1426/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av 8 a och 88 § i lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fiske (286/1982) 8 a § 4 mom. och 88 § 2 mom., sådana de lyder, 8 a § 4 mom. i lag 293/2012 och 88 § 2 mom. i lag 899/2013, samt

fogas till 88 §, sådan den lyder i lagarna 1001/2001 och 899/2013, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

8 a §

Efter att ha fått det tillstånd som avses i 1 mom. ska företagaren inom fisketurismen kalenderårsvis till staten betala en spöfiskeavgift på 100 euro för varje sådant i 88 § 3 mom. angivet fiskelän där företagaren anordnar tillställningar inom fisketurismen.

88 §

Var och en som bedriver handredskapsfiske enligt 8 § 1 mom. ska årligen betala en spöfiskeavgift till staten. Avgiften är 31 euro per kalenderår eller sju euro för en fiskeperiod om sju dygn inom varje i 3 mom. angivet fiskelän där en person bedriver handredskapsfiske. Spöfiskeavgift tas dock inte ut hos den som inte fyllt 18 år eller den som fyllt 65 år och inte heller för handredskapsfiske som bedrivs inom ett allmänt vattenområde.

Fiskelänen är följande:

1) Södra Finlands fiskelän, som omfattar landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen,

2) Västra Finlands fiskelän, som omfattar landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten,

3) Östra Finlands fiskelän, som omfattar landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen,

4) Uleåborgs fiskelän, som omfattar landskapen Norra Österbotten och Kajanaland,

5) Lapplands fiskelän, som omfattar landskapet Lappland.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 194/2014
JsUB 22/2014
RSv 220/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.