1371/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av 1 kap. 3 § och 2 kap. 6 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 1 kap. 3 § 1 mom. 5 punkten och 2 kap. 6 § 1 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) sysselsättningsplan en plan som en arbets- och näringsmyndighet utarbetat tillsammans med den arbetssökande och en sektorsövergripande sysselsättningsplan enligt lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (1369/2014),


2 kap.

Arbetssökande

6 §
Utarbetande och revidering av sysselsättningsplan

Arbetslösa arbetssökande och arbetssökande som omfattas av omställningsskydd har rätt till en sysselsättningsplan. Bestämmelser om invandrares rätt till en integrationsplan och arbets- och näringsbyråns medverkan i utarbetandet av planen finns i lagen om främjande av integration. Bestämmelser om arbetslösa arbetssökandes rätt till en aktiveringsplan och arbets- och näringsbyråns medverkan i utarbetandet av planen finns i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Bestämmelser om hur en sektorsövergripande sysselsättningsplan utarbetas, följs upp och revideras finns i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 183/2014
ShUU 14/2014
FvUU 28/2014
GrUU 41/2014
AjUB 12/2014
RSv 227/2014

  Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.