1438/2014

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om yrkeshögskolor (1129/2014) 10 § 1 mom. samt

fogas till 3 § ett nytt 7 mom. och till förordningen nya 6 a—6 c § och en ny 18 a § som följer:

3 §
Studiernas dimensionering och omfattning

Omfattningen av specialiseringsutbildningarna är minst 30 studiepoäng.

6 a §
Specialiseringsutbildningens mål samt påvisande av kompetens

Målet för specialiseringsutbildningen vid yrkeshögskolorna är att den studerande utgående från sin utbildningsbakgrund och arbetserfarenhet

1) kan sköta krävande expertuppgifter inom sådana arbetslivssektorer som har fastställts inom ramen för avtalsförfarandet enligt 11 a § 3 mom. i yrkeshögskolelagen,

2) förvärvar behärskande av den fördjupade specialkompetens eller sektorsövergripande helhet som utgör en förutsättning för sakkunnighet,

3) med utgångspunkt i forskning eller metoder inom konstnärlig verksamhet kan utvärdera och utveckla yrkespraxis inom sitt specialområde,

4) inom sitt eget specialområde kan vara expert i sammanslutningar och nätverk.

Expertisen visas på det sätt som fastställs i avtalsförfarandet enligt 11 a § 3 mom. i yrkeshögskolelagen.

6 b §
Avtal om specialiseringsutbildning

För att ett avtal enligt 11 a § 3 mom. i yrkeshögskolelagen ska uppkomma ska avtalsparterna utgöra en majoritet av de yrkeshögskolor som meddelar undervisning som leder till yrkeshögskoleexamen med därtill förenad examensbenämning inom det område inom vilket specialiseringsutbildningen ordnas.

De parter som företräder arbetslivet och det sätt på vilket de har deltagit i avtalsförfarandet ska antecknas i avtalet. I ett avtal om specialiseringsutbildning ska avtalas åtminstone om specialiseringsutbildningens benämning, omfattning, mål och målgrupp samt det sätt på vilket en studerande ska åvisa sin sakkunskap.

En yrkeshögskola kan ansluta sig till ett avtal om specialiseringsutbildning också efter att avtalet har ingåtts. De ursprungliga avtalsparterna är skyldiga att som avtalsparter godkänna alla de yrkeshögskolor som meddelar undervisning som leder till yrkeshögskoleexamen med därtill förenad examensbenämning inom det område inom vilket specialiseringsutbildningen ordnas. Parterna ansluter sig till avtalet genom att underteckna det ursprungliga avtalsdokumentet.

6 c §
Ordnande av specialiseringsutbildning

Specialiseringsutbildning kan ordnas av de yrkeshögskolor som i enlighet med examinaoch examensbenämningarna i sina tillstånd meddelar undervisning som leder till yrkeshögskoleexamen inom det område inom vilket specialiseringsutbildningen ordnas. Ordnandet av specialiseringsutbildning förutsätter att yrkeshögskolan i fråga är part i ett avtal enligt 11 a § 3 mom. i yrkeshögskolelagen.

10 §
Betyg

Yrkeshögskolan ger studeranden ett examensbetyg över avlagd examen. Intyg ges också över genomförd specialiseringsutbildning. Över en examen som avlagts på något annat språk än finska eller svenska utfärdas också ett examensbetyg på finska eller svenska och utöver den examensbenämning på finska eller svenska som anges i bilagan till denna förordning den examensbenämning på engelska som nämns i den bilagan.


18 a §
Offentlig förteckning över specialiseringsutbildningar

I den offentliga förteckningen över specialiseringsutbildningar ska införas uppgifter om parterna i ett avtal enligt 11 a § 3 mom. i yrkeshögskolelagen, avtalets giltighet och benämningen på och grunderna för specialiseringsutbildningen enligt vad som har överenskommits i avtalet. De grunder som ska införas i förteckningen är utbildningens omfattning, mål och målgrupp. I förteckningen kan också införas andra nödvändiga uppgifter om avtalet. Förteckningen förs av Utbildningsstyrelsen.

Avtalsparterna är skyldiga att anmäla uppgifterna om ett avtal till den offentliga förteckningen. På motsvarande sätt är även en yrkeshögskola som på grund av avsaknad av andra utbildningsansvariga yrkeshögskolor inom det aktuella specialiseringsområdet ordnar specialiseringsutbildning genom eget beslut skyldig att anmäla uppgifterna om specialiseringsutbildningen till förteckningen.

Utbildningsstyrelsen ska hålla ett elektroniskt dokument med gällande avtal om  specialiseringsutbildningar tillgängligt för allmänheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 30 december 2014

Kultur- och bostadsminister
Pia Viitanen

Regeringsråd
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.