1421/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentral

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 10 och 29 §,

ändras 3, 4, 6—9, 11—17, 19, 21, 27 och 30 §, 35 § 2 mom. samt 39 § 1 och 2 mom., av dem 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1088/2013, som följer:

3 §
Skogscentralens grundläggande organisation

Vid skogscentralen finns en enhet för offentliga tjänster för skötseln av de uppgifter som avses i 8 § och en affärsverksamhetsenhet för skötseln av den affärsverksamhet som är åtskild från de offentliga förvaltningsuppgifterna.

Verksamheten inom skogscentralens enhet för offentliga tjänster på landsnivå följer funktionsindelningen. Skogscentralens verksamhet ska ordnas så att tillgången till regionala tjänster är tryggade, att de språkliga rättigheterna är tillgodosedda och att de i 6 § avsedda skogsrådens på landskapsnivå funktion är tryggad.

För att trygga tillgången till regionala tjänster ska skogscentralens enhet för offentliga tjänster ha ett tillräckligt stort antal regionala serviceområden och serviceställen. För att säkra kvaliteten på de svenskspråkiga tjänsterna finns det i de svensk- och tvåspråkiga områdena ett tillräckligt stort antal serviceställen med svenska som arbetsspråk. En samordning av de svenskspråkiga tjänsterna på hela landets nivå säkras i skogscentralen i ett svenskspråkigt serviceställe.

Skogscentralens enhet för offentliga tjänster har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Lahtis.

I arbetsordningen för skogscentralens enhet för offentliga tjänster bestäms närmare vad som är ett tillräckligt stort antal geografiska serviceområden och serviceställen.

4 §
Skogscentralens direktion

Skogscentralen har en direktion. Under direktionen kan arbeta sektioner som ska bereda ärenden som skogscentralens direktion ska behandla. Direktionen har sju medlemmar som ska företräda sådan sakkunskap inom olika sektorer i skogsbranschen som är viktig med tanke på skogscentralens verksamhet. Av direktionsmedlemmarna ska en medlem representera jord- och skogsbruksministeriet och en medlem vara en anställd vid skogscentralen. Varje medlem har en personlig ersättare som omfattas av samma bestämmelser som medlemmen. Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter direktionen för fyra år i sänder och utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.

När direktionen tillsätts ska hänsyn tas till landets olika delar och regional jämlikhet.

Närmare bestämmelser om direktionens tillsättande och sammansättning samt om andra behövliga frågor som gäller direktionen utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Skogsråden på landskapsnivå och deras uppgifter

För främjande av samarbetet i fråga om skogsbaserade näringar och skogssektorn i landskapet inrättas skogsråd på landskapsnivå. Ett skogsråd består av högst 15 medlemmar. Varje medlem har en personlig ersättare som omfattas av samma bestämmelser som medlemmen. Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter skogsrådet för fyra år i sänder på framställning av skogscentralens enhet för offentliga tjänster. Skogsrådets sammansättning kan under rådets mandattid utvidgas till maximal omfattning. Skogsrådet väljer en ordförande inom sig. Medlemmarna i skogsrådet ska bestå av en bred representation av central sakkunskap med tanke på utvecklandet av landskapets skogsbaserade näringar. När skogsrådet tillsätts ska också de skogsägare som bor i området beaktas.

Skogsrådet har till uppgift att

1) lägga fram ett förslag för skogscentralens direktion om riktlinjerna för det strategiska samarbetet mellan skogscentralens enhet för offentliga tjänster, landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna samt årligen lämna direktionen en bedömning av hur viktigaste uppgifter inom skogscentralens enhet för offentliga tjänster har fullgjorts och av utvecklingsbehoven i landskapet,

2) utarbeta och godkänna ett regionalt skogsprogram samt följa upp och främja genomförandet av programmet,

3) ge skogscentralens direktion ett utlåtande om dels riktandet till olika åtgärder av statliga stöd som beviljas enligt lagstiftningen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, dels anslagsbehovet i fråga,

4) främja den regionala samverkan och det funktionella samarbetet inom skogsbruket samt de skogsbaserade näringarna i samarbete med organisationer och organ som främjar näringsverksamheten regionalt eller på landskapsnivå,

5) följa och ta ställning till den lagstadgade planeringen på landskapsnivå och andra regionala program och planer som är viktiga med tanke på skogssektorn,

6) svara för skogsbrukets synlighet och genomslag samt lägga fram initiativ som gäller utvecklandet av skogsrelaterade näringar.

