1429/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Energieffektivitetslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs det om främjande av energieffektiviteten, om energibesiktningar som görs för att främja energieffektiviteten, om kostnadsnyttoanalyser som görs för att främja högeffektiv kraftvärme och utnyttjandet av överskottsvärme samt om energimarknadsföretagens skyldighet att verka för en effektiv och sparsam användning av energi i kundernas verksamhet.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) företag som säljer eller distribuerar el, fjärrvärme, fjärrkyla eller bränsle,

2) stora företag och på energibesiktningar av dem samt på personer som är ansvariga för energibesiktningarna av företag,

3) nät för fjärrvärme och fjärrkyla, termiska elproduktionsanläggningar och industrianläggningar som kan tillföra användbar överskottsvärme.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) energi brännbara bränslen, värme, förnybar energi, el och varje annan form av energi,

2) energieffektivitet förhållandet mellan produktionen av prestanda, tjänster, varor eller energi och insatsen av energi,

3) förbättrad energieffektivitet ökning av energieffektiviteten som ett resultat av tekniska, beteendemässiga eller ekonomiska förändringar,

4) stort företag en fysisk eller juridisk person som bedriver ekonomisk verksamhet och som i sin tjänst har minst 250 anställda eller som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro och en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro,

5) europeisk standard en standard som antagits av Europeiska standardiseringskommittén, Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering eller Europeiska institutet för tele-kommunikationsstandarder och som gjorts offentligt tillgänglig,

6) internationell standard en standard som antagits av en internationell standardiseringsorganisation och som gjorts offentligt tillgänglig,

7) energidetaljist en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt säljer energi till slutförbrukare,

8) slutförbrukare en fysisk eller juridisk person som köper energi för egen slutanvändning,

9) bränslegrossist en fysisk eller juridisk person som säljer bränsle till energidetaljister,

10) bränsle ledningsgas samt naturgas som används som transportbränsle, flytgas, kol och brunkol, lätt och tung brännolja, torv, biobränsle samt transportbränsle med undantag för bunkerbränsle som används för flygtrafik och sjöfart,

11) ledningsgas naturgas som levereras till slutförbrukningsstället via ett rörsystem för naturgas,

12) leverantör av energitjänster en fysisk eller juridisk person som levererar energitjänster eller utför andra åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i en slutanvändares anläggning eller lokaler,

13) kraftvärme samtidig framställning i en och samma process av värmeenergi och elenergi eller mekanisk energi,

14) högeffektiv kraftvärme kraftvärme som uppfyller kriterierna enligt bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, nedan energieffektivitetsdirektivet,

15) omfattande uppgradering renoveringsarbeten vars kostnad överskrider 50 procent av investeringskostnaderna för en ny jämförbar enhet.

2 kap.

Energibesiktningar

4 §
Energibesiktning av ett företag

Energibesiktning av ett företag är ett systematiskt förfarande vars syfte är att få adekvat kunskap om energiförbrukningsprofilen för hela koncernen eller företaget, fastställa kostnadseffektiva energibesparingsmöjligheter och kvantifiera besparingarna samt rapportera om resultaten. Vid energibesiktningen av ett företag beaktas företagets alla energiförbrukningsobjekt, vilka är byggnader, industriell och kommersiell verksamhet samt transporter.

Energibesiktningen av ett företag ska omfatta separata objektsspecifika besiktningar av ett så stort antal verksamheter inom företaget att en tillförlitlig bild av företagets totala energieffektivitet kan bildas och de viktigaste möjligheterna att höja den på ett tillförlitligt sätt kan konstateras.

5 §
Objektsbesiktning

Objektsbesiktning är ett systematiskt förfarande vars syfte är att få detaljerad information om energiförbrukningsprofilen för ett förbrukningsobjekt och framlägga förslag till energieffektiviseringsåtgärder som kan vidtas kostnadseffektivt. En objektsbesiktning genomförs vid en byggnad eller grupp av byggnader, en industrianläggning eller del av den, en transportkedja eller något annat enskilt energiförbrukningsobjekt.

