4 och 5 Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014), 5 §, 7 § 1 och 5—8 mom., 8 §, 10 § 1—3, 5—7 och 9 mom. samt 11—13, 15 och 16 §
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar, artikel 3.1, artikel 3.2 b, artikel 4.1, 4.2. och 4.4 Naturvårdslagen (1096/1996), 9 § samt skyddsbeslut som fattats med stöd av 24 och 25 §, skyddsbeslut beträffande fåglar som fattats med stöd av 47 § samt 64 a och 65 b § och beslut som fattats med stöd av 65 c §
3 Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, artikel 6.1 och 6.2 Naturvårdslagen (1096/1996), 9 § samt skyddsbeslut beträffande områden som nämns i 64 § 1 mom. 2 punkten som fattats med stöd av 24 och 25 § samt 64 a och 65 b § och beslut som fattats med stöd av 65 c §

Bilaga 2

Föreskrivna verksamhetskrav som gäller folkhälsa, djurhälsa och växtskydd

Verksamhetskrav Europeiska unionens bestämmelser Nationella genomförandebestämmelser eller kompletterande bestämmelser
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, artiklarna 14, 15, 17.1*, samt artiklarna 18, 19 och 20 Livsmedelslagen (23/2006), 22 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel (1386/2011), 5 § 2 och 3 mom. och 7 §, ingressen till bilaga 1 samt i bilaga 2 kap. 4 punkt 4.2 underpunkterna 2—5, punkt 4.3 underpunkterna 1, 2 och 6, punkt 4.4 underpunkt 4 samt kap. 5
*så som den genomförts i synnerhet genom följande bestämmelser: Lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), förbud mot användning av läkemedel, läkemedelssubstanser och läkemedelspreparat som föreskrivits med stöd av 8 och 9 § samt 10 § 1 mom., 11 § och 12 § 1—3 mom.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004, artikel 14 Statsrådets förordning om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur (1054/2014), 4 § punkt 5
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning och överlåtelse av läkemedel för behandling av djur (948/2014), bilaga 2 kap. 1 punkt 4
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om journalföring av medicinering av produktionsdjur (949/2014), 4 och 5 §
Kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel, bilagan
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, artikel 4.1 samt punkt 4 leden g, h och j, punkt 5 leden f och h och punkt 6 i avsnitt II i del A i bilaga I samt punkt 8 leden a, b, d och e och punkt 9 leden a och c i avsnitt III i del A i bilaga I
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, artikel 3.1 samt punkt 1 leden b, c, d och e, punkt 2 leden a i, ii och iii, leden b i och ii samt led c och punkterna 3, 4 och 5 i kapitel I i avsnitt IX i bilaga III, punkterna 1, 2, 3 och 4 i del A i kapitel II i avsnitt IX i bilaga III och punkt 1 leden a och d, punkt 2, punkt 4 leden a och b i del B i kapitel II i avsnitt IX i bilaga III, samt punkt 1 i kapitel 1 i avsnitt X i bilaga III
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien, artikel 5.1 samt punkt 4 leden e och g i avsnitt I i del A i bilaga I och punkt 2 leden a, b och e i avsnitt II i del A i bilaga I, artikel 5.5 samt punkterna 1 och 2 i bilaga III samt artikel 5.6
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, artikel 18
5 Rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion och om upphävande av direktiv 81/602/EEG, 88/146/EEG och 88/299/EEG, artikel 3 leden a, b, d och e samt artiklarna 4, 5 och 7 Lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), 10 § 1 mom.
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om journalföring av medicinering av produktionsdjur (949/2014), 4 och 5 §
Statsrådets förordning om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur (1054/2014), 4 § punkterna 1—4 och 6—7 §
6 Rådets direktiv 2008/71/EG om identifikation och registrering av svin, artiklarna 3, 4 och 5 Lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), 9, 11, 19 och 21 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin (720/2012), 5—8 §
7 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97, artiklarna 4 och 7 Lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), 13, 19 och 21 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur (1391/2006), 6—10, 14 och 15 §
8 Rådets förordning (EG) nr 21/2004 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG, artiklarna 3—5 Lagen om ett system för identifiering av djur (238/2010), 13, 19 och 21 §
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005), 6, 8—10, 13 och 14 §
9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, artiklarna 7, 11—13 och 15 Lagen om djursjukdomar (441/2013), 14 och 19 §, samt beslut om bekämpning av transmissibel spongiform encefalopati som fattats med stöd av 4 kap.
10 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, första och andra meningen i artikel 55

