1457/2014

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2014

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 43 § 6 mom. i yrkeshögskolelagen (932/2014):

1 §
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för utbildningen

Finansieringsandelen för utbildningen enligt 13 § 1 mom. i statsrådets förordning om yrkeshögskolor (1129/2014) grundar sig på följande beräkningskriterier och deras inbördes viktning:

1) antalet högskoleexamina som under kalenderåret avlagts vid yrkeshögskolan, viktkoefficient 46,

2) antalet studerande för yrkeshögskoleexamen som under läsåret avlagt minst 55 studiepoäng, viktkoefficient 24,

3) det totala antalet studiepoäng som under kalenderåret avlagts inom den öppna yrkeshögskoleundervisningen eller i form av andra fristående studier samt inom den förberedande utbildningen för invandrare, viktkoefficient 4,

4) poängsumman för svaren i den riksomfattande enkäten för studeranderespons under kalenderåret, viktkoefficient 3,

5) antalet utexaminerade som ett år efter avlagd yrkeshögskoleexamen vid yrkeshögskolan är sysselsatta, viktkoefficient 3,

6) antalet utbytesstuderande som under kalenderåret rest från Finland och rest till Finland för mer än tre månader, viktkoefficient 2,25,

7) antalet studerande som under kalenderåret avlagt studiehelheten yrkespedagogisk lärarutbildning inom den yrkespedagogiska lärarutbildningen, viktkoefficient 2,

8) antalet yrkeshögskoleexamina som vid yrkeshögskolan avlagts av utländska studerande under kalenderåret, viktkoefficient 0,75.

Antalet avlagda yrkeshögskoleexamina enligt 1 mom. 1 punkten multipliceras med de kostnadskoefficienter och de koefficienter för varje enskilt utbildningsområde som används vid uträkningen av finansieringen av varje yrkeshögskola för 2014.

I den enkät för studeranderespons som avses i 1 mom. 4 punkten ska de som avlagt högskoleexamen svara på påståendena i bilaga 1. Svaren på påståendena poängsätts enligt bilaga 2.

Vid den beräkning av antalet sysselsatta som avses i 1 mom. 5 punkten multipliceras antalet utexaminerade som är sysselsatta som företagare med 2.

2 §
Beräkningskriterierna för finansieringsandelen för forsknings- och utvecklingsverksamhet

Finansieringsandelen för forsknings- och utvecklingsverksamhet enligt 13 § 2 mom. i statsrådets förordning om yrkeshögskolor grundar sig på följande beräkningskriterier och deras inbördes viktning:

1) extern finansiering av forsknings- och utvecklingsarbetet utifrån de uppgifter som Statistikcentralen samlat in och den definition av extern forsknings- och utvecklingsverksamhet som Statistikcentralen utarbetat, viktkoefficient 8,

2) antalet högre yrkeshögskoleexamina som avlagts under kalenderåret, viktkoefficient 4,

3) antalet publikationer, offentliga produktioner inom konst och konstindustri, audiovisuella material samt data- och kommunikationstekniska program, viktkoefficient 2,

4) antalet deltagare i internationellt lärar- eller expertutbyte som omfattat minst fem dagar under kalenderåret, viktkoefficient 1.

I 1 mom. 3 punkten avses med publikation sådana publikationer som grundar sig på forskning och vars upphovsman står i anställningsförhållande till en yrkeshögskola eller annars är en del av yrkeshögskolesamfundet, eller publikationer som yrkeshögskolan genom sin verksamhet har möjliggjort och som hör till någon av följande publikationstyper enligt datainsamlingsklasserna för undervisnings- och kulturministeriets publikationer:

1) referentgranskade vetenskapliga artiklar (A)

2) icke-referentgranskade vetenskapliga skrifter (B)

3) vetenskapliga böcker (monografier) (C)

4) publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp (D)

5) publikationer för allmänheten (E)

6) offentlig konstnärlig och konstindustriell verksamhet (F)

7) audiovisuellt material samt data- och kommunikationstekniska program (I)

3 §
Uppdatering av uppgifterna enligt beräkningskriterierna

Vid uträkningen av finansieringsandelen enligt 1 och 2 § används medeltalet för beräkningsgrunderna för de tre senaste tillgängliga åren och finansieringen fördelas mellan högskolorna direkt i förhållande till beräkningskriterierna.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 18 december 2014

Undervisnings- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Maiju Tuominen

Bilaga

1 Påståenden i den riksomfattande enkäten för studeranderespons som ska beaktas vid beräkningen av finansieringsandelen för utbildningen

1 Undervisningen i yrkeshögskolan har varit sakkunnig och högklassig.

2 Studierådgivningen och studiehandledningen i yrkeshögskolan har gett mig gott stöd i mina studier.

3 Handledningen under min praktik har varit tillräcklig.

4 Arbetsuppgifterna under praktiken har stött inlärningen.

5 Yrkeshögskolan har på olika sätt stött utvecklingen av mina arbetslivskontakter.

6 I mitt arbete efter avslutade studier har jag nytta av det jag lärt mig i yrkeshögskolan.

2 Poängsättningsskala för svaren på påståendena i den riksomfattande enkäten för studeranderespons

4 poäng helt av samma åsikt

3 poängdelvis av samma åsikt

2 poängdelvis av annan åsikt

1 poänghelt av annan åsikt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.