6 §
Obligatorisk energibesiktning av ett företag

Energibesiktningen är obligatorisk för stora företag.

En obligatorisk energibesiktning av ett företag ska genomföras med minst fyra års mellanrum. De objektsbesiktningar som ska ingå i den obligatoriska energibesiktningen av ett företag får inte ha genomförts tidigare än fyra år före den obligatoriska energibesiktningen.

7 §
Befrielse från obligatorisk energibesiktning

Om ett företag tillämpar ett energiledningssystem eller miljöförvaltningssystem som certifierats av ett oberoende organ i enlighet med tillämpliga europeiska eller internationella standarder och som inbegriper energibesiktning som uppfyller i denna lag eller med stöd av den föreskrivna minimikrav, ska företaget befrias från kravet på obligatorisk energibesiktning enligt 6 §.

Som ett i 1 mom. avsett certifierat energiledningssystem betraktas åtminstone det certifierade systemet ISO 50 001 samt det certifierade systemet ISO 14 001 i kombination med ett energiledningssystem som certifierats av ett oberoende organ och vars krav på energibesiktningar överensstämmer med systemet ISO 50 001.

Om ett företag deltar i ett frivilligt system med energieffektivitetsavtal som undertecknats med en statlig myndighet och som inbegriper en energibesiktning av företaget som genomförts enligt de minimikrav som föreskrivs i denna lag och med stöd av den, anses företaget uppfylla kravet på obligatoriska energibesiktningar enligt 6 §.

8 §
Minimikrav på energibesiktning

Energibesiktningen av ett företag omfattar hela koncernen eller företaget och den innehåller en detaljerad översikt över företagets samtliga verksamheter, inklusive byggnader, industriell verksamhet, kommersiell verksamhet och transporter samt energiförbrukningsprofilen för dessa.

Energibesiktningen av ett företag ska inbegripa ett tillräckligt urval av individuella objektsbesiktningar för att den ska kunna ge en tillförlitlig bild av företagets totala energiprestanda och göra det möjligt att på ett tillförlitligt sätt identifiera de viktigaste möjligheterna att förbättra energieffektiviteten. Som ett tillräckligt urval av objektsbesiktningar betraktas ett antal som är tillräckligt representativt för företagets totala energiförbrukning. I energibesiktningen av ett företag ska alltid inkluderas minst en objektsbesiktning, utom om företaget inte har ett enda energiförbrukningsobjekt där det är ändamålsenligt och ekonomiskt motiverat att göra en energibesiktning.

I energibesiktningen av ett företag ska viktiga resultat av objektsbesiktningar och åtgärder för förbättring av energieffektiviteten vid företaget presenteras. I energibesiktningen ska om möjligt inbegripas en plan för de objektsbesiktningar som inkluderas i den följande energibesiktningen av företaget och tidpunkterna för dessa.

Vid energibesiktningen av ett företag ska tillförlitliga, aktuella samt, om möjligt, uppmätta och spårbara operativa uppgifter om energiförbrukning och användningsprofiler utnyttjas. Uppgifterna ska lagras med tanke på en historisk analys och uppföljningen av resultat.

Energibesiktningen av ett företag får inte innehålla klausuler som förhindrar att besiktningsresultat lämnas ut till en tredje part.

Närmare bestämmelser om minimikraven på energibesiktning av företag och antalet objektsbesiktningar får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Minimikrav på objektsbesiktning

Objektsbesiktningar ska om möjligt genomföras vid företags olika energiförbrukningsobjekt, dock så att tyngdpunkten ligger på sådana objekt vars energiförbrukning är störst, och sådana objekt där största förbättringar kan göras när det gäller energieffektiviteten.

Om ett visst objekt har varit föremål för objektsbesiktning under de fyra föregående åren, ska objektsbesiktningar i första hand göras vid andra objekt inom företaget, dock med beaktande av vad som föreskrivs i 1 mom.

Någon objektsbesiktning behöver inte göras i fråga om flygplan, fartyg, tåg och bilar.

