1364/2014

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2014

Lag om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 1356/2014 , ett nytt 3 mom. samt till lagen ett nytt 4 a kap. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på beviljande och utbetalning av stöd till jordbrukare vid störningar på marknaden med stöd av artiklarna 219—221 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, nedan marknadsordningsförordningen.

4 a kap.

Stöd som beviljas med stöd av marknadsordningsförordningen

25 a §
Stöd vid störningar på marknaden

Vid störningar på marknaden kan det genom förordning av statsrådet, inom de ramar som bestäms i Europeiska unionens lagstiftning, föreskrivas närmare om ibruktagande av stöd som beviljas med stöd av artiklarna 219—221 i marknadsordningsförordningen liksom om stödmottagaren, förutsättningarna för beviljande av stöd, stödets belopp, stödberättigande kostnader, ansökan om stöd, beviljande av stöd, behövliga redogörelser och tidsfrister.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 311/2014
JsUB 28/2014
RSv 246/2014

Helsingfors den 30 december 2014

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.