Närmare bestämmelser om inrättandet av skogsråd på landskapsnivå, om ersättare och om andra behövliga omständigheter som gäller skogsråden utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Ledningen av skogscentralen

Skogscentralens enhet för offentliga tjänster leds av en direktör som är underställd direktionen. Underordnad direktören och som första ställföreträdare för direktören finns en skogsdirektör. En finansierings- och granskningschef kan också fungera som direktörens ställföreträdare.

Affärsverksamhetsenheten leds av en affärsverksamhetsdirektör som är underställd direktionen.

Direktören ska leda, övervaka och utveckla verksamheten inom skogscentralens enhet för offentliga tjänster. Direktören ska besluta om en ändamålsenlig användning av resurserna inom de olika funktionerna. Direktören svarar för att verksamheten leder till resultat med hänsyn till att målet är att främja de skogsbaserade näringarna. Direktören svarar också för beredningen av de ärenden som skogscentralens direktion ska behandla, frånsett den från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamheten, och för verkställigheten av direktionens beslut. Direktören får inte närvara vid skogscentralens direktions möten när där föredras, behandlas eller fattas beslut om ärenden som har anknytning till skogscentralens affärsverksamhet.

Närmare bestämmelser om direktörens uppgifter och om förfarandet i fråga om direktionsmöten utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Skogscentralens uppgifter

Till de offentliga förvaltningsuppgifterna för skogscentralens enhet för offentliga tjänster hör att

1) svara för planerings- och utredningsuppgifter som hänför sig till en hållbar skötsel och användning av skogarna samt för annat motsvarande främjande av de skogsbaserade näringarna, klimat- och energimålen, bevarandet av skoglig mångfald och annat miljöskydd i anknytning till skogsbruket; uppgifterna hänför sig bland annat till utarbetande av det nationella skogsprogrammet, utarbetande av regionala skogsprogram samt uppföljning och genomförande av dessa program,

2) främja landsomfattande och regional samverkan och funktionellt samarbete inom skogsbruket,

3) främja de skogsbaserade näringarna i samarbete med organisationer och organ som främjar näringsverksamheten regionalt eller på landskapsnivå,

4) tillhandahålla utbildning, rådgivning och information som främjar skogsbruket,

5) utföra de uppgifter som åligger skogscentralen eller skogscentralerna enligt skogslagen (1093/1996), lagstiftningen om skogsbrukets finansiering, lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011), viltskadelagen (105/2009), lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013), lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998), lagen om handel med skogsodlingsmaterial (241/2002), lagen om samfällda skogar (109/2003), lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror (897/2013), lagen om samfälligheter (758/1989) och lagen om överlåtelseskatt (931/1996), samt uppgifter som gäller tryggandet av statens fordringar enligt den upphävda lagen om gårdsbruksenheter (188/1977), den upphävda naturnäringslagen (610/1984) och den upphävda renhushållningslagen (161/1990) i samband med försäljning av virke från lägenheter som bildats med stöd av de nämnda lagarna,

6) följa skogsbrukets och skogarnas tillstånd och utveckling samt lägga fram förslag och initiativ som hänför sig till detta,

7) upprätthålla beredskap med avseende på skogsskador och ge sådan handräckning som avses i räddningslagen (379/2011),

8) delta i internationellt samarbete som hänför sig till uppgifterna,

9) utföra andra uppgifter som föreskrivits för skogscentralen eller skogscentralerna samt sköta sådana uppgifter med anknytning till beredningen och verkställigheten av skogspolitiken som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer.

Bestämmelser om den närmare organiseringen av uppgifterna inom skogscentralens enhet för offentliga tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Skogscentralens direktions uppgifter

Skogscentralens direktion ska

1) leda och övervaka skogscentralens verksamhet,

2) besluta om skogscentralens allmänna strategiska förhandlingsmål inför resultatförhandlingar med jord- och skogsbruksministeriet,

3) besluta om de landsomfattande riktlinjerna för det strategiska samarbetet mellan skogscentralens enhet för offentliga tjänster, landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna,

4) besluta om verksamhets- och ekonomiplanen samt fastställa den årliga budgeten,

5) fastställa skogscentralens arbetsordning,

6) göra en framställning till jord- och skogsbruksministeriet om dels riktandet till olika åtgärder av statliga stöd som beviljas enligt lagstiftningen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, dels anslagsbehovet i fråga,

7) sörja för att tillsynen över skogscentralens medelsförvaltning och bokföring är ordnad på ett ändamålsenligt sätt,

8) besluta om försäljning och köp av fastigheter, av aktier som medför rätt att besitta lokaler samt av annan egendom av betydande värde, om inteckning av egendom och ställande av säkerhet inom ramen för skogscentralens behörighet samt om andra ekonomiskt betydande frågor,

9) fastställa skogscentralens bokslut och godkänna verksamhetsberättelsen,

10) göra framställningar till jord- och skogsbruksministeriet i skogspolitiska frågor,

11) behandla andra ärenden som är viktiga med tanke på skogscentralens verksamhet.