Vid objektsbesiktningarna ska de energisparåtgärder som föreslås specificeras och detaljerade och validerade beräkningar för de föreslagna åtgärderna möjliggöras. Beräkningen av besparingar ska om möjligt i första hand bygga på en analys av livscykelkostnaderna för att långsiktiga besparingar ska kunna beaktas.

På objektsbesiktningar tillämpas vad som i 8 § 4 mom. föreskrivs om uppgifter som används vid energibesiktningar av företag och vad som i 8 § 5 mom. föreskrivs om klausuler som ingår i sådana energibesiktningar.

Närmare bestämmelser om minimikraven på objektsbesiktningar får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Företagets energibesiktningsrapport

Det ska avfattas en rapport om energibesiktningen av ett företag. Besiktningsrapporten ska bevaras i minst tio år. Företaget får inte ha en energibesiktningsrapport som är mer än fyra år gammal.

Av rapporten ska framgå åtminstone uppgifter som motsvarar minimikraven enligt 8 §. Närmare bestämmelser om innehållet i företagets energibesiktningsrapport får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

11 §
Objektsbesiktningsrapport

Det ska avfattas en rapport om varje objektsbesiktning som inkluderas i energibesiktningen av ett företag. Rapporten ska bevaras i minst tio år. Ett företag ska lämna de viktigaste uppgifterna i varje objektsbesiktningsrapport som inkluderats i energibesiktningen av företaget till ett register som Energimyndigheten för eller anvisar inom tre månader från det att objektsbesiktningsrapporten blivit färdig.

Närmare bestämmelser om objektsbesiktningsrapporter och de uppgifter som ska lämnas till registret får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

12 §
Tillsyn

Energimyndigheten utövar tillsyn över att de obligatoriska energibesiktningarna av företag genomförs i enlighet med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. En viss andel av de energibesiktningar av företag som genomförs varje år ska granskas. Närmare bestämmelser om antalet energibesiktningar som granskas årligen samt om sättet att genomföra granskningen får utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

Energimyndigheten har rätt att få rapporten om en objektsbesiktning som ingår i ett företags obligatoriska energibesiktning in för granskning. Rapporten ska lämnas till Energimyndigheten inom en månad efter begäran från Energimyndigheten och får inte vara mer än fyra år gammal.

På begäran av Energimyndigheten ska Patent- och registerstyrelsen för ordnandet av tillsynen lämna Energimyndigheten uppgifter om företag i handelsregistret. Uppgifterna ska lämnas utan dröjsmål och avgiftsfritt.

3 kap.

Behörigheten för och registrering av personer som är ansvariga för energibesiktningar av företag

13 §
Behörigheten för den som är ansvarig för energibesiktningen

Den ansvariga personen för den obligatoriska energibesiktningen av ett företag ska vara en person vars behörighet har konstaterats och är i kraft och som har antecknats i ett register över personer som är ansvariga för energibesiktningar av företag.

Den som är ansvarig för energibesiktningen av ett företag ska ha lämplig examen inom teknik-, miljö- eller energisektorn eller arbetserfarenhet som ersätter en sådan examen samt ska ha genomgått utbildning för personer som är ansvariga för energibesiktningar av företag. Han eller hon ska dessutom ha sådan förtrogenhet med genomförandet av energibesiktningar av företag och med lagstiftningen om energibesiktningar som visats genom ett med godkänt resultat avlagt prov för ansvariga personer för energibesiktningar.

På erkännande av formell behörighet och yrkeskompetens som skaffats i någon annan medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillämpas lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007).

Närmare bestämmelser om lämpliga examina, godtagbar ersättande arbetserfarenhet, utbildningen för ansvariga personer och innehållet i provet för ansvariga personer får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Egna anställda som ansvariga för energibesiktningen

En anställd vid ett företag kan vara ansvarig för energibesiktningen av företaget. Sådana ansvariga personer omfattas av samma behörighetskrav som andra personer som är ansvariga för energibesiktningar av företag, och deras behörighet ska ha konstaterats av myndigheten i enlighet med 15 §.

