1446/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009):

1 §
Grunderna för bestämmande av fjärrortstal

Det fjärrortstal som avses i 26 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) består av summan av två befolkningsunderlagsindex, vardera med minimivärdet 0. Det första befolkningsunderlagsindexet (lokalt befolkningsunderlagsindex) mäter folkmängden på 25 kilometers avstånd och det andra (regionalt befolkningsunderlagsindex) på 50 kilometers avstånd från kommunens demografiska mittpunkt.  Kommunens demografiska mittpunkt är kommunens kalkylerade befolkningstyngdpunkt som beräknas utgående från rutor av storleken en kvadratkilometer på så sätt att varje bosatt rutas befolkningsmängd är viktvariabel och koordinaterna för rutans medelpunkt är lägesvariabel.

Det lokala befolkningsunderlagsindexet fås genom att det antal personer som bor på högst 25 kilometers avstånd dras av från 15 000, varefter skillnaden divideras med 15 000. Det regionala befolkningsunderlagsindexet fås genom att det antal personer som bor på högst 50 kilometers avstånd dras av från 60 000, varefter skillnaden divideras med 60 000. Indexen beräknas på grundval av Statistikcentralens statistik över befolkningens fördelning per kvadratkilometer, vilken justeras med fem års mellanrum.

2 §
Skatteinkomster som tas i beaktande vid utjämningar av statsandelen på basis av skatteinkomsterna

När de utjämningar av statsandelen som görs på basis av kommunens skatteinkomster bestäms, beaktas som kalkylerade skatteinkomster enligt 29 § i lagen om statsandel för kommunal basservice skatterna för skatteåret före finansåret. Om debiteringsuppgifterna för skatteinkomsterna inte finns tillgängliga senast den 1 december året före finansåret, kan uppgifterna för det föregående skatteåret användas. Utjämningarna av statsandelarna rättas då inom två månader från det att debiteringsuppgifterna har blivit klara.

Som kommunens kalkylerade kommunalskatt används den kalkylerade kommunalskatten enligt 3 a § i lagen om skatteredovisning (532/1998) och som kommunens andel av samfundsskatten den i nämnda paragraf avsedda samfundsskatt som ska betalas.

När den kalkylerade fastighetsskatten för kärnkraftverk beräknas fås kommunens kalkylerade skatteinkomst genom att kommunens kalkylerade kommunalskatt, den kalkylerade fastighetsskatten för kärnkraftverk och beloppet av samfundsskatten adderas.  När den kalkylerade skatteinkomsten beräknas används som invånarantal invånarantalet det år vars inkomster utgör grunden för kommunalskatten och samfundsskatten.

3 §
Lämnande av uppgifter som rör hemkommunsersättningen

Kommunen och andra utbildningsanordnare som ordnar förskoleundervisning och grundläggande utbildning ska till finansministeriet lämna in de uppgifter om elevantal och hemkommun som avses i 43 § i lagen om statsandel för kommunal basservice i fråga om de elever för vilka de ordnar förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Uppgifterna ska lämnas på Statistikcentralens blankett senast den 20 februari året före finansåret. Antalet elever och elevernas hemkommuner ska anges separat för 6-, 7—12- och 13—15-åringar. Dessutom ska de elever som inte har hemkommun i Finland eller som har hemkommun på Åland anges separat.    

4 §
Förhandlingar om justering av kostnadsfördelningen 

De förhandlingar mellan finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Kommunförbund rf som avses i 47 § 1 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice förs under ledning av finansministeriet.

5 §
Grundpriser och grundpriser för tilläggsdelar

De grundpriser som avses i 6—13 och 26—28 § i lagen om statsandel för kommunal basservice är 2015 följande:

Kalkylerade kostnader Euro
0—5 -åringar 8 483,82
6  -åringar 8 947,47
7—12  -åringar 7 269,02
13—15 -åringar 12 478,59
16—18 -åringar    3 981,85
19—64 -åringar 1 033,38
65—74 -åringar 2 122,03
75—84 -åringar 5 715,25
85 -åringar och äldre 19 116,73
Sjukfrekvenskoefficient 1 125,29
Arbetslöshetskoefficient 87, 44
Tvåspråkighetskoefficient 269,61
Främmandespråkskoefficient 1 893,80
Befolkningstäthetskoefficient 38,10
Karaktär av skärgård 371,08
Utbildningsbakgrundskoefficient 409,82
Tilläggsdelar
Tilläggsdel för fjärrort 207,12
Tilläggsdel för kommun inom samernas hembygdsområde 2 630,69
Tilläggsdel på basis av självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser 62,86
6 §
Prisindex för basservicen 

Statistikcentralen producerar och publicerar det prisindex för basservicen som avses i 57 § 2 mom. i lagen om statsandel för kommunal basservice. Indexet beräknas utifrån förändringen i förtjänstnivån för kommunens löntagare, vilken publiceras av Statistikcentralen, förändringarna i konsumentindex, partiprisindex och byggnadskostnadsindex, vilka publiceras av Statistikcentralen, samt förändringarna i kommunernas lönebundna avgifter. Som lönebundna avgifter anses de folkpensions-, sjukförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings- och pensionsavgifter i anslutning till lönerna som kommunerna betalar i egenskap av arbetsgivare.

I prisindex för basservicen viktas utvecklingen av de pris- och kostnadsindex som nämns i 1 mom. efter de kostnadsandelar som beräknas utifrån boksluten för kommunernas och samkommunernas social- och hälsovård samt undervisnings- och kulturverksamhet. Till kostnaderna räknas personalens lönekostnader med bikostnader, köp av varor och tjänster samt övriga driftskostnader.

Poängtalet för prisindex för basservicen var 100 år 2000. Viktstrukturen för de kostnader som avses i 2 mom. justeras regelbundet, minst vart femte år. Den beräknade förändring i kostnadsnivån under finansåret som avses i 57 § 2 mom. i lagen om statsandel för kommunal service grundar sig på finansministeriets prognos om förändringen i prisindex för basservicen. Prognosen baserar sig på de senaste uppgifter som finns tillgängliga av i 1 mom. avsedda uppgifter som används vid beräknandet av index. Skillnaden mellan förändringarna i den faktiska kostnadsnivån under finansåret och den ovannämnda beräkningen grundar sig på den faktiska förändringen i prisindex för basservicen.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1732/2009).

Oberoende av vad som föreskrivs i 1 § 1 mom. om justering av fjärrortstal, justeras fjärrortstalen med stöd av denna förordning första gången utifrån statistiken för årsskiftet 2015—2016, och detta tillämpas första gången finansåret 2017.

  Helsingfors den 30 december 2014

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Lagstiftningsråd
Marja Isomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.