Direktionen deltar i skötseln av sådana ärenden enligt denna lag som gäller utövning av offentlig makt bara i fråga om användningen av medel som är avsedda för skötseln av dessa uppgifter.

Bestämmelser om den närmare organiseringen av direktionens uppgifter utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

11 §
Skogscentralens personal

Vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster ska det förutom direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna finnas övrig personal i den utsträckning som behövs.

De anställda vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster står i arbetsavtalsförhållande.

12 §
Behörighetsvillkor för befattningar vid skogscentralen

Behörighetsvillkor för direktören och skogsdirektören är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med skogsbruk och med skogsbrukslagstiftningen, kännedom om administrativa uppgifter samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. Dessutom förutsätts det att direktörens erfarenhet av ledarskap är mångsidig.

Behörighetsvillkor för finansierings- och granskningscheferna är för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med skogsbruk och med skogsbrukslagstiftningen samt kännedom om offentlig förvaltning.

Behörighetsvillkor för föredragande och för inspektörer som har hand om frågor med anknytning till tillsynen över att lagstiftningen följs är förtrogenhet med skogsbruk och med skogsbrukslagstiftningen samt kännedom om offentlig förvaltning.

13 §
Tillsättande av befattningar vid skogscentralen

Direktören väljs och entledigas av statsrådet efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar direktören avsked på dennes begäran. Före en föredragning som gäller val eller entledigande ska jord- och skogsbruksministeriet begära utlåtande om saken av skogscentralens direktion.

Skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna väljs av direktören. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer beslut om val och entledigande av dessa.

Arbetsavtal med anställda ingås av direktören eller en av direktören befullmäktigad person.

Bestämmelser om utnämningen till och tillsättandet av befattningar vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Utövning av offentlig makt

Inom enheten för offentliga tjänster utövar direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna beslutanderätt i fråga om uppgifter enligt 8 § i ärenden som gäller utövning av offentlig makt. Direktörens uppgift är att se till att det vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster finns ett tillräckligt antal finansierings- och granskningschefer för tryggande av handläggningen. Finansierings- och granskningscheferna har hand om skötseln av de uppgifter som föreskrivs för skogscentralen i 8 § och som omfattar utövning av offentlig makt. Direktören beslutar om uppgiftsfördelningen mellan finansierings- och granskningscheferna så att arrangemanget effektiviserar verksamheten inom skogscentralens enhet för offentliga tjänster och användningen av resurser, förbättrar tillgången till service och tryggar tillgången på sådan särskild sakkunskap som behövs i uppgifterna. Jord- och skogsbruksministeriet fastställer direktörens beslut om antalet finansierings- och granskningschefer och deras uppgiftsfördelning.

En anställd som sköter uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt får delta i skötseln av skogscentralens i 8 § avsedda andra uppgifter, förutsatt att skötseln av dessa andra uppgifter inte kan äventyra en oavhängig och opartisk skötsel av de uppgifter som innebär utövning av offentlig makt.

Direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna avgör efter föredragning förvaltningsärenden som hänför sig till sådana i 8 § avsedda uppgifter som omfattar offentlig makt, och de som är i chefsställning avgör dessutom personalärenden i fråga om de anställda som utövar offentlig makt. En finansierings- och granskningschef kan vid behov vara föredragande i dessa ärenden.

Direktören ska utse de personer som utöver direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna får utöva offentlig makt när de sköter uppgifter som avses i 8 §. Sådana anställda är anställda som föredrar förvaltningsärenden (föredragande) och anställda som utför inspektioner (inspektör).

Bestämmelser om förfarandet enligt 4 mom. för utseende av anställda som får utöva offentlig makt vid skötseln av sina uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om den närmare organiseringen av de uppgifter som innebär utövning av offentlig makt utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Förfarande vid skötseln av uppgifter samt tjänsteansvar

När skogscentralens enhet för offentliga tjänster sköter offentliga förvaltningsuppgifter ska den följa förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). Det som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om myndigheter tillämpas också på skogscentralen när den sköter uppgifter som avses i 8 §.