15 §
Konstaterande av behörigheten för den som är ansvarig för energibesiktningen

Ansökan om behörighet som ansvarig för energibesiktningen av ett företag lämnas till Energimyndigheten. Myndigheten konstaterar att personen i fråga har den utbildning eller ersättande arbetserfarenhet som krävs av en ansvarig person och att denne avlagt provet för ansvariga personer med godkänt resultat samt godkänner eller avslår ansökan om behörighet.

Förnyad behörighet ansöks hos Energimyndigheten. Myndigheten konstaterar att yrkeskompetensen upprätthållits eller förutsätter att provet för ansvariga personer ska avläggas med godkänt resultat för att behörigheten ska förnyas. Närmare bestämmelser om upprätthållande av yrkeskompetensen genom utförandet av energibesiktningar, utbildning eller på annat jämförbart sätt får utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Giltighetstiden för behörighet att ansvara för energibesiktningen

Behörigheten gäller i sju år från den dag då beslutet om behörighet meddelades.

17 §
Återkallande av behörighet

Om den som är ansvarig för energibesiktningen av ett företag upprepade gånger bryter mot minimikraven avseende energibesiktningar av företag, eller annars visar sig vara inkompetent för uppgiften, kan Energimyndigheten återkalla personens behörighet.

18 §
Registret över personer som är ansvariga för energibesiktningar av företag

Energimyndigheten för ett register över personer som är ansvariga för energibesiktningar av företag.

I registret införs den ansvarige personens kontaktuppgifter, det identifikationsnummer som den ansvarige personen tilldelats samt behörighetens giltighetstid. Dessutom kan i registret också lagras uppgifter om de energibesiktningar som den ansvarige personen genomfört, om han eller hon önskar det. Uppgifterna om en person som är ansvarig för energibesiktningen av ett företag avförs ur registret när ett år har förflutit från det att giltighetstiden för hans eller hennes behörighet löpte ut, om inte behörigheten dessförinnan har förnyats.

Energimyndigheten beslutar om utlämnande av uppgifter ur registret.

Var och en har rätt att utan ersättning få uppgift om en enskild registeranteckning som gäller honom eller henne själv.

4 kap.

Mätning och fakturering

19 §
Tillhandahållande av mätare för slutförbrukare av fjärrvärme och fjärrkyla

Den som ordnar med mätningen ska till ett konkurrenskraftigt pris tillhandahålla slutförbrukare av fjärrvärme och fjärrkyla mätare som korrekt visar slutförbrukarens faktiska energiförbrukning och ger information om faktisk förbrukningstidpunkt när

1) en befintlig mätare byts ut, utom om detta är tekniskt omöjligt eller inte är kostnadseffektivt med beaktande av den beräknade sparpotentialen på lång sikt,

2) när en ny inkoppling görs i en ny byggnad, eller

3) när det är fråga om en ny inkoppling i en byggnad där det utförs reparation som förutsätter bygglov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) eller åtgärdstillstånd enligt 126 § i den lagen och reparationen kan ha stor inverkan på byggnadens energiprestanda.

20 §
Fastighetens värmeenergimätare

Om en fastighet försörjs med värme eller kyla från ett fjärrvärmenät eller från en central källa som försörjer flera byggnader, ska en värmeenergimätare installeras vid leveranspunkten för fjärrvärme, fastighetens värmeväxlare eller leveranspunkten för värme, när uppvärmningssystemet byts ut eller när det görs en ny inkoppling i en ny fastighet.

21 §
Handledning av slutförbrukaren vid installation av mätare för fjärrvärme och fjärrkyla

I samband med installationen av en mätare för fjärrvärme och fjärrkyla ska den som ordnar med mätningen ge slutförbrukaren lämpliga råd och lämplig information särskilt om hela den potential som mätarna rymmer i fråga om hantering av mätuppgifter och övervakning av energiförbrukningen.

22 §
Fakturering

Fjärrvärme och fjärrkyla ska faktureras enligt den faktiska förbrukningen minst fyra gånger om året. Faktureringen får ske utifrån mätaravläsning som görs av slutförbrukaren.

