1435/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december  2014

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) 19 §,

ändras 29 § 2 mom., 38 § 3 mom., 42 f § 1 mom., 43 § 1 mom., 45 § 2 mom., 63 § 2 mom., 66 h § 1 mom. 6—8 och 11 punkten, mellanrubriken före 67 §, 67 b § 1 och 3 mom., 68 a §, 68 b § 3 mom. och 69 b § 2 mom. 4 punkten,

sådana de lyder, 29 § 2 mom., 66 h § 1 mom. 6—8 och 11 punkten, mellanrubriken före 67 §, 67 b § 1 och 3 mom., 68 a § och 68 b § 3 mom. i förordning 254/2004, 38 § 3 mom., 63§ 2 mom. och 69 b § 2 mom. 4 punkten i förordning 1786/2009, 42 f § 1 mom. i förordning 1175/2002 samt 43 § 1 mom., 45 § 2 mom. och 66 g § 4 mom. i förordning 600/1997, samt

fogas till 29 §, sådan den lyder i förordning 254/2004 och förordning 1786/2009, ett nytt 3 mom., samt till 69 §, sådan den lyder i förordningarna 263/2000 och 1786/2009, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

29 §

Ett betalningsrörelsekonto får användas endast av de två personer tillsammans som bestäms i den ekonomistadga som avses i 69 b § eller med stöd av den. Statskontoret kan dock av särskilda skäl tillåta att betalningsrörelsekontot får användas av en person ensam. Tillstånd kan också av särskilda skäl beviljas det servicecenter (servicecentret) som avses i statsrådets förordning om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (229/2009), om skötseln av bokföringsenhetens betalningsrörelse i ett avtal mellan bokföringsenheten och servicecentret getts i uppgift åt servicecentret.

Betalningsrörelsekontot får dock användas med hjälp av automatiska funktioner enligt vad statskontoret närmare bestämmer.

38 §

Innan en utgift betalas ska den godkännas av den som har förordnats till denna uppgift med stöd av den ekonomistadga som avses i 69 b §. Den som godkänner utgiften ska kontrollera att grunden för utgiften är riktig. Godkännandet ska dateras och undertecknas. Av anteckningen om godkännande ska det framgå på vilka konton utgiften ska bokföras. Ett utgiftsbeslut enligt 1 mom. kan också räknas som godkännande av en utgift, om utgiftsbeslutet har fattats efter föredragning och beloppet per förfallodag för de enskilda utgiftsposter som förfaller till betalning med stöd av utgiftsbeslutet, eller grunden för bestämmandet av utgifter mot vederlag, har specificerats i utgiftsbeslutet. Av utgiftsbeslutet ska då framgå datum, underskrift och uppgift om på vilka konton utgiften ska bokföras.

42 f §

Om de utgifter och inkomster som avses i 42 d § 1 och 2 mom. under finansåret har registrerats i affärsbokföringen enligt kontantprincipen, ska registreringarna, med undantag för registreringar som avser mindre i 42 d § 2 mom. avsedda inkomster och utgifter, innan bokslutet görs upp korrigeras och kompletteras så att de överensstämmer med prestationsprincipen eller med motsvarande princip. Mindre inkomster och utgifter som avses i 5 a § 2 mom. samt det belopp som bildas av sådana inkomster och utgifter som inte utan betydande tilläggskostnader tillförlitligt kan bestämmas på basis av en bestämmelse i lag eller en ingången förbindelse innan betalningsskyldigheten förfaller, kan i affärsbokföringen dock hänföras på grundval av betalning.


43 §

Registreringarna ska basera sig på daterade, numrerade och godkända verifikat som verifierar bokföringshändelsen. Övriga verifikat än sådana som uppvisar budgetbokföring kan godkännas i servicecentret på det sätt som statskontoret bestämmer.


45 §

Verifikat som verifierar rättelse- och överföringsregistreringar ska godkännas på behörigt sätt. Om registreringen ändrar beloppet av en budgetutgift eller ett budgetkonto som fastställts i den detaljerade indelningen av budgeten, ska verifikatet godkännas på det sätt som bestäms i 38 § 3 mom. om godkännande av utgift.