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på direktören, skogsdirektören och finansierings- och granskningscheferna och de anställda som avses i 14 § 4 mom. I ärenden som gäller användning av skogscentralens medel tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar också på medlemmarna av skogscentralens direktion samt på deras personliga ersättare och på skogscentralens anställda.

I fråga om ersättande av skada som orsakats vid skötseln av skogscentralens uppgifter enligt 8 § gäller vad som i skadeståndslagen (412/1974) bestäms om offentliga samfunds och tjänstemäns skadeståndsansvar och om ersättande av skador som orsakats vid tjänsteutövning.

16 §
Avgörande av ärenden i vissa fall

Direktören kan för avgörande överta ett ärende som enligt 14 § 3 mom. ska avgöras av en anställd vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster, om det är fråga om en omfattande helhet, ett ärende av vittgående betydelse, behov av att säkerställa en enhetlig avgörandepraxis eller garanterande av att behandlingen är opartisk och oavhängig, eller om det av någon annan motsvarande orsak är nödvändigt att ärendet avgörs av direktören.

Direktören kan med avvikelse från det beslut om uppgiftsfördelning som avses i 14 § 1 mom. överföra ett ärende som väckts vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster till en viss finansierings- och granskningschef för behandling, om det genom överföringen är möjligt att säkerställa att sådan särskild sakkunskap som ärendet eventuellt kräver är tillgänglig vid behandlingen, eller om överföringen är ändamålsenlig av någon annan motsvarande orsak.

Om den opartiska behandlingen av ett sådant förvaltningsärende vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster som gäller tillsyn, åläggande av skyldigheter eller beviljande av rättigheter uppenbart kan äventyras därför att en tidigare regionenhet eller en i lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995) avsedd tidigare skogscentral har varit part i ärendet och en nuvarande finansierings- och granskningschef har avgjort ärendet i enlighet med den uppgiftsfördelning som gällde då, ska finansierings- och granskningschefen överföra ärendet till direktören för avgörande. Ändring i ett i detta moment avsett avgörande som gäller överföring av ärende får inte sökas genom besvär.

17 §
Rättskapacitet och rättshandlingsförmåga

Skogscentralen kan i sitt namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt söka, kära och svara vid domstolar och andra myndigheter.

Skogscentralens talan förs av direktören i ärenden som avses i 8 §. Direktören kan överföra rätten att föra talan på någon annan anställd inom enheten för offentliga tjänster, om det genom överföringen är möjligt att trygga att sådan särskild sakkunskap som ärendet eventuellt kräver är tillgänglig när ärendet behandlas.

Skogscentralens talan förs av affärsverksamhetsenheten när det gäller den affärsverksamhet som är åtskild från de offentliga förvaltningsuppgifterna.

Med avvikelse från vad som bestäms i 1 mom. får skogscentralen inte ingå förbindelser på en affärsidkande sammanslutnings vägnar och inte heller finansiera en sådan sammanslutnings verksamhet utan ett av jord- och skogsbruksministeriet särskilt givet tillstånd.

19 §
Strategisk styrning och styrning av verksamheten

Skogscentralen styrs av jord- och skogsbruksministeriet. Skogscentralen och jord- och skogsbruksministeriet förhandlar årligen om de strategiska mål och resultatmål för skogscentralens verksamhet som ska ingå i ett resultatavtal. Direktören ansvarar för att de strategiska mål och mål för verksamheten som gäller funktionerna avtalas och sammanställs med avseende på resultatstyrningen av skogscentralens enhet för offentliga tjänster samt för den styrning av verksamheten som gäller de gemensamma funktionerna och andra åtgärder som behövs med avseende på en enhetlig verksamhet.

21 §
Finansiering av verksamheten

I statsbudgeten tas det årligen in ett anslag av vilket skogscentralens enhet för offentliga tjänster beviljas statsunderstöd för utgifter som de uppgifter som föreskrivs i 8 § föranleder. På statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat bestäms i denna lag.

De utgifter som avses i 1 mom. finansieras i sin helhet med statsunderstöd till den del avgifter för dem inte tas ut eller det inte erhålls annan finansiering för verksamheten.

27 §
Bokföring och revision

På skogscentralens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut tillämpas vad som föreskrivs i bokföringslagen (1336/1997). På skogscentralen tillämpas det som i 6 § i lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet (19/2003) föreskrivs om skyldighet att ha separat redovisning.

Revisorn väljs av jord- och skogsbruksministeriet för fyra kalenderår i sänder. På revisorn tillämpas vad som föreskrivs i revisionslagen. Bestämmelser om revisorns tystnadsplikt finns i 18 §.