Fjärrvärme och fjärrkyla får faktureras enligt uppskattad förbrukning eller ett fast belopp endast om faktureringen grundar sig på slutförbrukarens mätaravläsning och denne inte har meddelat mätvärden för faktureringsperioden i fråga. Avvikelse från fakturering enligt konstaterad energiförbrukning får också göras, om mätning och fakturering enligt konstaterad energiförbrukning inte är möjlig eller inte kan ordnas till rimlig kostnad.

Trots det som föreskrivs i 1 och 2 mom. får energidetaljisten och slutförbrukaren avtala om andra betalnings- och faktureringssätt. Förbruknings- och prisuppgifterna ska dock, om de är tillgängliga, lämnas till kunden minst fyra gånger om året.

I fakturan eller avtalet, på kvittot eller i en bilaga till dessa ska slutförbrukaren av bränsle lämnas specificerade uppgifter om enhetspriset på bränsle och mängden bränsle som levererats.

Fakturor på och uppgifter om förbrukningen av fjärrvärme och fjärrkyla ska sändas till slutförbrukaren på elektronisk väg, om denne önskar det. En faktura ska vara tydligt specificerad. De fakturor samt prisuppgifter och uppgifter om förbrukningen som avses i denna paragraf ska lämnas till slutförbrukaren på ett adekvat sätt och avgiftsfritt.

23 §
Minimiuppgifter i fakturor för fjärrvärme, fjärrkyla och bränsle

Energidetaljisten ska med fakturan för fjärrvärme och fjärrkyla samt bränsle lämna adekvat information som ger slutförbrukarna en fullständig redovisning av de aktuella energikostnaderna. Uppgifterna om och uppskattningarna av energikostnaderna ska lämnas till slutförbrukarna avgiftsfritt, i rätt tid och i en lättbegriplig form. Fakturan ska åtföljas av uppgifter om slutförbrukarens faktiska förbrukning och kostnader och möjliggöra en jämförelse med förbrukningen under samma period det föregående året.

Energidetaljisten ska i kvittot eller fakturan eller på något annat lämpligt sätt lämna slutförbrukaren av energi uppgifter om åtgärder för förbättrad energieffektivitet samt kontaktuppgifter för sådana aktörer som kan lämna ytterligare upplysningar om åtgärder för förbättrad energieffektivitet.

Energimyndigheten får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som fakturan ska innehålla och om det sätt på vilket uppgifterna ska presenteras i fakturan.

24 §
Uppgifter om tidigare förbrukning av fjärrvärme och fjärrkyla

Den som ordnar med mätningen ska säkerställa att slutförbrukaren på ett enkelt sätt får tillgång till sådan tydlig kompletterande information om sin tidigare förbrukning av fjärrvärme och fjärrkyla som möjliggör egna detaljerade kontroller.

Om en fjärravläsbar mätare som är kapabel att registrera uppgifter varje timme används vid mätningen, ska information om tidigare förbrukning finnas tillgänglig för slutförbrukaren och den ska innehålla uppgifter från minst de tre föregående åren eller från och med leveransavtalets ikraftträdande, om mindre än tre år har förflutit efter det.

De slutförbrukare som inte har en fjärravläsbar mätare som kan registrera uppgifter varje timme ska ges tillgång till befintliga uppgifter.

I den mån det finns information om slutförbrukarens fakturor för fjärrvärme och fjärrkyla och om tidigare förbrukning, ska den som ordnar med mätningen på slutförbrukarens begäran göra informationen tillgänglig för den energileverantör som slutförbrukaren anvisar.

25 §
Rapport om energiförbrukning

En energidetaljist ska på ett adekvat sätt och avgiftsfritt lämna slutförbrukare som är anslutna till ett distributionsnät för el samt slutförbrukare som använder fjärrvärme, fjärrkyla och ledningsgas, en rapport om deras energiförbrukning minst en gång om året. Rapporten ska innehålla åtminstone

1) uppgift om slutförbrukarens energiförbrukning under rapporteringsperioden och de föregående tre åren, dock högst för den tid då kundförhållandet har varat,

2) referensdata om slutförbrukarens energiförbrukning jämfört med andra motsvarande slutförbrukare,

3) information om åtgärder för förbättrad energieffektivitet samt kontaktuppgifter för sådana aktörer som kan lämna ytterligare upplysningar om åtgärder för förbättrad energieffektivitet.

