1377/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Statsrådets förordning om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014):

1 §
Godkännande och arkivering av en sektorsövergripande sysselsättningsplan

En sektorsövergripande sysselsättningsplan har utarbetats, när den arbetslöse och de myndigheter som deltagit i utarbetandet av planen har godkänt den. Planen godkänns genom underskrifter eller elektroniskt i den för ändamålet avsedda nättjänsten.

Om planen godkänns genom underskrifter, ges det undertecknade exemplaret till den arbetslöse. Exemplaret för de myndigheter som deltagit i utarbetande av planen antecknas som godkänt och arkiveras elektroniskt i kundregistret över sektorsövergripande samservice.

2 §
Tillsättande av en ledningsgrupp för sektorsövergripande samservice

Arbets- och näringsbyrån tillsätter för tre år i sänder en eller flera ledningsgrupper för sektorsövergripande samservice, efter att ha förhandlat om ledningsgruppernas antal och verksamhetsområden med kommunerna inom sitt verksamhetsområde och med Folkpensionsanstalten.

Medlemmarna i en ledningsgrupp är personer som utsetts av arbets- och näringsbyrån, kommunerna inom byråns verksamhetsområde och Folkpensionsanstalten. För varje medlem utses en personlig ersättare. Om det inom arbets- och näringsbyråns verksamhetsområde tillsätts fler än en ledningsgrupp, utser kommunerna medlemmar och ersättare i den ledningsgrupp till vars verksamhetsområde de hör.

De kommuner som är företrädda i en ledningsgrupp utser bland sig en ordförande och en vice ordförande för ledningsgruppen.

3 §
Uppgifterna för en ledningsgrupp för sektorsövergripande samservice

En ledningsgrupp för sektorsövergripande samservice ingår ett samarbetsavtal om ordnande av sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen inom ledningsgruppens verksamhetsområde. I samarbetsavtalet avtalas om

1) arbets- och näringsbyråns, de berörda kommunernas och Folkpensionsanstaltens gemensamma verksamhetsställen för tillhandahållande av sektorsövergripande samservice,

2) tillhandahållande av sektorsövergripande samservice annanstans än vid de gemensamma verksamhetsställena,

3) personal som arbets- och näringsbyrån, de berörda kommunerna och Folkpensionsanstalten avsätter för sektorsövergripande samservice,

4) tjänster som tillhandahålls arbetslösa vid de gemensamma verksamhetsställena för sektorsövergripande samservice och annanstans än vid de gemensamma verksamhetsställena.

En ledningsgrupp ställer årligen upp sådana mål för sitt verksamhetsområde som baserar sig på de riksomfattande målen för sektorsövergripande samservice och kommer överens om en dispositionsplan för de anslag som är avsedda för ordnande av tjänster i form av sektorsövergripande samservice. Ledningsgruppen följer upp och utvärderar verkställigheten av den sektorsövergripande samservicen och hur målen uppnåtts.

4 §
Utseende av en person som leder organiseringen av sektorsövergripande samservice samt personens uppgifter

De kommuner som hör till ledningsgruppen för sektorsövergripande samservice utser en person som ska leda organiseringen av den sektorsövergripande samservicen och en ersättare högst för ledningsgruppens mandattid. Ledningsgruppen ska godkänna den person som ska leda organiseringen och dennes ersättare innan de utses.

Den som leder organiseringen av den sektorsövergripande samservicen ska inom den ram som ledningsgruppen anger svara för

1) organiseringen av verksamheten vid de gemensamma verksamhetsställena för sektorsövergripande samservice och den sektorsövergripande samservice som tillhandahålls annanstans än vid de gemensamma verksamhetsställena,

2) uppföljningen av att målen för den sektorsövergripande samservicen uppnås och att dispositionsplanen för anslag avsedda för ordnande av tjänsterna fullföljs,

3) beredningen av ärenden som behandlas i ledningsgruppen och föredragningen av ärendena för ledningsgruppen,

4) utvecklande av samarbetsrutinerna och kundprocesserna för den sektorsövergripande samservicen.

5 §
Styrgrupp för sektorsövergripande samservice

Arbets- och näringsministeriet tillsätter för tre år i sänder en styrgrupp för sektorsövergripande samservice, som har till uppgift att på riksomfattande nivå

1) ställa upp mål för den sektorsövergripande samservicen,

2) följa upp och utvärdera verkställigheten av den sektorsövergripande samservicen och hur målen uppnåtts,

3) styra utvecklandet av den sektorsövergripande samservicen.

Styrgruppen behandlar arbets- och näringsministeriets förslag om anvisande av anslag avsedda för ordnande av arbetskraftsservice till sektorsövergripande samservice, innan ministeriet fattar beslut i frågan.

Medlemmarna i styrgruppen är personer som utsetts av arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten och Finlands Kommunförbund rf.

Arbets- och näringsministeriet tillsätter en arbetssektion för styrgruppen. Arbetssektionen svarar för beredningen av ärenden som behandlas i styrgruppen och för verkställigheten av styrgruppens beslut samt stöder regionerna i genomförandet av den sektorsövergripande samservicen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

Arbets- och näringsbyrån tillsätter en eller flera ledningsgrupper för sektorsövergripande samservice enligt 2 § senast den 30 juni 2015 så att ledningsgruppens mandattid löper ut den 31 december 2018.

  Helsingfors den 30 december 2014

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Äldre regeringssekreterare
Tiina Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.