1443/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om miljöinvesteringsstöd för fartyg åren 2015—2020

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på beviljande, utbetalning och användning av investeringsstöd för fartyg enligt statsbudgeten i syfte att höja nivån på miljöskyddet.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) den allmänna gruppundantagsförordningen kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

2) unionsnorm en norm som avses i artikel 2.102 i den allmänna gruppundantagsförordningen,

3) små och medelstora företag företag som avses i artikel 2.2 i den allmänna gruppundantagsförordningen,

4) stora företag företag som avses i artikel 2.24 i den allmänna gruppundantagsförordningen,

5) företag i svårigheter företag som avses i artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen,

6) eftermontering montering på ett färdigt fartyg som är i trafik,

7) inledande av arbeten situationer som avses i artikel 2.23 i den allmänna gruppundantagsförordningen. 

3 §
Statsbidragsmyndighet

Kommunikationsministeriet fattar beslut om beviljande av investeringsstöd och sköter andra uppgifter som anges i denna förordning.

4 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av investeringsstöd

Stöd kan beviljas företag som bedriver rederiverksamhet och som är registrerade i Finland.

Stöd kan beviljas för byggande av nya fartyg eller för eftermontering om

1) den sökande förbinder sig att hålla fartyget registrerat i det finska fartygsregistret och infört i handelsfartygsförteckningen i minst ett år efter betalningen av stödet,

2) stödmottagaren uppskattas ha förutsättningar att bedriva fortgående ekonomiskt lönsam verksamhet, och

3) projektet kan antas bli genomfört inom tre år från det att ansökan om stöd lämnades in.

Stöd kan inte beviljas företag i svårigheter.

5 §
Stimulanseffekt

Investeringsstödet ska ha en stimulanseffekt på stödmottagaren.

Stödet anses ha en stimulanseffekt om sökanden har lämnat in en skriftlig ansökan om stöd till kommunikationsministeriet innan arbetet med projektet eller verksamheten inleds.

6 §
Projekt som kan stödjas

Stöd kan beviljas för projekt som gör det möjligt för stödmottagaren

1) att höja nivån på miljöskyddet i sin verksamhet genom att gå längre än unionsnormerna,

2) att höja nivån på miljöskyddet i sin verksamhet även i avsaknad av unionsnormer, eller

3) att höja nivån på miljöskyddet i sin verksamhet genom att uppfylla unionsnormer som antagits men ännu inte trätt i kraft, förutsatt att investeringen genomförs och slutförs minst ett år före den dag då den berörda normen träder i kraft.

Stöd beviljas inte om investeringar görs för att säkerställa att företagen rättar sig efter unionsnormer som redan har antagits men ännu inte trätt i kraft.

Med avvikelse från 2 mom. kan stöd beviljas i situationer som avses i artikel 36.4 i den allmänna gruppundantagsförordningen.

7 §
Ansökan om investeringsstöd

Investeringsstöd söks hos kommunikationsministeriet.

Ansökan om stöd ska göras skriftligen.

8 §
Utredningar som ska fogas till ansökan

Till ansökan ska det fogas ett utlåtande som sökanden inhämtat hos Teknologiska forskningscentralen VTT Ab eller något annat motsvarande opartiskt forskningsinstitut om att projektet uppfyller de förutsättningar för beviljande av stöd som anges i 4 – 6 § och att de stödberättigande projektkostnader som den sökande uppgett överensstämmer med 10 §. 

I det utlåtande som avses i 1 mom. ska den som gett utlåtandet dessutom redogöra för och lämna en försäkran om sin oavhängighet och opartiskhet i förhållande till den som ansöker om stöd.

9 §
Stödets maximibelopp

Stödet för verksamhet som avses i 6 § 1 och 2 punkten är för små företag högst 60 procent, för medelstora företag högst 50 procent och för stora företag högst 40 procent av de stödberättigande projektkostnaderna.

Stödet för verksamhet som avses i 6 § 3 punkten är

1) för små företag högst 20 procent, för medelstora företag högst 15 procent och för stora företag högst 10 procent av de stödberättigande projektkostnaderna, om investeringen genomförs och slutförs tidigare än tre år före den dag då den berörda unionsnormen träder i kraft,

2) för små företag högst 15 procent, för medelstora företag högst 10 procent och för stora företag högst 5 procent av de stödberättigande projektkostnaderna, om investeringen genomförs och slutförs mellan ett och tre år före den dag då den berörda unionsnormen träder i kraft. 

Ett enskilt stöd som beviljas ur stödprogrammet får inte överstiga 15 miljoner euro per företag och investeringsprojekt.

10 §
Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är kostnader som har ett direkt samband med att

1) uppnå en högre miljöskyddsnivå än den nivå på miljöskyddet som förutsätts enligt unionsnormerna,

2) höja nivån på miljöskyddet i avsaknad av unionsnormer, eller

3) uppnå den miljöskyddsnivå som krävs enligt unionsnormer innan de berörda normerna har trätt i kraft.

Om de kostnader som har samband med uppnåendet av miljöskyddsmålen kan urskiljas ur den totala investeringskostnaden som en separat investering, utgör kostnaderna för den separata investeringen stödberättigande kostnader.

I andra fall än de som avses i 2 mom. specificeras de stödberättigande kostnaderna genom hänvisning till en liknande, mindre miljövänlig investering som skulle ha genomförts på ett trovärdigt sätt utan stöd. Skillnaden mellan kostnaderna för båda investeringarna anger den miljöskyddsrelaterade kostnaden och utgör de stödberättigande kostnaderna.

11 §
Behandling av ansökningarna

De ansökningar som inkommit under varje ansökningsomgång behandlas och avgörs tillsammans.

Kommunikationsministeriet begär utlåtande av Trafiksäkerhetsverket om huruvida projektet berättigar till stöd.

Om flera ansökningar har inkommit och den fullmakt som beviljats i statsbudgeten inte räcker till för att godkänna alla ansökningar, ska stöd i första hand beviljas till de projekt som leder till den mest betydelsefulla höjningen av miljöskyddsnivån.

12 §
Beslutet och villkoren i det

Kommunikationsministeriet kan i sitt beslut ställa närmare villkor och begränsningar för utbetalningen och användningen av stödet.

13 §
Utbetalning av stödet

Stödet betalas ut efter att fartyget har överlåtits till stödmottagaren och fartyget på dennas ansökan har införts i handelsfartygsförteckningen i enlighet med lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) eller efter att den eftermontering av utrustning som ska göras är klar.

Stödet betalas ut på basis av de faktiska stödberättigande kostnader som den sökande visat och styrkt.

Stöd betalas inte ut till företag inte har iakttagit ett sådant återbetalningskrav som avses i artikel 1.4 a i den allmänna gruppundantagsförordningen.

14 §
Anmälan om ändringar samt indragning av utbetalningen

Stödmottagaren ska underrätta kommunikationsministeriet om ändringar i de omständigheter som ligger till grund för beviljande av stödet.

Ett beslut att bevilja stöd kan genom beslut av kommunikationsministeriet återkallas innan stödet betalats ut, om det har skett en ändring i förutsättningarna för beviljandet efter det att beslutet att bevilja stödet fattades.

15 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till och med den 31 december 2020.

Denna förordning tillämpas också på sådant understöd som beviljats med stöd av statsrådets förordning om de allmänna villkoren för investeringsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet (946/2010) men som inte betalats ut.

  Helsingfors den 30 december 2014

Trafik- och kommunminister
Paula Risikko

Överinspektör
Tanja Müller

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.