Bilaga 3

Föreskrivna verksamhetskrav som gäller djurskydd

Verksamhetskrav Europeiska unionens bestämmelser Nationella genomförandebestämmelser eller kompletterande bestämmelser
11, 12 och 13 Rådets direktiv 2008/119/EG om fastställande av lägsta djurskyddskrav för kalvar, artiklarna 3 och 4 Djurskyddslagen (247/1996), första och andra meningen i 3 § 1 mom., 4—5 §, andra och tredje meningen i 6 § 1 mom., 7 § (svin, höns, broilrar), 26 a §, 26 b § (broilrar) samt 26 c § 3 och 4 mom. (djurtätheten för broilrar)
Rådets direktiv 2008/120/EG om fastställande av lägsta djurskyddskrav vid svinhållning, artiklarna 3 och 4.1 Djurskyddsförordningen (396/1996), 1 §, 2 § med undantag för sista meningen i 1 mom., 3—4 och 6—11 §, 14 § punkt 6 a och 23 §
Rådets direktiv 98/58/EG om skydd av animalieproduktionens djur, artikel 4 Bestämmelser i artspecifika förordningar
Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur (592/2010) med undantag för andra och tredje meningen i 3 § 3 mom., sista meningen i 4 § 1 mom., 5 § 3 mom., 6 § 5 mom., 9 § 1 mom., sista meningen i 11 § 2 mom., 11 § 3 och 4 mom., 12 § 2 mom. och 15—17 §
Statsrådets förordning om skydd av svin (629/2012) med undantag för andra meningen i 4 § 4 mom., 4 § 5 och 6 mom. och 5 § 4 mom.
Statsrådets förordning om skydd av får (587/2010) med undantag för 3 § 2 mom., sista meningen i 5 § 1 mom., sista meningen i 5 § 2 mom., sista meningen i 7 §, sista meningen i 9 § 2 mom., 9 § 3 mom., första och tredje meningen i 10 § 1 mom., 10 § 2 mom. samt 13—15 §
Statsrådets förordning om skydd av getter (589/2010) med undantag för 3 § 2 mom., sista meningen i 5 § 1 mom., sista meningen i 5 § 3 mom., 7 § 2 mom., sista meningen i 9 § 2 mom., 9 § 3 och 4 mom. samt 12 och 13 §
Statsrådets förordning om skydd av hjortar i hägn (590/2010) med undantag för första meningen i 3 § 2 mom.
Statsrådets förordning om skydd av strutsfåglar (676/2010) med undantag för andra meningen i 3 § 1 mom., sista meningen i 3 § 2 mom. och första och tredje meningen i 3 § 5 mom., andra och tredje meningen i 4 § 1 mom., de andra meningarna än den första meningen i 6 § 3 mom., 6 § 4 mom., sista meningen i 8 § 1 mom., 8 § 2 och 3 mom., 9 § 1 och 2 mom., sista meningen i 9 § 3 mom. samt 11 §
Statsrådets förordning om skydd av höns (673/2010) med undantag för sista meningen i 3 § 3 mom., 4 § 4 mom., sista meningen i 5 § 1 mom., 8 § 2 mom., 11 § 4 mom. och 14 §
Statsrådets förordning om skydd av hästar (588/2010) med undantag för 2 § 4 mom., andra meningen i 3 § 3 mom., sista meningen i 4 § 1 mom., 6 § 3 mom. och 8 § 1, 3 och 4 mom.
Statsrådets förordning om skydd av bison i hägn (591/2010)
Statsrådets förordning om skydd av pälsdjur (1084/2011) med undantag för de andra meningarna än den första meningen i 3 § 1 mom., 3 § 2 mom., andra meningen i 3 § 4 mom., 4 § 5 mom., 8 § 1 mom., 9 § 2—4 mom. samt 10 § och 12 §
Statsrådets förordning om skydd av ankor och gäss (675/2010) med undantag för sista meningen i 3 § 3 mom., 3 § 4 mom., andra meningen i 4 § 1 mom., de andra meningarna än den första meningen i 4 § 2 mom., 5 § 3 mom., 8 § 3 mom. samt 9 § 1—3 mom.
Statsrådets förordning om skydd av kalkoner (677/2010) med undantag för 3 § 3 och 5 mom., 4 § 1 mom., sista meningen i 4 § 2 mom., 5 § 4 mom., 6 § 5 mom., 8 § 3 och 4 mom. samt 9 §
Statsrådets förordning om skydd av broilrar (375/2011) med undantag för kravet om en sammanhängande mörkerperiod i sista meningen i 3 § 3 mom., 4 § 4 mom., sista meningen i 4 § 5 mom. samt 9 §, 11—16, 18 och 19 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.