En detaljist är inte rapporteringsskyldig enligt 1 mom., om mätning av den faktiska förbrukningen inte är möjlig eller inte kan ordnas till rimlig kostnad.

Om energidetaljisten byts, ska rapporten om energiförbrukning lämnas till slutförbrukaren inom tre månader från det att avtalet om energiförsäljning löpt ut. Om avtalet mellan slutförbrukaren och energidetaljisten ännu inte varit i kraft sex månader eller om den föregående rapporten har lämnats inom de föregående sex månaderna, behöver en rapport enligt 1 mom. inte lämnas.

Om slutförbrukaren och detaljisten avtalat om elektronisk fakturering, ska rapporten lämnas i första hand på elektronisk väg. Om pappersfaktura används, ska rapporten sändas i första hand per post. Slutförbrukaren och detaljisten får också avtala om annat leveranssätt.

En nätinnehavare som sköter mätningen av elenergi ska till elförsäljaren avgiftsfritt lämna de uppgifter om en slutförbrukares elanvändning som behövs med tanke på rapporten.

Närmare bestämmelser om innehållet i rapporten om energiförbrukning får utfärdas genom förordning av statsrådet.

26 §
Utredning om energiförsäljningen

En energidetaljist ska på begäran av Energimyndigheten lämna myndigheten följande uppgifter om el, ledningsgas, fjärrvärme och fjärrkyla:

1) den totala energiförsäljningen och tidpunkterna för den,

2) slutförbrukarnas energiförbrukning per användarkategori,

3) den geografiska fördelningen av slutförbrukarna per kundgrupp,

4) prissättningen och prisstrukturen.

En bränslegrossist ska lämna följande uppgifter om bränsle per bränsleslag:

1) den totala bränsleförsäljningen och tidpunkten för den,

2) den geografiska fördelningen av försäljningen,

3) bränslepriset.

Energimyndigheten får begära uppgifter enligt 1 och 2 mom. högst en gång per år och för en period på högst tre år. Uppgifterna ska lämnas i den form som Energimyndigheten begär och avgiftsfritt.

Energidetaljister ska bevara uppgifterna enligt 1 mom. och bränslegrossister uppgifterna enligt 2 mom. i minst fyra år.

Närmare bestämmelser om vad uppgifterna ska omfatta och hur de ska lämnas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 kap.

Främjande av kraftvärmeproduktion

27 §
Kostnadsnyttoanalys

När en termisk elproduktionsanläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 MW planeras eller genomgår en omfattande uppgradering, ska verksamhetsutövaren göra en kostnadsnyttoanalys för att utvärdera kostnaderna för och fördelarna med att driva den som ett högeffektivt kraftvärmeverk.

När en industrianläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 MW som kan generera överskottsvärme med en lämplig temperaturnivå planeras eller genomgår en omfattande uppgradering, ska verksamhetsutövaren göra en kostnadsnyttoanalys för att utvärdera kostnaderna för och fördelarna med att utnyttja överskottsvärme för att tillgodose en ekonomiskt motiverad efterfrågan och med att ansluta anläggningen till ett nät för fjärrvärme och fjärrkyla.

När ett nytt nät för fjärrvärme och fjärrkyla planeras inom ett område med en industrianläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 MW, eller när inom ett befintligt nät för fjärrvärme eller fjärrkyla en ny energiproduktionsanläggning med en total tillförd effekt på mer än 20 MW planeras, eller när en sådan befintlig anläggning genomgår en omfattande uppgradering, ska verksamhetsutövaren göra en kostnadsnyttoanalys för att utvärdera kostnaderna för och fördelarna med att utnyttja användbar överskottsvärme från närliggande industrianläggningar.

