1403/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av 18 kap. 14 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 18 kap. 14 § 2 mom. 9 punkten, sådan den lyder i lag 994/2008, som följer:

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

14 §
Grunden för sjukförsäkringens sjukvårdspremie

Den arbetsinkomst som fastställts för respektive år och som avses i lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare används som grund för sjukförsäkringens sjukvårdspremie för dem som är försäkrade med stöd av dessa lagar, till den del denna arbetsinkomst ersätter


9) förvärvsinkomstandelen av vinstutdelning som en delägare fått från ett bolag eller av överskott som en andelslagsmedlem eller en aktieägare fått från ett andelslag samt förtäckt vinstutdelning i fråga om en sådan arbetstagare som inte anses stå i anställningsförhållande till bolaget eller andelslaget i fråga, ochDenna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Lagen tillämpas på inkomst som erhålls på dagen för lagens ikraftträdande eller därefter.

RP 130/2014
FiUB 32/2014
RSv 209/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Antti Rinne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.