1378/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 kap. 4 § 5 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), sådant det lyder i lag 1374/2014:

1 §
Tidsfrist för givande av utlåtande

Ett arbetskraftspolitiskt utlåtande enligt 11 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) ska ges utan ogrundat dröjsmål, dock inom 30 dagar från det att sökanden har lämnat den utredning som behövs för givande av utlåtandet eller då tidsfristen för lämnande av utredningen har gått ut.

2 §
Hur ett utlåtande ges

Det arbetskraftspolitiska utlåtandet ges till Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan via elektronisk linjeöverföring eller vid behov skriftligen.

3 §
Uppgift om ordnande av möjlighet till rehabilitering, utbildning eller arbete

Om en arbetssökande deltar i sysselsättningsfrämjande service som ordnas på grundval av skyldigheten enligt 11 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), ska grunden för ordnande av service nämnas i det arbetskraftspolitiska utlåtande som ges när servicen börjar.

Om en arbetssökande har varit i arbete som ordnats på grundval av den sysselsättningsskyldighet som avses i 11 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, ska grunden för ordnande av arbetet nämnas i det arbetskraftspolitiska utlåtande som ges när arbetet upphör.

4 §
Uppgift om resebidrag

Om det anställningsförhållande för vilket resebidrag beviljats upphör av skäl som beror på arbetstagaren innan två månader har förflutit från det anställningsförhållandet inleddes, ska det i ett arbetskraftspolitiskt utlåtande antecknas att resebidrag har beviljats.

5 §
Uppgift om utbildning som ger yrkesfärdigheter

I ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som gäller arbetsmarknadsstöd ska antecknas uppgift om att den arbetssökande efter grundskolan eller gymnasiet genomgått sådan utbildning enligt 7 kap. 2 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som leder till examen och ger yrkesfärdigheter.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet (1123/2013).

Om ett anställningsförhållande för vilket resebidrag beviljats har inletts innan denna förordning träder i kraft, ska på uppgifterna som antecknas i det arbetskraftspolitiska utlåtande som ges när arbetet upphör tillämpas den upphävda förordningen.

Om ett lönesubventionerat arbete har börjat före den 30 december 2013, ska i det arbetskraftspolitiska utlåtande som ges efter det att arbetet med stöd av lönesubvention upphört antecknas uppgift om lönesubventionen. Av utlåtandet ska framgå för hur lång tid lönesubvention har utbetalats och för hur lång tid sådan har utbetalats i form av högsta förhöjda lönesubvention.

  Helsingfors den 30 december 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Äldre regeringssekreterare
Timo Meling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.