Installation av utrustning avsedd för avskiljning av koldioxid som produceras av en förbränningsanläggning för att lagras i enlighet med lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (416/2012) betraktas inte som uppgradering enligt 1—3 mom.

28 §
Befrielse från skyldigheten att göra kostnadsnyttoanalys

Trots det som föreskrivs i 27 § behöver en kostnadsnyttoanalys inte göras när det är fråga om

1) en anläggning som används vid toppbelastning eller för reservkraft och som planeras vara i drift mindre än 1 500 driftstimmar per år,

2) ett kärnkraftverk,

3) en anläggning som behöver vara placerad nära en geologisk lagringsplats som godkänts i enlighet med lagen om avskiljning och lagring av koldioxid,

4) en ny energiproduktionsanläggning med en liten effekt som ingår i ett befintligt fjärrvärmenät och det inte finns tillgång till användbar överskottsvärme från industrin i närheten av fjärrvärmenätet,

5) en ny industrianläggning eller en industrianläggning som genomgår en uppgradering, om anläggningen genererar användbar överskottsvärme i liten utsträckning och inget fjärrvärmenät finns i närheten av den, eller

6) en anläggning som är belägen inom ett område med en liten efterfrågan på fjärrvärme.

Närmare bestämmelser om befrielsegrunder som avses i 1 mom. 4—6 punkten får utfärdas genom förordning av statsrådet.

29 §
Anmälan om kostnadsnyttoanalys

Den verksamhetsutövare som är ansvarig för ett projekt ska lämna en anmälan om kostnadsnyttoanalys till Energimyndigheten. Av anmälan ska framgå resultatet av kostnadsnyttoanalysen och huruvida verksamhetsutövaren ämnar driva elproduktionsanläggningen enligt 27 § 1 mom. som kraftvärmeverk eller utnyttja överskottsvärme från industrin som fjärrvärme i de situationer som avses i 27 § 2 eller 3 mom. Anmälan ska lämnas till Energimyndigheten innan byggnads- eller uppgraderingsarbetet inleds.

Energimyndigheten kan inom en månad från mottagandet av anmälan begära ytterligare utredning, om den anmälan som inlämnats inte är tillräcklig eller om verksamhetsutövaren meddelar att denne inte driver anläggningen som kraftvärmeverk eller använder överskottsvärmen från industrin trots att kostnadsnyttoanalysen visar att sådan drift eller användning är lönsam. Tilläggsutredningen ska lämnas till Energimyndigheten inom en månad efter Energimyndighetens begäran. Byggnads- eller uppgraderingsarbeten får inte fortsättas innan tilläggsutredningen har lämnats.

Närmare bestämmelser om kostnadsnyttoanalysen och innehållet i anmälan om den får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

30 §
Tillsynsmyndighet

Energimyndigheten ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och myndighetsföreskrifter som har utfärdats med stöd av den.

31 §
Vite

Energimyndigheten kan förena sina beslut som fattas med stöd av denna lag med vite. Bestämmelser om föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen (1113/1990).

32 §
Sökande av ändring i tillsynsmyndighetens beslut

I ett beslut som Energimyndigheten fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). I andra beslut som förvaltningsdomstolen meddelat än beslut i ärenden som avses i 17 § i denna lag får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

33 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015. Bestämmelserna i 22—24 § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2016.

Genom denna lag upphävs lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden (1211/2009). Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 2—4 punkten samt 2 och 3 mom. i den upphävda lagen tillämpas dock till och med den 31 december 2015.

Stora företag ska genomföra en i 6 § avsedd obligatorisk energibesiktning av företaget senast den 5 december 2015.

De personer som av Motiva Oy beviljats behörighet som ansvariga för företags energibesiktningar före lagens i kraftträdande anses uppfylla behörighetsvillkoren för genomförande av energibesiktningar av företag till utgången av 2016.

RP 182/2014
EkUB 23/2014
RSv226/2014
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU (32012L0027); EUT L 315, 14.11.2012, s. 1

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.