1425/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om systemet med Flegtlicenser

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Genom denna lag genomförs

1) rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (Flegtlicensförordningen),

2) kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen.

2 §
Behörig myndighet

Landsbygdsverket är behörig myndighet enligt artikel 7 i Flegtlicensförordningen.

3 §
Registrering av licenser

Landsbygdsverket ska i enlighet med första stycket i artikel 5.1 i Flegtlicensförordningen i ett elektroniskt datasystem registrera den ursprungliga Flegtlicens som ska finnas för varje sändning.

Landsbygdsverkets beslut i ärendet får undertecknas maskinellt.

4 §
Anmälan till förundersökningsmyndighet

Om Landsbygdsverket har sannolika skäl att misstänka att en gärning som avses i 5 § har skett, ska verket göra en anmälan om saken till polisen eller Tullen för förundersökning. Anmälan behöver dock inte göras om gärningen med beaktande av omständigheterna är ringa och allmänt intresse inte kräver en närmare utredning av saken.

5 §
Hänvisning till strafflagen

Bestämmelser om straff för regleringsbrott finns i 46 kap. 1—3 § i strafflagen (39/1889).

6 §
Kostnader för lagring och förstöring

Om trävaruprodukter enligt artikel 2.9 i Flegtlicensförordningen före överlåtelse till fri omsättning tas i beslag enligt tvångsmedelslagen (806/2011), ska varuhavaren betala staten kostnaderna för lagring av produkterna under tiden för beslag. Varuhavaren ska också betala staten kostnaderna för eventuell förstöring av trävaruprodukter som förverkats till staten. Kostnaderna för lagring och förstöring får dras av från priset för de trävaruprodukter som sålts på offentlig auktion. Om kostnaderna i sin helhet inte kan betalas på detta sätt, ska den kvarstående delen tas ut hos varuhavaren.

7 §
Rätt att få uppgifter

Landsbygdsverket och Tullen har rätt att oberoende av sekretessbestämmelserna få sådana uppgifter av varandra som är nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av de rättsakter som nämns i 1 §.

Kommissionen, eller de personer eller organ som kommissionen utser, har oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att få tillgång till handlingar och uppgifter som gäller tillsynen över efterlevnaden av de rättsakter som nämns i 1 §.

8 §
Rapportering

Landsbygdsverket ska utarbeta den rapport som avses i artikel 8.1 i Flegtlicensförordningen och överlämna den till Europeiska kommissionen.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 178/2014
JsUB 23/2014
RSv 222/2014
Rådets förordning (EG) nr 2173/2005 (32005R2173); EUT nr L 347, 30.12.2005, s. 1–6 Kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 (32008R1024); EUT nr L 277, 18.10.2008, s. 23–29

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.