63 §

Bokföringsenhetens uppgifter i de bokslutskalkyler som avses i 1 mom. 2—5 punkten och i bilagorna till dem för det avslutade finansåret ska utarbetas och sändas till statskontoret inom den tid som det bestämmer.  Bokslutet ska upprättas och godkännas senast inom februari året efter finansåret.


66 h §

Bilagorna till bokföringsenheternas bokslut ska innehålla


6) en redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem, om bilagan punkt 7 ska ges,

7) en redogörelse för avskrivningarna av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar samt andra utgifter med lång verkningstid, specificerad enligt balansposterna, om det sammanlagda beloppet av avskrivningarna och nedskrivningarna är minst en 1 000 000 euro,

8) en specifikation av finansiella intäkter, om de är minst 100 000 euro eller minst 10 000 euro negativa, och en specifikation av finansiella kostnader, om de är minst 10 000 euro eller minst 100 000 euro negativa,


11) en redogörelse för finansiella poster i balansräkningen, om det i dessa ingår andra poster än kassa, banktillgodohavanden och andra finansieringsmedel, samt främmande medel som förvaltas av staten, eller om dessa poster sammanlagt uppgår till minst 10 miljoner euro, samt en utredning över den skuld inom statens budgetekonomi som ämbetsverket eller inrättningen sköter samt förändringarna i den,


Statens bokslut och beredningen av regeringens årsberättelse
67 b §

Statskontoret utarbetar förslaget till statsbokslut jämte bilagor och ger det före utgången av mars året efter finansåret undertecknat till finansministeriet för uppgörande av regeringens årsberättelse.  Statskontoret utarbetar dessutom för finansministeriet de redogörelser som ministeriet begär och som behövs vid beredningen av regeringens årsberättelse.


Statskontoret utarbetar för ministerierna på det sätt som finansministeriet närmare bestämmer sådana kalkyler och redogörelser som grundar sig på statsbokslutet och centralbokföringen och som behövs för uppgörandet av det förslag till redogörelse för resultatet inom ministeriets ansvarsområde som ska ingå i regeringens årsberättelse.


68 a §

För beredningen av regeringens årsberättelse ska varje ministerium lämna ett förslag till en redogörelse som på det sätt som anges i 18 § lagen om statsbudgeten ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultaten av verksamheten inom ministeriets ansvarsområde samt sådana andra förslag som uppgörandet av regeringens årsberättelse förutsätter och som gäller redogörelser vilka ska ingå i berättelsen, inom de tidsfrister som statsrådets kansli och finansministeriet bestämmer och i enlighet med deras övriga föreskrifter.

Varje ministerium ska lämna in de fastställda boksluten för affärsverken och de statliga fonderna utanför budgeten inom sitt förvaltningsområde inom de tidsfrister som statsrådets kansli och finansministeriet bestämmer och i enlighet med deras övriga föreskrifter.

Ministeriet ska ge statsrådets kansli och finansministeriet sådana uppgifter och redogörelser som uppgörandet av regeringens årsberättelse förutsätter.

68 b §

Statsrådet och finansministeriet får meddela närmare föreskrifter om uppgörandet av redogörelsen för resultatet inom ansvarsområdet samt de övriga redogörelser som ska ingå i regeringens årsberättelse.

69 §

Servicecentralens ledning svarar för den interna kontroll som avses i 24 b § i lagen om statsbudgeten till den del som bokföringsenhetens uppgifter genom ett serviceavtal har överförts till servicecentralen.


69 b §

I ekonomistadgan ska det ingå närmare bestämmelser om


4) dem som använder bokföringsenhetens betalningsrörelsekonton och förfarandena vid användningen, godkännandet av grunderna för uppbörden av inkomsterna, säkerställandet av uppbörden av inkomsterna samt om förfarandena, åtaganden i fråga om en utgift och om dem som godkänner utgifterna och förfarandena vid godkännandet samt om debiteringen av godkända utgifter,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Förordningens 63 § 2 mom. tillämpas första gången på bokföringsenhetens bokslut för 2015.

Den i 67 b § 1 mom. föreskrivna skyldigheten att utarbeta förslaget till statsbokslut jämte bilagor och före utgången av mars året efter finansåret ge det undertecknat till finansministeriet tillämpas första gången på statsbokslutet för 2015.

  Helsingfors den 30 december 2014

Finansminister
Antti Rinne

Konsultativ tjänsteman
Niko Ijäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.