Skogscentralen står under statens revisionsverks tillsyn och granskning.

Närmare bestämmelser om revisorns rättigheter och skyldigheter i skogscentralen enligt revisionslagen, om revisorns oberoende ställning och revisionsberättelsens innehåll samt om andra behövliga frågor som gäller bokföringsskyldigheten utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Arbetsordningen

I arbetsordningen för skogscentralens enhet för offentliga tjänster bestäms det om organisationens på funktionsindelningen baserade uppbyggnad, om beslutsfattandet i ärenden som gäller annat än utövning av offentlig makt, om funktionerna och serviceområdena, om ordnandet av skogscentralens olika funktioner med undantag för uppgifter som omfattar utövning av offentlig makt, om personaladministrativa chefer, om uppgifterna för anställda i chefsställning, om ställföreträdare och vikariat, om den interna ledningen, om användningen av och tillsynen över medel, om organiseringen av den interna kontrollen och riskhanteringen samt om annat som hänför sig till den interna förvaltningen.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer arbetsordningen på framställning av skogscentralens direktion.

35 §
Hänvisningsbestämmelser som gäller annan lagstiftning

Det som någon annanstans föreskrivs om skogscentralen eller skogscentralerna gäller efter denna lags ikraftträdande skogscentralens enhet för offentliga tjänster. Den indelning av skogscentralernas verksamhetsområden som bestämts med stöd av den lag som upphävs ska dock tillämpas när avgörandet av ett ärende som gäller någons rättighet, intresse eller skyldighet påverkas av den indelning av skogscentralernas verksamhetsområden som gäller vid denna lags ikraftträdande.

39 §
Övriga övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i 3 § 1 mom., 7 § 2 mom., 17—20 och 24 §, 25 § 3 mom., 27 och 28 § tillämpas i sin helhet och bestämmelserna i 4 och 5 § samt i 9 § 1 mom. i tillämpliga delar endast till och med den 31 december 2015 på den från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamhet som avses i 2 § 2 mom.

Skogscentralens affärsverksamhet ska senast den 31 december 2015 åtskiljas i dess helhet från de offentliga förvaltningsuppgifter som skogscentralen sköter, varvid också den behörighet och det ansvar som avses i 17 § 1 mom. ska åtskiljas. Jord- och skogsbruksministeriet får styra arbetet med att bereda åtskiljandet i skogscentralen. Ministeriet och skogscentralen avtalar om de praktiska åtgärderna i samband med det.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Skogscentralens direktion fortsätter som temporär direktion i den sammansättning den har när denna lag träder i kraft tills jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en direktion enligt 4 §.

De synenämnder som avses i den 29 § som upphävs genom denna lag fortsätter inom sina verksamhetsområden tills den lagstiftningsreform som avser finansieringen av skogsbruket har trätt i kraft. På synenämnderna tillämpas under motsvarande tid 15 § 1 och 2 mom.

De regiondelegationer som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter sin verksamhet tills jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt skogsråd på landskapsnivå enligt 6 §.

Den som har varit skogscentralens skogsdirektör vid ikraftträdandet av denna lag fortsätter i befattningen som skogsdirektör enligt denna lag tills skogsdirektören enligt denna lag har blivit vald. I befattningsbeskrivningen för den som varit regiondirektör görs behövliga ändringar när lagen träder i kraft.

De som varit ledande föredragande vid ikraftträdandet av denna lag fortsätter som finansierings- och granskningschefer tills jord- och skogsbruksministeriet har fastställt skogscentralens direktörs beslut enligt 14 § om antalet finansierings- och granskningschefer. Fastställandet ska göras senast den 30 juni 2015.

Befattningarna som finansierings- och granskningschefer tillsätts första gången genom ett anmälningsförfarande så att bara de som hör till personal i skogscentralens enhet för offentliga tjänster kan anmäla sig till befattningarna. En ledig befattning ska utannonseras inom skogscentralens enhet för offentliga tjänster innan den tillsätts.

Om befattningsbeskrivningen för en befattning vid skogscentralens enhet för offentliga tjänster efter ikraftträdandet av denna lag ändras väsentligt före den 30 juni 2015 på så sätt att befattningen blir en sådan som avses i 14 § 4 mom., ska den som innehar befattningen uppfylla de behörighetsvillkor som anges i 12 § 3 mom.

Den som varit revisor för skogscentralen vid ikraftträdandet av denna lag fortsätter till utgången av gällande avtalsperiod.

RP 191/2014
JsUB 27/2014
RSv 241/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.